Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2011/2909(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0595/2011

Συζήτηση :

PV 17/11/2011 - 11.2
CRE 17/11/2011 - 11.2

Ψηφοφορία :

PV 17/11/2011 - 12.2

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0518

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2011 - Στρασβούργο

12.2. Αίγυπτος, ειδικότερα η περίπτωση του μπλόγκερ Alaa Abdel Fatah (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 και B7-0607/2011

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 12)

KOINH ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0595/2011

(αντικαθιστά τιςB7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 και B7-0607/2011):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė και Bogusław Sonik, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen και Nicole Kiil-Nielsen, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki και Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat και Marisa Matias, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Bastiaan Belder και Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD.

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2011)0518)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου