Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 17 listopada 2011 r. - Strasburg

2. Składanie dokumentów

Zostały złożone następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

BUDG, ITRE, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do praw jazdy z funkcją karty kierowcy (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych Część I (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 51/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów - projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie nadzoru nad działalnością firm farmaceutycznych (B7-0612/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zmiany okresu ochronnego dotyczącego połowu włócznika (B7-0613/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie kontynuacji programu pomocy żywnościowej po terminie jego wygaśnięcia przewidzianym na 31 grudnia 2013 r. (B7-0614/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

REGI, EMPL

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności