Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 17 november 2011 - Strasbourg

2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut nr1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) och av förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (KOM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (KOM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))


Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs (KOM(2011)0688 - C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))


Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1342/2007 om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen (KOM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG vad gäller körkort som innehåller ett förarkorts funktioner (KOM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))


Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag - Del I (KOM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))


Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 51/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna – resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen):

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om övervakning av läkemedelsföretags verksamhet (B7-0612/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om ändring av den biologiska återhämtningsperioden för svärdfiskfiske (B7-0613/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om att förlänga utbetalningen av livsmedelsstöd till perioden efter den 31 december 2013 (B7-0614/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

REGI, EMPL

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy