Index 
Notulen
PDF 244kWORD 200k
Donderdag 17 november 2011 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid ***I (debat)
 4.Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau (debat)
 5.De noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (schriftelijke verklaring)
 6.Stemmingen
  6.1.Steun van de EU voor het Internationaal Strafhof (artikel 138 van het Reglement) (stemming)
  6.2.Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid ***I (stemming)
  6.3.Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie * (stemming)
  6.4.Top EU-VS van 28 november 2011 (stemming)
  6.5.Open Internet en webneutraliteit in Europa (stemming)
  6.6.Verbod op clustermunitie (stemming)
  6.7.Modernisering van BTW-wetgeving ter versterking van de digitale binnenmarkt (stemming)
  6.8.Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië (stemming)
  6.9.Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (stemming)
  6.10.Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Samenstelling interparlementaire delegaties
 11.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  11.1.Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten
  11.2.Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah
 12.Stemmingen
  12.1.Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten (stemming)
  12.2.Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah (stemming)
 13.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 14.Besluiten inzake bepaalde documenten
 15.In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)
 16.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 17.Rooster van de volgende vergaderingen
 18.Onderbreking van de zitting
 PRESENTIELIJST
 Bijlage 1 - De noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (schriftelijke verklaring)


VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 10.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van de Raad en de Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Besluit nr.1639/2006/EG tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013) en van Verordening (EG) nr.680/2007 tot vaststelling van de algemene regels voor het verlenen van financiële bijstand van de Gemeenschap op het gebied van de trans-Europese netwerken voor vervoer en energie (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

ITRE, TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de Connecting Europe Facility (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

advies :

BUDG, ITRE, REGI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de veiligheid van offshore-olie- en -gasprospectie-, -exploratie- en -productieactiviteiten (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ITRE

advies :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1342/2007 van de Raad betreffende het beheer van bepaalde beperkingen op de invoer van bepaalde ijzer- en staalproducten uit de Russische Federatie (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 – 2011/0315(COD))

verwezen naar

ten principale :

INTA

advies :

ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot rijbewijzen waarin de functies van een bestuurderskaart zijn geïntegreerd (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen - Deel III (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))

Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 51/2011 - Afdeling III – Commissie (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

2) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over toezicht op de activiteiten van farmaceutische bedrijven (B7-0612/2011)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de wijziging van de biologische rustperiode voor de visserij op zwaardvis (B7-0613/2011)

verwezen naar

ten principale :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over de voortzetting van de voedselhulp na de vastgestelde termijn van 31 december 2013 (B7-0614/2011)

verwezen naar

ten principale :

AGRI

advies :

REGI, EMPL


3. Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Damien Abad (ter vervanging van Dominique Riquet, rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Rosa Estaràs Ferragut (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), Alain Cadec (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Crescenzio Rivellini, namens de PPE-Fractie, Guido Milana, namens de S&D-Fractie, Pat the Cope Gallagher, namens de ALDE-Fractie, Keith Taylor, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica en Marit Paulsen.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves en João Ferreira.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki.

VOORZITTER: Giles CHICHESTER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Georgios Koumoutsakos.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.2 van de notulen van 17.11.2011.


4. Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau (debat)

Verslag over de bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau - de rol van de EU [2010/2210(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maurice Ponga (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Barbara Matera, namens de PPE-Fractie, Ole Christensen, namens de S&D-Fractie, Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marek Józef Gróbarczyk, namens de ECR-Fractie, João Ferreira, namens de GUE/NGL-Fractie, Derek Roland Clark, namens de EFD-Fractie, Diane Dodds, niet-fractiegebonden lid, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis en Guido Milana.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust en Phil Prendergast.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki en Isabella Lövin.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.10 van de notulen van 17.11.2011.


(De vergadering wordt om 11.55 uur onderbroken en om 12.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

5. De noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (schriftelijke verklaring)


Het woord wordt gevoerd door Hannes Swoboda, die terugkomt op de opmerkingen van Claudio Morganti tijdens het debat van gisteren over de situatie van de Roma in de lidstaten (punt 13 van de notulen van 16.11.2011).

°
° ° °

Schriftelijke verklaring 0035/2011 ingediend door de leden Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner en Gianni Pittella over de noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten is door de meerderheid van de leden van het Parlement ondertekend en zal bijgevolg overeenkomstig artikel 123, leden 3 en 4, van het Reglement worden toegezonden aan degenen voor wie ze bestemd is en worden gepubliceerd in de aangenomen teksten van deze vergadering (P7_TA(2011)0519) met vermelding in de notulen van de namen van de ondertekenaars (zie bijlage I).

Het woord wordt gevoerd door Ádám Kósa en Marian-Jean Marinescu.


6. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


6.1. Steun van de EU voor het Internationaal Strafhof (artikel 138 van het Reglement) (stemming)

Verslag over steun van de EU voor het Internationaal Strafhof: aangaan van uitdagingen en overwinnen van moeilijkheden [2011/2109(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen bij één enkele stemming (P7_TA(2011)0507)

Het woord werd gevoerd door:

Wolfgang Kreissl-Dörfler, rapporteur, die 3 mondelinge amendementen indiende, respectievelijk op overweging L en op paragrafen 24 en 48, die in aanmerking werden genomen.


6.2. Verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid ***I (stemming)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Commissie vervoer en toerisme. Rapporteur: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0508)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0508)


6.3. Kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie * (stemming)

Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad betreffende het kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie voor onderzoeks- en opleidingsactiviteiten inzake kernenergie (2012-2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011 - 2011/0046(NLE)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Jan Březina (A7-0360/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

VOORSTEL VAN DE COMMISSIE

Als geamendeerd goedgekeurd (P7_TA(2011)0509)

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0509)


6.4. Top EU-VS van 28 november 2011 (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 en B7-0587/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0577/2011

(ter vervanging van B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 en B7-0587/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Francisco José Millán Mon, namens de PPE-Fractie,

Hannes Swoboda en Roberto Gualtieri, namens de S&D-Fractie,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff en Alexander Alvaro, namens de ALDE-Fractie,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon en Marek Henryk Migalski, namens de ECR-Fractie,

Niki Tzavela.

Aangenomen (P7_TA(2011)0510)

(Ontwerpresoluties B7-0578/2011 en B7-0583/2011 komen te vervallen.)

Het woord werd gevoerd door:

Elmar Brok over amendement 1.

Sarah Ludford diende een mondeling amendement in op paragraaf 22, dat in aanmerking werd genomen.

Elmar Brok diende een mondeling amendement voor een nieuwe paragraaf 25 bis, dat in aanmerking werd genomen.


6.5. Open Internet en webneutraliteit in Europa (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0572/2001

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 5)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0511)


6.6. Verbod op clustermunitie (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 en B7-0593/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 6)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0588/2011

(ter vervanging van B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 en B7-0593/2011

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli en Eduard Kukan, namens de PPE-Fractie,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt en Ana Gomes, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin en Robert Rochefort, namens de ALDE-Fractie,

Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks en Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie.

Aangenomen (P7_TA(2011)0512)

(Ontwerpresolutie B7-0591/2011 komt te vervallen.)


6.7. Modernisering van BTW-wetgeving ter versterking van de digitale binnenmarkt (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 en B7-0611/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 7)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0608/2011

(ter vervanging van B7-0608/2001, B7-0609/2011 en B7-0610/2011):

ingediend door de volgende leden:

Marielle Gallo, namens de PPE-Fractie,

Arlene McCarthy, namens de S&D-Fractie,

Diana Wallis, namens de ALDE-Fractie,.

Kay Swinburne en Ashley Fox.

Aangenomen (P7_TA(2011)0513)

(Ontwerpresolutie B7-0611/2011 komt te vervallen.)


6.8. Onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië (stemming)

Verslag met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, Commissie en de EDEO betreffende de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Georgië [2011/2133(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 8)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0514)

Het woord werd gevoerd door:

Krzysztof Lisek (rapporteur) voor de stemming.

Hannes Swoboda diende een mondeling amendement in op amendement 5rev. Aangezien meer dan 40 leden hiertegen bezwaar maakten, werd het mondeling amendement niet in aanmerking genomen en trok Hannes Swoboda, namens de S&D-Fractie, amendement 5rev in.


6.9. Gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement (stemming)

Verslag over gendermainstreaming in de werkzaamheden van het Europees Parlement [2011/2151(INI)] - Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid. Rapporteur: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0515)


6.10. Bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau (stemming)

Verslag over de bestrijding van illegale visserij op mondiaal niveau - de rol van de EU [2010/2210(INI)] - Commissie visserij. Rapporteur: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 10)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P7_TA(2011)0516)

Het woord werd gevoerd door:

Isabella Lövin, (rapporteur), diende een mondeling amendement in op paragraaf 35, dat in aanmerking werd genomen.


VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

Verslag Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki en Daniel Hannan

Verslag Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly en Kay Swinburne

Verslag Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan en Hannu Takkula

Top EU-VS van 28 november 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner en Paul Murphy

Open Internet en webneutraliteit in Europa - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik en Kay Swinburne

Verbod op clustermunitie - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu en Norica Nicolai

Modernisering van BTW-wetgeving ter versterking van de digitale binnenmarkt - RC B7-0608/2011

Peter Jahr en Daniel Hannan

Verslag Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke en Adam Bielan

Verslag Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly en Robert Sturdy


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


(De vergadering wordt om 13.30 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


10. Samenstelling interparlementaire delegaties

Op verzoek van de ALDE-Fractie bekrachtigt het Parlement de benoeming van Kent Johansson in de Delegatie in de Gemengde Parlementaire Commissie EU-Kroatië.


11. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)

(Zie punt 3 van de notulen van 15.11.2011 voor de titels en indieners van de ontwerpresoluties)


11.1. Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten

Ontwerpresoluties B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 en B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake en Barbara Lochbihler lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Anneli Jäätteenmäki, namens de ALDE-Fractie, Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie, Paul Murphy, namens de GUE/NGL-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan en George Sabin Cutaş.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig en Peter Skinner.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.1 van de notulen van 17.11.2011.


11.2. Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah

Ontwerpresoluties B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 en B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake en Franziska Katharina Brantner lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Rui Tavares, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, Jiří Maštálka, namens de GUE/NGL-Fractie, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola en Cristian Dan Preda.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door de leden Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr en Othmar Karas.

Het woord wordt gevoerd door Maria Damanaki (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 12.2 van de notulen van 17.11.2011.


12. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


12.1. Iran - recente gevallen van schendingen van de mensenrechten (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 en B7-0606/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 11)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0594/2011

(ter vervanging van B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 en B7-0606/2011):

ingediend door de volgende leden:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin en Michael Cashman, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries en Izaskun Bilbao Barandica, namens de ALDE-Fractie,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda en Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan en Michał Tomasz Kamiński, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie,

Bastiaan Belder en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Egypte, in het bijzonder het geval van blogger Alaa Abdel Fatah (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 en B7-0607/2011

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 12)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0595/2011

(ter vervanging van B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 en B7-0607/2011):

ingediend door de volgende leden:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė en Bogusław Sonik, namens de PPE-Fractie,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza en Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen en Frédérique Ries, namens de ALDE-Fractie,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki en Peter van Dalen, namens de ECR-Fractie,

Marie-Christine Vergiat en Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie,

Bastiaan Belder en Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie.

Aangenomen (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.


14. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie CONT

- Naar een efficiëntere en kosteneffectievere vertolking in het Europees Parlement (2011/2287(INI))

Commissie CULT

- Modernisering van de Europese hogeronderwijssystemen (2011/2294(INI))
(advies: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Erkenning en bevordering van grensoverschrijdend vrijwilligerswerk in de EU (2011/2293(INI))
(advies: DEVE, EMPL, LIBE)

Commissie DEVE

- Omschrijving van een nieuwe ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika (2011/2286(INI))
(advies: AFET)

Commissie ECON

- Kwaliteitsbeheer voor de Europese statistiek (2011/2289(INI))
(advies: REGI)

- Aantrekkelijkheid van investeren in Europa (2011/2288(INI))
(advies: ITRE, REGI)

- Openbare financiën in de EMU - 2011 (2011/2274(INI))

Commissie FEMM

- Vrouwen in de politieke besluitvorming - kwaliteit en gelijkheid (2011/2295(INI))

- Toepassing van het beginsel van gelijke beloning van mannelijke en vrouwelijke werknemers voor gelijk werk of werk van gelijke waarde (2011/2285(INI))
(advies: EMPL)

Commissie ITRE

- Bescherming van kritieke informatie-infrastructuur - Bereikte resultaten en volgende stappen: naar mondiale cyberveiligheid (2011/2284(INI))
(advies: AFET, LIBE)

Commissie JURI

- Achttiende verslag "De wetgeving verbeteren" - Toepassing van het subsidiariteits- en het evenredigheidsbeginsel (2010) (2011/2276(INI))
(advies: AFCO)

- 28ste jaarlijkse verslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2010) (2011/2275(INI))
(advies: PETI, IMCO)

Commissie PECH

- Kleinschalige en ambachtelijke visserij en de hervorming van het GVB (2011/2292(INI))
(advies: DEVE)

- Rapportageverplichtingen op grond van Verordening (EG) nr. 2371/2002 inzake de instandhouding en de duurzame exploitatie van de visbestanden in het kader van het gemeenschappelijk visserijbeleid (2011/2291(INI))
(advies: ENVI)

- Hervorming van het gemeenschappelijk visserijbeleid - Overkoepelende mededeling (2011/2290(INI))
(advies: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie IMCO

- Handhaving van intellectuele-eigendomsrechten door de douane (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Medeverantwoordelijke commissies IMCO, JURI, INTA
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 10.11.2011)

Aanwijzing commissies

Commissie FEMM

- Jaarverslag over de mensenrechten in de wereld in 2010 en het mensenrechtenbeleid van de Europese Unie (2011/2185(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: FEMM, DEVE

Commissie AGRI

- "Trade for Change": Het handels- en investeringsbeleid van de EU voor het zuidelijk Middellandse Zeegebied na de Arabische voorjaarsrevoluties (2011/2113(INI))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, EMPL, ITRE

Commissie AFET

- Uitvoering van de bilaterale vrijwaringsclausule en het stabilisatiemechanisme voor bananen in de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
verwezen naar ten principale: INTA
advies: AFET, AGRI

Commissie FEMM

- Energie-efficiëntie, intrekking van Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
verwezen naar ten principale: ITRE
advies: FEMM, ENVI.


15. In het register ingeschreven schriftelijke verklaringen (artikel 123 van het Reglement)

Aantal handtekeningen onder de in het register ingeschreven verklaringen (artikel 123, lid 3, van het Reglement):

Documentnr.

Auteur

Handtekeningen

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten

Overeenkomstig artikel 179, lid 2, van het Reglement zullen de notulen van de huidige vergadering aan het begin van de volgende vergadering aan het Parlement ter goedkeuring worden voorgelegd.

Met instemming van het Parlement zullen de aangenomen teksten nu al worden toegezonden aan degenen voor wie zij bestemd zijn.


17. Rooster van de volgende vergaderingen

De volgende vergaderingen vinden plaats op 30 november 2011 en 1 december 2011.


18. Onderbreking van de zitting

De zitting van het Europees Parlement wordt onderbroken.

De vergadering wordt om 16.25 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson , de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bijlage 1 - De noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (schriftelijke verklaring)

Schriftelijke verklaring nr. 0035/2011 ingediend door de leden Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner en Gianni Pittella, over de noodzaak van via nummer 112 bereikbare noodhulpdiensten (punt 5 van de notulen van 17.11.2011 en P7_TA(2011)0519) ondertekend door 483 leden:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Juridische mededeling - Privacybeleid