Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0608/2011

Συζήτηση :

PV 16/11/2011 - 15
CRE 16/11/2011 - 15

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.7

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0513

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

15. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας στον τομέα του ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-000226/2011) που κατέθεσε Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne και Νίκη Τζαβέλα, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0648/2011)

Η Marielle Gallo αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Saïd El Khadraoui και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0608/2011

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders και Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0609/2011

- Marielle Gallo και Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ashley Fox και Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0610/2011

- Cornelis de Jong και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0611/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου