Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2200(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0378/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0378/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/11/2011 - 6.5
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0500

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

6.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: υπόθεση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Ελλάδα (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas από την Ελλάδα) [COM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0500)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου