Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2870(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0577/2011

Разисквания :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Гласувания :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Приети текстове :

P7_TA(2011)0510

Протокол
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург

11. Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Декларация на Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност: Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г.

Karel De Gucht (член на Комисията) направи изявление от името на Catherine Ashton (заместник-председател на Комисията/върховен представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност).

Изказаха се: Elmar Brok, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Reinhard Bütikofer, от името на групата Verts/ALE, Charles Tannock, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Niki Tzavela, от името на групата EFD, Andreas Mölzer, независим член на ЕП, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne и Salvatore Iacolino.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Judith A. Merkies и Seán Kelly.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo и Jaroslav Paška.

Изказа се Karel De Gucht.

Изказа се Franz Obermayr относно процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, относно предстоящата среща на върха ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE, относно предстоящата среща на върха ЕС—САЩ и Трансатлантическия икономически съвет (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner и Marietje Schaake, от името на групата ALDE, относно предстоящата среща на върха ЕС–САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda и Roberto Gualtieri, от името на групата S&D, относно предстоящата среща на върха ЕС-САЩ и заседанието на Трансатлантическия икономически съвет (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat и Willy Meyer, от името на групата GUE/NGL, относно предстоящата среща на върха ЕС-САЩ и Трансатлантическия икономически съвет (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE, относно предстоящата среща на върха ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. (B7-0587/2011).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.4 от протокола от 17 ноември 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност