Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg

2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Raad en de Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr.1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr.680/2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ITRE, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

BUDG, ITRE, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en -productieactiviteiten (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1342/2007 van de Raad betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot rijbewijzen waarin de functies van een bestuurderskaart zijn geïntegreerd (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen - Deel III (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 51/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over toezicht op de activiteiten van farmaceutische bedrijven (B7-0612/2011)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de wijziging van de biologische rustperiode voor de visserij op zwaardvis (B7-0613/2011)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de voortzetting van de voedselhulp na de vastgestelde termijn van 31 december 2013 (B7-0614/2011)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

REGI, EMPL

Juridische mededeling - Privacybeleid