Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2011/2901(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-000236/2011 (B7-0649/2011)

Разисквания :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Сряда, 16 ноември 2011 г. - Страсбург

13. Положението на ромите в държавите-членки (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000236/2011) зададен от Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, към Съвета: Правата на ромите в ЕС - справяне с антиромските настроения (B7-0649/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000237/2011) зададен от Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, към Комисията: Правата на ромите в ЕС - справяне с антиромските настроения (B7-0650/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000241/2011) зададен от Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, към Съвета: Предприеманите от ЕС мерки по отношение на ромите (B7-0651/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000242/2011) зададен от Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson и Miguel Portas, от името на групата GUE/NGL, към Комисията: Предприеманите от ЕС мерки по отношение на ромите (B7-0652/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000259/2011) зададен от Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt и Ioan Enciu, от името на групата S&D, към Съвета: Положението на ромското население в държавите-членки (B7-0644/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000260/2011) зададен от Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt и Ioan Enciu, от името на групата S&D, към Комисията: Положението на ромското население в държавите-членки (B7-0645/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000274/2011) зададен от Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Станимир Илчев и Louis Michel, от името на групата ALDE, към Съвета: Дискриминация и преследване на ромското население в държавите-членки на ЕС и рамкова стратегия, насоки и действия на ЕС (B7-0646/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000275/2011) зададен от Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Станимир Илчев и Louis Michel, от името на групата ALDE, към Комисията: Дискриминация и преследване на ромското население в държавите-членки на ЕС и рамкова стратегия, насоки и действия на ЕС (B7-0647/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000288/2011) зададен от Lívia Járóka и Simon Busuttil, от името на групата PPE, към Съвета: Премахване на дискриминацията срещу ромите (B7-0654/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000289/2011) зададен от Lívia Járóka и Simon Busuttil, от името на групата PPE, към Комисията: Премахване на дискриминацията срещу ромите (B7-0655/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000291/2011) зададен от Mara Bizzotto и Jaroslav Paška, от името на групата EFD, към Съвета: Изпълнение на стратегията за ромите (B7-0656/2011);

Въпрос, изискващ устен отговор (O-000292/2011) зададен от Mara Bizzotto и Jaroslav Paška, от името на групата EFD, към Комисията: Изпълнение на стратегията за ромите (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka и Mara Bizzotto развиха въпросите, изискващи устен отговор.

Elżbieta RadziszewskaElżbieta Radziszewska (действащ председател на Съвета) и Androulla Vassiliou (член на Комисията) отговориха на въпросите.

Изказаха се: Roberta Angelilli, от името на групата PPE, Hannes Swoboda, от името на групата S&D, Cecilia Wikström, от името на групата ALDE, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder и Elena Băsescu.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László TŐKÉS
Заместник-председател

Изказаха се: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Илияна Малинова Йотова и Bernd Posselt.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt относно изказването на Claudio Morganti, който му отговаря, и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Androulla Vassiliou et Elżbieta Radziszewska.

Разискването приключи.

Правна информация - Политика за поверителност