Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2210(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0362/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0362/2011

Συζήτηση :

PV 17/11/2011 - 4
CRE 17/11/2011 - 4

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 6.10
CRE 17/11/2011 - 6.10
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0516

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

4. Καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με την καταπολέμηση της παράνομης αλιείας σε παγκόσμιο επίπεδο και τον ρόλο της ΕΕ [2010/2210(INI)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγήτρια: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Η Isabella Lövin παρουσιάζει την έκθεσή της.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Maurice Ponga (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής DEVE), Barbara Matera, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ole Christensen, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Raül Romeva i Rueda, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, João Ferreira, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Derek Roland Clark, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Diane Dodds, μη εγγεγραμμένη, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Κρίτων Αρσένης και Guido Milana.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust και Phil Prendergast.

Παρεμβαίνουν η Μαρία Δαμανάκη και Isabella Lövin.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου