Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2908(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0594/2011

Συζήτηση :

PV 17/11/2011 - 11.1
CRE 17/11/2011 - 11.1

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 12.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0517

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

12.1. Ιράν - πρόσφατες περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 και B7-0606/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0594/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 και B7-0606/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin και Michael Cashman, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Bastiaan Belder και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2011)0517)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου