Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 221kWORD 167k
Kolmapäev, 16. november 2011 - Strasbourg
1.Istungi algus
 2.Esitatud dokumendid
 3.Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)
 4.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)
 5.Majanduse juhtimine (esmatähtis arutelu)
 6.Hääletused
  6.1.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2010/019 IE/Construction 41, Iirimaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.2.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2010/021 IE/Construction 71, Iirimaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.3.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2010/020 IE/Construction 43, Iirimaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.4.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, Austria (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.5.Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Kreeka (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.6.AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee 2010. aastal (kodukorra artikkel 138) (hääletus)
  6.7.Euroopa kultuuripärandi märgis ***II (hääletus)
  6.8.Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***I (hääletus)
  6.9.Durbani kliimamuutuste konverents (hääletus)
  6.10.Arenguabi rahastamise aruandluskohustust käsitlev aruanne (hääletus)
  6.11.Euroopa kino digiajastul (hääletus)
 7.Selgitused hääletuse kohta
 8.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused
 9.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (majanduse juhtimine)
 10.Eelmise istungi protokolli kinnitamine
 11.ELi ja USA tippkohtumine 28. novembril 2011 (arutelu)
 12.Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas (arutelu)
 13.Romade olukord liikmesriikides (arutelu)
 14.Kassettlahingumoona keelustamine (arutelu)
 15.Käibemaksu käsitlevate õigusaktide ajakohastamine digitaalse ühtse turu hoogustamiseks (arutelu)
 16.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis
 17.Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogramm (arutelu)
 18.ELi toetus Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule (lühiettekanne)
 19.ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavad läbirääkimised (lühiettekanne)
 20.Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (lühiettekanne)
 21.Järgmise istungi päevakord
 22.Istungi lõpp
 KOHALOLIJATE NIMEKIRI


ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

1. Istungi algus

Istung algas kell 09.00.


2. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud nõukogu ja komisjon:

Ühinemisleping: leping Horvaatia Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

AFET

nõuandvad komisjonid :

AFCO, ENVI, EMPL, BUDG


3. Rakendusmeetmed (kodukorra artikkel 88)

Parlamendile on esitatud järgmised kontrolliga regulatiivmenetluse alla kuuluvad rakendusmeetmete eelnõud:

- Komisjoni direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse kohta) II lisa III osa, et kohandada seda tehnika arenguga (D016622/02 - 2011/2903(RPS) - tähtaeg: 28/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO

- Komisjoni määrus (EL) nr …/…, XXX, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 2003/2003 väetiste kohta, et kohandada selle I ja IV lisa tehnika arenguga (D016779/02 - 2011/2912(RPS) - tähtaeg: 10/02/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI

- Komisjoni otsus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 kohase uute sõiduautode ülemääraste heitkoguste maksu kogumise meetodi kohta (D016933/01 - 2011/2896(RPS) - tähtaeg: 25/01/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: ENVI
nõuandvad komisjonid: ITRE

- Komisjoni direktiiv .../…/EL, millega muudetakse komisjoni direktiivi 2008/43/EÜ nõukogu direktiivi 93/15/EMÜ kohase tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide identifitseerimise ja jälgitavuse süsteemi loomise kohta (D017590/01 - 2011/2915(RPS) - tähtaeg: 11/02/2012)
edasi saadetud vastutavale komisjonile: IMCO


4. Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikkel 87a)

Parlamendile on edastatud järgmise delegeeritud õigusakti projekt:

- Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr …/..., 14.11.2011, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust nr 1236/2010, millega kehtestatakse Kirde-Atlandi tulevase mitmepoolse kalandusalase koostöö konventsiooniga hõlmatud piirkonnas kohaldatav kontrolli- ja rakendussüsteem (C(2011) 8076) - tähtaeg: 14. jaanuar 2012

edasi saadetud vastutavale komisjonile: PECH


5. Majanduse juhtimine (esmatähtis arutelu)

Euroopa Ülemkogu eesistuja, komisjoni presidendi ja eurorühma esimehe avaldused: Majanduse juhtimine

Parlamendi president esines lühikese sisseuhatava sõnavõtuga.

Herman Van Rompuy (Euroopa Ülemkogu eesistuja), José Manuel Barroso (komisjoni president) ja Jean-Claude Juncker (eurorühma esimees) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel, Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel, Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel, Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nigel Farage fraktsiooni EFD nimel, Philip Claeys (fraktsioonilise kuuluvuseta), Werner Langen, Stephen Hughes, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas William (The Earl of) Dartmouth, ja Sylvie Goulard.

ISTUNGI JUHATAJA: Gianni PITTELLA
asepresident

Sõna võtsid Sven Giegold, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Jean-Paul Gauzès, Liisa Jaakonsaari, Niccolò Rinaldi, Lajos Bokros, Nick Griffin, Jacek Saryusz-Wolski, Kathleen Van Brempt, Wolf Klinz, Michał Tomasz Kamiński, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Andrew Duff, Marietta Giannakou, Anni Podimata, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Gay Mitchell, Elisa Ferreira ja Sławomir Witold Nitras.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Izaskun Bilbao Barandica, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Marisa Matias ja Angelika Werthmann.

Sõna võtsid Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso ja Jean-Claude Juncker.

Arutelu lõpetati.

(Istung katkestati kell 12.05.)

(Kell 12.05 kuni 12.20 kogunes parlament LUX-auhinna üleandmiseks.)

(Istung jätkus kell 12.20.)


ISTUNGI JUHATAJA: Edward McMILLAN-SCOTT
asepresident

6. Hääletused

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused”.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.


6.1. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2010/019 IE/Construction 41, Iirimaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2010/019 IE/Construction 41, Iirimaa) [KOM(2011)0617 - C7-0313/2011- 2011/2252(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0375/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 1)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0496)


6.2. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2010/021 IE/Construction 71, Iirimaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2010/021 IE/Construction 71, Iirimaa) [KOM(2011)0619 - C7-0315/2011- 2011/2254(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0377/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 2)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0497)


6.3. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2010/020 IE/Construction 43, Iirimaa (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis käsitleb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmist kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2010/020 IE/Construction 43, Iirimaa) [KOM(2011)0618 - C7-0314/2011- 2011/2253(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0376/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 3)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0498)


6.4. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, Austria (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/001 AT/Niederösterreich - Oberösterreich, Austria) [KOM(2011)0579 - C7-0254/2011- 2011/2199(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0379/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 4)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0499)


6.5. Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: taotlus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Kreeka (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas Kreekast) [KOM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Eelarvekomisjon. Raportöör: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(Kvalifitseeritud häälteenamus ja 3/5 antud häältest)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0500)


6.6. AKV–ELi parlamentaarne ühisassamblee 2010. aastal (kodukorra artikkel 138) (hääletus)

Raport AKV–ELi parlamentaarse ühisassamblee töö kohta 2010. aastal [2011/2120(INI)] - Arengukomisjon. Raportöör: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud tervikhääletusel (P7_TA(2011)0501)


6.7. Euroopa kultuuripärandi märgis ***II (hääletus)

Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa kultuuripärandi märgist käsitleva Euroopa Liidu meetme kohta [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 7)

NÕUKOGU SEISUKOHT

Heaks kiidetud (P7_TA(2011)0502)


6.8. Ühtne Euroopa raudteepiirkond ***I (hääletus)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond (uuesti sõnastatud) [KOM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Transpordi- ja turismikomisjon. Raportöör: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 8)

EUROOPA KOMISJONI ETTEPANEK

Vastu võetud koos muudatustega (P7_TA(2011)0503)

SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

Vastu võetud (P7_TA(2011)0503)

Sõnavõtt

Ramon Tremosa i Balcells esitas muudatusettepaneku 53VO(artikli 6 lõige 4) kohta suulise muudatusettepaneku, mida ei võetud vastu, kuna üle 40 parlamendiliikme oli sellele vastu.


6.9. Durbani kliimamuutuste konverents (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0571/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 9)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0504)


6.10. Arenguabi rahastamise aruandluskohustust käsitlev aruanne (hääletus)

Resolutsiooni ettepanek B7-0574/2011

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 10)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0505)


6.11. Euroopa kino digiajastul (hääletus)

Raport Euroopa kino kohta digiajastul [2010/2306(INI)] - Kultuuri- ja hariduskomisjon. Raportöör: Piotr Borys (A7-0366/2011)

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 11)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Vastu võetud (P7_TA(2011)0506)

Sõnavõtt

Piotr Borys (raportöör) enne hääletust.


7. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 170 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Raport: Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan ja Syed Kamall

Soovitus teisele lugemisele Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire ja Emma McClarkin

President täpsustas komisjoni infotunni toimumise kulgu.

Sõna võttis Seán Kelly.

Raport: Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Durbani kliimamuutuste konverents - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan ja Hynek Fajmon

Arenguabi rahastamise aruandluskohustust käsitlev aruanne - B7-0574/2011
Syed Kamall


8. Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused

Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused on toodud veebilehel „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)” ja lisa „Nimelise hääletuse tulemused” trükiversioonis.

Elektroonilist versiooni Europarli veebisaidil ajakohastatakse korrapäraselt kuni kahe nädala jooksul pärast hääletuse toimumise kuupäeva.

Seejärel suletakse hääletuse paranduste nimekiri tõlkimiseks ja Euroopa Liidu Teatajas avaldamiseks.


(Istung katkestati kell 13.50 ja jätkus kell 15.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Jerzy BUZEK
president

9. Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allakirjutamine (majanduse juhtimine)

Parlamendi president tegi lühikese avalduse.

Sõna võttis Wieslaw Szczuka (nõukogu eesistuja).

Palunud endaga ühineda Olli Rehnil (komisjoni liige), Sharon Bowlesil (ECON komisjoni esimees) ja raportööridel Elisa Ferreiral, Diogo Feiol, Vicky Fordil, Sylvie Goulard'l, Carl Haglundil ja Corien Wortmann-Koolil, kirjutas president koos nõukogu eesistujaga alla majanduse juhtimise paketile.


ISTUNGI JUHATAJA: Roberta ANGELILLI
asepresident

10. Eelmise istungi protokolli kinnitamine

Kinnitati eelmise istungi protokoll.


11. ELi ja USA tippkohtumine 28. novembril 2011 (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: ELi ja USA tippkohtumine 28. novembril 2011

Karel De Gucht (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Elmar Brok fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Sarah Ludford fraktsiooni ALDE nimel, Reinhard Bütikofer fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Helmut Scholz fraktsiooni GUE/NGL nimel, Niki Tzavela fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne ja Salvatore Iacolino.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Judith A. Merkies ja Seán Kelly.

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Karel De Gucht.

Sõna võttis Franz Obermayr eelneva registreerimiseta sõnavõttude korra kohta.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel: ELi ja USA 28. novembril 2011. aastal toimuv tippkohtumine (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner ja Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda ja Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülese majandusnõukogu kohtumine (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel: Eelseisev ELi ja USA tippkohtumine ning Atlandi-ülene majandusnõukogu (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Francisco José Millán Mon fraktsiooni PPE nimel: ELi ja USA 28. novembril 2011 toimunud tippkohtumine (B7-0587/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.4.


12. Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000243/2011), mille esitas(id) Herbert Reul ITRE komisjoni nimel nõukogule: Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas (B7-0641/2011)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000261/2011), mille esitas(id) Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan ja Cornelis de Jong IMCO komisjoni nimel komisjonile: Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas (B7-0653/2011)

Herbert Reul ja Malcolm Harbour esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Magdalena GajMagdalena Gaj (nõukogu eesistuja) ja Karel De Gucht (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Lambert van Nistelrooij fraktsiooni PPE nimel, Catherine Trautmann fraktsiooni S&D nimel, Cristian Silviu Buşoi fraktsiooni ALDE nimel, Philippe Lamberts fraktsiooni Verts/ALE nimel, Adam Bielan fraktsiooni ECR nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Juozas Imbrasas fraktsiooni EFD nimel, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier ja Paweł Robert Kowal.

ISTUNGI JUHATAJA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
asepresident

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin ja Judith A. Merkies.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner ja Monika Flašíková Beňová.

Sõna võtsid Androulla Vassiliou (komisjoni liige) ja Magdalena GajMagdalena Gaj.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

Herbert Reul ITRE komisjoni nimel: Avatud internet ja võrgu neutraalsus Euroopas (B7-0572/2011)

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.5.


13. Romade olukord liikmesriikides (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000236/2011), mille esitas(id) Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel nõukogule: Romade õigused ELis - võitlus mustlasevastasusega (B7-0649/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000237/2011), mille esitas(id) Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel komisjonile: Romade õigused ELis - võitlus mustlasevastasusega (B7-0650/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000241/2011), mille esitas(id) Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel nõukogule: ELi meetmed seoses romadega (B7-0651/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000242/2011), mille esitas(id) Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ja Miguel Portas fraktsiooni GUE/NGL nimel komisjonile: ELi meetmed seoses romadega (B7-0652/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000259/2011), mille esitas(id) Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ja Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel nõukogule: Romade olukord liikmesriikides (B7-0644/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000260/2011), mille esitas(id) Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ja Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, komisjonile: Romade olukord liikmesriikides (B7-0645/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000274/2011), mille esitas(id) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, nõukogule: Romade diskrimineerimine ja tagakiusamine ELi liikmesriikides ning ELi raamstrateegia, suunised ja meetmed (B7-0646/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000275/2011), mille esitas(id) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ja Louis Michel fraktsiooni ALDE nimel, komisjonile: Romade diskrimineerimine ja tagakiusamine ELi liikmesriikides ning ELi raamstrateegia, suunised ja meetmed (B7-0647/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000288/2011), mille esitas(id) Lívia Járóka ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel nõukogule: Romade diskrimineerimise lõpetamine (B7-0654/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000289/2011) esitas(id) Lívia Járóka ja Simon Busuttil fraktsiooni PPE nimel komisjonile: Romade diskrimineerimise lõpetamine (B7-0655/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000291/2011), mille esitas(id) Mara Bizzotto ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel nõukogule: Romade kaasamise strateegia rakendamine (B7-0656/2011);

Suuliselt vastatav küsimus (O-000292/2011), mille esitas(id) Mara Bizzotto ja Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel komisjonile: Romade kaasamise strateegia rakendamine (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka ja Mara Bizzotto esitasid suuliselt vastatavad küsimused.

Elżbieta RadziszewskaElżbieta Radziszewska (nõukogu eesistuja) ja Androulla Vassiliou (komisjoni liige) vastasid küsimustele.

Sõna võtsid Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel, Hannes Swoboda fraktsiooni S&D nimel, Cecilia Wikström fraktsiooni ALDE nimel, Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder ja Elena Băsescu.

ISTUNGI JUHATAJA: László TŐKÉS
asepresident

Sõna võtsid Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova ja Bernd Posselt.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt Claudio Morganti sõnavõtu kohta, kes vastas talle, ja Petru Constantin Luhan.

Sõna võtsid Androulla Vassiliou ja Elżbieta Radziszewska.

Arutelu lõpetati.


14. Kassettlahingumoona keelustamine (arutelu)

Komisjoni asepresidendi ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Kassettlahingumoona keelustamine

Androulla Vassiliou (komisjoni liige) esines avaldusega Catherine Ashtoni (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel.

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Roberto Gualtieri fraktsiooni S&D nimel, Marietje Schaake fraktsiooni ALDE nimel, Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel ja Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Sõna võttis Androulla Vassiliou.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor ja Malika Benarab-Attou fraktsiooni Verts/ALE nimel: Kassettlahingumoona keelustamine (B7-0588/2011);

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin ja Robert Rochefort fraktsiooni ALDE nimel: Kassettlahingumoona keelustamine (B7-0589/2011);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo ja Alfreds Rubiks fraktsiooni GUE/NGL nimel: Kassettlahingumoona keelustamine (B7-0590/2011);

- Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Kassettlahingumoona keelustamine (B7-0591/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel: Kassettlahingumoona keelustamine (B7-0592/2011);

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel: Kassettlahingumoona keelustamine (B7-0593/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.6.


15. Käibemaksu käsitlevate õigusaktide ajakohastamine digitaalse ühtse turu hoogustamiseks (arutelu)

Suuliselt vastatav küsimus (O-000226/2011), mille esitas(id) Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne ja Niki Tzavela komisjonile: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0648/2011)

Marielle Gallo esitas suuliselt vastatava küsimuse.

Androulla Vassiliou (komisjoni liige) vastas suuliselt vastatavale küsimusele.

Sõna võtsid Andreas Schwab fraktsiooni PPE nimel, Olle Ludvigsson fraktsiooni S&D nimel, Diana Wallis fraktsiooni ALDE nimel, Rolandas Paksas fraktsiooni EFD nimel, Saïd El Khadraoui ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Jaroslav Paška.

Sõna võttis Androulla Vassiliou.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Arlene McCarthy fraktsiooni S&D nimel: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders ja Cristian Silviu Buşoi fraktsiooni ALDE nimel: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo ja Jean-Paul Gauzès fraktsiooni PPE nimel, Ashley Fox ja Kay Swinburne fraktsiooni ECR nimel: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong ja Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel: Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks (B7-0611/2011).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.7.


(Istung katkestati kell 20.30 ja jätkus kell 21.00.)

ISTUNGI JUHATAJA: Diana WALLIS
asepresident

16. Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis

S&D fraktsioon esitas asepresidendile järgmiste ametissenimetamiste taotlused:

- Delegatsioon Ameerika Ühendriikidega suhtlemiseks: Wolfgang Kreissl-Dörfleri asemel Vittorio Prodi

- Delegatsioon Mercosuri riikidega suhtlemiseks: Vittorio Prodi asemel Wolfgang Kreissl-Dörfler

Ametissenimetamised loetakse kinnitatuks, kui käesoleva protokolli kinnitamiseni ei esitata ühtegi vastuväidet.


17. Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogramm (arutelu)

Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, milles käsitletakse Euroopa Aatomienergiaühenduse tuumaenergiaalase teadus- ja koolitustegevuse raamprogrammi (2012–2013) [KOM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Jan Březina (A7-0360/2011)

Jan Březina tutvustas raportit.

Sõna võttis Máire Geoghegan-Quinn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Carl Haglund (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Vladimir Urutchev fraktsiooni PPE nimel, Teresa Riera Madurell fraktsiooni S&D nimel, Adina-Ioana Vălean fraktsiooni ALDE nimel, Evžen Tošenovský fraktsiooni ECR nimel, Vladimír Remek fraktsiooni GUE/NGL nimel, Jaroslav Paška fraktsiooni EFD nimel, Béla Kovács (fraktsioonilise kuuluvuseta), Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă ja Alajos Mészáros.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Romana Jordan Cizelj ja Elena Băsescu.

Sõna võtsid Máire Geoghegan-Quinn ja Jan Březina.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.3.


18. ELi toetus Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule (lühiettekanne)

Raport Euroopa Liidu toetuse kohta Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule probleemide lahendamiseks ja raskuste ületamiseks [2011/2109(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

Wolfgang Kreissl-Dörfler tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Elena Băsescu, Barbara Lochbihler ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Máire Geoghegan-Quinn (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.1.


19. ELi ja Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavad läbirääkimised (lühiettekanne)

Raport Euroopa Parlamendi soovitustega nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi-Gruusia assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kohta [2011/2133(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

Krzysztof Lisek tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu, Jaroslav Paška ja Ulrike Lunacek.

Sõna võttis Máire Geoghegan-Quinn (komisjoni liige).

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.8.


20. Soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine Euroopa Parlamendi töös (lühiettekanne)

Raport soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamise kohta Euroopa Parlamendi töös [2011/2151(INI)] - Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon. Raportöör: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

Mikael Gustafsson tegi ettekande.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek ja Jaroslav Paška.

Sõna võttis Mikael Gustafsson.

Küsimuse arutelu lõpetati.

Hääletus: 17.11.2011protokoll punkt 6.9.


21. Järgmise istungi päevakord

Kinnitati järgmise päeva istungi päevakord (dokument „Päevakord” PE 473.690/OJJE).


22. Istungi lõpp

Istung lõppes kell 22.25.

Klaus Welle

Libor Rouček

peasekretär

asepresident


KOHALOLIJATE NIMEKIRI

Allakirjutanud:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Õigusteave - Privaatsuspoliitika