Index 
Protokoll
PDF 228kWORD 170k
Onsdagen den 16 november 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 4.Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)
 5.Ekonomisk styrning (prioriterad debatt)
 6.Omröstning
  
6.1.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/019 IE/Construction 41 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.2.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/021 IE/Construction 71 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.3.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/020 IE/Construction 43 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.4.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich och Oberösterreich/Österrike (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grekland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2010 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.7.Europeiska kulturarvsmärket ***II (omröstning)
  
6.8.Gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I (omröstning)
  
6.9.Klimatkonferens i Durban (omröstning)
  
6.10.EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (omröstning)
  
6.11.Europeisk film i den digitala tidsåldern (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (ekonomisk styrning)
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Toppmöte EU–Förenta staterna den 28 november 2011 (debatt)
 12.Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (debatt)
 13.Romernas situation i medlemsstaterna (debatt)
 14.Förbud mot klustervapen (debatt)
 15.Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (debatt)
 16.Utskottens och delegationernas sammansättning
 17.Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (debatt)
 18.EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen (kortfattad redogörelse)
 19.Förhandlingar om associeringsavtalet mellan EU och Georgien (kortfattad redogörelse)
 20.Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (kortfattad redogörelse)
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde
 22.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 09.00.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument från rådet och kommissionen:

Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AFET

rådgivande utskott :

AFCO, ENVI, EMPL, BUDG


3. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Kommissionens direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III i bilaga II till den tekniska utvecklingen (D016622/02 - 2011/2903(RPS) - tidsfrist: 28/01/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Kommissionens förordning (EU) nr …/… av den XXX om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2003/2003 om gödselmedel för att anpassa bilagorna I och IV till den tekniska utvecklingen (D016779/02 - 2011/2912(RPS) - tidsfrist: 10/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Kommissionens beslut om en metod för uppbörd av avgifter för extra koldioxidutsläpp från nya personbilar i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 443/2009 (D016933/01 - 2011/2896(RPS) - tidsfrist: 25/01/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: ITRE

- Kommissionens direktiv .../…/EU om ändring av direktiv 2008/43/EG om inrättandet av ett system för identifiering och spårning av explosiva varor för civilt bruk i enlighet med rådets direktiv 93/15/EEG (D017590/01 - 2011/2915(RPS) - tidsfrist: 11/02/2012)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO


4. Delegerade akter (artikel 87a i arbetsordningen)

Följande förslag till delegerad akt hade översänts till parlamentet:

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr …/… av den 14.11.2011 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samarbete om fisket i Nordostatlanten (C(2011) 8076) – tidsfrist: 14 januari 2012

hänvisat till ansvarigt utskott: PECH


5. Ekonomisk styrning (prioriterad debatt)

Uttalanden av ordförandena för Europeiska rådet, kommissionen och Eurogruppen: Ekonomisk styrning

Talmannen höll ett kort inledande anförande.

Herman Van Rompuy (Europeiska rådets ordförande), José Manuel Barroso (kommissionens ordförande) och Jean-Claude Juncker (Eurogruppens ordförande) gjorde uttalanden.

Talare: Joseph Daul för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, Daniel Cohn-Bendit för Verts/ALE-gruppen, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Werner Langen, Stephen Hughes, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från William (The Earl of) Dartmouth, och Sylvie Goulard.

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

Talare: Sven Giegold, Kay Swinburne, Claudio Morganti, Hans-Peter Martin, Mario Mauro, Enrique Guerrero Salom, Sharon Bowles, Derk Jan Eppink, Nikolaos Salavrakos, Nicole Sinclaire, Jean-Paul Gauzès, Liisa Jaakonsaari, Niccolò Rinaldi, Lajos Bokros, Nick Griffin, Jacek Saryusz-Wolski, Kathleen Van Brempt, Wolf Klinz, Michał Tomasz Kamiński, José Manuel García-Margallo y Marfil, Roberto Gualtieri, Andrew Duff, Marietta Giannakou, Anni Podimata, Paulo Rangel, Pervenche Berès, Gay Mitchell, Elisa Ferreira och Sławomir Witold Nitras.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Roberta Angelilli, Monika Flašíková Beňová, Izaskun Bilbao Barandica, Philippe Lamberts, Peter van Dalen, Marisa Matias och Angelika Werthmann.

Talare: Herman Van Rompuy, José Manuel Barroso och Jean-Claude Juncker.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

(Sammanträdet avbröts kl. 12.05.)

(Kl. 12.0512.20 samlades parlamentet för utdelningen av LUX-priset.)

(Sammanträdet återupptogs kl. 12.20.)


ORDFÖRANDESKAP: Edward McMILLAN-SCOTT
Vice talman

6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/019 IE/Construction 41 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/019 IE/Construction 41 från Irland) [KOM(2011)0617 - C7-0313/2011- 2011/2252(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0375/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0496)


6.2. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/021 IE/Construction 71 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/021 IE/Construction 71 från Irland) [KOM(2011)0619 - C7-0315/2011- 2011/2254(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0377/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0497)


6.3. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2010/020 IE/Construction 43 från Irland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/020 IE/Construction 43 från Irland) [KOM(2011)0618 - C7-0314/2011- 2011/2253(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0376/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0498)


6.4. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich och Oberösterreich/Österrike (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/001 AT/Niederösterreich-Oberösterreich från Österrike) [KOM(2011)0579 - C7-0254/2011- 2011/2199(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0379/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0499)


6.5. Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas/Grekland (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/004 EL/ALDI Hellas från Grekland) [KOM(2011)0580 - C7-0255/2011- 2011/2200(BUD)] - Budgetutskottet. Föredragande: Barbara Matera (A7-0378/2011)

(Kvalificerad majoritet och tre femtedelar av de avgivna rösterna erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0500)


6.6. Den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingen 2010 (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om den gemensamma parlamentariska AVS–EU-församlingens arbete under 2010 [2011/2120(INI)] - Utskottet för utveckling. Föredragande: Filip Kaczmarek (A7-0315/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0501)


6.7. Europeiska kulturarvsmärket ***II (omröstning)

Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande av Europeiska unionens insats för det europeiska kulturarvsmärket [10303/1/2011 - C7-0236/2011 - 2010/0044(COD)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Chrysoula Paliadeli (A7-0331/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RÅDETS STÅNDPUNKT

Förklarades godkänt (P7_TA(2011)0502)


6.8. Gemensamt europeiskt järnvägsområde ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om inrättandet av ett gemensamt europeiskt järnvägsområde (omarbetning) [KOM(2010)0475 - C7-0268/2010- 2010/0253(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Debora Serracchiani (A7-0367/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0503)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0503)

Inlägg

Ramon Tremosa i Balcells lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 53 (motsvarande del) (artikel 6.4); det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta.


6.9. Klimatkonferens i Durban (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0571/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0504)


6.10. EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0574/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0505)


6.11. Europeisk film i den digitala tidsåldern (omröstning)

Betänkande om europeisk film i den digitala tidsåldern [2010/2306(INI)] - Utskottet för kultur och utbildning. Föredragande: Piotr Borys (A7-0366/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0506)

Inlägg

Piotr Borys (föredragande) yttrade sig före omröstningen.


7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Filip Kaczmarek - A7-0315/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Adam Bielan och Syed Kamall

Andrabehandlingsrekommendation Chrysoula Paliadeli - A7-0331/2011
David Campbell Bannerman, Franck Proust, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Iva Zanicchi, Salvatore Iacolino, Alfredo Antoniozzi, Raffaele Baldassarre, Hannu Takkula, Daniel Hannan, Kay Swinburne, Seán Kelly, Syed Kamall, Nicole Sinclaire och Emma McClarkin

Talmannen gjorde vissa förtydliganden i fråga om genomförandet av frågestunden med frågor till kommissionen.

Talare: Seán Kelly.

Betänkande Debora Serracchiani - A7-0367/2011
David Campbell Bannerman, Herbert Dorfmann, Paul Murphy, Guido Milana, Hubert Pirker, Janusz Władysław Zemke, Carlo Fidanza, Izaskun Bilbao Barandica, Erminia Mazzoni, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Miroslav Mikolášik, Kay Swinburne, Nicole Sinclaire, Oreste Rossi och Sergio Paolo Francesco Silvestris

Klimatkonferens i Durban - B7-0571/2011
Andrea Zanoni, Paul Murphy, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Peter Jahr, Iva Zanicchi, Daniel Hannan och Hynek Fajmon

EU:s årsrapport om utvecklingsfinansiering - B7-0574/2011
Syed Kamall


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.50 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

9. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (ekonomisk styrning)

Talmannen gjorde ett kort uttalande.

Talare: Wieslaw Szczuka (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen inbjöd Olli Rehn (ledamot av kommissionen), Sharon Bowles (ordförande för ECON-utskottet) samt föredragandena Elisa Ferreira, Diogo Feio, Vicky Ford, Sylvie Goulard, Carl Haglund och Corien Wortmann-Kool att följa med när han tillsammans med rådets tjänstgörande ordförande skulle underteckna lagstiftningspaketet om ekonomisk styrning.


ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

10. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


11. Toppmöte EU–Förenta staterna den 28 november 2011 (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Toppmöte EU–Förenta staterna den 28 november 2011

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Sarah Ludford för ALDE-gruppen, Reinhard Bütikofer för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, Niki Tzavela för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Maria Badia i Cutchet, Alexander Graf Lambsdorff vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Tarja Cronberg, Charalampos Angourakis vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Daniel Caspary, Andrew Henry William Brons, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Corina Creţu, Marietje Schaake vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Alexander Graf Lambsdorff, Paweł Robert Kowal, Nicole Sinclaire, Daniel Caspary, Roberto Gualtieri, Anneli Jäätteenmäki, James Elles, Francisco José Millán Mon, Dimitrios Droutsas, Mirosław Piotrowski, Eduard Kukan, Ana Gomes, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek, Ioan Mircea Paşcu, Kay Swinburne och Salvatore Iacolino.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Judith A. Merkies och Seán Kelly.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kristiina Ojuland, Ilda Figueiredo och Jaroslav Paška.

Talare: Karel De Gucht.

Talare: Franz Obermayr yttrade sig om det s.k. ögonkontaktsförfarandet.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Jan Zahradil, Charles Tannock, Martin Callanan, Ryszard Antoni Legutko, Hynek Fajmon, Oldřich Vlasák, Milan Cabrnoch, James Nicholson, Tomasz Piotr Poręba, Robert Sturdy, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Evžen Tošenovský, Ivo Strejček, Struan Stevenson och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och USA den 28 november 2011 (B7-0577/2011);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda, Jan Philipp Albrecht, Tarja Cronberg och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och USA samt Transatlantiska ekonomiska rådet (B7-0578/2011);

- Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner och Marietje Schaake för ALDE-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och Förenta staterna samt mötet i Transatlantiska ekonomiska rådet (B7-0580/2011);

- Hannes Swoboda och Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och USA samt mötet i Transatlantiska ekonomiska rådet (B7-0582/2011);

- Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat och Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, om det kommande toppmötet mellan EU och USA och om Transatlantiska ekonomiska rådet (B7-0583/2011);

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen, om toppmötet mellan EU och Förenta staterna den 28 november 2011 (B7-0587/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 17.11.2011.


12. Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (debatt)

Muntlig fråga (O-000243/2011) från Herbert Reul, för utskottet ITRE, till rådet: Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (B7-0641/2011)

Muntlig fråga (O-000261/2011) från Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan och Cornelis de Jong, för utskottet IMCO, till kommissionen: Det öppna internet och nätneutralitet i Europa (B7-0653/2011)

Herbert Reul och Malcolm Harbour utvecklade de muntliga frågorna.

Magdalena Gaj (rådets tjänstgörande ordförande) och Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Lambert van Nistelrooij för PPE-gruppen, Catherine Trautmann för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Philippe Lamberts för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Angelika Niebler, Marita Ulvskog, Alexander Alvaro, Sandrine Bélier och Paweł Robert Kowal.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Pilar del Castillo Vera, Patrizia Toia, Marietje Schaake, Gunnar Hökmark, Petra Kammerevert, Andreas Schwab, Silvia-Adriana Ţicău, Ivailo Kalfin och Judith A. Merkies.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Petru Constantin Luhan, Ioan Enciu, Jaroslav Paška, Franz Obermayr, Evelyn Regner och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) och Magdalena Gaj.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

Herbert Reul, för utskottet ITRE, om ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (B7-0572/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.5 i protokollet av den 17.11.2011.


13. Romernas situation i medlemsstaterna (debatt)

Muntlig fråga (O-000236/2011) från Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, till rådet: Romers rättigheter i EU - åtgärder för att bekämpa antiziganism (B7-0649/2011);

Muntlig fråga (O-000237/2011) från Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, till kommissionen: Romers rättigheter i EU - åtgärder för att bekämpa antiziganism (B7-0650/2011);

Muntlig fråga (O-000241/2011) från Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, till rådet: EU:s åtgärder avseende romer (B7-0651/2011);

Muntlig fråga (O-000242/2011) från Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson och Miguel Portas för GUE/NGL-gruppen, till kommissionen: EU:s åtgärder avseende romer (B7-0652/2011);

Muntlig fråga (O-000259/2011) från Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt och Ioan Enciu för S&D-gruppen, till rådet: Romernas situation i medlemsstaterna (B7-0644/2011);

Muntlig fråga (O-000260/2011) från Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt och Ioan Enciu för S&D-gruppen, till kommissionen: Romernas situation i medlemsstaterna (B7-0645/2011);

Muntlig fråga (O-000274/2011) från Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev och Louis Michel för ALDE-gruppen, till rådet: Diskriminering och förföljelse av romer i EU:s medlemsstater, och EU:s ramstrategi, riktlinjer och åtgärder (B7-0646/2011);

Muntlig fråga (O-000275/2011) från Renate Weber, Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Sonia Alfano, Sarah Ludford, Marielle De Sarnez, Jan Mulder, Cecilia Wikström, Alexander Alvaro, Nathalie Griesbeck, Ramon Tremosa i Balcells, Stanimir Ilchev och Louis Michel för ALDE-gruppen, till kommissionen: Diskriminering och förföljelse av romer i EU:s medlemsstater, och EU:s ramstrategi, riktlinjer och åtgärder (B7-0647/2011);

Muntlig fråga (O-000288/2011) från Lívia Járóka och Simon Busuttil för PPE-gruppen, till rådet: Avskaffande av diskrimineringen av romer (B7-0654/2011);

Muntlig fråga (O-000289/2011) från Lívia Járóka och Simon Busuttil för PPE-gruppen, till kommissionen: Avskaffande av diskrimineringen av romer (B7-0655/2011);

Muntlig fråga (O-000291/2011) från Mara Bizzotto och Jaroslav Paška för EFD-gruppen, till rådet: Genomförandet av strategin för romer (B7-0656/2011);

Muntlig fråga (O-000292/2011) från Mara Bizzotto och Jaroslav Paška för EFD-gruppen, till kommissionen: Genomförandet av strategin för romer (B7-0657/2011);

Hélène Flautre, Cornelia Ernst, Monika Flašíková Beňová, Renate Weber, Lívia Járóka och Mara Bizzotto utvecklade de muntliga frågorna.

Elżbieta Radziszewska (rådets tjänstgörande ordförande) och Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade frågorna.

Talare: Roberta Angelilli för PPE-gruppen, Hannes Swoboda för S&D-gruppen, Cecilia Wikström för ALDE-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Csaba Sógor, Kinga Göncz, Catherine Grèze, Bastiaan Belder och Elena Băsescu.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Ioan Enciu, Anna Záborská, Emine Bozkurt, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Sylvie Guillaume, Georgios Papanikolaou, Iliana Malinova Iotova och Bernd Posselt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Monika Smolková, Catherine Bearder, Claudio Morganti, Bernd Posselt, vilken yttrade sig om inlägget av Claudio Morganti, som i sin tur besvarade Posselts inlägg, samt Petru Constantin Luhan.

Talare: Androulla Vassiliou och Elżbieta Radziszewska.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


14. Förbud mot klustervapen (debatt)

Uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik: Förbud mot klustervapen

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande för Catherine Ashton (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Michael Gahler för PPE-gruppen, Roberto Gualtieri för S&D-gruppen, Marietje Schaake för ALDE-gruppen, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, och Sabine Lösing för GUE/NGL-gruppen.

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Ulrike Lunacek, Reinhard Bütikofer, Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Keith Taylor och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0588/2011);

- Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin och Robert Rochefort för ALDE-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0589/2011);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Ilda Figueiredo och Alfreds Rubiks för GUE/NGL-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0590/2011);

- Geoffrey Van Orden för ECR-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0591/2011);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Arnaud Danjean, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam och Roberta Angelilli för PPE-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0592/2011);

- Roberto Gualtieri, Richard Howitt, Kristian Vigenin och Pino Arlacchi för S&D-gruppen, om förbud mot klusterammunition (B7-0593/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.6 i protokollet av den 17.11.2011.


15. Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (debatt)

Muntlig fråga (O-000226/2011) från Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne och Niki Tzavela, till kommissionen: Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0648/2011)

Marielle Gallo utvecklade den muntliga frågan.

Androulla Vassiliou (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Olle Ludvigsson för S&D-gruppen, Diana Wallis för ALDE-gruppen, Rolandas Paksas för EFD-gruppen, Saïd El Khadraoui och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jaroslav Paška.

Talare: Androulla Vassiliou.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Arlene McCarthy för S&D-gruppen, om en modernisering av mervärdesskattelagstiftningen i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0608/2011);

- Diana Wallis, Jürgen Creutzmann, Olle Schmidt, Cecilia Wikström, Jens Rohde, Alexandra Thein, Marietje Schaake, Louis Michel, Hannu Takkula, Adina-Ioana Vălean, Theodoros Skylakakis, Alexander Alvaro, Sharon Bowles, Toine Manders och Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, om en modernisering av mervärdesskattelagstiftningen i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0609/2011);

- Marielle Gallo och Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Ashley Fox och Kay Swinburne för ECR-gruppen, om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0610/2011);

- Cornelis de Jong och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om en modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (B7-0611/2011).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.7 i protokollet av den 17.11.2011.


(Sammanträdet avbröts kl. 20.30 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

16. Utskottens och delegationernas sammansättning

S&D-gruppen hade begärt att följande utnämningar skulle godkännas:

- delegationen för förbindelserna med Förenta staterna: Vittorio Prodi i stället för Wolfgang Kreissl-Dörfler

- delegationen för förbindelserna med Mercosur-länderna: Wolfgang Kreissl-Dörfler i stället för Vittorio Prodi

Dessa utnämningar skulle betraktas som godkända om det inte framställdes några invändningar mot detta före justeringen av detta protokoll.


17. Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) (debatt)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) [KOM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jan Březina (A7-0360/2011)

Jan Březina redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn (ledamot av kommissionen).

Talare: Carl Haglund (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Vladimir Urutchev för PPE-gruppen, Teresa Riera Madurell för S&D-gruppen, Adina-Ioana Vălean för ALDE-gruppen, Evžen Tošenovský för ECR-gruppen, Vladimír Remek för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Béla Kovács, grupplös, Jean-Pierre Audy, Silvia-Adriana Ţicău, Oldřich Vlasák, Maria Da Graça Carvalho, Vasilica Viorica Dăncilă och Alajos Mészáros.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Jordan Cizelj och Elena Băsescu.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn och Jan Březina.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.3 i protokollet av den 17.11.2011.


18. EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen (kortfattad redogörelse)

Betänkande om EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen: utmaningar och svårigheter [2011/2109(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

Wolfgang Kreissl-Dörfler redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Barbara Lochbihler och Jaroslav Paška.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.1 i protokollet av den 17.11.2011.


19. Förhandlingar om associeringsavtalet mellan EU och Georgien (kortfattad redogörelse)

Betänkande med rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Georgien [2011/2133(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

Krzysztof Lisek redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Vasilica Viorica Dăncilă, Elena Băsescu, Jaroslav Paška och Ulrike Lunacek.

Talare: Máire Geoghegan-Quinn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.8 i protokollet av den 17.11.2011.


20. Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (kortfattad redogörelse)

Betänkande om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete [2011/2151(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

Mikael Gustafsson redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Vasilica Viorica Dăncilă, Ulrike Lunacek och Jaroslav Paška.

Talare: Mikael Gustafsson.

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 6.9 i protokollet av den 17.11.2011.


21. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 473.690/OJJE).


22. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.25.

Klaus Welle

Libor Rouček

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becali, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cronberg, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Mita, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson , Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy