Kazalo 
Zapisnik
PDF 223kWORD 191k
Sreda, 16. november 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 4.Delegirani akti (člen 87a poslovnika)
 5.Gospodarsko upravljanje (prednostna razprava)
 6.Čas glasovanja
  6.1.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/019 IE/Gradbeništvo 41, Irska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.2.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/021 IE/Gradbeništvo 71, Irska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.3.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/020 IE/Gradbeništvo 43, Irska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.4.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/001 AT/Spodnja Avstrija in Zgornja Avstrija/Avstrija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grčija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.6.Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU v letu 2010 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  6.7.Znak evropske dediščine ***II (glasovanje)
  6.8.Enotno evropsko železniško območje ***I (glasovanje)
  6.9.Konferenca o podnebnih spremembah v Durbanu (glasovanje)
  6.10.Poročilo o odgovornosti na področju financiranja za razvoj (glasovanje)
  6.11.Evropska kinematografija v digitalni dobi (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (gospodarsko upravljanje)
 10.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 11.Vrh EU-ZDA 28. novembra 2011 (razprava)
 12.Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi (razprava)
 13.Položaj Romov v državah članicah (razprava)
 14.Prepoved kasetnega streliva (razprava)
 15.Posodobitev zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (razprava)
 16.Sestava odborov in delegacij
 17.Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (razprava)
 18.Podpora EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču (kratka predstavitev)
 19.Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo (kratka predstavitev)
 20.Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (kratka predstavitev)
 21.Dnevni red naslednje seje
 22.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 09.00.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente od Sveta in Komisije:

- Pristopna pogodba: Pogodba o pristopu Republike Hrvaške (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE))

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

AFCO, ENVI, EMPL, BUDG


3. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Direktiva o spremembi dela III Priloge II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z varnostjo igrač zaradi prilagoditve tehničnemu napredku (D016622/02 - 2011/2903(RPS) - rok: 28/01/2012)
posredovano pristojni: IMCO

- Uredba Komisije (EU) št. …/… z dne XXX o spremembi Uredbe (ES) št. 2003/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o gnojilih zaradi prilagoditve prilog I in IV k Uredbi tehničnemu napredku (D016779/02 - 2011/2912(RPS) - rok: 10/02/2012)
posredovano pristojni: ENVI

- Sklepa Komisije o metodi za zbiranje premij za presežne emisije CO2 novih osebnih avtomobilov v skladu z Uredbo (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (D016933/01 - 2011/2896(RPS) - rok: 25/01/2012)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: ITRE

- Direktiva Komisije .../…/EU o spremembi Direktive 2008/43/ES o vzpostavitvi sistema za identifikacijo in sledljivost eksplozivov za civilno uporabo v skladu z Direktivo Sveta 93/15/EGS (D017590/01 - 2011/2915(RPS) - rok: 11/02/2012)
posredovano pristojni: IMCO


4. Delegirani akti (člen 87a poslovnika)

Parlamentu je bil posredovan naslednji osnutek delegiranega akta:

- Delegirana uredba (EU) št. …/.. Komisije z dne 14.11.2011 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1236/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o sistemu nadzora in izvrševanja, ki se uporablja na območju Konvencije o prihodnjem večstranskem sodelovanju v ribištvu severovzhodnega Atlantika (C(2011) 8076) - rok : 14. januar 2012

posredovano pristojni: PECH


5. Gospodarsko upravljanje (prednostna razprava)

Izjave predsednikov Evropskega sveta, Komisije in Euroskupine: Gospodarsko upravljanje

Predsednik je podal kratko uvodno izjavo.

Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta), José Manuel Barroso (predsednik Komisije) in Jean-Claude Juncker (predsednik euroskupine) so podali izjave.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Martin Schulz v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, Daniel Cohn-Bendit v imenu skupine Verts/ALE, Jan Zahradil v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Philip Claeys samostojni poslanec, Werner Langen, Stephen Hughes, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, in Sylvie Goulard.

PREDSEDSTVO: Gianni PITTELLA
podpredsednik

Govorili so Sven Giegold, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Jean-Paul Gauzès, Liisa Jaakonsaari, Niccolò Rinaldi, Lajos Bokros, Nick Griffin, Jacek Saryusz-Wolski, Kathleen Van Brempt, Wolf Klinz, Michał Tomasz Kamiński, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Andrew Duff, Marietta Giannakou, Anni Podimata, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Gay Mitchell, Elisa Ferreira in Sławomir Witold Nitras.

Po postopku "catch the eye" so govorili Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Izaskun Bilbao Barandica, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Marisa Matias in Angelika Werthmann.

Govorili so Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso in Jean-Claude Juncker.

Razprava se je zaključila.

(Seja je bila prekinjena ob 12.05.)

(Od 12.05 do 12.20 se je Parlament sestal zaradi podelitve nagrade LUX.)

(Seja se je nadaljevala ob 12.20.)


PREDSEDSTVO: Edward McMILLAN-SCOTT
podpredsednik

6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/019 IE/Gradbeništvo 41, Irska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/019 IE/Gradbeništvo 41, Irska) [COM(2011)0617 - C7-0313/2011- 2011/2252(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0375/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0496)


6.2. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/021 IE/Gradbeništvo 71, Irska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/021 IE/Gradbeništvo 71, Irska) [COM(2011)0619 - C7-0315/2011- 2011/2254(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0377/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0497)


6.3. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2010/020 IE/Gradbeništvo 43, Irska (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/020 IE/Gradbeništvo 43, Irska) [COM(2011)0618 - C7-0314/2011- 2011/2253(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0376/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0498)


6.4. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/001 AT/Spodnja Avstrija in Zgornja Avstrija/Avstrija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/001 AT/Spodnja Avstrija – Zgornja Avstrija, Avstrija) [COM(2011)0579 - C7-0254/2011- 2011/2199(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0379/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0499)


6.5. Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grčija (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas, Grčija) [COM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Odbor za proračun. Poročevalka: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(potrebna kvalificirana večina in tri petine oddanih glasov)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0500)


6.6. Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU v letu 2010 (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o delu skupne parlamentarne skupščine AKP-EU v letu 2010 [2011/2120(INI)] - Odbor za razvoj. Poročevalec: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0501)


6.7. Znak evropske dediščine ***II (glasovanje)

Priporočilo za drugo obravnavo o stališču Sveta iz prve obravnave z namenom sprejetja sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi ukrepa Evropske unije za znak evropske dediščine [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalka: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

STALIŠČE SVETA

Razglašeno kot odobreno (P7_TA(2011)0502)


6.8. Enotno evropsko železniško območje ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (prenova) [COM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalka: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0503)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0503)

Govoril je

Ramon Tremosa i Balcells je podal ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 53ud (člen 6, § 4), ki ni bil upoštevan, ker se je proti temu izreklo več kot 40 poslancev.


6.9. Konferenca o podnebnih spremembah v Durbanu (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0571/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0504)


6.10. Poročilo o odgovornosti na področju financiranja za razvoj (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0574/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0505)


6.11. Evropska kinematografija v digitalni dobi (glasovanje)

Poročilo o evropski kinematografiji v digitalni dobi [2010/2306(INI)] - Odbor za kulturo in izobraževanje. Poročevalec: Piotr Borys (A7-0366/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0506)

Govoril je

Piotr Borys (poročevalec) pred glasovanjem.


7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan in Syed Kamall

Priporočilo za drugo obravnavo: Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire in Emma McClarkin

Predsednik, ki je podal pojasnila v zvezi s potekom časa za vprašanja Komisiji.

Govoril je Seán Kelly.

Poročilo: Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi in Sergio Paolo Francesco Silvestris

Konferenca o podnebnih spremembah v Durbanu - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan in Hynek Fajmon

Poročilo o odgovornosti na področju financiranja za razvoj - B7-0574/2011
Syed Kamall


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.50, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

9. Podpis aktov, sprejetih v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (gospodarsko upravljanje)

Predsednik je podal kratko izjavo.

Govoril je Wieslaw Szczuka (predsedujoči Svetu).

Predsednik in predsedujoči Svetu sta podpisala sveženj o gospodarskem upravljanju, potem ko je predsednik pozval, naj se mu pridružijo Olli Rehn (član Komisije), Sharon Bowles (predsednica odbora ECON) ter poročevalci Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Carl Haglund in Corien Wortmann-Kool.


PREDSEDSTVO: Roberta ANGELILLI
podpredsednica

10. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


11. Vrh EU-ZDA 28. novembra 2011 (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Vrh EU-ZDA 28. novembra 2011

Karel De Gucht (član Komisije) je podal izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Sarah Ludford v imenu skupine ALDE, Reinhard Bütikofer v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Helmut Scholz v imenu skupine GUE/NGL, Niki Tzavela v imenu skupine EFD, Andreas Mölzer samostojni poslanec, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne in Salvatore Iacolino.

Po postopku "catch the eye" sta govorila Judith A. Merkies in Seán Kelly.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Po postopku "catch the eye" so govorili Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo in Jaroslav Paška.

Govoril je Karel De Gucht.

Govoril je Franz Obermayr o postopku "catch the eye".

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o bližnjem srečanju na vrhu med EU in ZDA 28. novembra 2011 (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE o bližajočem se vrhovnem srečanju EU-ZDA in čezatlantskem ekonomskem svetu (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner in Marietje Schaake v imenu skupine ALDE o bližajočem se vrhunskem srečanju med EU in ZDA ter zasedanju čezatlantskega ekonomskega sveta (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda in Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D o bližajočem se vrhunskem srečanju med EU in ZDA ter zasedanju čezatlantskega ekonomskega sveta (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat in Willy Meyer v imenu skupine GUE/NGL o bližajočem se vrhunskem srečanju EU-ZDA in čezatlantskem ekonomskem svetu (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE o vrhovnem srečanju med EU in ZDA 28. novembra 2011 (B7-0587/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.4 zapisnika z dne 17.11.2011.


12. Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000243/2011), ki ga je postavil Herbert Reul v imenu odbora ITRE Svetu: Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi (B7-0641/2011)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000261/2011), ki so ga postavili Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan in Cornelis de Jong v imenu odbora IMCO Komisiji: Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi (B7-0653/2011)

Herbert Reul in Malcolm Harbour sta predstavila vprašanji za ustni odgovor.

Magdalena GajMagdalena Gaj (predsedujoča Svetu) in Karel De Gucht (član Komisije) sta odgovorila na vprašanji.

Govorili so Lambert van Nistelrooij v imenu skupine PPE, Catherine Trautmann v imenu skupine S&D, Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE, Philippe Lamberts v imenu skupine Verts/ALE, Adam Bielan v imenu skupine ECR, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Juozas Imbrasas v imenu skupine EFD, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier in Paweł Robert Kowal.

PREDSEDSTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredsednik

Govorili so Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin in Judith A. Merkies.

Po postopku "catch the eye" so govorili Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner in Monika Flašíková Beňová.

Govorili sta Androulla Vassiliou (članica Komisije) in Magdalena GajMagdalena Gaj.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

Herbert Reul v imenu odbora ITRE o odprtem internetu in nevtralnosti omrežja v Evropi (B7-0572/2011)

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.5 zapisnika z dne 17.11.2011.


13. Položaj Romov v državah članicah (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000236/2011), ki so ga postavili Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli in Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE Svetu: Pravice Romov v EU - spoprijemanje s sovraštvom do Romov (B7-0649/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000237/2011), ki so ga postavili Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli in Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE Komisiji: Pravice Romov v EU - spoprijemanje s sovraštvom do Romov (B7-0650/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000241/2011), ki so ga postavili Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL Svetu: Ukrepi EU v korist Romov (B7-0651/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000242/2011), ki so ga postavili Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson in Miguel Portas v imenu skupine GUE/NGL Komisiji: Ukrepi EU v korist Romov (B7-0652/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000259/2011), ki so ga postavili Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt in Ioan Enciu v imenu skupine S&D, Svetu: Položaj Romov v državah članicah (B7-0644/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000260/2011), ki so ga postavili Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt in Ioan Enciu v imenu skupine S&D Komisiji: Položaj Romov v državah članicah (B7-0645/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000274/2011), ki so ga postavili Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev in Louis Michel v imenu skupine ALDE Svetu: Diskriminacija in preganjanje Romov v državah članicah EU ter okvirna strategija, smernice in ukrepi EU (B7-0646/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000275/2011), ki so ga postavili Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev in Louis Michel v imenu skupine ALDE Komisiji: Diskriminacija in preganjanje Romov v državah članicah EU ter okvirna strategija, smernice in ukrepi EU (B7-0647/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000288/2011), ki sta ga postavila Lívia Járóka in Simon Busuttil v imenu skupine PPE Svetu: Odprava diskriminacije Romov (B7-0654/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000289/2011), ki sta ga postavila Lívia Járóka in Simon Busuttil v imenu skupine PPE Komisiji: Odprava diskriminacije Romov (B7-0655/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000291/2011), ki sta ga postavila Mara Bizzotto in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD Svetu: Izvajanje strategije za Rome (B7-0656/2011);

Vprašanje za ustni odgovor (O-000292/2011), ki sta ga postavila Mara Bizzotto in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD Komisiji: Izvajanje strategije za Rome (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka in Mara Bizzotto so predstavili vprašanja za ustni odgovor.

Elżbieta RadziszewskaElżbieta Radziszewska (predsedujoča Svetu) in Androulla Vassiliou (članica Komisije) sta odgovorili na vprašanja.

Govorili so Roberta Angelilli v imenu skupine PPE, Hannes Swoboda v imenu skupine S&D, Cecilia Wikström v imenu skupine ALDE, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder in Elena Băsescu.

PREDSEDSTVO: László TŐKÉS
podpredsednik

Govorili so Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova in Bernd Posselt.

Po postopku "catch the eye" so govorili Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt o govoru Claudia Morgantija, ki mu je odgovoril, ter Petru Constantin Luhan.

Govorili sta Androulla Vassiliou in Elżbieta Radziszewska.

Razprava se je zaključila.


14. Prepoved kasetnega streliva (razprava)

Izjava podpredsednice Komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Prepoved kasetnega streliva

Androulla Vassiliou (članica Komisije) je podala izjavo v imenu Catherine Ashton (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Govorili so Michael Gahler v imenu skupine PPE, Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D, Marietje Schaake v imenu skupine ALDE, Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE, in Sabine Lösing v imenu skupine GUE/NGL.

Govorila je Androulla Vassiliou.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor in Malika Benarab-Attou v imenu skupine Verts/ALE o prepovedi kasetnega streliva (B7-0588/2011);

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE o prepovedi kasetnega streliva (B7-0589/2011);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo in Alfreds Rubiks v imenu skupine GUE/NGL o prepovedi kasetnega streliva (B7-0590/2011);

- Geoffrey Van Orden v imenu skupine ECR o prepovedi kasetnega streliva (B7-0591/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam in Roberta Angelilli v imenu skupine PPE o prepovedi kasetnega streliva (B7-0592/2011);

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin in Pino Arlacchi v imenu skupine S&D o prepovedi kasetnega streliva (B7-0593/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.6 zapisnika z dne 17.11.2011.


15. Posodobitev zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-000226/2011), ki so ga postavili Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne in Niki Tzavela Komisiji: Posodobitev zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (B7-0648/2011)

Marielle Gallo je predstavila vprašanje za ustni odgovor.

Androulla Vassiliou (članica Komisije) je odgovorila na vprašanje za ustni odgovor

Govorili so Andreas Schwab v imenu skupine PPE, Olle Ludvigsson v imenu skupine S&D, Diana Wallis v imenu skupine ALDE, Rolandas Paksas v imenu skupine EFD, Saïd El Khadraoui in Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Po postopku "catch the eye" je govoril Jaroslav Paška.

Govorila je Androulla Vassiliou.

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Arlene McCarthy v imenu skupine S&D o posodobitvi zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders in Cristian Silviu Buşoi v imenu skupine ALDE o posodobitvi zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo in Jean-Paul Gauzès v imenu skupine PPE, Ashley Fox in Kay Swinburne v imenu skupine ECR o posodobitvi zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o posodobitvi zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (B7-0611/2011).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.7 zapisnika z dne 17.11.2011.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 20.30, se je nadaljevala ob 21.00.)

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

16. Sestava odborov in delegacij

Predsednik je od skupine S&D prejel zahteve za naslednji imenovanji:

- Delegacija za odnose z Združenimi državami Amerike: Vittorio Prodi namesto Wolfganga Kreissl-Dörflerja

- Delegacija za odnose z državami Mercosurja: Wolfgang Kreissl-Dörfler namesto Vittoria Prodija

Imenovanja se bodo štela za potrjena, če do sprejetja tega zapisnika temu ne bo nihče nasprotoval.


17. Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (razprava)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jan Březina (A7-0360/2011)

Jan Březina je predstavil poročilo.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Govorili so Carl Haglund (pripravljalec mnenja odbora BUDG), Vladimir Urutchev v imenu skupine PPE, Teresa Riera Madurell v imenu skupine S&D, Adina-Ioana Vălean v imenu skupine ALDE, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Vladimír Remek v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Béla Kovács samostojni poslanec, Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă in Alajos Mészáros.

Po postopku "catch the eye" sta govorili Romana Jordan Cizelj in Elena Băsescu.

Govorila sta Máire Geoghegan-Quinn in Jan Březina.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.3 zapisnika z dne 17.11.2011.


18. Podpora EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču (kratka predstavitev)

Poročilo o podpori EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču: soočanje z izzivi in reševanje težav [2011/2109(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

Wolfgang Kreissl-Dörfler je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Barbara Lochbihler in Jaroslav Paška.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.1 zapisnika z dne 17.11.2011.


19. Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo (kratka predstavitev)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo [2011/2133(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

Krzysztof Lisek je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu, Jaroslav Paška in Ulrike Lunacek.

Govorila je Máire Geoghegan-Quinn (članica Komisije).

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.8 zapisnika z dne 17.11.2011.


20. Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (kratka predstavitev)

Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta [2011/2151(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

Mikael Gustafsson je predstavil poročilo.

Po postopku "catch the eye" so govorili Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek in Jaroslav Paška.

Govoril je Mikael Gustafsson.

Točka je bila zaključena.

Glasovanje: točka 6.9 zapisnika z dne 17.11.2011.


21. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 473.690/OJJE).


22. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 22.25.

Klaus Welle

Libor Rouček

generalni sekretar

podpredsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras , Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov