Показалец 
Протокол
PDF 269kWORD 236k
Четвъртък, 17 ноември 2011 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика ***I (разискване)
 4.Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (разискване)
 5.Необходимост от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (писмена декларация)
 6.Време за гласуване
  
6.1.Подкрепа от страна на ЕС за Международният наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
6.2.Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика ***I (гласуване)
  
6.3.Рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) * (гласуване)
  
6.4.Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. (гласуване)
  
6.5.Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа (гласуване)
  
6.6.Забрана на касетъчните боеприпаси (гласуване)
  
6.7.Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единния цифров пазар (гласуване)
  
6.8.Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (гласуване)
  
6.9.Интегриране на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент (гласуване)
  
6.10.Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Състав на междупарламентарните делегации
 11.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
11.1.Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека
  
11.2.Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abdel Fatah
 12.Време за гласуване
  
12.1.Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека (гласуване)
  
12.2.Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abdel Fatah (гласуване)
 13.Поправки на вот и намерения за гласуване
 14.Решения относно някои документи
 15.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)
 16.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 17.График на следващите заседания
 18.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
 Приложение 1 - Необходимост от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (писмена декларация)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 10.05 ч.


2. Внесени документи

Внесени са следните документи

1) от Съвета и Комисията

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Решение №1639/2006/ЕО за създаване на Рамкова програма за конкурентоспособност и иновации (2007—2013г.) и на Регламент (ЕО) №680/2007 за установяване на общи правила за отпускане на финансова помощ от Общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))


В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

подпомагаща :

ITRE, TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Механизъм за свързване на Европа (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))


В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

подпомагаща :

BUDG, ITRE, REGI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на дейностите по търсене, проучване и добив на нефт и газ в морски райони (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))


В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ITRE

подпомагаща :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за отмяна на Регламент (ЕО) №1342/2007 на Съвета относно администрирането на определени ограничения върху вноса на определени стоманени продукти от Руската федерация (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

INTA

подпомагаща :

ITRE

- Предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелства за управление на превозни средства, които включват функционалните възможности на карта на водач (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))


В съответствие с член 124(1) и член 125(1) от Правилника за дейността, председателят уведомява, че ще се консултира с Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите относно това решение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

TRAN

- Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници — Част І (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))


В съответствие с член 124(1) от Правилника за дейността председателят ще се консултира с Европейския икономичеки и социален комитет относно това предложение.

Разглеждане в комисия:

водеща :

ECON

подпомагаща :

JURI

- Предложение за трансфер на бюджетни кредити DEC 51/2011 - Раздел III - Комисия (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

Разглеждане в комисия:

водеща :

BUDG

2) от членове на Парламента, предложения за резолюция (член 120 от Правилника за дейността)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно бдителност по отношение на действията на фармацевтичните предприятия (B7-0612/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

ENVI

avis:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно промяна на периода на биологичната пауза за риболова на риба меч (B7-0613/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Предложение за резолюция относно „Удължаване на срока за отпускане на хранителни помощи след определения за 31 декември 2013 г. краен срок“ (B7-0614/2011)

Разглеждане в комисия:

водеща :

AGRI

подпомагаща :

REGI, EMPL


3. Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика ***I (разискване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos представи доклада.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: Damien Abad (заместващ Dominique Riquet, докладчик по становище на комисията BUDG), Rosa Estaràs Ferragut (докладчик по становището на комисията REGI), Alain Cadec (докладчик по становището на комисията РECH), Crescenzio Rivellini, от името на групата PPE, Guido Milana, от името на групата S&D, Pat the Cope Gallagher, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica и Marit Paulsen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves и João Ferreira.

Изказа се Maria Damanaki.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Giles CHICHESTER
Заместник-председател

Изказа се Georgios Koumoutsakos.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.2 от протокола от 17 ноември 2011 г.


4. Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (разискване)

Доклад относно борбата срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС [2010/2210(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin представи доклада.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Изказаха се: Maurice Ponga (докладчик по становището на комисията DEVE), Barbara Matera, от името на групата PPE, Ole Christensen, от името на групата S&D, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, от името на групата ECR, João Ferreira, от името на групата GUE/NGL, Derek Roland Clark, от името на групата EFD, Diane Dodds, независим член на ЕП, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis и Guido Milana.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust и Phil Prendergast.

Изказаха се: Maria Damanaki и Isabella Lövin.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.10 от протокола от 17 ноември 2011 г.


(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч., бе възобновено в 12.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

5. Необходимост от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (писмена декларация)

Изказа се Hannes Swoboda, който се връща към казаното по време на вчерашното разискване от Claudio Morganti относно положението на ромите в държавите-членки (точка 13 от протокола от 16.11.2011).

°
° ° °

Писмената декларация 0035/2011, внесена от членовете на ЕП Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner и Gianni Pittella, относно необходимостта от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112, събра подписите на мнозинството на членовете на Парламента и следователно, в съответствие с член 123, параграфи 3 и 4 от правилника, ще бъде предадена на получателите и публикувана в приетите текстове от настоящото заседание (P7_TA(2011)0519), като в протокола ще бъдат посочени имената на подписалите се (виж приложение 1).

Изказаха се: Ádám Kósa и Marian-Jean Marinescu.


6. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


6.1. Подкрепа от страна на ЕС за Международният наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)

Доклад относно подкрепа от страна на ЕС за Международния наказателен съд (МНС): отговор на предизвикателствата и превъзмогване на трудностите [2011/2109(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се с едно гласуване (P7_TA(2011)0507)

Изказвания

Wolfgang Kreissl-Dörfler, докладчик, представи 3 устни предложения за изменения, съответно по съображение Л и по параграфи 24 et 48, които бяха приети.


6.2. Програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика ***I (гласуване)

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на програма за подпомагане на по-нататъшното развитие на интегрираната морска политика [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0508)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0508)


6.3. Рамкова програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) * (гласуване)

Доклад относно предложението за решение на Съвета относно Рамковата програма на Европейската общност за атомна енергия за ядрени изследвания и обучение (2012—2013 г.) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Jan Březina (A7-0360/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

одобрено във вида, в който е изменено (P7_TA(2011)0509)

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0509)


6.4. Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 и B7-0587/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 4)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0577/2011

(за замяна на B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 и B7-0587/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Francisco José Millán Mon, от името на групата PPE,

Hannes Swoboda и Roberto Gualtieri, от името на групата S&D,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff и Alexander Alvaro, от името на групата ALDE,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon и Marek Henryk Migalski, от името на групата ECR,

Niki Tzavela.

приема се (P7_TA(2011)0510)

(Предложенията за резолюции B7-0578/2011 и B7-0583/2011 отпадат.)

Изказвания

Elmar Brok относно изменение 1.

Sarah Ludford представи устно предложение за изменение по параграф 22, което бе прието.

Elmar Brok представи устно предложение за изменение за включване на нов параграф 25 а, което бе прието.


6.5. Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0572/2001

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0511)


6.6. Забрана на касетъчните боеприпаси (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 и B7-0593/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0588/2011

(за замяна на B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 и B7-0593/2011

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli и Eduard Kukan, от името на групата PPE,

Roberto Gualtieri, Кристиан Вигенин, Pino Arlacchi, Richard Howitt и Ana Gomes, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin и Robert Rochefort, от името на групата ALDE,

Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks и Kyriacos Triantaphyllides, от името на групата GUE/NGL.

приема се (P7_TA(2011)0512)

(Предложението за резолюция B7-0591/2011 отпада.)


6.7. Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единния цифров пазар (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 и B7-0611/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0608/2011

(за замяна на B7-0608/2001, B7-0609/2011 и B7-0610/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Marielle Gallo, от името на групата PPE,

Arlene McCarthy, от името на групата S&D,

Diana Wallis, от името на групата ALDE,.

Kay Swinburne и Ashley Fox.

приема се (P7_TA(2011)0513)

(Предложението за резолюция B7-0611/2011 отпада.)


6.8. Препоръки към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия (гласуване)

Доклад, съдържащ препоръки на Европейския парламент към Съвета, Комисията и ЕСВД относно преговорите във връзка със споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия [2011/2133(INI)] - Комисия по външни работи. Докладчик: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 8)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0514)

Изказвания

Krzysztof Lisek (докладчик) преди гласуването.

Hannes Swoboda представи устно предложение за изменение по изменение 5рев. Тъй като повече от 40 члена на ЕП се противопоставиха на вземането му под внимание, устното предложение за изменение не бе прието и Hannes Swoboda, от името на групата S&D, оттегли изменение 5рев.


6.9. Интегриране на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент (гласуване)

Доклад относно интегрирането на принципа за равенство между половете в дейността на Европейския парламент [2011/2151(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 9)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0515)


6.10. Борба срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС (гласуване)

Доклад относно борбата срещу незаконния риболов на световно равнище - ролята на ЕС [2010/2210(INI)] - Комисия по рибно стопанство. Докладчик: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 10)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

приема се (P7_TA(2011)0516)

Изказвания

Isabella Lövin, (докладчик), представи устно предложение за изменение по параграф 35, което бе прието.


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki и Daniel Hannan

Доклад Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly et Kay Swinburne

Доклад Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan и Hannu Takkula

Среща на високо равнище ЕС-САЩ на 28 ноември 2011 г. - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner и Paul Murphy

Откритата интернет мрежа и неутралността на мрежите в Европа - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik и Kay Swinburne

Забрана на касетъчните боеприпаси - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu и Norica Nicolai

Модернизиране на законодателството в областта на ДДС с цел стимулиране на единния цифров пазар - RC B7-0608/2011

Peter Jahr и Daniel Hannan

Доклад Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke и Adam Bielan

Доклад Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly и Robert Sturdy


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


(Заседанието, прекъснато в 13.30 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.


10. Състав на междупарламентарните делегации

По искане на групата ALDE Парламентът утвърждава назначението на Kent Johansson като член на делегацията в смесената парламентарна комисия ЕС-Хърватия.


11. Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)

(Относно заглавията и авторите на предложенията за резолюции, вж.: точка 3 от протокола от 15.11.2011)


11.1. Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека

Предложения за резолюция B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 и B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake и Barbara Lochbihler представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Anneli Jäätteenmäki, от името на групата ALDE, Peter van Dalen, от името на групата ECR, Paul Murphy, от името на групата GUE/NGL, Jaroslav Paška, от името на групата EFD, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan и George Sabin Cutaş.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig и Peter Skinner.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.1 от протокола от 17.11.2011.


11.2. Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abdel Fatah

Предложения за резолюция B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 и B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Кристиан Вигенин, Sari Essayah, Marietje Schaake и Franziska Katharina Brantner представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, от името на групата S&D, Rui Tavares, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola и Cristian Dan Preda.

По процедурата "catch the eye" се изказаха следните членове на ЕП: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr и Othmar Karas.

Изказа се Maria Damanaki (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 12.2 от протокола от 17.11.2011.


12. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


12.1. Иран - неотдавнашни случаи на нарушение на правата на човека (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 и B7-0606/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0594/2011

(за замяна на B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 и B7-0606/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Кристиан Вигенин и Michael Cashman, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries и Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda и Ulrike Lunacek, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL,

Bastiaan Belder и Jaroslav Paška, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Египет и в частност случая на блогъра Alaa Abdel Fatah (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 и B7-0607/2011

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 12)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0595/2011

(за замяна на B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 и B7-0607/2011):

внесени от следните членове на ЕП:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė и Bogusław Sonik, от името на групата PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza и Кристиан Вигенин, от името на групата S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen и Frédérique Ries, от името на групата ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki и Peter van Dalen, от името на групата ECR,

Marie-Christine Vergiat и Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL,

Bastiaan Belder и Jaroslav Paška, от името на групата EFD.

приема се (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.


14. Решения относно някои документи

Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива(член 48 от Правилника за дейността)

комисия CONT

- Предприемане на мерки за постигане на по-ефикасни и икономически целесъобразни услуги за устен превод в Европейския парламент (2011/2287(INI))

комисия CULT

- Модернизиране на системите за висше образование в Европа (2011/2294(INI))
(подпомагаща: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Признаване и насърчаване на трансграничните доброволчески дейности в ЕС (2011/2293(INI))
(подпомагаща: DEVE, EMPL, LIBE)

комисия DEVE

- Определяне на ново сътрудничество за развитие с Латинска Америка (2011/2286(INI))
(подпомагаща: AFET)

комисия ECON

- Управление на качеството на европейската статистика (2011/2289(INI))

(подпомагаща: REGI)

- Привлекателност на инвестициите в Европа (2011/2288(INI))
(подпомагаща: ITRE, REGI)

- Публичните финанси в ИПС през 2011 г. (2011/2274(INI))

комисия FEMM

- Ролята на жените в процеса на вземане на политически решения — качество и равенство (2011/2295(INI))

- Прилагане на принципа за равно заплащане на мъжете и жените за равен труд или за труд с равна стойност (2011/2285(INI))
(подпомагаща: EMPL)

комисия ITRE

- Защита на критичната информационна инфраструктура — постижения и предстоящи стъпки за постигане на сигурност в световното кибернетично пространство (2011/2284(INI))
(подпомагаща: AFET, LIBE)

комисия JURI

- 18-и доклад относно „по-доброто законотворчество“ - Прилагане на принципите насубсидиарност и пропорционалност (2010 г.) (2011/2276(INI))
(подпомагаща: AFCO)

- 28-и годишен доклад за мониторинг на прилагането на правото на ЕС (2010 г.) (2011/2275(INI))
(подпомагаща: PETI, IMCO)

комисия PECH

- Дребномащабният и непромишленият риболов и реформата на общата политика в областта на рибарството (2011/2292(INI))
(подпомагаща: DEVE)

- Задължения за докладване съгласно Регламент (ЕО) № 2371/2002 относно опазването и устойчивата експлоатация на рибните ресурси в рамките на общата политика в областта на рибарството (2011/2291(INI))
(подпомагаща: ENVI)

- Реформа на общата политика в областта на рибарството — общо съобщение (2011/2290(INI))
(подпомагаща: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Асоциирани комисии

комисия IMCO

- Правоприлагане, осъществявано от митническите органи по отношение на правата върху интелектуалната собственост (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Асоциирани комисии IMCO, JURI, INTA
(Съгласно решение на Председателския съвет от 10.11.2011)

Сезиране на комисии

комисия FEMM

- Годишен доклад относно правата на човека по света през 2010 г. и политиката на Европейския съюз в тази област (2011/2185(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : AFET
подпомагаща: FEMM, DEVE

комисия AGRI

- Търговия за промяна: Търговската и инвестиционна стратегия на ЕС за Южното Средиземноморие след революциите на Арабската пролет (2011/2113(INI))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: AFET, EMPL, ITRE

комисия AFET

- Прилагане на двустранната защитна клауза и механизма за стабилизиране по отношение на бананите от Споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : INTA
подпомагаща: AFET, AGRI

комисия FEMM

- Енергийна ефективност, отмяна на Директиви 2004/8/ЕО и 2006/32/ЕО (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
Разглеждане в комисия: водеща : ITRE
подпомагаща: FEMM, ENVI


15. Писмени декларации, вписани в регистъра (член 123 от Правилника за дейността)

Брой подписи, събрани за писмените декларации, вписани в регистъра (член 123, параграф 3 от Правилника за дейността):

Документ №

Автор

Подписи

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Предаване на текстове, приети на настоящото заседание

В съответствие с член 179, параграф 2 от Правилника за дейността, протоколът от настоящото заседание ще бъде предложен за одобрение от Парламента в началото на следващото заседание.

Със съгласието на Парламента, приетите текстове ще бъдат предадени незабавно на посочените адресати.


17. График на следващите заседания

Следващите заседания ще се състоят на 30 ноември 2011 г. и 1 декември 2011 г.


18. Прекъсване на сесията

Сесията на Европейския парламент се прекъсва.

Заседанието бе закрито в 16.25 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

генерален секретар

председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Ibrisagic, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Казак, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Емил Стоянов, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Вигенин, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Приложение 1 - Необходимост от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (писмена декларация)

Писмена декларация n° 0035/2011 внесена от членовете на ЕП Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner и Gianni Pittella, относно необходимостта от достъпни услуги за спешни повиквания на номер 112 (точка 5 от протокола от 17.11.2011 и P7_TA(2011)0519), подписана от 483 членове на ЕП:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Правна информация - Политика за поверителност