Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2913(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0588/2011

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 14
CRE 16/11/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0512

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

14. Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)
CRE

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0588/2011

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0589/2011

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Bairbre de Brún, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ilda Figueiredo και Alfreds Rubiks, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0590/2011

- Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0591/2011

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0592/2011

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0593/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου