Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург

2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение №1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013г.) и на Регламент (ЕО) №680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))


В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))


В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

BUDG, ITRE, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))


В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) №1342/2007 на Съвета относно администрирането на определени ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Руската федерация (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства, които включват функционалните възможности на карта на водач (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))


В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници — Част І (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))


В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 51/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно бдителност по отношение на действията на фармацевтичните предприятия (B7-0612/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

avis:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно промяна на периода на биологичната пауза за риболова на риба меч (B7-0613/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно „Удължаване на срока за отпускане на хранителни помощи след определения за 31 декември 2013 г. краен срок“ (B7-0614/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

REGI, EMPL

Правна информация - Политика за поверителност