Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (οικονομική διακυβέρνηση)
CRE

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Wieslaw Szczuka (Πρόεδρος του Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος, αφού κάλεσε τους Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής), Sharon Bowles (πρόεδρο της επιτροπής ECON), καθώς και τους εισηγητές Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Carl Haglund και Corien Wortmann-Kool να συνταχθούν μαζί του, προβαίνει, μαζί με τον ασκούντα την Προεδρία στο Συμβούλιο στην υπογραφή της δέσμης για την οικονομική διακυβέρνηση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου