Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 251kWORD 203k
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Κατάθεση εγγράφων
 3.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 4.Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)
 5.Οικονομική διακυβέρνηση (συζήτηση κατά προτεραιότητα)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2010/019 IE/Construction 41 - Ιρλανδία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2010/021 IE/Construction 71, Ιρλανδία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/020 IE/Construction 43 - Ιρλανδία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: υπόθεση EGF/2011/001 AT/Κάτω Αυστρία και Άνω Αυστρία /Αυστρία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: υπόθεση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Ελλάδα (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2010 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.7.Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ***II (ψηφοφορία)
  
6.8.Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I (ψηφοφορία)
  
6.9.Διάσκεψη για το κλίμα στο Ντέρμπαν (ψηφοφορία)
  
6.10.Λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (ψηφοφορία)
  
6.11.Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (οικονομική διακυβέρνηση)
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (συζήτηση)
 12.Ανοικτό διαδίτκυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη (συζήτηση)
 13.Η κατάσταση των Ρομά στα κράτη μέλη (συζήτηση)
 14.Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)
 15.Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας στον τομέα του ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (συζήτηση)
 16.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 17.Πρόγραμμα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (συζήτηση)
 18.Στήριξη της ΕΕ προς το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (σύντομη παρουσίαση)
 19.Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (σύντομη παρουσίαση)
 20.Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σύντομη παρουσίαση)
 21.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 22.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9.00.


2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα από το Συμβούλιο και την Επιτροπή:

- Συνθήκη προσχώρησης: Συνθήκη σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

AFET

γνωμοδότηση :

AFCO, ENVI, EMPL, BUDG


3. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Οδηγία για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών (D016622/02 - 2011/2903(RPS) - προθεσμία: 28/01/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO

- Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. …/… της Επιτροπής της XXX για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2003/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα λιπάσματα με σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων Ι και IV στην τεχνολογική πρόοδο (D016779/02 - 2011/2912(RPS) - προθεσμία: 10/02/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Απόφαση της Επιτροπής σχετικά με μέθοδο είσπραξης του τιμήματος υπέρβασης εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 443/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (D016933/01 - 2011/2896(RPS) - προθεσμία: 25/01/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE

- Οδηγία .../…/ΕE της Επιτροπής για την τροποποίηση της οδηγίας 2008/43/ΕΚ για την καθιέρωση, σύμφωνα με την οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου, συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (D017590/01 - 2011/2915(RPS) - προθεσμία: 11/02/2012)
αναπομπή επί της ουσίας: IMCO


4. Κατ' εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 87α του Κανονισμού)

Το ακόλουθο σχέδιο της κατ' εξουσιοδότηση πράξεως διαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο:

- Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) αριθ° …/.. της Επιτροπής της 14.11.2011 για τη συμπλήρωση του Κανονισμού (EE) αριθ. 1236/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση συστήματος ελέγχου και επιβολής που εφαρμόζεται στη ζώνη της σύμβασης για τη μελλοντική πολυμερή συνεργασία στον τομέα της αλιείας στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (C(2011) 8076) – Λήξη προθεσμίας: 14 Ιανουαρίου 2012

αναπομπή επί της ουσίας: PECH


5. Οικονομική διακυβέρνηση (συζήτηση κατά προτεραιότητα)

Δηλώσεις των Προέδρων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της Επιτροπής και της ευρωομάδας: Οικονομική διακυβέρνηση

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε προκαταρκτική δήλωση.

Οι Herman Van Rompuy (Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου), José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής) και Jean-Claude Juncker (Πρόεδρος της ευρωομάδας) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Nigel Farage, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Werner Langen, Stephen Hughes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα, William (The Earl of) Dartmouth, και Sylvie Goulard.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Sven Giegold, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Νικόλαος Σαλαβράκος, Nicole Sinclaire, Jean-Paul Gauzès, Liisa Jaakonsaari, Niccolò Rinaldi, Lajos Bokros, Nick Griffin, Jacek Saryusz-Wolski, Kathleen Van Brempt, Wolf Klinz, Michał Tomasz Kamiński, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Andrew Duff, Μαριέττα Γιαννάκου, Άννυ Ποδηματά, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Gay Mitchell, Elisa Ferreira και Sławomir Witold Nitras.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Izaskun Bilbao Barandica, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Marisa Matias και Angelika Werthmann.

Παρεμβαίνουν οι Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso και Jean-Claude Juncker.

Η συζήτηση περατώνεται.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.05)

(Από 12.05 έως 12.20 , το Κοινοβούλιο συνεδριάζει επ' ευκαιρία της απονομής του βραβείου LUX)

(Η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται στις 12.20)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2010/019 IE/Construction 41 - Ιρλανδία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/019 IE/Construction 41 από την Ιρλανδία) [COM(2011)0617 - C7-0313/2011- 2011/2252(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0375/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0496)


6.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση : αίτηση EGF/2010/021 IE/Construction 71, Ιρλανδία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/021 IE/Construction 71 από την Ιρλανδία) [COM(2011)0619 - C7-0315/2011- 2011/2254(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0377/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0497)


6.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2010/020 IE/Construction 43 - Ιρλανδία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/020 IE/Construction 43 από την Ιρλανδία) [COM(2011)0618 - C7-0314/2011- 2011/2253(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0376/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0498)


6.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: υπόθεση EGF/2011/001 AT/Κάτω Αυστρία και Άνω Αυστρία /Αυστρία (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich από την Αυστρία) [COM(2011)0579 - C7-0254/2011- 2011/2199(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0379/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0499)


6.5. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση: υπόθεση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Ελλάδα (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas από την Ελλάδα) [COM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0500)


6.6. Οι εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2010 (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τις εργασίες της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ το 2010 [2011/2120(INI)] - Επιτροπή Ανάπτυξης. Εισηγητής: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2011)0501)


6.7. Σήμα ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς ***II (ψηφοφορία)

Συσταση για τη δευτερη αναγνωση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση ενόψει της έγκρισης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγήτρια: Χρυσούλα Παλιαδέλη (A7-0331/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κηρύσσεται εγκριθείσα (P7_TA(2011)0502)


6.8. Ενιαίος ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός χώρος ***I (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού χώρου (αναδιατύπωση) [COM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού. Εισηγήτρια: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2011)0503)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0503)

Παρέμβαση

Ο Ramon Tremosa i Balcells παρουσίασε προφορική τροπολογία στην τροπολογία 53 α.τ. (άρθρο 6, § 4), η οποία δεν κρατείται διότι περισσότεροι των 40 βουλευτών ήταν αντίθετοι στο να ληφθεί υπόψη.


6.9. Διάσκεψη για το κλίμα στο Ντέρμπαν (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0571/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0504)


6.10. Λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης (ψηφοφορία)

Πρόταση ψηφίσματος B7-0574/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0505)


6.11. Ο ευρωπαϊκός κινηματογράφος στην ψηφιακή εποχή (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με τον ευρωπαϊκό κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή [2010/2306(INI)] - Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας. Εισηγητής: Piotr Borys (A7-0366/2011)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2011)0506)

Παρέμβαση

Piotr Borys (εισηγητής), πριν τη ψηφοφορία.


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan και Syed Kamall

Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση Χρυσούλα Παλιαδέλη - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire και Emma McClarkin

Ο Πρόεδρος παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη διεξαγωγή της Ώρας των ερωτήσεων προς την Επιτροπή.

Παρεμβαίνει ο Seán Kelly.

Έκθεση Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi και Sergio Paolo Francesco Silvestris

Διάσκεψη για το κλίμα στο Ντέρμπαν - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan και Hynek Fajmon

Λογοδοσία της ΕΕ σχετικά με τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης - B7-0574/2011
Syed Kamall


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 13.50 και επαναλαμβάνεται στις 15.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Υπογραφή εγκριθεισών πράξεων κατά τη συνήθη νομοθετική διαδικασία (οικονομική διακυβέρνηση)

Ο Πρόεδρος προβαίνει σε σύντομη δήλωση.

Παρεμβαίνει ο Wieslaw Szczuka (Πρόεδρος του Συμβουλίου).

Ο Πρόεδρος, αφού κάλεσε τους Olli Rehn (Μέλος της Επιτροπής), Sharon Bowles (πρόεδρο της επιτροπής ECON), καθώς και τους εισηγητές Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Carl Haglund και Corien Wortmann-Kool να συνταχθούν μαζί του, προβαίνει, μαζί με τον ασκούντα την Προεδρία στο Συμβούλιο στην υπογραφή της δέσμης για την οικονομική διακυβέρνηση.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Roberta ANGELILLI
Αντιπρόεδρος

10. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


11. Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Συνάντηση κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sarah Ludford, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Reinhard Bütikofer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,οι Paul Rübig, Tarja Cronberg, Χαράλαμπος Αγγουράκης ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,οι Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα,οι Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Δημήτριος Δρούτσας, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne και Salvatore Iacolino.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Judith A. Merkies και Seán Kelly.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Παρεμβαίνει ο Franz Obermayr επί της διαδικασίας "catch the eye".

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (B7-0577/2011

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την επικείμενη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και το Διατλαντικό Οικονομικό Συμβούλιο (B7-0578/2011

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner και Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0580/2011

- Hannes Swoboda και Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0582/2011

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat και Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την επικείμενη Διάσκεψη Κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ και τη σύνοδο του Διατλαντικού Οικονομικού Συμβουλίου (B7-0583/2011

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ιωάννης Κασουλίδης, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Μαριέττα Γιαννάκου, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Francisco José Millán Mon, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-ΗΠΑ στις 28 Νοεμβρίου 2011 (B7-0587/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


12. Ανοικτό διαδίτκυο και ουδετερότητα του διαδικτύου στην Ευρώπη (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000243/2011) που κατέθεσε ο Herbert Reul, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, προς το Συμβούλιο: Το ανοιχτό Διαδίκτυο και η ουδετερότητα του Διαδικτύου στην Ευρώπη (B7-0641/2011)

Προφορική ερώτηση (O-000261/2011) που κατέθεσαν οι Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan και Cornelis de Jong, εξ ονόματος της Επιτροπής IMCO, προς την Επιτροπή: Το ανοιχτό Διαδίκτυο και η δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη (B7-0653/2011)

Οι Herbert Reul και Malcolm Harbour αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Οι Magdalena Gaj (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lambert van Nistelrooij, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Catherine Trautmann, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Philippe Lamberts, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier και Paweł Robert Kowal.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin και Judith A. Merkies.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner και Monika Flašíková Beňová.

Παρεμβαίνουν η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) και η Magdalena Gaj.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

Herbert Reul, εξ ονόματος της Επιτροπής ITRE, σχετικά με το ανοιχτό Διαδίκτυο και τη δικτυακή ουδετερότητα στην Ευρώπη (B7-0572/2011)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


13. Η κατάσταση των Ρομά στα κράτη μέλη (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000236/2011) που κατέθεσαν οι Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Δικαιώματα των Ρομά στην ΕΕ - αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας (B7-0649/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000237/2011) που κατέθεσε που κατέθεσαν οι Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Δικαιώματα των Ρομά στην ΕΕ - αντιμετώπιση της αθιγγανοφοβίας (B7-0650/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000241/2011) που κατέθεσαν οι Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς το Συμβούλιο: Μέτρα για τους Ρομά στην ΕΕ (B7-0651/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000242/2011) που κατέθεσαν οι Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson και Miguel Portas, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, προς την Επιτροπή: Μέτρα για τους Ρομά στην ΕΕ (B7-0652/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000259/2011) που κατέθεσαν οι Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt και Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Η κατάσταση των Ρομά στα κράτη μέλη (B7-0644/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000260/2011) που κατέθεσαν οι Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt και Ioan Enciu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Η κατάσταση των Ρομά στα κράτη μέλη (B7-0645/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000274/2011) που κατέθεσαν οι Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς το Συμβούλιο: Διακρίσεις και διώξεις κατά των Ρομά στα κράτη μέλη της ΕΕ και η στρατηγική-πλαίσιο, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι δράσεις της ΕΕ (B7-0646/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000275/2011) που κατέθεσαν οι Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev και Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, προς την Επιτροπή: Διακρίσεις και διώξεις κατά των Ρομά στα κράτη μέλη της ΕΕ και η στρατηγική-πλαίσιο, οι κατευθυντήριες γραμμές και οι δράσεις της ΕΕ (B7-0647/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000288/2011) που κατέθεσαν οι Lívia Járóka και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς το Συμβούλιο: Εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά (B7-0654/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000289/2011) που κατέθεσαν οι Lívia Járóka και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προς την Επιτροπή: Εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των Ρομά (B7-0655/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000291/2011) που κατέθεσαν οι Mara Bizzotto και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς το Συμβούλιο: Εφαρμογή της στρατηγικής για τους Ρομά (B7-0656/2011)·

Προφορική ερώτηση (O-000292/2011) που κατέθεσαν οι Mara Bizzotto και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, προς την Επιτροπή: Εφαρμογή της στρατηγικής για τους Ρομά (B7-0657/2011)·

Οι Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka και Mara Bizzotto αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Οι Elżbieta Radziszewska (ασκούσα την Προεδρία του Συμβουλίου) και Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Hannes Swoboda, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Cecilia Wikström, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder και Elena Băsescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: László TŐKÉS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Γεώργιος Παπανικολάου, Iliana Malinova Iotova και Bernd Posselt.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt σχετικά με την παρέμβαση του Claudio Morganti ο οποίος απαντά και, και Petru Constantin Luhan.

Παρεμβαίνουν η Ανδρούλλα Βασιλείου και η Elżbieta Radziszewska.

Η συζήτηση περατώνεται.


14. Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (συζήτηση)

Δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής και Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας: Απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση εξ ονόματος της Catherine Ashton (Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας).

Παρεμβαίνουν οι Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Marietje Schaake, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0588/2011

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin και Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0589/2011

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Νικόλαος Χουντής, Bairbre de Brún, Τάκης Χατζηγεωργίου, Ilda Figueiredo και Alfreds Rubiks, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0590/2011

- Geoffrey Van Orden, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0591/2011

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam και Roberta Angelilli, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0592/2011

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin και Pino Arlacchi, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την απαγόρευση των πυρομαχικών διασποράς (B7-0593/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


15. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας στον τομέα του ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-000226/2011) που κατέθεσε Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ιωάννης Α. Τσουκαλάς, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne και Νίκη Τζαβέλα, προς την Επιτροπή: Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0648/2011)

Η Marielle Gallo αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Andreas Schwab, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Olle Ludvigsson, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Diana Wallis, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Saïd El Khadraoui και Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Ανδρούλλα Βασιλείου.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Arlene McCarthy, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0608/2011

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Θεόδωρος Σκυλακάκης, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders και Cristian Silviu Buşoi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0609/2011

- Marielle Gallo και Jean-Paul Gauzès, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ashley Fox και Kay Swinburne, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0610/2011

- Cornelis de Jong και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά (B7-0611/2011).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 20.30 και επαναλαμβάνεται στις 21.00.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

16. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα S&D τα ακόλουθα αιτήματα ορισμών:

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες: ο Vittorio Prodi αντί του Wolfgang Kreissl-Dörfler

- Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Mercosur : ο Wolfgang Kreissl-Dörfler αντί του Vittorio Prodi

Oι ως άνω ορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.


17. Πρόγραμμα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (συζήτηση)

Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά το πρόγραμμα - πλαίσιο δραστηριοτήτων πυρηνικής έρευνας και εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (2012-2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας. Εισηγητής: Jan Březina (A7-0360/2011)

Ο Jan Březina παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Carl Haglund (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Vladimir Urutchev, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Teresa Riera Madurell, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Evžen Tošenovský, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Vladimír Remek, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Béla Kovács, μη εγγεγραμμένος, Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă και Alajos Mészáros.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Romana Jordan Cizelj και Elena Băsescu.

Παρεμβαίνουν οι Máire Geoghegan-Quinn και Jan Březina.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


18. Στήριξη της ΕΕ προς το Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την υποστήριξη του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου από την ΕΕ: αντιμετώπιση των προκλήσεων και υπέρβαση των δυσκολιών [2011/2109(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

Ο Wolfgang Kreissl-Dörfler προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elena Băsescu, Barbara Lochbihler και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει η Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


19. Διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας [2011/2133(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

Ο Krzysztof Lisek προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu, Jaroslav Paška και Ulrike Lunacek.

Παρεμβαίνει η Máire Geoghegan-Quinn (Μέλος της Επιτροπής).

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


20. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (σύντομη παρουσίαση)

Έκθεση σχετικά με την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου [2011/2151(INI)] - Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων. Εισηγητής: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

Ο Mikael Gustafsson προβαίνει στην παρουσίαση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek και Jaroslav Paška.

Παρεμβαίνει ο Mikael Gustafsson.

Η εξέταση του σημείου αυτού περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


21. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 473.690/OJJE).


22. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 22.25.

Klaus Welle

Libor Rouček

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Δρούτσας, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Παλιαδέλη, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου