Indeks 
Protokol
PDF 243kWORD 204k
Torsdag den 17. november 2011 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I (forhandling)
 4.Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan (forhandling)
 5.Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (skriftlig erklæring)
 6.Afstemningstid
  
6.1.EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  
6.2.Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I (afstemning)
  
6.3.Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område * (afstemning)
  
6.4.Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (afstemning)
  
6.5.Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (afstemning)
  
6.6.Forbud mod klyngebomber (afstemning)
  
6.7.Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (afstemning)
  
6.8.Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (afstemning)
  
6.9.Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (afstemning)
  
6.10.Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.De interparlamentariske delegationers sammensætning
 11.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)
  
11.1.Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser
  
11.2.Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel Fatah
 12.Afstemningstid
  
12.1.Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser (afstemning)
  
12.2.Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel Fatah (afstemning)
 13.Stemmerettelser og -intentioner
 14.Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter
 15.Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)
 16.Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde
 17.Tidspunkt for næste mødeperiode
 18.Afbrydelse af sessionen
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
 Bilag 1 - Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (skriftlig erklæring)


FORSÆDE: Anni PODIMATA
næstformand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 10.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af afgørelse nr. 1639/2006/EF om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) og forordning (EF) nr. 680/2007 om generelle regler for Fællesskabets finansielle støtte inden for de transeuropæiske transport- og energinet (KOM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (KOM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

rådg.udv. :

BUDG, ITRE, REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om sikkerheden i forbindelse med offshore olie- og gasprospektering, -efterforskning og -produktion (KOM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ITRE

rådg.udv. :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1342/2007 om forvaltning af visse restriktioner for indførslen af visse stålprodukter fra Den Russiske Føderation (KOM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

henvist til:

kor.udv. :

INTA

rådg.udv. :

ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF, for så vidt angår kørekort med et førerkorts funktioner (KOM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om reguleringskrav for kreditinstitutter og investeringsselskaber – Part I (KOM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 51/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

2) fra medlemmerne følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om overvågning af lægemiddelvirksomheders aktiviteter (B7-0612/2011)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

avis:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om ændring af den biologiske hvileperiode for fiskeri efter sværdfisk (B7-0613/2011)

henvist til:

kor.udv. :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om forlængelse af fødevarehjælpen ud over udløbsfristen den 31. december 2013 (B7-0614/2011)

henvist til:

kor.udv. :

AGRI

rådg.udv. :

REGI, EMPL


3. Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik [KOM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos forelagde sin betænkning.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Damien Abad (for Dominique Riquet, ordfører for udtalelse fra BUDG), Rosa Estaràs Ferragut (ordfører for udtalelse fra REGI), Alain Cadec (ordfører for udtalelse fra PECH), Crescenzio Rivellini for PPE-Gruppen, Guido Milana for S&D-Gruppen, Pat the Cope Gallagher for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica og Marit Paulsen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves og João Ferreira.

Maria Damanaki tog ordet.

FORSÆDE: Giles CHICHESTER
næstformand

Georgios Koumoutsakos tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.2 i protokollen af 17.11.2011.


4. Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan (forhandling)

Betænkning om bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan - EU's rolle [2010/2210(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin forelagde sin betænkning.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Maurice Ponga (ordfører for udtalelse fra DEVE), Barbara Matera for PPE-Gruppen, Ole Christensen for S&D-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Marek Józef Gróbarczyk for ECR-Gruppen, João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen, Derek Roland Clark for EFD-Gruppen, Diane Dodds, løsgænger, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis og Guido Milana.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust og Phil Prendergast.

Talere: Maria Damanaki og Isabella Lövin.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.10 i protokollen af 17.11.2011.


(Mødet udsat kl. 11.55 og genoptaget kl. 12.00)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

5. Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (skriftlig erklæring)

Hannes Swoboda tog ordet og vendte tilbage til de udtalelser, Claudio Morganti havde fremsat under gårsdagens forhandling om romaernes situation i medlemsstaterne (punkt 13 i protokollen af 16.11.2011).

°
° ° °

Skriftlig erklæring 0035/2011, indgivet af Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner og Gianni Pittella, om behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester var blevet underskrevet af et flertal af Parlamentets medlemmer og ville således, jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 3 og 4, blive sendt til de anførte institutioner og offentliggjort med angivelse af underskrivernes navne i de vedtagne tekster fra dette møde (P7_TA(2011)0519) (se bilag 1).

Talere: Ádám Kósa og Marian-Jean Marinescu.


6. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


6.1. EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)

Betænkning om EU-støtte til Den Internationale Straffedomstol: håndtering af udfordringer og vanskeligheder [2011/2109(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget ved en enkelt afstemning (P7_TA(2011)0507)

Talere

Wolfgang Kreissl-Dörfler, ordfører, havde stillet tre mundtlige ændringsforslag til henholdsvis punkt L og punkt 24 og 48, hvilket var blevet godtaget.


6.2. Program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik ***I (afstemning)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik [KOM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0508)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0508)


6.3. Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område * (afstemning)

Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om Det Europæiske Atomenergifællesskabs rammeprogram for forskning og uddannelse på det nukleare område (2012-2013) [KOM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Udvalget om Industri, Forskning og Energi. Ordfører: Jan Březina (A7-0360/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

KOMMISSIONENS FORSLAG

Godkendt som ændret (P7_TA(2011)0509)

FORSLAG TIL LOVGIVNINGSMÆSSIG BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0509)


6.4. Topmøde EU-USA den 28. november 2011 (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 og B7-0587/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 4)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0577/2011

(erstatter B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 og B7-0587/2011):

stillet af:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris og Francisco José Millán Mon for PPE-Gruppen

Hannes Swoboda og Roberto Gualtieri for S&D-Gruppen

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff og Alexander Alvaro for ALDE-Gruppen

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon og Marek Henryk Migalski for ECR-Gruppen

Niki Tzavela.

Vedtaget (P7_TA(2011)0510)

(Forslag til beslutning B7-0578/2011 og B7-0583/2011 bortfaldt).

Talere

Elmar Brok, om ændringsforslag 1.

Sarah Ludford havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 22, hvilket var blevet godtaget.

Elmar Brok havde stillet et mundtligt ændringsforslag med det formål at indsætte et nyt punkt 25a, hvilket var blevet godtaget.


6.5. Det åbne internet og netneutraliteten i Europa (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0572/2001

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 5)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0511)


6.6. Forbud mod klyngebomber (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 og B7-0593/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 6)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0588/2011

(erstatter B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 og B7-0593/2011

stillet af:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli og Eduard Kukan for PPE-Gruppen

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt og Ana Gomes for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin og Robert Rochefort for ALDE-Gruppen

Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks og Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA(2011)0512)

(Forslag til beslutning B7-0591/2011 bortfaldt).


6.7. Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 og B7-0611/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 7)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0608/2011

(erstatter B7-0608/2001, B7-0609/2011 og B7-0610/2011):

stillet af:

Marielle Gallo for PPE-Gruppen

Arlene McCarthy for S&D-Gruppen

Diana Wallis for ALDE-Gruppen

Kay Swinburne og Ashley Fox.

Vedtaget (P7_TA(2011)0513)

(Forslag til beslutning B7-0611/2011 bortfaldt).


6.8. Forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien (afstemning)

Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Georgien [2011/2133(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 8)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0514)

Talere

Krzysztof Lisek (ordfører), inden afstemningen.

Hannes Swoboda havde stillet et mundtligt ændringsforslag til ændringsforslag 5rev. Mere end 40 medlemmer havde gjort indsigelse mod, at det blev taget under behandling, og det mundtlige ændringsforslag var derfor ikke blevet godtaget, og Hannes Swoboda, for S&D-Gruppen, havde taget ændringsforslag 5rev tilbage.


6.9. Integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde (afstemning)

Betænkning om integrering af kønsaspektet i Europa-Parlamentets arbejde [2011/2151(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 9)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0515)


6.10. Bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan (afstemning)

Betænkning om bekæmpelse af ulovligt fiskeri på globalt plan - EU's rolle [2010/2210(INI)] - Fiskeriudvalget. Ordfører: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 10)

FORSLAG TIL BESLUTNING

Vedtaget (P7_TA(2011)0516)

Talere

Isabella Lövin, (ordfører), havde stillet et mundtligt ændringsforslag til punkt 35, hvilket var blevet godtaget.


FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

Betænkning: Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki og Daniel Hannan

Betænkning: Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly og Kay Swinburne

Betænkning: Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan og Hannu Takkula

Topmøde EU-USA den 28. november 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner og Paul Murphy

Det åbne internet og netneutraliteten i Europa - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik og Kay Swinburne

Forbud mod klyngebomber - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu og Norica Nicolai

Modernisering af momslovgivningen med henblik på at fremme det digitale indre marked - RC B7-0608/2011

Peter Jahr og Daniel Hannan

Betænkning: Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke og Adam Bielan

Betænkning: Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly og Robert Sturdy


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


(Mødet udsat kl. 13.30 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


10. De interparlamentariske delegationers sammensætning

Efter anmodning fra ALDE-Gruppen godkendte Parlamentet udnævnelsen af Kent Johansson til medlem af Delegationen til Det Blandede Parlamentariske Udvalg EU-Kroatien.


11. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 3 i protokollen af 15.11.2011)


11.1. Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser

Forslag til beslutning B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 og B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake og Barbara Lochbihler forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Anneli Jäätteenmäki for ALDE-Gruppen, Peter van Dalen for ECR-Gruppen, Paul Murphy for GUE/NGL-Gruppen, Jaroslav Paška for EFD-Gruppen, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan og George Sabin Cutaş.

Talere efter "catch the eye"-proceduren: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig og Peter Skinner.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.1 i protokollen af 17.11.2011.


11.2. Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel Fatah

Forslag til beslutning B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 og B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake og Franziska Katharina Brantner forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg for S&D-Gruppen, Rui Tavares for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola og Cristian Dan Preda.

Talere efter "catch the eye"-proceduren: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr og Othmar Karas.

Maria Damanaki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 12.2 i protokollen af 17.11.2011.


12. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


12.1. Iran - de seneste tilfælde af menneskerettighedskrænkelser (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 og B7-0606/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 11)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0594/2011

(erstatter B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 og B7-0606/2011):

stillet af:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin og Michael Cashman for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries og Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda og Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan og Michał Tomasz Kamiński for ECR-Gruppen

Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen

Bastiaan Belder og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Egypten, navnlig sagen om bloggeren Alaa Abdel Fatah (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 og B7-0607/2011

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 12)

FÆLLES BESLUTNINGSFORSLAG RC-B7-0595/2011

(erstatter B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 og B7-0607/2011):

stillet af:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė og Bogusław Sonik for PPE-Gruppen

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza og Kristian Vigenin for S&D-Gruppen

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen og Frédérique Ries for ALDE-Gruppen

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki og Peter van Dalen for ECR-Gruppen

Marie-Christine Vergiat og Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

Bastiaan Belder og Jaroslav Paška for EFD-Gruppen.

Vedtaget (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.


14. Afgørelser vedrørende forskellige dokumenter

Afgørelse om at udarbejde initiativbetænkninger (forretningsordenens artikel 48)

CONT

- Mod en mere effektiv og omkostningseffektiv tolkning i Europa-Parlamentet (2011/2287(INI))

CULT

- Modernisering af Europas videregående uddannelser (2011/2294(INI))
(rådg.udv.: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Anerkendelse og fremme af frivillige aktiviteter på tværs af grænserne i EU (2011/2293(INI))
(rådg.udv.: DEVE, EMPL, LIBE)

DEVE

- Fastlæggelse af et nyt udviklingssamarbejde med Latinamerika (2011/2286(INI))
(rådg.udv.: AFET)

ECON

- Kvalitetsstyring inden for europæiske statistikker (2011/2289(INI))
(rådg.udv.: REGI)

- Tiltrækningen ved at investere i Europa (2011/2288(INI))
(rådg.udv.: ITRE, REGI)

- Offentlige finanser i ØMU - 2011 (2011/2274(INI))

FEMM

- Kvinders deltagelse i politisk beslutningstagning – kvalitet og ligestilling (2011/2295(INI))

- Anvendelse af princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi (2011/2285(INI))
(rådg.udv.: EMPL)

ITRE

- Beskyttelse af kritisk informationsinfrastruktur - "Resultater og næste skridt: vejen til global internetsikkerhed" (2011/2284(INI))
(rådg.udv.: AFET, LIBE)

JURI

- 18. rapport om bedre lovgivning - Anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet (2010) (2011/2276(INI))
(rådg.udv.: AFCO)

- 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten (2010) (2011/2275(INI))
(rådg.udv.: PETI, IMCO)

PECH

- Fiskeri i lille målestok og ikke-industrielt fiskeri samt reformen af den fælles fiskeripolitik (2011/2292(INI))
(rådg.udv.: DEVE)

- Rapporteringsforpligtelserne i henhold til forordning (EF) nr. 2371/2002 om bevarelse og bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne som led i den fælles fiskeripolitik (2011/2291(INI))
(rådg.udv.: ENVI)

- Reform af den fælles fiskeripolitik – Overordnet meddelelse (2011/2290(INI))
(rådg.udv.: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Associerede udvalg

IMCO

- Toldmyndighedernes håndhævelse af intellektuelle ejendomsrettigheder (KOM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Associerede udvalg IMCO, JURI, INTA
(Jf. Formandskonferencens afgørelse af 10.11.2011)

Udvalgshenvisninger

FEMM

- Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2010 og EU's menneskerettighedspolitik (2011/2185(INI))
henvist til: kor.udv.: AFET
rådg.udv.: FEMM, DEVE

AGRI

- Handel som middel til forandring: EU's handels- og investeringsstrategi for det sydlige Middelhavsområde efter de arabiske forårsrevolutioner (2011/2113(INI))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: AFET, EMPL, ITRE

AFET

- Gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul og stabiliseringsmekanismen for bananer i associeringsaftalen mellem EU og Mellemamerika (KOM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
henvist til: kor.udv.: INTA
rådg.udv.: AFET, AGRI

FEMM

- Energieffektivitet, ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF (KOM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
henvist til: kor.udv.: ITRE
rådg.udv.: FEMM, ENVI


15. Skriftlige erklæringer i registret (forretningsordenens artikel 123)

Formanden meddelte i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 123, stk. 3, hvor mange underskrifter følgende erklæringer havde opnået.

Dokument nr.

Af

Underskrifter

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Fremsendelse af tekster vedtaget under dette møde

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 179, stk. 2, ville protokollen fra dette møde blive forelagt Parlamentet til godkendelse ved begyndelsen af næste møde.

Med Parlamentets godkendelse ville de vedtagne tekster allerede nu blive fremsendt til de heri nævnte instanser.


17. Tidspunkt for næste mødeperiode

Formanden meddelte, at næste mødeperiode ville finde sted den 30. november 2011 - 1. december 2011.


18. Afbrydelse af sessionen

Formanden erklærede Europa-Parlamentets session for afbrudt.

Formanden hævede mødet kl. 16.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilag 1 - Behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (skriftlig erklæring)

Skriftlig erklæring 0035/2011, indgivet af medlemmerne Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner og Gianni Pittella, om behovet for alment tilgængelige 112-alarmtjenester (punkt 5 i protokollen af 17.11.2011 og P7_TA(2011)0519) var blevet underskrevet af 483 medlemmer:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik