Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

2. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικός της απόφασης αριθ. 1639/2006/EΚ, σχετικά με τη θέσπιση προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013) και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 680/2007, για καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών και ενέργειας (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

γνωμοδότηση :

BUDG, ITRE, REGI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ITRE

γνωμοδότηση :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1342/2007 του Συμβουλίου για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

INTA

γνωμοδότηση :

ITRE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις άδειες οδήγησης που διαθέτουν λειτουργικές δυνατότητες κάρτας οδηγού (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων - Μέρος I (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 51/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

2) από τους βουλευτές των προτάσεων ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την παρακολούθηση της δραστηριότητας των εταιρειών φαρμακευτικών προϊόντων (B7-0612/2011)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με τη διακοπή της αλιείας ξιφία για βιολογικούς λόγους (B7-0613/2011)

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την "παράταση της διάρκειας της επισιτιστικής βοηθείας πέραν της καθορισθείσης προθεσμίας της 31ης Δεκεμβρίου 2013" (B7-0614/2011)

αναπομπή

επί της ουσίας :

AGRI

γνωμοδότηση :

REGI, EMPL

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου