Seznam 
Zápis
PDF 243kWORD 226k
Čtvrtek, 17. listopadu 2011 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Další rozvoj integrované námořní politiky ***I (rozprava)
 4.Boj proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni (rozprava)
 5.Potřeba přístupu k tísňovým službám na čísle „112“ (písemné prohlášení)
 6.Hlasování
  
6.1.Podpora EU Mezinárodnímu trestnímu soudu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
6.2.Další rozvoj integrované námořní politiky ***I (hlasování)
  
6.3.Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie * (hlasování)
  
6.4.Summit EU-USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011 (hlasování)
  
6.5.Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě (hlasování)
  
6.6.Zákaz kazetové munice (hlasování)
  
6.7.Modernizace právních předpisů týkajících se DPH za účelem podpory jednotného digitálního trhu (hlasování)
  
6.8.Jednání o dohodě o přidružení Gruzie k EU (hlasování)
  
6.9.Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (hlasování)
  
6.10.Boj proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Členství v meziparlamentních delegacích
 11.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)
  
11.1.Írán – nedávné případy porušování lidských práv
  
11.2.Egypt, zejména případ bloggera Aláa Abd al-Fattáha
 12.Hlasování
  
12.1.Írán – nedávné případy porušování lidských práv (hlasování)
  
12.2.Egypt, zejména případ bloggera Aláa Abd al-Fattáha (hlasování)
 13.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 14.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 15.Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)
 16.Předání textů přijatých během zasedání
 17.Termíny příštích zasedání
 18.Přerušení zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA
 Příloha 1 – Potřeba přístupu k tísňovým službám na čísle „112“ (písemné prohlášení)


ZÁPIS

ČTVRTEK 17. LISTOPADU 2011

PŘEDSEDNICTVÍ: Anni PODIMATA
místopředsedkyně

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 10:05.


2. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z Rady a Komise

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění rozhodnutí č. 1639/2006/ES, kterým se zavádí rámcový program pro konkurenceschopnost a inovace (2007–2013), a nařízení (ES) č. 680/2007, kterým se stanoví obecná pravidla pro poskytování finanční pomoci Společenství v oblasti transevropských dopravních a energetických sítí (KOM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy (KOM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG, ITRE, REGI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti činností v oblasti vyhledávání, průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na moři (KOM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 1342/2007 o správě určitých omezení dovozu některých výrobků z oceli z Ruské federace (KOM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

předáno

věcně příslušný výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE

- Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, pokud jde o řidičské průkazy, které obsahují funkce karty řidiče (KOM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 a čl. 125 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem a Výborem regionů.

předáno

věcně příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky - Část I (KOM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
Předseda bude v souladu s čl. 124 odst. 1 jednacího řádu návrh konzultovat s Evropským hospodářským a sociálním výborem.

předáno

věcně příslušný výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh na převod prostředků DEC 51/2011 - Oddíl III - Komise (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

předáno

věcně příslušný výbor :

BUDG

2) od poslanců – návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o sledování činnosti farmaceutických firem (B7-0612/2011)

předáno

věcně příslušný výbor :

ENVI

stanovisko:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o změně doby hájení mečouna obecného při rybolovu (B7-0613/2011)

předáno

věcně příslušný výbor :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris: Návrh usnesení o „prodloužení poskytování potravinové pomoci po termínu ukončení stanoveném na 31. prosince 2013“ (B7-0614/2011)

předáno

věcně příslušný výbor :

AGRI

stanovisko :

REGI, EMPL


3. Další rozvoj integrované námořní politiky ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky [KOM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos uvedl zprávu.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: Damien Abad (zastupující navrhovatele výboru BUDG Dominiqua Riqueta), Rosa Estaràs Ferragut (navrhovatelka výboru REGI), Alain Cadec (navrhovatel výboru PECH), Crescenzio Rivellini za skupinu PPE, Guido Milana za skupinu S&D, Pat the Cope Gallagher za skupinu ALDE, Keith Taylor za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica a Marit Paulsen.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves a João Ferreira.

Vystoupila Maria Damanaki.

PŘEDSEDNICTVÍ: Giles CHICHESTER
místopředseda

Vystoupil Georgios Koumoutsakos.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.2 zápisu ze dne 17.11.2011.


4. Boj proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni (rozprava)

Zpráva o boji proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni – úloha EU [2010/2210(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin uvedla zprávu.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Vystoupili: Maurice Ponga (navrhovatel výboru DEVE), Barbara Matera za skupinu PPE, Ole Christensen za skupinu S&D, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Derek Roland Clark za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis a Guido Milana.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust a Phil Prendergast.

Vystoupily: Maria Damanaki a Isabella Lövin.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.10 zápisu ze dne 17.11.2011.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 11:55, pokračovalo v 12:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

5. Potřeba přístupu k tísňovým službám na čísle „112“ (písemné prohlášení)

Vystoupil Hannes Swoboda k výrokům, které při včerejší rozpravě o situaci Romů v členských státech pronesl Claudio Morganti (bod 13 zápisu ze dne 16.11.2011).

°
° ° °

Písemné prohlášení 0035/2011 o potřebě přístupu k tísňovým službám na čísle „112“, které předložili Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner a Gianni Pittella, podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu předáno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na tomto zasedání (P7_TA(2011)0519), přičemž v zápise budou uvedena jména signatářů (viz příloha 1).

Vystoupili: Ádám Kósa a Marian-Jean Marinescu.


6. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


6.1. Podpora EU Mezinárodnímu trestnímu soudu (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o podpoře EU Mezinárodnímu trestnímu soudu: čelit problémům a překonávat potíže [2011/2109(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2011)0507)

Vystoupení

Wolfgang Kreissl-Dörfler (zpravodaj) předložil tři ústní pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění L, resp. bodům 24 a 48, které byly vzaty v potaz.


6.2. Další rozvoj integrované námořní politiky ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zavedení programu na podporu dalšího rozvoje integrované námořní politiky [KOM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Výbor pro dopravu a cestovní ruch. Zpravodaj: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0508)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0508)


6.3. Rámcový program Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie * (hlasování)

Zpráva o návrhu rozhodnutí Rady o rámcovém programu Evropského společenství pro atomovou energii pro výzkum a odbornou přípravu v oblasti jaderné energie (2012–2013) [KOM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodaj: Jan Březina (A7-0360/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2011)0509)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0509)


6.4. Summit EU-USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011 (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 a B7-0587/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0577/2011

(nahrazující B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 a B7-0587/2011):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Francisco José Millán Mon za skupinu PPE,

Hannes Swoboda a Roberto Gualtieri za skupinu S&D,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff a Alexander Alvaro za skupinu ALDE,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR,

Niki Tzavela.

přijat (P7_TA(2011)0510)

(Návrhy usnesení B7-0578/2011 a B7-0583/2011 se neberou v potaz.)

Vystoupení

Elmar Brok k pozměňovacímu návrhu 1.

Sarah Ludford předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 22, který byl vzat v potaz.

Elmar Brok předložil ústní pozměňovací návrh, kterým se vkládá nový bod 25a, který byl vzat v potaz.


6.5. Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě (hlasování)

Návrh usnesení B7-0572/2001

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0511)


6.6. Zákaz kazetové munice (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 a B7-0593/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0588/2011

(nahrazující B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 a B7-0593/2011

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli a Eduard Kukan za skupinu PPE,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt a Ana Gomes za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin a Robert Rochefort za skupinu ALDE,

Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL.

přijat (P7_TA(2011)0512)

(Návrh usnesení B7-0591/2011 se nebere v potaz.)


6.7. Modernizace právních předpisů týkajících se DPH za účelem podpory jednotného digitálního trhu (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 a B7-0611/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0608/2011

(nahrazující B7-0608/2001, B7-0609/2011 a B7-0610/2011):

předložen těmito poslanci:

Marielle Gallo za skupinu PPE,

Arlene McCarthy za skupinu S&D,

Diana Wallis za skupinu ALDE,.

Kay Swinburne a Ashley Fox.

přijat (P7_TA(2011)0513)

(Návrh usnesení B7-0611/2011 se nebere v potaz.)


6.8. Jednání o dohodě o přidružení Gruzie k EU (hlasování)

Zpráva obsahující doporučení Evropského parlamentu Radě, Komisi a Evropské službě pro vnější činnost k jednáním o dohodě o přidružení Gruzie k EU [2011/2133(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0514)

Vystoupení

Krzysztof Lisek (zpravodaj) před hlasováním.

Hannes Swoboda předložil ústní pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu 5rev. Ústní pozměňovací návrh nebyl vzat v potaz, protože se proti jeho projednání vyslovilo více než 40 poslanců. Hannes Swoboda za skupinu S&D stáhl pozměňovací návrh 5rev.


6.9. Začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu (hlasování)

Zpráva o začleňování hlediska rovnosti žen a mužů do činnosti Evropského parlamentu [2011/2151(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0515)


6.10. Boj proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni (hlasování)

Zpráva o boji proti nelegálnímu rybolovu na celosvětové úrovni – úloha EU [2010/2210(INI)] - Výbor pro rybolov. Zpravodajka: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2011)0516)

Vystoupení

Isabella Lövin (zpravodajka) předložila ústní pozměňovací návrh k bodu 35, který byl vzat v potaz.


PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

zpráva Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki a Daniel Hannan

zpráva Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly a Kay Swinburne

zpráva Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan a Hannu Takkula

Summit EU-USA, který se bude konat dne 28. listopadu 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner a Paul Murphy

Otevřený internet a neutralita sítí v Evropě - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik a Kay Swinburne

Zákaz kazetové munice - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu a Norica Nicolai

Modernizace právních předpisů týkajících se DPH za účelem podpory jednotného digitálního trhu - RC B7-0608/2011

Peter Jahr a Daniel Hannan

zpráva Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke a Adam Bielan

zpráva Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly a Robert Sturdy


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:30, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


10. Členství v meziparlamentních delegacích

Na žádost skupiny ALDE schválil Parlament jmenování Kenta Johanssona členem delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU-Chorvatsko.


11. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (rozprava)

(Pokud jde o názvy a autory návrhů usnesení, viz bod 3 zápisu ze dne 15.11.2011)


11.1. Írán – nedávné případy porušování lidských práv

Návrhy usnesení B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 a B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake a Barbara Lochbihler uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Monica Luisa Macovei za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Anneli Jäätteenmäki za skupinu ALDE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Paul Murphy za skupinu GUE/NGL, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan a George Sabin Cutaş.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig a Peter Skinner.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 12.1 zápisu ze dne 17.11.2011.


11.2. Egypt, zejména případ bloggera Aláa Abd al-Fattáha

Návrhy usnesení B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake a Franziska Katharina Brantner uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Monica Luisa Macovei za skupinu PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg za skupinu S&D, Rui Tavares za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola a Cristian Dan Preda.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr a Othmar Karas.

Vystoupila Maria Damanaki (členka Komise).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 12.2 zápisu ze dne 17.11.2011.


12. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


12.1. Írán – nedávné případy porušování lidských práv (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 a B7-0606/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0594/2011

(nahrazující B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 a B7-0606/2011):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin a Michael Cashman za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL,

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Egypt, zejména případ bloggera Aláa Abd al-Fattáha (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011

(požadovaná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0595/2011

(nahrazující B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik za skupinu PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza a Kristian Vigenin za skupinu S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Frédérique Ries za skupinu ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki a Peter van Dalen za skupinu ECR,

Marie-Christine Vergiat a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL,

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška za skupinu EFD.

přijat (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


14. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Rozhodnutí o vypracování zpráv z vlastního podnětu (článek 48 jednacího řádu)

výbor CONT

- Směrem k účinnějšímu a nákladově efektivnějšímu výkladu v Evropském parlamentu (2011/2287(INI))

výbor CULT

- Modernizace evropských systémů vysokoškolského vzdělávání (2011/2294(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Uznání a propagace přeshraničních dobrovolných činností v EU (2011/2293(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, LIBE)

výbor DEVE

- Stanovení nové rozvojové spolupráce s Latinskou Amerikou (2011/2286(INI))
(stanovisko: AFET)

výbor ECON

- Řízení kvality evropské statistiky (2011/2289(INI))

(stanovisko: REGI)

- Atraktivita investování v Evropě (2011/2288(INI))
(stanovisko: ITRE, REGI)

- Veřejné finance v HMU - 2011 (2011/2274(INI))

výbor FEMM

- Ženy v politickém rozhodovacím procesu - kvalita a rovnost (2011/2295(INI))

- Uplatnění zásady stejné odměny mužů a žen za stejnou nebo rovnocennou práci (2011/2285(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor ITRE

- Ochrana kritické informační infrastruktury. Dosažené výsledky a další kroky: směrem ke globální kybernetické bezpečnosti (2011/2284(INI))
(stanovisko: AFET, LIBE)

výbor JURI

- 18. zpráva o zlepšení právních předpisů - používání zásad subsidiarity a proporcionality (2010) (2011/2276(INI))
(stanovisko: AFCO)

- 28. výroční zpráva o kontrole uplatňování práva EU (2010) (2011/2275(INI))
(stanovisko: PETI, IMCO)

výbor PECH

- Drobný a řemeslný rybolov a reforma SRP (2011/2292(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Povinnosti podávat zprávy podle nařízení (ES) č. 2371/2002 o zachování a udržitelném využívání rybolovných zdrojů v rámci SRP (2011/2291(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Reforma společné rybářské politiky - zastřešující sdělení (2011/2290(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Postup s přidruženými výbory

výbor IMCO

- Kontrola celních orgánů zaměřená na dodržování práv duševního vlastnictví (KOM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Postup s přidruženými výbory IMCO, JURI, INTA
(Na základě rozhodnutí Konference předsedů ze dne 10.11.2011)

Postoupení výborům

výbor FEMM

- Výroční zpráva o stavu lidských práv ve světě v roce 2010 a o politice Evropské unie v této oblasti (2011/2185(INI))
předáno věcně příslušný výbor: AFET
stanovisko: FEMM, DEVE

výbor AGRI

- Obchod pro změnu: Obchodní a investiční strategie EU pro jižní Středomoří v návaznosti na jarní revoluce v arabském světě (2011/2113(INI))
předáno věcně příslušný výbor: INTA
stanovisko: AFET, EMPL, ITRE

výbor AFET

- Provádění dvoustranné ochranné doložky a mechanismu stabilizace pro banány dohody o přidružení mezi EU a Střední Amerikou (KOM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
předáno věcně příslušný výbor: INTA
stanovisko: AFET, AGRI

výbor FEMM

- Energetická účinnost, zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (KOM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
předáno věcně příslušný výbor: ITRE
stanovisko: FEMM, ENVI


15. Písemná prohlášení uložená v rejstříku (článek 123 jednacího řádu)

Počet podpisů, které získala písemná prohlášení uložená v rejstříku (čl. 123 odst. 3 jednacího řádu):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Předání textů přijatých během zasedání

Podle čl. 179 odst. 2 jednacího řádu bude zápis z dnešního zasedání předložen Parlamentu ke schválení na začátku příštího denního zasedání.

Se souhlasem Parlamentu budou přijaté texty ihned předány všem, kterým jsou určeny.


17. Termíny příštích zasedání

Příští zasedání se bude konat ve dnech 30. listopadu a 1. prosince 2011.


18. Přerušení zasedání

Zasedání Evropského parlamentu bylo přerušeno.

Denní zasedání skončilo v 16:25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Příloha 1 – Potřeba přístupu k tísňovým službám na čísle „112“ (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení č. 0035/2011 o potřebě přístupu k tísňovým službám na čísle „112“, které předložili Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner a Gianni Pittella, (bod 5 zápisu ze dne 17.11.2011 a P7_TA(2011)0519), podepsalo 483 poslanců:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právní upozornění - Ochrana soukromí