Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

11. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 15.11.2011)


11.1. Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 και B7-0606/2011

Οι Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ana Gomes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Anneli Jäätteenmäki, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Paul Murphy, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan και George Sabin Cutaş.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig και Peter Skinner.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.


11.2. Αίγυπτος, ειδικότερα η περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 και B7-0607/2011

Οι Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake και Franziska Katharina Brantner παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Monica Luisa Macovei, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jiří Maštálka, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola και Cristian Dan Preda.

Παρεμβαίνουν, σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye", οι Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr και Othmar Karas.

Παρεμβαίνει η Μαρία Δαμανάκη (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 12.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 17.11.2011.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου