Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg

2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (KOM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení nástroja „Spájame Európu“ (KOM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG, ITRE, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori (KOM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie (KOM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES, pokiaľ ide o vodičské preukazy, ktoré zahŕňajú funkcie karty vodiča (KOM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti - Časť I (KOM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 51/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o dohľade nad činnosťou farmaceutických firiem (B7-0612/2011)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o zmene obdobia biologického pokoja mečiara obyčajného (B7-0613/2011)

pridelené

gestorský výbor :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o predĺžení obdobia poskytovania potravinovej pomoci po stanovenom termíne 31. decembra 2013 (B7-0614/2011)

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

REGI, EMPL

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia