Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 222kWORD 171k
Keskiviikko 16. marraskuuta 2011 - Strasbourg
1.Istunnon avaaminen
 2.Vastaanotetut asiakirjat
 3.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 4.Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)
 5.Talouden ohjausjärjestelmä (erityisen tärkeä keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanti (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanti (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlanti (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/001 AT/Niederösterreich–Oberösterreich, Itävalta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Kreikka (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.6.AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vuonna 2010 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.7.Euroopan kulttuuriperintötunnus ***II (äänestys)
  6.8.Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***I (äänestys)
  6.9.Durbanin ilmastokokous (äänestys)
  6.10.Kehitysyhteistyön rahoitusta koskeva vastuuraportti (äänestys)
  6.11.Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 10.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 11.EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous 28. marraskuuta 2011 (keskustelu)
 12.Avoin internet ja verkon neutraalisuus Euroopassa (keskustelu)
 13.Romanien tilanne jäsenvaltioissa (keskustelu)
 14.Rypäleammusten kieltäminen (keskustelu)
 15.Arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistaminen digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (keskustelu)
 16.Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano
 17.Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (keskustelu)
 18.EU:n tuki Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (lyhyt esittely)
 19.EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut (lyhyt esittely)
 20.Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (lyhyt esittely)
 21.Seuraavan istunnon esityslista
 22.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


2. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraava asiakirja on vastaanotettu neuvostolta ja komissiolta:

Liittymissopimus: Kroatian tasavallan liittymissopimus (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

AFCO, ENVI, EMPL, BUDG


3. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Komission direktiivi lelujen turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/48/EY liitteessä II olevan III osan muuttamisesta sen mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D016622/02 - 2011/2903(RPS) - määräaika: 28/01/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO

- Komission asetus lannoitteita koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2003/2003 muuttamisesta sen liitteiden I ja IV mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen (D016779/02 - 2011/2912(RPS) - määräaika: 10/02/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI

- Komission päätös, menettelystä uusien henkilöautojen hiilidioksidin liikapäästömaksujen keräämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (D016933/01 - 2011/2896(RPS) - määräaika: 25/01/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: ITRE

- Komission direktiivi siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden tunnistamista ja jäljitettävyyttä koskevan järjestelmän perustamisesta neuvoston direktiivin 93/15/ETY nojalla annetun direktiivin 2008/43/EY muuttamisesta (D017590/01 - 2011/2915(RPS) - määräaika: 11/02/2012)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: IMCO


4. Säädösvallan siirron nojalla annetut säädökset (työjärjestyksen 87 a artikla)

Parlamentille on toimitettu seuraava luonnos säädösvallan siirron nojalla annettavaksi säädökseksi:

- Komission delegoitu asetus, annettu 14.11.2011, Koillis-Atlantilla harjoitettavaan kalastukseen liittyvää tulevaa monenkeskistä yhteistyötä koskevan yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluvalla alueella sovellettavasta valvontaa ja täytäntöönpanotoimia koskevasta suunnitelmasta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1236/2010 täydentämisestä (K(2011) 8076) - määräaika: 14. tammikuuta 2012

lähetetty asiasta vastavaan valiokuntaan: PECH


5. Talouden ohjausjärjestelmä (erityisen tärkeä keskustelu)

Eurooppa-neuvoston, komission ja euroryhmän puheenjohtajien julkilausumat: Talouden ohjausjärjestelmä

Puhemies antoi keskustelun aluksi lyhyen julkilausuman.

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja), José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) ja Jean-Claude Juncker (Euroryhmän puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Philip Claeys, Werner Langen, Stephen Hughes, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, ja Sylvie Goulard.

Puhetta johti
varapuhemies Gianni PITTELLA

Puheenvuorot: Sven Giegold, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Jean-Paul Gauzès, Liisa Jaakonsaari, Niccolò Rinaldi, Lajos Bokros, Nick Griffin, Jacek Saryusz-Wolski, Kathleen Van Brempt, Wolf Klinz, Michał Tomasz Kamiński, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Andrew Duff, Marietta Giannakou, Anni Podimata, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Gay Mitchell, Elisa Ferreira ja Sławomir Witold Nitras.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Izaskun Bilbao Barandica, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Marisa Matias ja Angelika Werthmann.

Puheenvuorot: Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso ja Jean-Claude Juncker.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

(Istunto keskeytettiin klo 12.05)

(Parlamentti kokoontui LUX-palkinnon luovutusta varten klo 12.0512.20)

(Istuntoa jatkettiin klo 12.20)


Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanti (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/019 IE/Construction 41, Irlanti) [KOM(2011)0617 - C7-0313/2011- 2011/2252(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0375/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0496)


6.2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanti (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/021 IE/Construction 71, Irlanti) [KOM(2011)0619 - C7-0315/2011- 2011/2254(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0377/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0497)


6.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlanti (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/020 IE/Construction 43, Irlanti) [KOM(2011)0618 - C7-0314/2011- 2011/2253(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0376/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0498)


6.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/001 AT/Niederösterreich–Oberösterreich, Itävalta (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich, Itävalta) [KOM(2011)0579 - C7-0254/2011- 2011/2199(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0379/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0499)


6.5. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Kreikka (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Kreikka) [KOM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0500)


6.6. AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous vuonna 2010 (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen toiminnasta vuonna 2010 [2011/2120(INI)] - Kehitysyhteistyövaliokunta. Esittelijä: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2011)0501)


6.7. Euroopan kulttuuriperintötunnus ***II (äänestys)

Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen hyväksymiseksi Euroopan kulttuuriperintötunnusta koskevasta Euroopan unionin toimesta [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

NEUVOSTON KANTA

Julistettiin hyväksytyksi (P7_TA(2011)0502)


6.8. Yhtenäinen eurooppalainen rautatiealue ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtenäisestä eurooppalaisesta rautatiealueesta (uudelleenlaatiminen) [KOM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2011)0503)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0503)

Puheenvuoro:

Ramon Tremosa i Balcells esitti tarkistukseen 53vo (6 artiklan 4 kohta) suullisen tarkistuksen, jota ei hyväksytty, koska yli 40 jäsentä vastusti sen ottamista käsiteltäväksi.


6.9. Durbanin ilmastokokous (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0571/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0504)


6.10. Kehitysyhteistyön rahoitusta koskeva vastuuraportti (äänestys)

Päätöslauselmaesitys B7-0574/2011

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0505)


6.11. Eurooppalainen elokuva digitaaliajalla (äänestys)

Mietintö eurooppalaisesta elokuvasta digitaaliajalla [2010/2306(INI)] - Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta. Esittelijä: Piotr Borys (A7-0366/2011)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2011)0506)

Puheenvuoro:

Piotr Borys (esittelijä) käytti puheenvuoron ennen äänestystä.


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan ja Syed Kamall

Suositus toiseen käsittelyyn: Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire ja Emma McClarkin

Puhemies käytti puheenvuoron tehdäkseen täsmennyksiä komission kyselytunnin etenemiseen.

Seán Kelly käytti puheenvuoron.

Mietintö Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi ja Sergio Paolo Francesco Silvestris

Durbanin ilmastokokous - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan ja Hynek Fajmon

Kehitysyhteistyön rahoitusta koskeva vastuuraportti - B7-0574/2011
Syed Kamall


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.


(Istunto keskeytettiin klo 13.50 ja sitä jatkettiin klo 15.00.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

9. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies antoi lyhyen julkilausuman.

Wieslaw Szczuka (neuvoston puheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puhemies pyysi, että Olli Rehn (komission jäsen), Sharon Bowles (ECON-valiokunnan puheenjohtaja) sekä esittelijät Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Carl Haglund ja Corien Wortmann-Kool saapuvat paikalle, jonka jälkeen hän allekirjoitti talouden ohjausjärjestelmää koskevan säädöspaketin yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa.


Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

10. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


11. EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous 28. marraskuuta 2011 (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokous 28. marraskuuta 2011

Karel De Gucht (komission jäsen) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Sarah Ludford ALDE-ryhmän puolesta, Reinhard Bütikofer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andreas Mölzer, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne ja Salvatore Iacolino.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Judith A. Merkies ja Seán Kelly.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo ja Jaroslav Paška.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Franz Obermayr käytti puheenvuoron "catch the eye" -menettelystä.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta 28. marraskuuta 2011 (B7-0577/2011)

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0578/2011)

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0580/2011)

- Hannes Swoboda ja Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0582/2011)

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat ja Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta tulevasta EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta ja transatlanttisen talousneuvoston kokouksesta (B7-0583/2011)

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Francisco José Millán Mon PPE-ryhmän puolesta 28. marraskuuta 2011 pidettävästä EU:n ja Yhdysvaltojen huippukokouksesta (B7-0587/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 6.4.


12. Avoin internet ja verkon neutraalisuus Euroopassa (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000243/2011) Herbert Reul ITRE-valiokunnan puolesta neuvostolle: Avoin internet ja verkon neutraalisuus Euroopassa (B7-0641/2011)

Suullinen kysymys (O-000261/2011) Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan ja Cornelis de Jong IMCO-valiokunnan puolesta komissiolle: Avoin internet ja verkon neutraalisuus Euroopassa (B7-0653/2011)

Herbert Reul ja Malcolm Harbour esittelivät suulliset kysymykset.

Magdalena Gaj (neuvoston puheenjohtaja) ja Karel De Gucht (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij PPE-ryhmän puolesta, Catherine Trautmann S&D-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Philippe Lamberts Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier ja Paweł Robert Kowal.

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Puheenvuorot: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin ja Judith A. Merkies.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner ja Monika Flašíková Beňová.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou (komission jäsen) ja Magdalena Gaj.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

Herbert Reul ITRE-valiokunnan puolesta avoimesta internetistä ja verkon neutraliteetista Euroopassa (B7-0572/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 6.5.


13. Romanien tilanne jäsenvaltioissa (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000236/2011) Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Romanien oikeudet EU:ssa - romanivastaisuuteen puuttuminen (B7-0649/2011)

Suullinen kysymys (O-000237/2011) Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Romanien oikeudet EU:ssa - romanivastaisuuteen puuttuminen (B7-0650/2011)

Suullinen kysymys (O-000241/2011) Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta neuvostolle: EU:n toimet romanien hyväksi (B7-0651/2011)

Suullinen kysymys (O-000242/2011) Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson ja Miguel Portas GUE/NGL-ryhmän puolesta komissiolle: EU:n toimet romanien hyväksi (B7-0652/2011)

Suullinen kysymys (O-000259/2011) Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ja Ioan Enciu S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Romanien tilanne jäsenvaltioissa (B7-0644/2011)

Suullinen kysymys (O-000260/2011) Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt ja Ioan Enciu S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Romanien tilanne jäsenvaltioissa (B7-0645/2011)

Suullinen kysymys (O-000274/2011) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta neuvostolle: Romanien syrjintä ja vainoaminen EU:n jäsenvaltioissa sekä EU:n puitestrategia, suuntaviivat ja toimet (B7-0646/2011)

Suullinen kysymys (O-000275/2011) Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev ja Louis Michel ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Romanien syrjintä ja vainoaminen EU:n jäsenvaltioissa sekä EU:n puitestrategia, suuntaviivat ja toimet (B7-0647/2011)

Suullinen kysymys (O-000288/2011) Lívia Járóka ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta neuvostolle: Romanien syrjinnän lopettaminen (B7-0654/2011)

Suullinen kysymys (O-000289/2011) Lívia Járóka ja Simon Busuttil PPE-ryhmän puolesta komissiolle: Romanien syrjinnän lopettaminen (B7-0655/2011)

Suullinen kysymys (O-000291/2011) Mara Bizzotto ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta neuvostolle: Romaniväestön osallistamista koskevan strategian täytäntöönpano (B7-0656/2011)

Suullinen kysymys (O-000292/2011) Mara Bizzotto ja Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta komissiolle: Romaniväestön osallistamista koskevan strategian täytäntöönpano (B7-0657/2011)

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka ja Mara Bizzotto esittelivät suulliset kysymykset.

Elżbieta Radziszewska (neuvoston puheenjohtaja) ja Androulla Vassiliou (komission jäsen) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta, Hannes Swoboda S&D-ryhmän puolesta, Cecilia Wikström ALDE-ryhmän puolesta, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder ja Elena Băsescu.

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

Puheenvuorot: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova ja Bernd Posselt.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt Claudio Morgantin puheenvuorosta ja Morgantin vastauspuheenvuoro ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Androulla Vassiliou ja Elżbieta Radziszewska.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


14. Rypäleammusten kieltäminen (keskustelu)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Rypäleammusten kieltäminen

Androulla Vassiliou (komission jäsen) antoi julkilausuman Catherine Ashtonin (komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) puolesta.

Puheenvuorot: Michael Gahler PPE-ryhmän puolesta, Roberto Gualtieri S&D-ryhmän puolesta, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Androulla Vassiliou käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor ja Malika Benarab-Attou Verts/ALE-ryhmän puolesta rypäleammusten kieltämisestä (B7-0588/2011)

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin ja Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta rypäleammusten kieltämisestä (B7-0589/2011)

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo ja Alfreds Rubiks GUE/NGL-ryhmän puolesta rypäleammusten kieltämisestä (B7-0590/2011)

- Geoffrey Van Orden ECR-ryhmän puolesta rypäleammusten kieltämisestä (B7-0591/2011)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam ja Roberta Angelilli PPE-ryhmän puolesta rypäleammusten kieltämisestä (B7-0592/2011)

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin ja Pino Arlacchi S&D-ryhmän puolesta rypäleammusten kieltämisestä (B7-0593/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 6.6.


15. Arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistaminen digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-000226/2011) Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne ja Niki Tzavela komissiolle: Arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistaminen digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (B7-0648/2011)

Marielle Gallo esitteli suullisen kysymyksen.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Olle Ludvigsson S&D-ryhmän puolesta, Diana Wallis ALDE-ryhmän puolesta, Rolandas Paksas EFD-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jaroslav Paška.

Androulla Vassiliou käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Arlene McCarthy S&D-ryhmän puolesta arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (B7-0608/2011)

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders ja Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (B7-0609/2011)

- Marielle Gallo ja Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Ashley Fox ja Kay Swinburne ECR-ryhmän puolesta arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (B7-0610/2011)

- Cornelis de Jong ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta arvonlisäveroa koskevan lainsäädännön uudistamisesta digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi (B7-0611/2011).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 6.7.


(Istunto keskeytettiin klo 20.30 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

16. Valiokuntien ja valtuuskuntien kokoonpano

Puhemies on vastaanottanut S&D-ryhmältä seuraavat nimityspyynnöt:

- Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta: Vittorio Prodi Wolfgang Kreissl-Dörflerin tilalle

- Suhteista Mercosur-maihin vastaava valtuuskunta: Wolfgang Kreissl-Dörfler Vittorio Prodin tilalle

Nimitykset katsotaan vahvistetuiksi ellei vastalauseita esitetä ennen tämän pöytäkirjan hyväksymistä.


17. Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmasta (2012–2013) [KOM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Jan Březina (A7-0360/2011)

Jan Březina esitteli laatimansa mietinnön.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Carl Haglund (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Vladimir Urutchev PPE-ryhmän puolesta, Teresa Riera Madurell S&D-ryhmän puolesta, Adina-Ioana Vălean ALDE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Vladimír Remek GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Béla Kovács, Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă ja Alajos Mészáros.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Romana Jordan Cizelj ja Elena Băsescu.

Puheenvuorot: Máire Geoghegan-Quinn ja Jan Březina.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 6.3.


18. EU:n tuki Kansainväliselle rikostuomioistuimelle (lyhyt esittely)

Mietintö EU:n tuesta Kansainväliselle rikostuomioistuimelle: vastaukset haasteisiin ja ongelmien ratkaiseminen [2011/2109(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

Wolfgang Kreissl-Dörfler esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Barbara Lochbihler ja Jaroslav Paška.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 6.1.


19. EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut (lyhyt esittely)

Mietintö Euroopan parlamentin suosituksista neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Georgian välisen assosiaatiosopimuksen neuvotteluista [2011/2133(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

Krzysztof Lisek esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu, Jaroslav Paška ja Ulrike Lunacek.

Máire Geoghegan-Quinn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 6.8.


20. Sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen Euroopan parlamentin toiminnassa (lyhyt esittely)

Mietintö sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamisesta Euroopan parlamentin toiminnassa [2011/2151(INI)] - Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta. Esittelijä: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

Mikael Gustafsson esitteli laatimansa mietinnön.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek ja Jaroslav Paška.

Mikael Gustafsson käytti puheenvuoron.

Asian käsittely päättyi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 17.11.2011, kohta 6.9.


21. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 473.690/OJJE).


22. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.25.

Klaus Welle

Libor Rouček

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö