Rodyklė 
Protokolas
PDF 243kWORD 230k
Ketvirtadienis, 2011 m. lapkričio 17 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Integruotos jūrų politikos tolesnis vystymas ***I (diskusijos)
 4.Pasaulinio masto kova su neteisėta žvejyba (diskusijos)
 5.Poreikis įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją (rašytinis pareiškimas)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.ES parama Tarptautiniam baudžiamajam teismui (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Integruotos jūrų politikos tolesnis vystymas ***I (balsavimas)
  
6.3.Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa * (balsavimas)
  
6.4.2011 m. lapkričio 28 d. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas (balsavimas)
  
6.5.Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje (balsavimas)
  
6.6.Kasetinių šaudmenų uždraudimas (balsavimas)
  
6.7.PVM teisės aktų modernizavimas siekiant paskatinti bendrąją skaitmeninę rinką (balsavimas)
  
6.8.Derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo (balsavimas)
  
6.9.Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą (balsavimas)
  
6.10.Pasaulinio masto kova su neteisėta žvejyba (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis
 11. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)
  
11.1.Iranas: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai
  
11.2.Egiptas, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejis
 12.Balsuoti skirtas laikas
  
12.1.Iranas: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai (balsavimas)
  
12.2.Egiptas, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejis (balsavimas)
 13.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 14.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 15.Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)
 16.Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas
 17.Kitų posėdžių tvarkaraštis
 18.Sesijos atidėjimas
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. - Poreikis įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją (rašytinis pareiškimas)


PIRMININKAVO: Anni PODIMATA
Pirmininko pavaduotoja

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 10.05 val.


2. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas Nr.1639/2006/EB dėl Konkurencingumo ir inovacijų bendrosios programos įsteigimo (2007–2013m.) ir Reglamentas (EB)Nr.680/2007, nustatantis bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama Europos infrastruktūros tinklų priemonė (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

nuomonė :

BUDG, ITRE, REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl jūroje vykdomos naftos ir dujų paieškos, žvalgymo ir gavybos saugos (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ITRE

nuomonė :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr.1342/2007 dėl tam tikrų apribojimų, taikomų tam tikrų plieno gaminių importui iš Rusijos Federacijos, administravimo (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

INTA

nuomonė :

ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl vairuotojo pažymėjimų su integruotomis vairuotojo kortelės funkcijomis iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl rizikos ribojimo reikalavimų kredito įstaigoms ir investicinėms įmonėms (I dalis) (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))


Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Paisūlymas perkelti DEC 51/2011 asignavimus. III skirsnis. Komisija (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

2) Parlamento narių pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl farmacijos įmonių veiklos priežiūros (B7-0612/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl kardžuvių išteklių biologinio atkūrimo laikotarpio keitimo (B7-0613/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl pagalbos maistu programos pratęsimo ir po nustatyto 2013 m. gruodžio 31 d. termino (B7-0614/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

AGRI

nuomonė :

REGI, EMPL


3. Integruotos jūrų politikos tolesnis vystymas ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: Damien Abad (pavaduojantis BUDG komiteto nuomonės referentą Dominique'ą Riquet), Rosa Estaràs Ferragut (REGI komiteto nuomonės referentė), Alain Cadec (PECH komiteto nuomonės referentas), Crescenzio Rivellini PPE frakcijos vardu, Guido Milana S&D frakcijos vardu, Pat the Cope Gallagher ALDE frakcijos vardu, Keith Taylor Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica ir Marit Paulsen.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves ir João Ferreira.

Kalbėjo Maria Damanaki.

PIRMININKAVO: Giles CHICHESTER
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo Georgios Koumoutsakos.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.2 protokolo 17.11.2011.


4. Pasaulinio masto kova su neteisėta žvejyba (diskusijos)

Pranešimas dėl kovos su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu. ES vaidmuo [2010/2210(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Kalbėjo: Maurice Ponga (DEVE komiteto nuomonės referentas), Barbara Matera PPE frakcijos vardu, Ole Christensen S&D frakcijos vardu, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu, Marek Józef Gróbarczyk ECR frakcijos vardu, João Ferreira GUE/NGL frakcijos vardu, Derek Roland Clark EFD frakcijos vardu, Diane Dodds , nepriklausoma Parlamento narė, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis ir Guido Milana.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust ir Phil Prendergast.

Kalbėjo: Maria Damanaki ir Isabella Lövin.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.10 protokolo 17.11.2011.


(Posėdis sustabdytas 11.55 val. ir atnaujintas 12.00 val.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

5. Poreikis įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją (rašytinis pareiškimas)

Kalbėjo Hannes Swoboda, qui revient sur les propos tenus par Claudio Morganti au cours du débat d'hier sur la situation des Roms dans les États membres (punktas 13 protokolo 16.11.2011).

°
° ° °

Parlamento narių Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner ir Gianni Pittella pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0035/2011dėl poreikio įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją pasirašė dauguma visų Parlamento narių. Todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, jis bus perduotas adresatams ir paskelbtas šio posėdžio (P7_TA(2011)0519) „Priimtuose tekstuose“ protokole nurodant pasirašiusiųjų pavardes (žr. 1 priedą).

Kalbėjo: Ádám Kósa ir Marian-Jean Marinescu.


6. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


6.1. ES parama Tarptautiniam baudžiamajam teismui (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)

Pranešimas dėl ES paramos Tarptautiniam baudžiamajam teismui (TBT) sprendžiant problemas ir įveikiant sunkumus [2011/2109(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta vienu balsavimu (P7_TA(2011)0507).

Kalbėjo:

Wolfgang Kreissl-Dörfler, pranešėjas, pateikė L konstatuojamosios dalies bei 24 ir 48 dalių žodinius pakeitimus; jie buvo priimti.


6.2. Integruotos jūrų politikos tolesnis vystymas ***I (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama integruotos jūrų politikos tolesnio vystymo paramos programa [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Transporto ir turizmo komitetas. Pranešėjas: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0508).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0508).


6.3. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendroji programa * (balsavimas)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl 2012–2013 m. Europos atominės energijos bendrijos branduolinių mokslinių tyrimų ir mokymo veiklos bendrosios programos [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Jan Březina (A7-0360/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3.)

KOMISIJOS PASIŪLYMAS

Patvirtintas su pakeitimais (P7_TA(2011)0509).

TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

Priimta (P7_TA(2011)0509).


6.4. 2011 m. lapkričio 28 d. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 ir B7-0587/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 4.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0577/2011

(keičiama B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 ir B7-0587/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris ir Francisco José Millán Mon PPE frakcijos vardu,

Hannes Swoboda ir Roberto Gualtieri S&D frakcijos vardu,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff ir Alexander Alvaro ALDE frakcijos vardu,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu,

Niki Tzavela.

Priimta (P7_TA(2011)0510).

(Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0578/2011 ir B7-0583/2011 anuliuoti.)

Kalbėjo:

Elmar Brok dėl 1 pakeitimo.

Sarah Ludford pateikė 22 dalies žodinį pakeitimą; jis buvo priimtas.

Elmar Brok pateikė žodinį pakeitimą dėl 25a dalies įtraukimo; jis buvo priimtas.


6.5. Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0572/2001

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 5.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0511).


6.6. Kasetinių šaudmenų uždraudimas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 ir B7-0593/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 6.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0588/2011

(keičiama B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 ir B7-0593/2011

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli ir Eduard Kukan PPE frakcijos vardu,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt ir Ana Gomes S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin ir Robert Rochefort ALDE frakcijos vardu,

Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks ir Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA(2011)0512).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0591/2011 anuliuotas.)


6.7. PVM teisės aktų modernizavimas siekiant paskatinti bendrąją skaitmeninę rinką (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 ir B7-0611/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 7.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0608/2011

(keičiama B7-0608/2001, B7-0609/2011 ir B7-0610/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Marielle Gallo PPE frakcijos vardu,

Arlene McCarthy S&D frakcijos vardu,

Diana Wallis ALDE frakcijos vardu,

Kay Swinburne ir Ashley Fox.

Priimta (P7_TA(2011)0513).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0611/2011 anuliuotas.)


6.8. Derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo (balsavimas)

Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo [2011/2133(INI)] - Užsienio reikalų komitetas. Pranešėjas: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 8.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0514).

Kalbėjo:

Prieš balsuojant Krzysztof Lisek (pranešėjas).

Hannes Swoboda pateikė 5rev pakeitimo žodinį pakeitimą. Kadangi jo svarstymui prieštaravo daugiau nei 40 Parlamento narių, šis pakeitimas nebuvo priimtas, ir Hannes Swoboda S&D frakcijos vardu atsiėmė 5rev pakeitimą.


6.9. Lyčių aspekto integravimas į Europos Parlamento darbą (balsavimas)

Pranešimas dėl lyčių aspekto integravimo į Europos Parlamento veiklą [2011/2151(INI)] - Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas. Pranešėjas: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 9.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0515).


6.10. Pasaulinio masto kova su neteisėta žvejyba (balsavimas)

Pranešimas dėl kovos su neteisėta žvejyba pasauliniu mastu. ES vaidmuo [2010/2210(INI)] - Žuvininkystės komitetas. Pranešėja: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 10.)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS

Priimta (P7_TA(2011)0516).

Kalbėjo:

Isabella Lövin, (pranešėja), pateikė 35 dalies žodinį pakeitimą; jis buvo priimtas.


PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašyti į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pranešimas: Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki ir Daniel Hannan

Pranešimas: Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly ir Kay Swinburne

Pranešimas: Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan ir Hannu Takkula

2011 m. lapkričio 28 d. ES ir JAV aukščiausiojo lygio susitikimas - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner ir Paul Murphy

Atviras internetas ir tinklo neutralumas Europoje - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik ir Kay Swinburne

Kasetinių šaudmenų uždraudimas - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu ir Norica Nicolai

PVM teisės aktų modernizavimas siekiant paskatinti bendrąją skaitmeninę rinką - RC B7-0608/2011

Peter Jahr ir Daniel Hannan

Pranešimas: Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke ir Adam Bielan

Pranešimas: Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly et Robert Sturdy


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


(Posėdis sustabdytas 13.30 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.


10. Tarpparlamentinių delegacijų sudėtis

ALDE frakcijos prašymu Parlamentas patvirtino Kento Johanssono paskyrimą Delegacijos ES ir Kroatijos jungtiniame parlamentiniame komitete nariu.


11.  Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimus ir autorius, žiūrėti punktą 3 protokolo 15.11.2011)


11.1. Iranas: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ir B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake ir Barbara Lochbihler pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Anneli Jäätteenmäki ALDE frakcijos vardu, Peter van Dalen ECR frakcijos vardu, Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan ir George Sabin Cutaş.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig ir Peter Skinner.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.1 protokolo 17.11.2011.


11.2. Egiptas, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ir B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake ir Franziska Katharina Brantner pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijos.

Kalbėjo: Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D frakcijos vardu, Rui Tavares Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Jiří Maštálka GUE/NGL frakcijos vardu, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola ir Cristian Dan Preda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr ir Othmar Karas.

Kalbėjo Maria Damanaki (Komisijos narė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 12.2 protokolo 17.11.2011.


12. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


12.1. Iranas: paskutiniai žmogaus teisių pažeidimų atvejai (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ir B7-0606/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 11.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0594/2011

(keičiama B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 ir B7-0606/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin ir Michael Cashman S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries ir Izaskun Bilbao Barandica ALDE frakcijos vardu,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda ir Ulrike Lunacek Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan ir Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu,

Bastiaan Belder ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA-PROV(2011)0517).


12.2. Egiptas, ypač tinklaraštininko Alaa Abdelio Fatah atvejis (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ir B7-0607/2011

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 12.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0595/2011

(keičiama B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 ir B7-0607/2011):

pateiktas šių Parlamento narių:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza ir Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen ir Frédérique Ries ALDE frakcijos vardu,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki ir Peter van Dalen ECR frakcijos vardu,

Marie-Christine Vergiat ir Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu,

Bastiaan Belder ir Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu.

Priimta (P7_TA-PROV(2011)0518).


13. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.


14. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva(Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnis)

CONT komitetas

- Siekiant veiksmingesnio ir ekonomiškai efektyvesnio vertimo žodžiu Europos Parlamente (2011/2287(INI))

CULT komitetas

- Europos aukštojo mokslo sistemų modernizavimas (2011/2294(INI))
(nuomonė: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Tarpvalstybinės savanoriškos veiklos pripažinimas ir skatinimas ES (2011/2293(INI))
(nuomonė: DEVE, EMPL, LIBE)

DEVE komitetas

- Naujo vystomojo bendradarbiavimo su Lotynų Amerika nustatymas (2011/2286(INI))
(nuomonė: AFET)

ECON komitetas

- Europos statistinių duomenų kokybės valdymas (2011/2289(INI))

(nuomonė: REGI)

- Investavimo Europoje patrauklumas (2011/2288(INI))
(nuomonė: ITRE, REGI)

- Ekonominės ir pinigų sąjungos viešieji finansai 2011 m. (2011/2274(INI))

FEMM komitetas

- Moterų dalyvavimas priimant politinius sprendimus. Kokybė ir lygybė (2011/2295(INI))

- Vienodo atlyginimo už vienodą ar vienodos vertės darbą moteriškos ir vyriškos lyties darbuotojams principo taikymas (2011/2285(INI))
(nuomonė: EMPL)

ITRE komitetas

- Ypatingos svarbos informacinės infrastruktūros apsauga. Visuotinio kibernetinio saugumo užtikrinimas. Laimėjimai ir tolesni veiksmai (2011/2284(INI))
(nuomonė: AFET, LIBE)

JURI komitetas

- 18-oji ataskaita dėl geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas (2010) (2011/2276(INI))
(nuomonė: AFCO)

- 28-oji metinė ES teisės taikymo kontrolės ataskaita (2010 m.) (2011/2275(INI))
(nuomonė: PETI, IMCO)

PECH komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The small scale and artisanal fisheries and the CFP reform (2011/2292(INI))
(nuomonė: DEVE)

- Ataskaitų teikimo įpareigojimai pagal Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (2011/2291(INI))
(nuomonė: ENVI)

- Bendros žuvininkystės politikos reforma. Bendrasis komunikatas (2011/2290(INI))
(nuomonė: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Susiję komitetai

IMCO komitetas

- Muitinės vykdomas intelektinės nuosavybės teisių užtikrinimas (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Susiję komitetai IMCO, JURI, INTA
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2011 11 10)

Perdavimas komitetams

FEMM komitetas

- 2010 m. metinė ataskaita dėl žmogaus teisių padėties pasaulyje ir Europos Sąjungos politikos šioje srityje (2011/2185(INI))
perduota atsakingam komitetui: AFET
nuomonė: FEMM, DEVE

AGRI komitetas

- Prekyba siekiant pasikeitimų. ES prekybos ir investicijų strategija pietų Viduržemio jūros regione po arabų pavasario revoliucijų (2011/2113(INI))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: AFET, EMPL, ITRE

AFET komitetas

- ES ir Centrinės Amerikos asociacijos susitarime numatytos dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
perduota atsakingam komitetui: INTA
nuomonė: AFET, AGRI

FEMM komitetas

- Energijos vartojimo efektyvumas, Direktyvų 2004/8/EB ir 2006/32/EB panaikinimas (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
perduota atsakingam komitetui: ITRE
nuomonė: FEMM, ENVI


15. Į registrą įrašyti rašytiniai pareiškimai (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis)

Parašų skaičius, surinktas už į registrą įrašytus rašytinius pareiškimus (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 dalis):

Dokumento numeris

Autorius

Parašai

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Posėdžio metu priimtų tekstų perdavimas

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 179 straipsnio 2 dalį šios dienos posėdžio protokolas bus pateiktas Parlamentui tvirtinti kito posėdžio pradžioje.

Parlamentui sutinkant, priimti tekstai bus nedelsiant perduoti atitinkamoms institucijoms.


17. Kitų posėdžių tvarkaraštis

Kiti posėdžiai vyks 2011 m. lapkričio 30 d. ir 2011 m. gruodžio 1 d..


18. Sesijos atidėjimas

Europos Parlamento sesija buvo atidėta.

Posėdis baigtas 16.25 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1 priedas. - Poreikis įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją (rašytinis pareiškimas)

Rašytinį pareiškimą Nr.°0035/2011, pateiktą Parlamento narių Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner ir Gianni Pittella, dėl poreikio įrengti prieinamą pagalbos iškvietimo telefonu 112 liniją (punktas 5 protokolo 17.11.2011 ir P7_TA(2011)0519) pasirašė 483 Parlamento nariai:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Teisinė informacija - Privatumo politika