Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2870(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0577/2011

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 11
CRE 16/11/2011 - 11

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.4
CRE 17/11/2011 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0510

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

11. Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,οι Paul Rübig, Tarja Cronberg, Χαράλαμπος Αγγουράκης ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,οι Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,οι Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Δημήτριος Δρούτσας, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Judith A. Merkies και Seán Kelly.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr επί της διαδικασίας "catch the eye".

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (B7-0577/2011

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B7-0578/2011

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0580/2011

- Hannes Swoboda και Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0582/2011

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0583/2011

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Μαριέττα Γιαννάκου, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (B7-0587/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου