Indeks 
Protokol
PDF 230kWORD 169k
Onsdag den 16. november 2011 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)
 4.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 5.Økonomisk styring (prioriteret forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/019 IE/Construction 41 fra Irland) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.2.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:(ansøgning EGF/2010/021 IE/Construction 71 fra Irland) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.3.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/020 IE/Construction 43 fra Irland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.4.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/001 AT/ Niederösterreich-Oberösterreich fra Østrig (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas fra Grækenland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.6.Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2010 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.7.Europæisk kulturarvsmærke ***II (afstemning)
  6.8.Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) ***I (afstemning)
  6.9.Klimakonferencen i Durban (afstemning)
  6.10.Rapport om EU's ansvar i forbindelse med udviklingsfinansiering (afstemning)
  6.11.Europæisk film i den digitale tidsalder (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (økonomisk styring)
 10.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 11.Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (forhandling)
 12.Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (forhandling)
 13.Romaernes situation i medlemsstaterne (forhandling)
 14.Forbud mod klyngebomber (forhandling)
 15.Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (forhandling)
 16.Udvalgenes og delegationernes sammensætning
 17.Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (forhandling)
 18.EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol (kortfattet forelæggelse)
 19.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (kortfattet forelæggelse)
 20.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (kortfattet forelæggelse)
 21.Dagsorden for næste møde
 22.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.00.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende dokument fra Rådet og Kommissionen:

Tiltrædelsestraktat: Traktat vedrørende Republikken Kroatiens tiltrædelse (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

AFET

rådg.udv. :

AFCO, ENVI, EMPL, BUDG


3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 88)

Følgende udkast til gennemførelsesforanstaltninger var blevet fremsendt til Parlamentet som led i forskriftsproceduren med kontrol:

- Kommissionens direktiv om ændring af del III i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling (D016622/02 - 2011/2903(RPS) - frist: 28.1.2012)
henvist til: kor.udv.: IMCO

- Kommissionens forordning (EU) nr. …/.. af XXX om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2003/2003 om gødninger med henblik på tilpasning af dennes bilag I og IV til den tekniske udvikling (D016779/02 - 2011/2912(RPS) - frist: 10.2.2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI

- Kommissionens afgørelse om en metode til opkrævning af afgifter for nye personbilers CO2-emissionsoverskridelser i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 443/2009 (D016933/01 - 2011/2896(RPS) - frist: 25.1.2012)
henvist til: kor.udv.: ENVI
rådg.udv.: ITRE

- Kommissionens direktiv ../…/EU om ændring af direktiv 2008/43/EF om oprettelse i henhold til Rådets direktiv 93/15/EØF af et system til id-mærkning og sporing af eksplosivstoffer til civil brug (D017590/01 - 2011/2915(RPS) - frist: 11.2.2012)
henvist til: kor.udv.: IMCO


4. Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)

Parlamentet havde modtaget følgende udkast til delegeret retsakt:

- Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. .../.. af 14.11.2011 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1236/2010 af 15. december 2010 om en kontrol- og håndhævelsesordning for det område, der er omfattet af konventionen om det fremtidige multilaterale samarbejde vedrørende fiskeriet i det nordøstlige Atlanterhav (K(2011) 8076) - frist : 14. januar 2012

henvist til: kor.ud.: PECH


5. Økonomisk styring (prioriteret forhandling)

Redegørelser fra formændene for Det Europæiske Råd, Kommissionen og Eurogruppen: Økonomisk styring

Formanden fremsatte en kortfattet indledende erklæring.

Herman Van Rompuy (formand for Det Europæiske Råd), José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) og Jean-Claude Juncker (formand for Eurogruppen) afgav redegørelserne.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Philip Claeys, løsgænger, Werner Langen, Stephen Hughes, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, og Sylvie Goulard.

FORSÆDE: Gianni PITTELLA
næstformand

Talere: Sven Giegold, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Jean-Paul Gauzès, Liisa Jaakonsaari, Niccolò Rinaldi, Lajos Bokros, Nick Griffin, Jacek Saryusz-Wolski, Kathleen Van Brempt, Wolf Klinz, Michał Tomasz Kamiński, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Andrew Duff, Marietta Giannakou, Anni Podimata, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Gay Mitchell, Elisa Ferreira og Sławomir Witold Nitras.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Izaskun Bilbao Barandica, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Marisa Matias og Angelika Werthmann.

Talere: Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso og Jean-Claude Juncker.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat til kl. 12.05)

(Fra kl. 12.05 til kl. 12.20 samledes Parlamentet i anledning af overrækkelsen af LUX-prisen)

(Mødet genoptaget kl. 12.20)


FORSÆDE: Edward McMILLAN-SCOTT
næstformand

6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/019 IE/Construction 41 fra Irland) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/019 IE/Construction 41 fra Irland) [KOM(2011)0617 - C7-0313/2011- 2011/2252(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0375/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0496)


6.2. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen:(ansøgning EGF/2010/021 IE/Construction 71 fra Irland) (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/021 IE/Construction 71 fra Irland) [KOM(2011)0619 - C7-0315/2011- 2011/2254(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0377/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0497)


6.3. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2010/020 IE/Construction 43 fra Irland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2010/020 IE/Construction 43 fra Irland) [KOM(2011)0618 - C7-0314/2011- 2011/2253(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0376/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0498)


6.4. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/001 AT/ Niederösterreich-Oberösterreich fra Østrig (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/001 AT/Niederösterreich - Oberösterreich fra Østrig) [KOM(2011)0579 - C7-0254/2011- 2011/2199(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0379/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0499)


6.5. Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: ansøgning EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas fra Grækenland (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas fra Grækenland) [KOM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Budgetudvalget. Ordfører: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(Kvalificeret flertal: tre femtedele af de afgivne stemmer)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0500)


6.6. Arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2010 (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om arbejdet i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU i 2010 [2011/2120(INI)] - Udviklingsudvalget. Ordfører: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0501)


6.7. Europæisk kulturarvsmærke ***II (afstemning)

Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af et EU-tiltag vedrørende det europæiske kulturarvsmærke [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

RÅDETS HOLDNING

Erklæret godkendt (P7_TA(2011)0502)


6.8. Fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om oprettelse af et fælles europæisk jernbaneområde (omarbejdning) [KOM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0503)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0503)

Indlæg

Ramon Tremosa i Balcells havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 53pc (artikel 6, stk. 4), hvilket ikke var blevet godtaget, eftersom mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at det blev taget under behandling.


6.9. Klimakonferencen i Durban (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0571/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0504)


6.10. Rapport om EU's ansvar i forbindelse med udviklingsfinansiering (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0574/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0505)


6.11. Europæisk film i den digitale tidsalder (afstemning)

Betænkning om muligheder og udfordringer for europæisk film i den digitale tidsalder [2010/2306(INI)] - Kultur- og Uddannelsesudvalget. Ordfører: Piotr Borys (A7-0366/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0506)

Indlæg

Piotr Borys (ordfører), inden afstemningen.


7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan og Syed Kamall

Indstilling ved andenbehandling: Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire og Emma McClarkin

Formanden gav nærmere oplysninger om afviklingen af spørgetiden til Kommissionen.

Seán Kelly tog ordet.

Betænkning: Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi og Sergio Paolo Francesco Silvestris

Klimakonferencen i Durban - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan og Hynek Fajmon

Rapport om EU's ansvar i forbindelse med udviklingsfinansiering - B7-0574/2011
Syed Kamall


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.50 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

9. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (økonomisk styring)

Formanden fremsatte en kortfattet erklæring.

Wieslaw Szczuka (formand for Rådet) tog ordet.

Efter at have indbudt Olli Rehn (medlem af Kommissionen), Sharon Bowles (formand for ECON) samt ordførerne Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Carl Haglund og Corien Wortmann-Kool til at slutte sig til ham undertegnede formanden sammen med formanden for Rådet pakken om økonomisk styring.


FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

10. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


11. Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Topmøde EU-USA den 28. november 2011

Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Elmar Brok for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Reinhard Bütikofer for Verts/ALE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Niki Tzavela for EFD-Gruppen, Andreas Mölzer, løsgænger, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne og Salvatore Iacolino.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Judith A. Merkies og Seán Kelly.

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo og Jaroslav Paška.

Karel De Gucht tog ordet.

Franz Obermayr tog ordet vedrørende catch-the-eye-proceduren.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson og Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0577/2011)

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0578/2011)

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner og Marietje Schaake for ALDE-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0580/2011)

- Hannes Swoboda og Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0582/2011)

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat og Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen om det kommende topmøde mellem EU og USA og mødet i Det Transatlantiske Økonomiske Råd (B7-0583/2011)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris og Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen om topmødet mellem EU og USA den 28. november 2011 (B7-0587/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.4 i protokollen af 17.11.2011.


12. Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000243/2011) af Herbert Reul for ITRE til Rådet: Det åbne internet og netneutralitet i Europa (B7-0641/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000261/2011) af Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan og Cornelis de Jong for IMCO til Kommissionen: Åbent internet og netneutralitet i Europa (B7-0653/2011)

Herbert Reul og Malcolm Harbour begrundede de mundtlige forespørgsler.

Magdalena Gaj (formand for Rådet) og Karel De Gucht (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Lambert van Nistelrooij for PPE-Gruppen, Catherine Trautmann for S&D-Gruppen, Cristian Silviu Buşoi for ALDE-Gruppen, Philippe Lamberts for Verts/ALE-Gruppen, Adam Bielan for ECR-Gruppen, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier og Paweł Robert Kowal.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin og Judith A. Merkies.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner og Monika Flašíková Beňová.

Talere: Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) og Magdalena Gaj.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

Herbert Reul, for ITRE, om det åbne internet og netneutraliteten i Europa (B7-0572/2011)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.5 i protokollen af 17.11.2011.


13. Romaernes situation i medlemsstaterne (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000236/2011) af Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen til Rådet: Romaernes rettigheder i EU - tackling af sigøjnerfjendskhed (B7-0649/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000237/2011) af Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen til Kommissionen: Romaernes rettigheder i EU - tackling af sigøjnerfjendskhed (B7-0650/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000241/2011) af Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson og Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen til Rådet: EU-foranstaltninger for romaer (B7-0651/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000242/2011) af Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson og Miguel Portas for GUE/NGL-Gruppen til Kommissionen: EU-foranstaltninger for romaer (B7-0652/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000259/2011) af Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt og Ioan Enciu for S&D-Gruppen til Rådet: Romaernes situation i medlemsstaterne (B7-0644/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000260/2011) af Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt og Ioan Enciu for S&D-Gruppen til Kommissionen: Situationen for romaer i medlemsstaterne (B7-0645/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000274/2011) af Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev og Louis Michel for ALDE-Gruppen til Rådet: Diskrimination og forfølgelse af romaer i EU-medlemsstaterne og EU's rammestrategi, retningslinjer og foranstaltninger (B7-0646/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000275/2011) af Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev og Louis Michel for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Diskrimination og forfølgelse af romaer i EU-medlemsstaterne og EU's rammestrategi, retningslinjer og foranstaltninger (B7-0647/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000288/2011) af Lívia Járóka og Simon Busuttil for PPE-Gruppen til Rådet: Afskaffelse af diskrimination af romaer (B7-0654/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000289/2011) af Lívia Járóka og Simon Busuttil for PPE-Gruppen til Kommissionen: Afskaffelse af diskrimination af romaer (B7-0655/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000291/2011) af Mara Bizzotto og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen til Rådet: Gennemførelse af EU's strategi for integration af romaer (B7-0656/2011)

Mundtlig forespørgsel (O-000292/2011) af Mara Bizzotto og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen til Kommissionen: Gennemførelse af EU's strategi for integration af romaer (B7-0657/2011)

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka og Mara Bizzotto begrundede de mundtlige forespørgsler.

Elżbieta Radziszewska (formand for Rådet) og Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

Talere: Roberta Angelilli for PPE-Gruppen, Hannes Swoboda for S&D-Gruppen, Cecilia Wikström for ALDE-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder og Elena Băsescu.

FORSÆDE: László TŐKÉS
næstformand

Talere: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova og Bernd Posselt.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt, om indlæg fra Claudio Morganti, der svarede ham, og Petru Constantin Luhan.

Talere: Androulla Vassiliou og Elżbieta Radziszewska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


14. Forbud mod klyngebomber (forhandling)

Redegørelse fra næstformanden i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Forbud mod klyngebomber

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen på vegne af Catherine Ashton (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Talere: Michael Gahler for PPE-Gruppen, Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen, Marietje Schaake for ALDE-Gruppen, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen.

Androulla Vassiliou tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor og Malika Benarab-Attou for Verts/ALE-Gruppen om forbud mod klyngeammunition (B7-0588/2011)

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen om forbud mod klyngeammunition (B7-0589/2011)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo og Alfreds Rubiks for GUE/NGL-Gruppen om forbud mod klyngeammunition (B7-0590/2011)

- Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen om forbud mod klyngeammunition (B7-0591/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam og Roberta Angelilli for PPE-Gruppen om forbud mod klyngeammunition (B7-0592/2011)

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin og Pino Arlacchi for S&D-Gruppen om forbud mod klyngeammunition (B7-0593/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.6 i protokollen af 17.11.2011.


15. Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-000226/2011) af Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne og Niki Tzavela til Kommissionen: Modernisering af momslovgivningen med henblik på at styrke det digitale indre marked (B7-0648/2011)

Marielle Gallo begrundede den mundtlige forespørgsel.

Androulla Vassiliou (medlem af Kommissionen) besvarede den mundtlige forespørgsel.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Olle Ludvigsson for S&D-Gruppen, Diana Wallis for ALDE-Gruppen, Rolandas Paksas for EFD-Gruppen, Saïd El Khadraoui og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Taler efter catch-the-eye-proceduren: Jaroslav Paška.

Androulla Vassiliou tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Arlene McCarthy for S&D-Gruppen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (B7-0608/2011)

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders og Cristian Silviu Buşoi for ALDE-Gruppen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (B7-0609/2011)

- Marielle Gallo og Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Ashley Fox og Kay Swinburne for ECR-Gruppen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (B7-0610/2011)

- Cornelis de Jong og Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (B7-0611/2011).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.7 i protokollen af 17.11.2011.


(Mødet udsat kl. 20.30 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

16. Udvalgenes og delegationernes sammensætning

Formanden havde fra S&D-Gruppen modtaget følgende anmodninger om udnævnelser:

- Delegationen for Forbindelserne med De Forenede Stater: Vittorio Prodi i stedet for Wolfgang Kreissl-Dörfler

- Delegationen for Forbindelserne med Landene i Mercosur: Wolfgang Kreissl-Dörfler i stedet for Vittorio Prodi

Disse udnævnelser ville blive betragtet som godkendt, medmindre der blev gjort indsigelse inden godkendelsen af denne protokol.


17. Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (forhandling)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) [KOM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jan Březina (A7-0360/2011)

Jan Březina forelagde sin betænkning.

Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Carl Haglund (ordfører for udtalelse fra BUDG), Vladimir Urutchev for PPE-Gruppen, Teresa Riera Madurell for S&D-Gruppen, Adina-Ioana Vălean for ALDE-Gruppen, Evžen Tošenovský for ECR-Gruppen, Vladimír Remek for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Béla Kovács, løsgænger, Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă og Alajos Mészáros.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Romana Jordan Cizelj og Elena Băsescu.

Talere: Máire Geoghegan-Quinn og Jan Březina.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.3 i protokollen af 17.11.2011.


18. EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol: håndtering af udfordringer og vanskeligheder [2011/2109(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

Wolfgang Kreissl-Dörfler foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Barbara Lochbihler og Jaroslav Paška.

Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 17.11.2011.


19. Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (kortfattet forelæggelse)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien [2011/2133(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

Krzysztof Lisek foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu, Jaroslav Paška og Ulrike Lunacek.

Máire Geoghegan-Quinn (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.8 i protokollen af 17.11.2011.


20. Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (kortfattet forelæggelse)

Betænkning om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde [2011/2151(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

Mikael Gustafsson foretog forelæggelsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek og Jaroslav Paška.

Mikael Gustafsson tog ordet.

Formanden erklærede dette punkt for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.9 i protokollen af 17.11.2011.


21. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 473.690/OJJE).


22. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.25.

Klaus Welle

Libor Rouček

generalsekretær

næstformand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik