Indekss 
Protokols
PDF 244kWORD 226k
Ceturtdiena, 2011. gada 17. novembris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Integrētas jūrniecības politikas turpmāka izstrāde ***I (debates)
 4.Nelegālas zvejas apkarošana pasaulē (debates)
 5.Nepieciešamība nodrošināt visiem pieejamus neatliekamās palīdzības pakalpojumus „112” (rakstiska deklarācija)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.ES atbalsts Starptautiskajai Krimināltiesai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.2.Integrētas jūrniecības politikas turpmāka izstrāde ***I (balsošana)
  
6.3.Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogramma kodolpētniecības un mācību pasākumiem * (balsošana)
  
6.4.ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme 2011. gada 28. novembrī (balsošana)
  
6.5.Atklātais internets un tīmekļa neitralitāte Eiropā (balsošana)
  
6.6.Kasešu munīcijas aizliegums (balsošana)
  
6.7.PVN jomas tiesību aktu modernizācija vienotā digitālā tirgus veicināšanai (balsošana)
  
6.8.Sarunas par ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu (balsošana)
  
6.9.Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (balsošana)
  
6.10.Nelegālas zvejas apkarošana pasaulē (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs
 11.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)
  
11.1.Irāna — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi
  
11.2.Ēģipte, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lieta
 12.Balsošanas laiks
  
12.1.Irāna — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (balsošana)
  
12.2.Ēģipte, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lieta (balsošana)
 13.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 14.Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem
 15.Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)
 16.Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana
 17.Nākamo sēžu datumi
 18.Sesijas pārtraukšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Nepieciešamība nodrošināt visiem pieejamus neatliekamās palīdzības pakalpojumus „112” (rakstiska deklarācija)


SĒDI VADA: Anni PODIMATA
Priekšsēdētāja vietniece

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 10.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Bija iesniegti turpmāk minētie dokumenti.

1. Padome un Komisija

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1639/2006/EK, ar ko izveido konkurētspējas un inovāciju pamatprogrammu (2007. līdz 2013. gads), un Regulu (EK) Nr. 680/2007, ar ko paredz vispārīgus noteikumus Kopienas finansiālā atbalsta piešķiršanai Eiropas transporta un enerģētikas tīklu jomā (COM(2011)0659 – C7-0372/2011 – 2011/0301(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

atzinums:

ITRE, TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu (COM(2011)0665 – C7-0374/2011 – 2011/0302(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

atzinums:

BUDG, ITRE, REGI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par naftas un gāzes meklēšanas, izpētes un ieguves darbību jūrā drošumu (COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ITRE

atzinums:

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1342/2007 par dažu tādu ierobežojumu pārvaldību, kuri attiecas uz noteiktu tērauda izstrādājumu importu no Krievijas Federācijas (COM(2011)0715 – C7-0396/2011 – 2011/0315(COD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

INTA

atzinums:

ITRE

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/126/EK attiecībā uz vadītāju apliecībām, kurās ietvertas vadītāju karšu funkcijas (COM(2011)0710 – C7-0400/2011 – 2011/0327(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam un 125. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju un Reģionu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

TRAN

- Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību konsultatīvās uzraudzības prasībām — I daļa (COM(2011)0452 – C7-0417/2011 – 2011/0202(COD)).

Atbilstoši Reglamenta 124. panta 1. punktam priekšsēdētājs par šo priekšlikumu apspriedīsies ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju.

nodots

atbildīgajai komitejai:

ECON

atzinums:

JURI

- Priekšlikums apropriāciju pārvietojumam DEC 51/2011 – III iedaļa – Komisija (N7-0103/2011 – C7-0418/2011 – 2011/2296(GBD)).

nodots

atbildīgajai komitejai:

BUDG

2. Deputāti – Rezolūciju priekšlikumi (Reglamenta 120. pants)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par zāļu uzņēmumu darbības uzraudzību (B7-0612/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

ENVI

atzinums:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par saudzēšanas laika mainīšanu zobenzivju zvejā (B7-0613/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Rezolūcijas priekšlikums par pārtikas atbalsta sniegšanas pagarināšanu pēc 2013. gada 31. decembra (B7-0614/2011).

nodots

atbildīgajai komitejai:

AGRI

atzinums:

REGI, EMPL


3. Integrētas jūrniecības politikas turpmāka izstrāde ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011).

Georgios Koumoutsakos iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Uzstājās Damien Abad (aizstājot BUDG komitejas atzinuma sagatavotāju Dominique Riquet), Rosa Estaràs Ferragut (REGI komitejas atzinuma sagatavotāja), Alain Cadec (PECH komitejas atzinuma sagatavotājs), Crescenzio Rivellini PPE grupas vārdā, Guido Milana S&D grupas vārdā, Pat the Cope Gallagher ALDE grupas vārdā, Keith Taylor Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica un Marit Paulsen.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves un João Ferreira.

Uzstājās Maria Damanaki.

SĒDI VADA: Giles CHICHESTER
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Georgios Koumoutsakos.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 17. novembra protokola 6.2. punkts.


4. Nelegālas zvejas apkarošana pasaulē (debates)

Ziņojums par nelegālas zvejas apkarošanu pasaulē — Eiropas Savienības loma [2010/2210(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Isabella Lövin (A7-0362/2011).

Isabella Lövin iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Uzstājās Maurice Ponga (DEVE komitejas atzinuma sagatavotājs), Barbara Matera PPE grupas vārdā, Ole Christensen S&D grupas vārdā, Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā, Marek Józef Gróbarczyk ECR grupas vārdā, João Ferreira GUE/NGL grupas vārdā, Derek Roland Clark EFD grupas vārdā, Diane Dodds, pie grupām nepiederoša deputāte, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis un Guido Milana.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust un Phil Prendergast.

Uzstājās Maria Damanaki un Isabella Lövin.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 17. novembra protokola 6.10. punkts.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.55 un atsākta plkst. 12.00.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

5. Nepieciešamība nodrošināt visiem pieejamus neatliekamās palīdzības pakalpojumus „112” (rakstiska deklarācija)

Uzstājās Hannes Swoboda, atgriežoties pie Claudio Morganti uzstāšanās iepriekšējās dienas debatēs par romu stāvokli dalībvalstīs (2011. gada 16. novembra protokola 13. punkts).

°
° ° °

Rakstisko deklarāciju 0035/2011 par nepieciešamību nodrošināt visiem pieejamus neatliekamās palīdzības pakalpojumus „112”, kuru iesniedza deputāti Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner un Gianni Pittella, ir parakstījis Parlamenta deputātu vairākums. Tādējādi saskaņā ar Reglamenta 123. panta 3. un 4. punktu to nosūtīs adresātiem un, protokolā norādot parakstītāju vārdus (sk. 1. pielikumu), publicēs šajā sēdē pieņemto tekstu apkopojumā (P7_TA(2011)0519).

Uzstājās Ádám Kósa un Marian-Jean Marinescu.


6. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


6.1. ES atbalsts Starptautiskajai Krimināltiesai (Reglamenta 138. pants) (balsošana)

Ziņojums par ES atbalstu Starptautiskajai Krimināltiesai — problēmu risināšana un grūtību pārvarēšana [2011/2109(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts ar vienu balsojumu (P7_TA(2011)0507).

Uzstāšanās

Wolfgang Kreissl-Dörfler (referents) ierosināja trīs mutiskos grozījumus attiecīgi L apsvērumam un 24. un 48. punktam, un tos pieņēma.


6.2. Integrētas jūrniecības politikas turpmāka izstrāde ***I (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko izveido programmu integrētas jūrniecības politikas turpmākas izstrādes atbalstam [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Transporta un tūrisma komiteja. Referents: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0508).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0508).


6.3. Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogramma kodolpētniecības un mācību pasākumiem * (balsošana)

Ziņojums par priekšlikumu Padomes lēmumam par Eiropas Atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem (2012–2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja. Referents: Jan Březina (A7-0360/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

KOMISIJAS PRIEKŠLIKUMS

Apstiprināts ar grozījumiem (P7_TA(2011)0509).

NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

Pieņemts (P7_TA(2011)0509).


6.4. ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme 2011. gada 28. novembrī (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 un B7-0587/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 4. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0577/2011

(aizstāj B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 un B7-0587/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris un Francisco José Millán Mon PPE grupas vārdā,

Hannes Swoboda un Roberto Gualtieri S&D grupas vārdā,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff un Alexander Alvaro ALDE grupas vārdā,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon un Marek Henryk Migalski ECR grupas vārdā,

Niki Tzavela.

Pieņemts (P7_TA(2011)0510).

(Rezolūcijas priekšlikumi B7-0578/2011 un B7-0583/2011 vairs nav spēkā.)

Uzstāšanās

Uzstājās Elmar Brok par grozījumu Nr. 1.

Sarah Ludford ierosināja mutisku grozījumu 22. punktam, un to pieņēma.

Elmar Brok ierosināja mutisku grozījumu, ar kuru iekļautu jaunu 25.a punktu, un to pieņēma.


6.5. Atklātais internets un tīmekļa neitralitāte Eiropā (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0572/2001.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 5. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0511).


6.6. Kasešu munīcijas aizliegums (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 un B7-0593/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 6. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0588/2011

(aizstāj B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 un B7-0593/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli un Eduard Kukan PPE grupas vārdā,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt un Ana Gomes S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin un Robert Rochefort ALDE grupas vārdā,

Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks un Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA(2011)0512).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0591/2011 vairs nav spēkā.)


6.7. PVN jomas tiesību aktu modernizācija vienotā digitālā tirgus veicināšanai (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 un B7-0611/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 7. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0608/2011

(aizstāj B7-0608/2001, B7-0609/2011 un B7-0610/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Marielle Gallo PPE grupas vārdā,

Arlene McCarthy S&D grupas vārdā,

Diana Wallis ALDE grupas vārdā,

Kay Swinburne un Ashley Fox.

Pieņemts (P7_TA(2011)0513).

(Rezolūcijas priekšlikums B7-0611/2011 vairs nav spēkā.)


6.8. Sarunas par ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu (balsošana)

Ziņojums ar Eiropas Parlamenta ieteikumiem Padomei, Komisijai un Eiropas Ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Gruzijas asociācijas nolīgumu [2011/2133(INI)] - Ārlietu komiteja. Referents: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 8. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0514).

Uzstāšanās

Pirms balsošanas uzstājās Krzysztof Lisek (referents).

Hannes Swoboda ierosināja mutisku grozījumu grozījumam Nr. 5rev. Tā kā vairāk nekā 40 deputāti iebilda pret tā ņemšanu vērā, mutisko grozījumu nepieņēma un Hannes Swoboda S&D grupas vārdā atsauca grozījumu Nr. 5rev.


6.9. Integrēta pieeja dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā (balsošana)

Ziņojums par integrētu pieeju dzimumu līdztiesībai Eiropas Parlamenta darbā [2011/2151(INI)] - Sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komiteja. Referents: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 9. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0515).


6.10. Nelegālas zvejas apkarošana pasaulē (balsošana)

Ziņojums par nelegālas zvejas apkarošanu pasaulē — Eiropas Savienības loma [2010/2210(INI)] - Zivsaimniecības komiteja. Referente: Isabella Lövin (A7-0362/2011).

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 10. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts (P7_TA(2011)0516).

Uzstāšanās

Isabella Lövin (referente) ierosināja mutisku grozījumu 35. punktam, un to pieņēma.


SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

Wolfgang Kreissl-Dörfler ziņojums - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki un Daniel Hannan

Georgios Koumoutsakos ziņojums - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly un Kay Swinburne

Jan Březina ziņojums - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan un Hannu Takkula

ES un ASV augstākā līmeņa sanāksme 2011. gada 28. novembrī - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner un Paul Murphy

Atklātais internets un tīmekļa neitralitāte Eiropā - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik un Kay Swinburne

Kasešu munīcijas aizliegums - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu un Norica Nicolai

PVN jomas tiesību aktu modernizācija vienotā digitālā tirgus veicināšanai - RC B7-0608/2011

Peter Jahr un Daniel Hannan

Krzysztof Lisek ziņojums - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke un Adam Bielan

Isabella Lövin ziņojums - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly un Robert Sturdy


8. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 13.30 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.


10. Parlamentu sadarbības delegāciju sastāvs

Pēc ALDE grupas pieprasījuma Parlaments apstiprināja Kent Johansson iecelšanu amatā par Delegācijas ES un Horvātijas Apvienotajā parlamentārajā komitejā locekli.


11. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūcijas priekšlikumu virsraksti un to autori ir norādīti 2011. gada 15. novembra protokola 3. punktā.)


11.1. Irāna — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 un B7-0606/2011.

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake un Barbara Lochbihler iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Anneli Jäätteenmäki ALDE grupas vārdā, Peter van Dalen ECR grupas vārdā, Paul Murphy GUE/NGL grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan un George Sabin Cutaş.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig un Peter Skinner.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 17. novembra protokola 12.1. punkts.


11.2. Ēģipte, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lieta

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 un B7-0607/2011.

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake un Franziska Katharina Brantner iepazīstināja ar rezolūcijas priekšlikumiem.

Uzstājās Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Rui Tavares Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Jiří Maštálka GUE/NGL grupas vārdā, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola un Cristian Dan Preda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr un Othmar Karas.

Uzstājās Maria Damanaki (Komisijas locekle).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2011. gada 17. novembra protokola 12.2. punkts.


12. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


12.1. Irāna — pēdējā laikā notikušie cilvēktiesību pārkāpumi (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 un B7-0606/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 11. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0594/2011

(aizstāj B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 un B7-0606/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin un Michael Cashman S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries un Izaskun Bilbao Barandica ALDE grupas vārdā,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda un Ulrike Lunacek Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan un Michał Tomasz Kamiński ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā,

Bastiaan Belder un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA-PROV(2011)0517).


12.2. Ēģipte, it īpaši blogera Alaa Abdel Fatah lieta (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 un B7-0607/2011.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 12. punkts)

KOPĪGS REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS RC-B7-0595/2011

(aizstāj B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 un B7-0607/2011)

Iesnieguši šādi deputāti:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė un Bogusław Sonik PPE grupas vārdā,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza un Kristian Vigenin S&D grupas vārdā,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen un Frédérique Ries ALDE grupas vārdā,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki un Peter van Dalen ECR grupas vārdā,

Marie-Christine Vergiat un Marisa Matias GUE/NGL grupas vārdā,

Bastiaan Belder un Jaroslav Paška EFD grupas vārdā.

Pieņemts (P7_TA-PROV(2011)0518).


13. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.


14. Lēmumi par atsevišķiem dokumentiem

Lēmums sagatavot patstāvīgus ziņojumus (Reglamenta 48. pants)

CONT komiteja

- Mutiskās tulkošanas efektivitātes un izmaksu lietderības paaugstināšana Eiropas Parlamentā (2011/2287(INI))

CULT komiteja

- Eiropas augstākās izglītības sistēmu modernizācija (2011/2294(INI))
(atzinums: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Pārrobežu brīvprātīgā darba atzīšana un veicināšana Eiropas Savienībā (2011/2293(INI))
(atzinums: DEVE, EMPL, LIBE)

DEVE komiteja

- Jaunu virzienu noteikšana sadarbībai ar Latīņameriku attīstības jomā (2011/2286(INI))
(atzinums: AFET)

ECON komiteja

- Eiropas statistikas kvalitātes pārvaldība (2011/2289(INI))
(atzinums: REGI)

- Eiropas pievilcība investīcijām (2011/2288(INI))
(atzinums: ITRE, REGI)

- Valsts finanses Ekonomikas un monetārajā savienībā 2011. gadā (2011/2274(INI))

FEMM komiteja

- Sieviešu līdzdalība politisko lēmumu pieņemšanā — kvalitāte un līdztiesība (2011/2295(INI))

- Principa „Vienlīdzīga samaksa vīriešiem un sievietēm par tādu pašu vai vienādas vērtības darbu” piemērošana (2011/2285(INI))
(atzinums: EMPL)

ITRE komiteja

- Informācijas kritiskās infrastruktūras aizsardzība — sasniegumi un turpmākie pasākumi virzībā uz globālu kiberdrošību (2011/2284(INI))
(atzinums: AFET, LIBE)

JURI komiteja

- 18. ziņojums par tiesību aktu labāku izstrādi — subsidiaritātes un proporcionalitātes principu piemērošana (2010. gads) (2011/2276(INI))
(atzinums: AFCO)

- 28. gada pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2010. gads) (2011/2275(INI))
(atzinums: PETI, IMCO)

PECH komiteja

- Mazapjoma un nerūpnieciskā zveja un kopējās zivsaimniecības politikas reforma (2011/2292(INI))
(atzinums: DEVE)

- Ziņošanas pienākumi, kuri noteikti Padomes 2002. gada 20. decembra Regulā (EK) Nr. 2371/2002 par zivsaimniecības resursu saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu saskaņā ar kopējo zivsaimniecības politiku (2011/2291(INI))
(atzinums: ENVI)

- Kopējās zivsaimniecības politikas reforma — vispārējais paziņojums (2011/2290(INI))
(atzinums: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Iesaistītās komitejas

IMCO komiteja

- Muitas darbs intelektuālā īpašuma tiesību īstenošanā (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Iesaistītās komitejas IMCO, JURI, INTA
(saskaņā ar Priekšsēdētāju konferences lēmumu 10.11.2011.)

Nodošana komitejām

FEMM komiteja

- 2010. gada ziņojums par cilvēktiesībām pasaulē un Eiropas Savienības politika cilvēktiesību jomā (2011/2185(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: AFET
atzinums: FEMM, DEVE

AGRI komiteja

- Tirdzniecība pārmaiņu veicināšanai — ES tirdzniecības un ieguldījumu stratēģija Vidusjūras dienvidu reģionam pēc arābu valstu atmodas revolūcijām (2011/2113(INI))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, EMPL, ITRE

AFET komiteja

- Eiropas Savienības un Centrālamerikas asociācijas nolīgumā paredzētās divpusējo aizsargpasākumu klauzulas un banānu tirdzniecības stabilizācijas mehānisma īstenošana (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: INTA
atzinums: AFET, AGRI

FEMM komiteja

- Energoefektivitāte, Direktīvu 2004/8/EK un 2006/32/EK atcelšana (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
nodots atbildīgajai komitejai: ITRE
atzinums: FEMM, ENVI


15. Rakstiskas deklarācijas, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. pants)

Parakstu skaits par rakstiskām deklarācijām, kas iekļautas reģistrā (Reglamenta 123. panta 3. punkts):

Dokumenta numurs

Autors

Paraksti

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Sēdē pieņemto tekstu nosūtīšana

Saskaņā ar Reglamenta 179. panta 2. punktu šīs sēdes protokolu iesniegs Parlamentam apstiprināšanai nākamās sēdes sākumā.

Parlaments ir piekritis, ka pieņemtos tekstus nosūtīs tajos minētajām struktūrām.


17. Nākamo sēžu datumi

Nākamās sēdes notiks 2011. gada 30. novembrī un 1. decembrī.


18. Sesijas pārtraukšana

Eiropas Parlamenta sesija tika pārtraukta.

Sēde tika slēgta plkst. 16.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson , de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


1. pielikums. Nepieciešamība nodrošināt visiem pieejamus neatliekamās palīdzības pakalpojumus „112” (rakstiska deklarācija)

Rakstiska deklarācija 0035/2011 par nepieciešamību nodrošināt visiem pieejamus neatliekamās palīdzības pakalpojumus „112” (2011. gada 17. novembra protokola 5. punkts un P7_TA(2011)0519), kuru iesniedza Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner un Gianni Pittella un kuru parakstījuši 483 deputāti:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika