Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2866(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000243/2011 (B7-0641/2011)

Разисквания :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург

12. Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа (разискване)
CRE

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000243/2011) зададен от Herbert Reul, от името на комисията ITRE, към Съвета: Отворено и неутрално интернет пространство в Европа (B7-0641/2011)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000261/2011) зададен от Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan и Cornelis de Jong, от името на комисията IMCO, към Комисията: Отворено и неутрално интернет пространство в Европа (B7-0653/2011)

Herbert Reul и Malcolm Harbour развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Magdalena GajMagdalena Gaj (действащ председател на Съвета) и Karel De Gucht (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Lambert van Nistelrooij, от името на групата PPE, Catherine Trautmann, от името на групата S&D, Cristian Silviu Buşoi, от името на групата ALDE, Philippe Lamberts, от името на групата Verts/ALE, Adam Bielan, от името на групата ECR, Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Juozas Imbrasas, от името на групата EFD, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier и Paweł Robert Kowal.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ивайло Калфин и Judith A. Merkies.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner и Monika Flašíková Beňová.

Изказаха се: Androulla Vassiliou (член на Комисията) и Magdalena GajMagdalena Gaj.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

Herbert Reul, от името на комисията ITRE, относно отворено и неутрално интернет пространство в Европа (B7-0572/2011)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.5 от протокола от 17 ноември 2011 г.

Правна информация - Политика за поверителност