Indeks 
Protokół
PDF 244kWORD 230k
Czwartek, 17 listopada 2011 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Składanie dokumentów
 3.Dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej ***I (debata)
 4.Przeciwdziałanie nielegalnym połowom na poziomie światowym (debata)
 5.Potrzeba dostępu do służb ratunkowych pod numerem 112 (oświadczenie pisemne)
 6.Głosowanie
  
6.1.Wsparcie EU dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  
6.2.Dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej ***I (głosowanie)
  
6.3.Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej * (głosowanie)
  
6.4.Szczyt UE-USA dnia 28 listopada 2011 r. (głosowanie)
  
6.5.Otwarty internet i neutralność sieci w Europie (głosowanie)
  
6.6.Zakaz stosowania amunicji kasetowej (głosowanie)
  
6.7.Unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (głosowanie)
  
6.8.Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja (głosowanie)
  
6.9.Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (głosowanie)
  
6.10.Przeciwdziałanie nielegalnym połowom na poziomie światowym (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Skład delegacji międzyparlamentarnych
 11.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  
11.1.Iran - niedawne przypadki łamania praw człowieka
  
11.2.Egipt, w szczególności sprawa blogera Alai Abdela Fataha
 12.Głosowanie
  
12.1.Iran - niedawne przypadki łamania praw człowieka (głosowanie)
  
12.2.Egipt, w szczególności sprawa blogera Alai Abdela Fataha (głosowanie)
 13.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 14.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 15.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 16.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 17.Kalendarz następnych posiedzeń
 18.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI
 Załącznik 1 - Potrzeba dostępu do służb ratunkowych pod numerem 112 (pisemne oświadczenie)


PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10.05.


2. Składanie dokumentów

Zostały złożone następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego decyzję nr 1639/2006/WE ustanawiającą Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji (2007–2013) oraz rozporządzenie (WE) nr 680/2007 ustanawiające ogólne zasady przyznawania pomocy finansowej Wspólnoty w zakresie transeuropejskich sieci transportowych i energetycznych (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 – 2011/0301(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

ITRE, TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument „Łącząc Europę” (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

opinia :

BUDG, ITRE, REGI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie bezpieczeństwa działalności związanej z poszukiwaniem, badaniem i eksploatacją podmorskich złóż ropy naftowej i gazu ziemnego (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ITRE

opinia :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1342/2007 w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych wyrobów stalowych z Federacji Rosyjskiej (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

INTA

opinia :

ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do praw jazdy z funkcją karty kierowcy (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych Część I (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 51/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

2) przez posłów - projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie nadzoru nad działalnością firm farmaceutycznych (B7-0612/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie zmiany okresu ochronnego dotyczącego połowu włócznika (B7-0613/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie kontynuacji programu pomocy żywnościowej po terminie jego wygaśnięcia przewidzianym na 31 grudnia 2013 r. (B7-0614/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

AGRI

opinia :

REGI, EMPL


3. Dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Damien Abad (w zastępstwie Dominique'a Riqueta, sprawozdawcy komisji opiniodawczej BUDG), Rosa Estaràs Ferragut (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej REGI), Alain Cadec (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Crescenzio Rivellini w imieniu grupy PPE, Guido Milana w imieniu grupy S&D, Pat the Cope Gallagher w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, Nikolaos Salavrakos w imieniu grupy EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica i Marit Paulsen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves i João Ferreira.

Głos zabrała Maria Damanaki.

PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Georgios Koumoutsakos.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.2 protokołu z dnia 17.11.2011 r.


4. Przeciwdziałanie nielegalnym połowom na poziomie światowym (debata)

Sprawozdanie w sprawie przeciwdziałania nielegalnym połowom na poziomie światowym - rola UE [2010/2210(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawczyni: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Głos zabrali: Maurice Ponga (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Barbara Matera w imieniu grupy PPE, Ole Christensen w imieniu grupy S&D, Raül Romeva i Rueda w imieniu grupy Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk w imieniu grupy ECR, João Ferreira w imieniu grupy GUE/NGL, Derek Roland Clark w imieniu grupy EFD, Diane Dodds niezrzeszona, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis i Guido Milana.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust i Phil Prendergast.

Głos zabrały Maria Damanaki i Isabella Lövin.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.10 protokołu z dnia 17.11.2011 r.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 11.55 i wznowione o 12.00.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

5. Potrzeba dostępu do służb ratunkowych pod numerem 112 (oświadczenie pisemne)

Głos zabrał Hannes Swoboda, nawiązując do uwag zgłoszonych przez Claudio Morgantiego w czasie debaty w dniu poprzednim poświęconej sytuacji Romów w państwach członkowskich (pkt 13 protokołu z dnia 16.11.2011 r.).

°
° ° °

Oświadczenie pisemne 0035/2011 złożone przez następujących posłów: Mariana-Jeana Marinescu, Ádáma Kósę, Evę Lichtenberger, Gesine Meissner i Gianniego Pittellę w sprawie potrzeby dostępu do służb ratunkowych pod numerem 112 uzyskało podpisy większości posłów do PE, w związku z czym, zgodnie z art. 123 ust. 3 i 4 Regulaminu zostanie przekazane adresatom i opublikowane, ze wskazaniem w protokole nazwisk sygnatariuszy (patrz załącznik 1), wśród tekstów przyjętych podczas niniejszego posiedzenia (P7_TA(2011)0519).

Głos zabrali Ádám Kósa i Marian-Jean Marinescu.


6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Wsparcie EU dla Międzynarodowego Trybunału Karnego (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie poparcia Unii Europejskiej dla Międzynarodowego Trybunału Karnego: stojąc w obliczu wyzwań i pokonując trudności [2011/2109(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2011)0507)

Wystąpienia

Wolfgang Kreissl-Dörfler, sprawozdawca, wniósł 3 poprawki ustne odpowiednio do punktu L preambuły oraz do ust. 24 i 48, które to poprawki zostały przyjęte.


6.2. Dalszy rozwój zintegrowanej polityki morskiej ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0508)

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0508)


6.3. Program ramowy Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej * (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady dotyczącej programu ramowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej w zakresie działań badawczych i szkoleniowych w dziedzinie jądrowej (2012–2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Jan Březina (A7-0360/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2011)0509)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2011)0509)


6.4. Szczyt UE-USA dnia 28 listopada 2011 r. (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 i B7-0587/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0577/2011

(zastępujący B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 i B7-0587/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Francisco José Millán Mon w imieniu grupy PPE,

Hannes Swoboda i Roberto Gualtieri w imieniu grupy S&D,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff i Alexander Alvaro w imieniu grupy ALDE,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon i Marek Henryk Migalski w imieniu grupy ECR,

Niki Tzavela.

Przyjęto (P7_TA(2011)0510)

(Projekty rezolucji B7-0578/2011 i B7-0583/2011 stały się bezprzedmiotowe.)

Wystąpienia

Elmar Brok w sprawie popr.1.

Sarah Ludford wniosła poprawkę ustną do ust. 22, która została przyjęta.

Elmar Brok wniósł poprawkę ustną w celu wprowadzenia nowego ust. 25a, która została przyjęta.


6.5. Otwarty internet i neutralność sieci w Europie (głosowanie)

Projekt rezolucji B7-0572/2001

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0511)


6.6. Zakaz stosowania amunicji kasetowej (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 i B7-0593/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0588/2011

(zastępujący B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 i B7-0593/2011

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli i Eduard Kukan w imieniu grupy PPE,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt i Ana Gomes w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin i Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE,

Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL.

Przyjęto (P7_TA(2011)0512)

(Projekt rezolucji B7-0591/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


6.7. Unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 i B7-0611/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0608/2011

(zastępujący B7-0608/2001, B7-0609/2011 i B7-0610/2011):

złożony przez następujących posłów:

Marielle Gallo w imieniu grupy PPE,

Arlene McCarthy w imieniu grupy S&D,

Diana Wallis w imieniu grupy ALDE,

Kay Swinburne i Ashley Fox.

Przyjęto (P7_TA(2011)0513)

(Projekt rezolucji B7-0611/2011 stał się bezprzedmiotowy.)


6.8. Negocjacje układu o stowarzyszeniu UE-Gruzja (głosowanie)

Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu dla Rady, Komisji i ESDZ w sprawie negocjacji układu o stowarzyszeniu UE-Gruzji [2011/2133(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0514)

Wystąpienia

Krzysztof Lisek (sprawozdawca) przed głosowaniem.

Hannes Swoboda wniósł poprawkę ustną do poprawki 5rev. Ponieważ więcej niż 40 posłów sprzeciwiło się jej uwzględnieniu, poprawka ustna nie została przyjęta i Hannes Swoboda w imieniu grupy S&D wycofał poprawkę 5rev.


6.9. Uwzględnianie aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie uwzględniania aspektu płci w pracach Parlamentu Europejskiego [2011/2151(INI)] - Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia. Sprawozdawca: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0515)


6.10. Przeciwdziałanie nielegalnym połowom na poziomie światowym (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie przeciwdziałania nielegalnym połowom na poziomie światowym - rola UE [2010/2210(INI)] - Komisja Rybołówstwa. Sprawozdawca: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2011)0516)

Wystąpienia

Isabella Lövin (sprawozdawczyni) wniosła poprawkę ustną do ust. 35, która została przyjęta.


PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki i Daniel Hannan

Sprawozdanie Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly i Kay Swinburne

Sprawozdanie Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan i Hannu Takkula

Szczyt UE-USA dnia 28 listopada 2011 r. - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner i Paul Murphy

Otwarty internet i neutralność sieci w Europie - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik i Kay Swinburne

Zakaz stosowania amunicji kasetowej - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu i Norica Nicolai

Unowocześnienie prawodawstwa w zakresie VAT w celu pobudzenia jednolitego rynku cyfrowego - RC B7-0608/2011

Peter Jahr i Daniel Hannan

Sprawozdanie Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke i Adam Bielan

Sprawozdanie Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly i Robert Sturdy


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 13.30 i wznowione o 15.00.)

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

9. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Skład delegacji międzyparlamentarnych

Na wniosek grupy ALDE Parlament zatwierdził nominację Kenta Johanssona na członka Delegacji do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chorwacja.


11. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Tytuły i autorzy projektów rezolucji figurują w pkt 3 protokołu z dnia 15.11.2011)


11.1. Iran - niedawne przypadki łamania praw człowieka

Projekty rezolucji B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 i B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake i Barbara Lochbihler przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, Ana Gomes w imieniu grupy S&D, Anneli Jäätteenmäki w imieniu grupy ALDE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Paul Murphy w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan i George Sabin Cutaş.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig i Peter Skinner.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.1 protokołu z dnia 17.11.2011.


11.2. Egipt, w szczególności sprawa blogera Alai Abdela Fataha

Projekty rezolucji B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 i B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake i Franziska Katharina Brantner przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Monica Luisa Macovei w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Rui Tavares w imieniu grupy Verts/ALE, Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola i Cristian Dan Preda.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr i Othmar Karas.

Głos zabrała Maria Damanaki (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 12.2 protokołu z dnia 17.11.2011.


12. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


12.1. Iran - niedawne przypadki łamania praw człowieka (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 i B7-0606/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0594/2011

(zastępujący B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 i B7-0606/2011):

złożony przez następujących posłów:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin i Michael Cashman w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL,

Bastiaan Belder i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Egipt, w szczególności sprawa blogera Alai Abdela Fataha (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 i B7-0607/2011

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 12)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0595/2011

(zastępujący B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 i B7-0607/2011):

złożony przez następujących posłów:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė i Bogusław Sonik w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza i Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen i Frédérique Ries w imieniu grupy ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen i Nicole Kiil-Nielsen w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki i Peter van Dalen w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL,

Bastiaan Belder i Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD.

Przyjęto (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie aktualizowana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.


14. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy(art. 48 Regulaminu)

komisja CONT

- W stronę skuteczniejszych i bardziej opłacalnych usług tłumaczeń ustnych w Parlamencie Europejskim (2011/2287(INI))

komisja CULT

- Modernizacja europejskich systemów szkolnictwa wyższego (2011/2294(INI))
(opinia: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Uznanie i propagowanie wolontariatu transgranicznego w UE (2011/2293(INI))
(opinia: DEVE, EMPL, LIBE)

komisja DEVE

- Określenie nowej współpracy rozwojowej z Ameryką Łacińską (2011/2286(INI))
(opinia: AFET)

komisja ECON

- Zarządzanie jakością w statystyce europejskiej (2011/2289(INI))
(opinia: REGI)

- Atrakcyjność inwestycji w Europie (2011/2288(INI))
(opinia: ITRE. REGI)

- Finanse publiczne w UGW - 2011 r. (2011/2274(INI))

komisja FEMM

- Kobiety w podejmowaniu decyzji politycznych - jakość i równość (2011/2295(INI))

- Stosowanie zasady równego wynagradzania pracowników płci męskiej i żeńskiej za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości (2011/2285(INI))
(opinia: EMPL)

komisja ITRE

- Ochrona krytycznej infrastruktury teleinformatycznej „Osiągnięcia i dalsze działania na rzecz globalnego bezpieczeństwa cyberprzestrzeni” (2011/2284(INI))
(opinia: AFET, LIBE)

komisja JURI

- 18. sprawozdanie w sprawie lepszego stanowienia prawa - Stosowanie zasad pomocniczości i proporcjonalności (2010 r.) (2011/2276(INI))
(opinia: AFCO)

- 28. sprawozdanie roczne z kontroli sprawowania prawa UE (2010) (2011/2275(INI))
(opinia: PETI, IMCO)

komisja PECH

- Rybołówstwo przybrzeżne na małą skalę i rybołówstwo metodami tradycyjnymi a reforma WPRyb (2011/2292(INI))
(opinia: DEVE)

- Obowiązki w zakresie sprawozdawczości na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2371/2002 w sprawie ochrony i zrównoważonej eksploatacji zasobów rybołówstwa w ramach WPRyb (2011/2291(INI))
(opinia: ENVI)

- Reforma wspólnej polityki rybołówstwa - komunikat ogólny (2011/2290(INI))
(opinia: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Zaangażowane komisje

komisja IMCO

- Egzekwowanie przepisów celnych w zakresie praw własności intelektualnej (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Zaangażowane komisje IMCO, JURI, INTA
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 10.11.2011)

Przydzielenie komisjom

komisja FEMM

- Sprawozdanie roczne nt. praw człowieka na świecie w roku 2010 i polityki UE w tej dziedzinie (2011/2185(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: FEMM, DEVE

komisja AGRI

- Handel na rzecz przemian: Strategia handlowa i inwestycyjna UE dla krajów południowego wybrzeża Morza Śródziemnego w następstwie Arabskiej Wiosny (2011/2113(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, EMPL, ITRE

komisja AFET

- Wprowadzenie w życie dwustronnej klauzuli ochronnej i mechanizmu stabilizacyjnego dotyczącego bananów do Umowy ustanawiającej stowarzyszenie między UE a Ameryką Centralną (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: INTA
opinia: AFET, AGRI

komisja FEMM

- Wydajność energetyczna, uchylenie dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
odesłany komisja przedm. właśc.: ITRE
opinia: FEMM, ENVI


15. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Numer dokumentu

Autor

Podpisy

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną bezzwłocznie przekazane instytucjom, do których są skierowane.


17. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach 30 listopada i 1 grudnia 2011 r.


18. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 16:25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Margrete Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras , Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Załącznik 1 - Potrzeba dostępu do służb ratunkowych pod numerem 112 (pisemne oświadczenie)

oświadczenie pisemneOświadczenie pisemne nr 0035/2011 złożone przez Marian-Jeana Marinescu, Ádáma Kósę, Evę Lichtenberger, Gesinę Meissner i Gianniego Pittellę w sprawie potrzeby dostępu do służb ratunkowych pod numerem 112 (pkt 5 protokołu z dnia 17.11.2011 et P7_TA(2011)0519) podpisane przez 483 posłów:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności