Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2866(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000243/2011 (B7-0641/2011)

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

12. Ανοικτό διαδίτκυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000243/2011) που κατέθεσε ο Herbert Reul, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς το Συμβούλιο: Το ανοιχτό Διαδίκτυο και η ουδετερότητα του Διαδικτύου στην Ευρώπη (B7-0641/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000261/2011) που κατέθεσαν οι Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan και Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Το ανοιχτό Διαδίκτυο και η δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη (B7-0653/2011)

Οι Herbert Reul και Malcolm Harbour αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Οι Magdalena Gaj (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier και Paweł Robert Kowal.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin και Judith A. Merkies.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) και η Magdalena Gaj.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Herbert Reul, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με το ανοιχτό Διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη (B7-0572/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου