Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2901(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000236/2011 (B7-0649/2011)

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 13
CRE 16/11/2011 - 13

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

13. Η κατάσταση των Ρομά στα κράτη μέλη (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000236/2011) που κατέθεσαν οι Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Δικαιώματα των Ρομά στην ΕΕ - αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας (B7-0649/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000237/2011) που κατέθεσε που κατέθεσαν οι Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Δικαιώματα των Ρομά στην ΕΕ - αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας (B7-0650/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000241/2011) που κατέθεσαν οι Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Μέτρα για τους Ρομά στην ΕΕ (B7-0651/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000242/2011) που κατέθεσαν οι Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Μέτρα για τους Ρομά στην ΕΕ (B7-0652/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000259/2011) που κατέθεσαν οι Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt και Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Η κατάσταση των Ρομά στα κράτη μέλη (B7-0644/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000260/2011) που κατέθεσαν οι Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt και Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση των Ρομά στα κράτη μέλη (B7-0645/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000274/2011) που κατέθεσαν οι Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Διακρίσεις και διώξεις κατά των Ρομά στα κράτη μέλη της ΕΕ και η στρατηγική-πλαίσιο, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι δράσεις της ΕΕ (B7-0646/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000275/2011) που κατέθεσαν οι Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Διακρίσεις και διώξεις κατά των Ρομά στα κράτη μέλη της ΕΕ και η στρατηγική-πλαίσιο, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι δράσεις της ΕΕ (B7-0647/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000288/2011) που κατέθεσαν οι Lívia Járóka και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά (B7-0654/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000289/2011) που κατέθεσαν οι Lívia Járóka και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά (B7-0655/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000291/2011) που κατέθεσαν οι Mara Bizzotto και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή της στρατηγικής για τους Ρομά (B7-0656/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000292/2011) που κατέθεσαν οι Mara Bizzotto και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της στρατηγικής για τους Ρομά (B7-0657/2011)·

Οι Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka και Mara Bizzotto αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Οι Elżbieta Radziszewska (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder και Elena Băsescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Γεώργιος Παπανικολάου, Iliana Malinova Iotova και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt σχετικά με την παρέμβαση του Claudio Morganti ο οποίος απαντά και, και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν η Ανδρούλλα Βασιλείου και η Elżbieta Radziszewska.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου