Index 
Jegyzőkönyv
PDF 233kWORD 197k
2011. november 16., Szerda - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)
 4.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)
 5.Gazdasági kormányzás (elsőbbségi vita)
 6.Szavazások órája
  6.1.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/019 IE/Construction 41 sz. kérelem, Írország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  6.2.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/021/Construction 71 sz. kérelem, Írország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  6.3.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/020 IE/Construction 43 sz. kérelem, Írország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  6.4.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich sz. kérelem, Ausztria (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  6.5.Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/004 EL/ALDI sz. kérelem, Görögország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  6.6.Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2010. évi munkája (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  6.7.Az „Európai Örökség” cím ***II (szavazás)
  6.8.Az egységes európai vasúti térség ***I (szavazás)
  6.9.Éghajlat-változási konferencia Durbanben (szavazás)
  6.10.A fejlesztésfinanszírozásról szóló elszámoltathatósági jelentés (szavazás)
  6.11.Az európai mozi a digitális korszakban (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (gazdasági kormányzás)
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó (vita)
 12.A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában (vita)
 13.A romák helyzete a tagállamokban (vita)
 14.A kazettás bombák tilalma (vita)
 15.A héa-jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében (vita)
 16.A bizottságok és a küldöttségek tagjai
 17.Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (vita)
 18.A Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatás (rövid ismertetés)
 19.Az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalások (rövid ismertetés)
 20.A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában (rövid ismertetés)
 21.A következő ülésnap napirendje
 22.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 9.00-kor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtotta be a Tanács és a Bizottság:

Csatlakozási szerződés: a Horvát Köztársaság csatlakozásáról szóló szerződés (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE))

utalva

illetékes :

AFET

vélemény :

AFCO, ENVI, EMPL, BUDG


3. Végrehajtási intézkedések (az eljárási szabályzat 88. cikke)

Az ellenőrzéssel történő szabályozási eljárás keretében az alábbi végrehajtási intézkedések tervezetét továbbították a Parlamentnek:

- A Bizottság irányelve a játékok biztonságáról szóló 2009/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv II. melléklete III. részének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról (D016622/02 - 2011/2903(RPS) - határidő: 28/01/2012)
utalva illetékes: IMCO

- A Bizottság XXX-i .../.../EU rendelete a műtrágyákról szóló 2003/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és IV. mellékletének a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítás céljából történő módosításáról (D016779/02 - 2011/2912(RPS) - határidő: 10/02/2012)
utalva illetékes: ENVI

- A Bizottság határozata az új személygépkocsikból származó CO2-többletkibocsátási díj beszedésének a 443/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti módszeréről (D016933/01 - 2011/2896(RPS) - határidő: 25/01/2012)
utalva illetékes: ENVI
vélemény: ITRE

- A Bizottság .../.../EU irányelve a polgári felhasználású robbanóanyagok azonosítási és nyomonkövethetőségi rendszerének a 93/15/EGK tanácsi irányelv értelmében történő létrehozásáról szóló 2008/43/EK irányelv módosításáról (D017590/01 - 2011/2915(RPS) - határidő: 11/02/2012)
utalva illetékes: IMCO


4. Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikke)

Az alábbi felhatalmazáson alapuló jogi aktusra irányuló tervezetet terjesztették a Parlament elé:

- A Bizottság 2011. november 14-i .../.../EU felhatalmazáson alapuló rendelete az északkelet-atlanti halászatban folytatandó jövőbeni többoldalú halászati együttműködésről szóló egyezmény területén alkalmazandó ellenőrzési és végrehajtási rendszer meghatározásáról szóló 1236/2010/EU európai parlament és tanács rendelet kiegészítéséről (C(2011) 8076) - határidő: 2012. január 14.

utalva illetékes: PECH


5. Gazdasági kormányzás (elsőbbségi vita)

Az Európai Tanács, a Bizottság és az eurócsoport elnökeinek nyilatkozata: Gazdasági kormányzás

Az elnök rövid bevezető nyilatkozatot tesz.

Herman Van Rompuy (az Európai Tanács elnöke), José Manuel Barroso (a Bizottság elnöke) és Jean-Claude Juncker (az eurócsoport elnöke) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Joseph Daul, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Martin Schulz, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Guy Verhofstadt, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Daniel Cohn-Bendit, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Lothar Bisky, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Nigel Farage, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Philip Claeys, független, Werner Langen, Stephen Hughes, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: William (The Earl of) Dartmouth, és Sylvie Goulard.

ELNÖKÖL:
Gianni PITTELLA alelnök

Felszólal: Sven Giegold, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Jean-Paul Gauzès, Liisa Jaakonsaari, Niccolò Rinaldi, Lajos Bokros, Nick Griffin, Jacek Saryusz-Wolski, Kathleen Van Brempt, Wolf Klinz, Michał Tomasz Kamiński, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Andrew Duff, Marietta Giannakou, Anni Podimata, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Gay Mitchell, Elisa Ferreira és Sławomir Witold Nitras.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Izaskun Bilbao Barandica, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Marisa Matias és Angelika Werthmann.

Felszólal: Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso és Jean-Claude Juncker.

A vitát berekesztik.

(Az ülést 12.05-kor felfüggesztik)

(12.05 és 12.20 között a Parlament a LUX-díj átadására ül össze)

(Az ülést 12.20-kor folytatják)


ELNÖKÖL:
Edward McMILLAN-SCOTT alelnök

6. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


6.1. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/019 IE/Construction 41 sz. kérelem, Írország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2010/019 IE/Construction 41” referenciaszámú kérelme) [COM(2011)0617 - C7-0313/2011- 2011/2252(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0375/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0496)


6.2. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/021/Construction 71 sz. kérelem, Írország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „EGF/2010/021 IE/Construction 71” referenciaszámú kérelme) [COM(2011)0619 - C7-0315/2011- 2011/2254(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0377/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0497)


6.3. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2010/020 IE/Construction 43 sz. kérelem, Írország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Írország „ EGF/2010/020 IE/Construction 43” referenciaszámú kérelme) [COM(2011)0618 - C7-0314/2011- 2011/2253(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0376/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0498)


6.4. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich sz. kérelem, Ausztria (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja szerinti igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Ausztria „EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich” referenciaszámú kérelme) [COM(2011)0579 - C7-0254/2011- 2011/2199(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0379/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0499)


6.5. Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevétele: az EGF/2011/004 EL/ALDI sz. kérelem, Görögország (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjával összhangban történő felhasználásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (Görögország „EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas” referenciaszámú kérelme) [COM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Költségvetési Bizottság. Előadó: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(Minősített többség: a leadott szavazatok háromötöde)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0500)


6.6. Az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2010. évi munkája (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)

Jelentés az AKCS–EU Közös Parlamenti Közgyűlés 2010-ben végzett munkájáról [2011/2120(INI)] - Fejlesztési Bizottság. Előadó: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Egyetlen szavazással elfogadva (P7_TA(2011)0501)


6.7. Az „Európai Örökség” cím ***II (szavazás)

Ajánlás második olvasatra a Tanács első olvasatbeli álláspontjáról az „Európai Örökség” címre irányuló európai uniós fellépés létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadása tekintetében [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

A TANÁCS ÁLLÁSPONTJA

Jóváhagyottnak nyilvánítva (P7_TA(2011)0502)


6.8. Az egységes európai vasúti térség ***I (szavazás)

Jelentés az egységes európai vasúti térség létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság. Előadó: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P7_TA(2011)0503)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P7_TA(2011)0503)

Felszólalás

Ramon Tremosa i Balcells szóbeli módosítást nyújtott be az 53mr módosításhoz (6. cikk (4) bekezdés), melyet nem fogadtak el, mivel több mint 40 képviselő ellenezte nyilvántartásba vételét.


6.9. Éghajlat-változási konferencia Durbanben (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0571/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0504)


6.10. A fejlesztésfinanszírozásról szóló elszámoltathatósági jelentés (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0574/2011

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0505)


6.11. Az európai mozi a digitális korszakban (szavazás)

Jelentés az európai moziról a digitális korszakban [2010/2306(INI)] - Kulturális és Oktatási Bizottság. Előadó: Piotr Borys (A7-0366/2011)

(Egyszerű többség)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P7_TA(2011)0506)

Felszólalás

Piotr Borys (előadó), a szavazás előtt.


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 170. cikke értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Filip Kaczmarek-jelentés - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan és Syed Kamall

Ajánlás második olvasatra Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire és Emma McClarkin

Az elnök pontosítja a Bizottsághoz intézett kérdések órájának lebonyolítását.

Felszólal: Seán Kelly.

Debora Serracchiani-jelentés - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi és Sergio Paolo Francesco Silvestris

Éghajlat-változási konferencia Durbanben - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan és Hynek Fajmon

A fejlesztésfinanszírozásról szóló elszámoltathatósági jelentés - B7-0574/2011
Syed Kamall


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 13.50-kor megszakított ülést 15.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Jerzy BUZEK elnök

9. A rendes jogalkotási eljárás szerint elfogadott jogszabályok aláírása (gazdasági kormányzás)

Az elnök rövid nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Wieslaw Szczuka (a Tanács soros elnöke).

Miután felkérte Olli Rehnt (a Bizottság tagját), Sharon Bowlest (az ECON bizottság elnökét) és Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Carl Haglund és Corien Wortmann-Kool előadókat, hogy csatlakozzanak hozzá, az elnök, a Tanács soros elnökével együtt aláírja a gazdasági kormányzásról szóló jogszabályokat.


ELNÖKÖL:
Roberta ANGELILLI alelnök

10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A 2011. november 28-i EU-USA csúcstalálkozó

Karel De Gucht (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Elmar Brok, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Sarah Ludford, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Reinhard Bütikofer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Helmut Scholz, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Niki Tzavela, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Andreas Mölzer, független, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne és Salvatore Iacolino.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Judith A. Merkies és Seán Kelly.

ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo és Jaroslav Paška.

Felszólal: Karel De Gucht.

Felszólal: Franz Obermayr a „catch the eye” eljárásról.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson és Ryszard Czarnecki, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a 2011. november 28-án rendezendő, közelgő EU–USA csúcstalálkozóról (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg és Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner és Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda és Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat és Willy Meyer, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a közelgő EU–USA csúcstalálkozóról és a Transzatlanti Gazdasági Tanács üléséről (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris és Francisco José Millán Mon, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a 2011. november 28-án rendezendő EU–USA csúcstalálkozóról (B7-0587/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.4. pont .


12. A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000243/2011) felteszi: Herbert Reul, az ITRE bizottság nevében, a Tanácshoz: A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában (B7-0641/2011)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000261/2011) felteszi: Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan és Cornelis de Jong, az IMCO bizottság nevében, a Bizottsághoz: A nyílt internet és a hálózatsemlegesség Európában (B7-0653/2011)

Herbert Reul és Malcolm Harbour kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Magdalena Gaj (a Tanács soros elnöke) és Karel De Gucht (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Lambert van Nistelrooij, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Catherine Trautmann, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cristian Silviu Buşoi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Philippe Lamberts, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Marisa Matias, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Juozas Imbrasas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier és Paweł Robert Kowal.

ELNÖKÖL:
Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ alelnök

Felszólal: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin és Judith A. Merkies.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner és Monika Flašíková Beňová.

Felszólal: Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) és Magdalena Gaj.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítvány:

Herbert Reul, az ITRE bizottság nevében, a nyílt internetről és a hálózatsemlegességről Európában (B7-0572/2011)

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.5. pont .


13. A romák helyzete a tagállamokban (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000236/2011) felteszi: Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli és Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A romák jogai az EU-ban - a cigányellenesség kezelése (B7-0649/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000237/2011) felteszi: Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli és Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A romák jogai az EU-ban - a cigányellenesség kezelése (B7-0650/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000241/2011) felteszi: Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: Európai uniós intézkedések a romák ügyében (B7-0651/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000242/2011) felteszi: Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson és Miguel Portas, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: Európai uniós intézkedések a romák ügyében (B7-0652/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000259/2011) felteszi: Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt és Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A romák helyzete a tagállamokban (B7-0644/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000260/2011) felteszi: Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt és Ioan Enciu, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A romák helyzete a tagállamokban (B7-0645/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000274/2011) felteszi: Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A romák hátrányos megkülönböztetése és üldözése az EU tagállamaiban és az EU keretstratégiája, iránymutatásai és fellépései (B7-0646/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000275/2011) felteszi: Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev és Louis Michel, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A romák hátrányos megkülönböztetése és üldözése az EU tagállamaiban és az EU keretstratégiája, iránymutatásai és fellépései (B7-0647/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000288/2011) felteszi: Lívia Járóka és Simon Busuttil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolása (B7-0654/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000289/2011) felteszi: Lívia Járóka és Simon Busuttil, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A romákkal szembeni hátrányos megkülönböztetés felszámolása (B7-0655/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000291/2011) felteszi: Mara Bizzotto és Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Tanácshoz: A romastratégia végrehajtása (B7-0656/2011);

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000292/2011) felteszi: Mara Bizzotto és Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A romastratégia végrehajtása (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka és Mara Bizzotto kifejti a szóbeli választ igénylő kérdéseket.

Elżbieta Radziszewska (a Tanács soros elnöke) és Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésekre.

Felszólal: Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Hannes Swoboda, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Cecilia Wikström, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder és Elena Băsescu.

ELNÖKÖL:
László TŐKÉS alelnök

Felszólal: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova és Bernd Posselt.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt Claudio Morganti felszólalása kapcsán, aki válaszol rá, és Petru Constantin Luhan.

Felszólal: Androulla Vassiliou és Elżbieta Radziszewska.

A vitát berekesztik.


14. A kazettás bombák tilalma (vita)

A Bizottság alelnökének és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: A kazettás bombák tilalma

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz Catherine Ashton (a Bizottság alelnöke és az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője) nevében.

Felszólal: Michael Gahler, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Roberto Gualtieri, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marietje Schaake, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Ulrike Lunacek, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, és Sabine Lösing, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében.

Felszólal: Androulla Vassiliou.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 110. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor és Malika Benarab-Attou, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a kazettás lőszerek betiltásáról (B7-0588/2011);

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin és Robert Rochefort, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a kazettás lőszerek betiltásáról (B7-0589/2011);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo és Alfreds Rubiks, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a kazettás lőszerek betiltásáról (B7-0590/2011);

- Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a kazettás lőszerek betiltásáról (B7-0591/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam és Roberta Angelilli, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a kazettás lőszerek betiltásáról (B7-0592/2011);

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin és Pino Arlacchi, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a kazettás lőszerek betiltásáról (B7-0593/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.6. pont .


15. A héa-jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében (vita)

Szóbeli választ igénylő kérdés (O-000226/2011) felteszi: Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne és Niki Tzavela, a Bizottsághoz: A héa-jogszabályok korszerűsítése az egységes digitális piac fellendítése érdekében (B7-0648/2011)

Marielle Gallo kifejti a szóbeli választ igénylő kérdést.

Androulla Vassiliou (a Bizottság tagja) válaszol a szóbeli választ igénylő kérdésre.

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Olle Ludvigsson, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Diana Wallis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Rolandas Paksas, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Saïd El Khadraoui és Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jaroslav Paška.

Felszólal: Androulla Vassiliou.

A vita lezárását követően az eljárási szabályzat 115. cikkének (5) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

- Arlene McCarthy, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a héa-jogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders és Cristian Silviu Buşoi, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a héa-jogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo és Jean-Paul Gauzès, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ashley Fox és Kay Swinburne, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a héa-jogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong és Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a héa-jogszabályoknak az egységes digitális piac fellendítése érdekében történő korszerűsítéséről (B7-0611/2011).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.7. pont .


(A 20.30-kor megszakított ülést 21.00-kor folytatják.)

ELNÖKÖL:
Diana WALLIS alelnök

16. A bizottságok és a küldöttségek tagjai

Az S&D képviselőcsoport az alábbi kinevezési kérelmeket juttatta el az elnöknek:

- az Amerikai Egyesült Államokkal fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség: Wolfgang Kreissl-Dörfler helyére Vittorio Prodi

- a Mercosur országokkal ápolt kapcsolatokért felelős küldöttség: Vittorio Prodi helyére Wolfgang Kreissl-Dörfler

E kinevezések akkor minősülnek ratifikáltnak, ha nem tesznek ellenük ellenvetést a jelen jegyzőkönyv elfogadásáig.


17. Az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramja (vita)

Jelentés az Európai Atomenergia-közösség nukleáris kutatási és képzési tevékenységekre vonatkozó keretprogramjáról (2012–2013) szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság. Előadó: Jan Březina (A7-0360/2011)

Jan Březina előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

Felszólal: Carl Haglund (a BUDG bizottság véleményének előadója), Vladimir Urutchev, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Teresa Riera Madurell, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Adina-Ioana Vălean, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Evžen Tošenovský, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Vladimír Remek, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jaroslav Paška, a(z) EFD képviselőcsoport nevében, Béla Kovács, független, Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă és Alajos Mészáros.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Romana Jordan Cizelj és Elena Băsescu.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn és Jan Březina.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.3. pont .


18. A Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatás (rövid ismertetés)

Jelentés a Nemzetközi Büntetőbíróságnak nyújtott uniós támogatásról: a kihívásokkal való szembenézésről és a nehézségek leküzdéséről [2011/2109(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

Wolfgang Kreissl-Dörfler rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Elena Băsescu, Barbara Lochbihler és Jaroslav Paška.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.1. pont .


19. Az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalások (rövid ismertetés)

Az Európai Parlament ajánlásait tartalmazó jelentés a Tanács, a Bizottság és az EKSZ számára az EU és Grúzia közötti társulási megállapodásról szóló tárgyalásokra vonatkozóan [2011/2133(INI)] - Külügyi Bizottság. Előadó: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

Krzysztof Lisek rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu, Jaroslav Paška és Ulrike Lunacek.

Felszólal: Máire Geoghegan-Quinn (a Bizottság tagja).

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.8. pont .


20. A nemek közötti egyenlőség általános érvényesítése az Európai Parlament munkájában (rövid ismertetés)

Jelentés a nemek közötti egyenlőségnek az Európai Parlament munkájában történő általános érvényesítéséről [2011/2151(INI)] - Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság. Előadó: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

Mikael Gustafsson rövid ismertetést tart.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek és Jaroslav Paška.

Felszólal: Mikael Gustafsson.

Ezt a napirendi pontot lezárják.

Szavazás: 2011.11.17-i jegyzőkönyv 6.9. pont .


21. A következő ülésnap napirendje

A következő napi ülés napirendjét megállapítják („Napirend” dokumentum, PE 473.690/OJJE).


22. Az ülés berekesztése

Az ülést 22.25-kor berekesztik.

Klaus Welle

Libor Rouček

főtitkár

alelnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat