Zoznam 
Zápisnica
PDF 246kWORD 224k
Štvrtok, 17. novembra 2011 - Štrasburg
1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I (rozprava)
 4.Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni (rozprava)
 5.Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112 (písomné vyhlásenie)
 6.Hlasovanie
  6.1.Podpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.2.Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I (hlasovanie)
  6.3.Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy * (hlasovanie)
  6.4.Samit EÚ – USA 28. novembra 2011 (hlasovanie)
  6.5.Otvorený internet a neutralita siete v Európe (hlasovanie)
  6.6.Zákaz kazetovej munície (hlasovanie)
  6.7.Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (hlasovanie)
  6.8.Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (hlasovanie)
  6.9.Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (hlasovanie)
  6.10.Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni (hlasovanie)
 7.Vysvetlenia hlasovania
 8.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 9.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 10.Zloženie medziparlamentných delegácií
 11.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  11.1.Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv
  11.2.Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha
 12.Hlasovanie
  12.1.Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv (hlasovanie)
  12.2.Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha (hlasovanie)
 13.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 14.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 15.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)
 16.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 17.Termíny nasledujúcich rokovaní
 18.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
 Príloha 1 – Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112 (písomné vyhlásenie)


PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

1. Otvorenie rokovania

Rokovanie sa začalo o 10.05 h.


2. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie (2007 – 2013), a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí (KOM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o zriadení nástroja „Spájame Európu“ (KOM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

stanovisko :

BUDG, ITRE, REGI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti vyhľadávania, prieskumu a ťažby ropy a zemného plynu na mori (KOM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ITRE

stanovisko :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1342/2007 o spravovaní určitých obmedzení dovozu určitých výrobkov z ocele z Ruskej federácie (KOM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

pridelené

gestorský výbor :

INTA

stanovisko :

ITRE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/126/ES, pokiaľ ide o vodičské preukazy, ktoré zahŕňajú funkcie karty vodiča (KOM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prudenciálnych požiadavkách na úverové inštitúcie a investičné spoločnosti - Časť I (KOM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 51/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

2) poslancov, návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o dohľade nad činnosťou farmaceutických firiem (B7-0612/2011)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o zmene obdobia biologického pokoja mečiara obyčajného (B7-0613/2011)

pridelené

gestorský výbor :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o predĺžení obdobia poskytovania potravinovej pomoci po stanovenom termíne 31. decembra 2013 (B7-0614/2011)

pridelené

gestorský výbor :

AGRI

stanovisko :

REGI, EMPL


3. Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I (rozprava)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos uviedol správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Damien Abad (zastupujúci Dominiqua Riqueta, spravodajcu výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Rosa Estaràs Ferragut (spravodajkyňa výboru REGI požiadaného o stanovisko), Alain Cadec (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Crescenzio Rivellini v mene skupiny PPE, Guido Milana v mene skupiny S&D, Pat the Cope Gallagher v mene skupiny ALDE, Keith Taylor v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica a Marit Paulsen.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves a João Ferreira.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki.

PREDSEDNÍCTVO: Giles CHICHESTER
podpredseda

V rozprave vystúpil Georgios Koumoutsakos.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.2 zápisnice zo dňa 17.11.2011.


4. Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni (rozprava)

Správa o boji proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ [2010/2210(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin uviedla správu.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Maurice Ponga (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Barbara Matera v mene skupiny PPE, Ole Christensen v mene skupiny S&D, Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v mene skupiny ECR, João Ferreira v mene skupiny GUE/NGL, Derek Roland Clark v mene skupiny EFD, Diane Dodds nezaradená poslankyňa, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis a Guido Milana.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust a Phil Prendergast.

V rozprave vystúpili: Maria Damanaki a Isabella Lövin.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 6.10 zápisnice zo dňa 17.11.2011.


(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Jerzy BUZEK
predseda

5. Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112 (písomné vyhlásenie)

V rozprave vystúpil Hannes Swoboda, aby sa vrátil k príspevku, s ktorým vystúpil Claudio Morganti počas včerajšej rozpravy o situácii Rómov v členských štátoch (bod 13 zápisnice zo dňa 16.11.2011).

°
° ° °

Písomné vyhlásenie 0035/2011, ktoré predložili poslanci Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner a Gianni Pittella, o potrebe záchranných služieb prístupných na čísle 112 bolo podpísané väčšinou poslancov Parlamentu a bude následne, v súlade s čl. 123 ods. 3 a 4 rokovacieho poriadku, postúpené svojim adresátom a uverejnené spolu s uvedením mien podpísaných poslancov (pozri prílohu 1), v textoch prijatých na tomto rokovaní (P7.TA-PROV(2011)0519).

Vystúpili títo poslanci: Ádám Kósa a Marian-Jean Marinescu.


6. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


6.1. Podpora Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)

Správa o podpore Medzinárodného trestného súdu zo strany EÚ: čelenie výzvam a prekonávanie ťažkostí [2011/2109(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 1)

NÁVRH UZNESENIA

Prijaté v jedinom hlasovaní (P7_TA(2011)0507)

Vystúpenia:

Wolfgang Kreissl-Dörfler, spravodajca, predložil 3 ústne pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k odôvodneniu L a odsekom 24 a 48, ktoré boli schválené.


6.2. Budúci rozvoj integrovanej námornej politiky ***I (hlasovanie)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje program na podporu budúceho rozvoja integrovanej námornej politiky [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Výbor pre dopravu a cestovný ruch. Spravodajca Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 2)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0508)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0508)


6.3. Rámcový program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy * (hlasovanie)

Správa o návrhu rozhodnutia Rady o rámcovom programe Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu v oblasti jadrového výskumu a odbornej prípravy (2012 – 2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca Jan Březina (A7-0360/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH KOMISIE

Schválený v znení zmien a doplnení (P7_TA(2011)0509)

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0509)


6.4. Samit EÚ – USA 28. novembra 2011 (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 a B7-0587/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 4)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0577/2011

(nahrádzajúci B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 a B7-0587/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris a Francisco José Millán Mon v mene skupiny PPE,

Hannes Swoboda a Roberto Gualtieri v mene skupiny S&D,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff a Alexander Alvaro v mene skupiny ALDE,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon a Marek Henryk Migalski v mene skupiny ECR,

Niki Tzavela.

Prijatý (P7_TA(2011)0510)

(Návrhy uznesenia B7-0578/2011 a B7-0583/2011 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Elmar Brok k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1.

Sarah Ludford predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 22, ktorý bol schválený.

Elmar Brok predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh na vloženie nového odseku 25a, ktorý bol schválený.


6.5. Otvorený internet a neutralita siete v Európe (hlasovanie)

Návrh uznesenia B7-0572/2001

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0511)


6.6. Zákaz kazetovej munície (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 a B7-0593/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 6)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0588/2011

(nahrádzajúci B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 a B7-0593/2011

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli a Eduard Kukan v mene skupiny PPE,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt a Ana Gomes v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin a Robert Rochefort v mene skupiny ALDE,

Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks a Kyriacos Triantaphyllides v mene skupiny GUE/NGL.

Prijatý (P7_TA(2011)0512)

(Návrh uznesenia B7-0591/2011 sa stal bezpredmetným.)


6.7. Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 a B7-0611/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 7)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0608/2011

(nahrádzajúci B7-0608/2001, B7-0609/2011 a B7-0610/2011):

podaný týmito poslancami:

Marielle Gallo v mene skupiny PPE,

Arlene McCarthy v mene skupiny S&D,

Diana Wallis v mene skupiny ALDE,.

Kay Swinburne a Ashley Fox.

Prijatý (P7_TA(2011)0513)

(Návrh uznesenia B7-0611/2011 sa stal bezpredmetným.)


6.8. Rokovania o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom (hlasovanie)

Správa obsahujúca odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom [2011/2133(INI)] - Výbor pre zahraničné veci. Spravodajca Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 8)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0514)

Vystúpenia:

Krzysztof Lisek (spravodajca) pred hlasovaním.

Hannes Swoboda predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 5rev, ktorý nebol schválený, pretože sa proti nemu vyslovilo viac ako 40 poslancov. Hannes Swoboda v mene skupiny S&D následne pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5rev stiahol.


6.9. Uplatňovanie hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu (hlasovanie)

Správa o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti v práci Európskeho parlamentu [2011/2151(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajca Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0515)


6.10. Boj proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni (hlasovanie)

Správa o boji proti nezákonnému rybolovu na globálnej úrovni – úloha EÚ [2010/2210(INI)] - Výbor pre rybné hospodárstvo. Spravodajkyňa Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 10)

NÁVRH UZNESENIA

Prijatý (P7_TA(2011)0516)

Vystúpenia:

Isabella Lövin (spravodajkyňa) predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 35, ktorý bol schválený.


PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

7. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 170 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki a Daniel Hannan

Správa: Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly a Kay Swinburne

Správa: Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan a Hannu Takkula

Samit EÚ – USA 28. novembra 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner a Paul Murphy

Otvorený internet a neutralita siete v Európe - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik a Kay Swinburne

Zákaz kazetovej munície - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu a Norica Nicolai

Modernizácia právnych predpisov týkajúcich sa DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu - RC B7-0608/2011

Peter Jahr a Daniel Hannan

Správa: Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke a Adam Bielan

Správa: Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly a Robert Sturdy


8. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


(Rokovanie bolo prerušené o 13.30 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 15.00 h.)

PREDSEDNÍCTVO: Libor ROUČEK
podpredseda

9. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania

Zápisnica z predchádzajúceho rokovania bola schválená.


10. Zloženie medziparlamentných delegácií

Na žiadosť skupiny ALDE Parlament schválil vymenovanie Kenta Johanssona za člena Delegácie pri Spoločnom parlamentnom výbore EÚ – Chorvátsko.


11. Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)

(Názvy a autori návrhov uznesení sa nachádzajú v bode 3 zápisnice zo dňa 15.11.2011 )


11.1. Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv

Návrhy uznesenia B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 a B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake a Barbara Lochbihler uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Ana Gomes v mene skupiny S&D, Anneli Jäätteenmäki v mene skupiny ALDE, Peter van Dalen v mene skupiny ECR, Paul Murphy v mene skupiny GUE/NGL, Jaroslav Paška v mene skupiny EFD, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan a George Sabin Cutaş.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig a Peter Skinner.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.1 zápisnice zo dňa 17.11.2011.


11.2. Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha

Návrhy uznesenia B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake a Franziska Katharina Brantner uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Monica Luisa Macovei v mene skupiny PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v mene skupiny S&D, Rui Tavares v mene skupiny Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR, Jiří Maštálka v mene skupiny GUE/NGL, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr a Othmar Karas.

V rozprave vystúpila Maria Damanaki (členka Komisie).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 12.2 zápisnice zo dňa 17.11.2011.


12. Hlasovanie

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


12.1. Irán – nedávne prípady porušovania ľudských práv (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 a B7-0606/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 11)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0594/2011

(nahrádzajúci B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 a B7-0606/2011):

podaný týmito poslancami:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin a Michael Cashman v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries a Izaskun Bilbao Barandica v mene skupiny ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda a Ulrike Lunacek v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan a Michał Tomasz Kamiński v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL,

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Egypt, najmä prípad blogera Alú Abdulfatáha (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0595/2011

(nahrádzajúci B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 a B7-0607/2011):

podaný týmito poslancami:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė a Bogusław Sonik v mene skupiny PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza a Kristian Vigenin v mene skupiny S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen a Frédérique Ries v mene skupiny ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen a Nicole Kiil-Nielsen v mene skupiny Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki a Peter van Dalen v mene skupiny ECR,

Marie-Christine Vergiat a Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL,

Bastiaan Belder a Jaroslav Paška v mene skupiny EFD.

Prijatý (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní

Opravy a zámery hlasovania sú uvedené na stránke „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ a v tlačenej verzii sú súčasťou prílohy „Výsledky hlasovania podľa mien“.

Elektronická verzia na stránke Europarl sa bude pravidelne aktualizovať počas maximálne dvoch týždňov odo dňa hlasovania.

Po uplynutí tejto lehoty sa zoznam opráv a zámerov hlasovania uzavrie, aby mohol byť preložený a uverejnený v úradnom vestníku.


14. Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov

Rozhodnutie o vypracovaní iniciatívnych správ(článok 48 rokovacieho poriadku)

výbor CONT

- K účinnejšiemu a nákladovo efektívnejšiemu tlmočeniu v Európskom parlamente (2011/2287(INI))

výbor CULT

- Modernizácia európskych systémov vysokoškolského vzdelávania (2011/2294(INI))
(stanovisko: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Uznávanie a podpora cezhraničných dobrovoľných aktivít v EÚ (2011/2293(INI))
(stanovisko: DEVE, EMPL, LIBE)

výbor DEVE

- Vymedzenie novej rozvojovej spolupráce s Latinskou Amerikou (2011/2286(INI))
(stanovisko: AFET)

výbor ECON

- Riadenie kvality európskej štatistiky (2011/2289(INI))
(stanovisko: REGI)

- Atraktívnosť investovania v Európe (2011/2288(INI))
(stanovisko: ITRE, REGI)

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. Public Finances in EMU - 2011 (2011/2274(INI))

výbor FEMM

- Ženy v politickom rozhodovacom procese – kvalita a rovnosť (2011/2295(INI))

- Uplatňovanie zásady rovnakej odmeny pre mužov a ženy za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty (2011/2285(INI))
(stanovisko: EMPL)

výbor ITRE

- Ochrana kritických informačných infraštruktúr. Dosiahnuté ciele a ďalšie kroky: na ceste ku globálnej kybernetickej bezpečnosti (2011/2284(INI))
(stanovisko: AFET, LIBE)

výbor JURI

- Tento názov nie je momentálne k dispozícii vo všetkých jazykoch. 18th report on Better legislation - Application of the principles of subsidiarity and proportionality (2010) (2011/2276(INI))
(stanovisko: AFCO)

- 28. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2010) (2011/2275(INI))
(stanovisko: PETI, IMCO)

výbor PECH

- Maloobjemový a drobný rybolov a reforma SRP (2011/2292(INI))
(stanovisko: DEVE)

- Povinnosti podávať správy v súlade s nariadením Rady (ES) č. 2371/2002 o ochrane a trvalo udržateľnom využívaní zdrojov rybného hospodárstva v rámci SRP (2011/2291(INI))
(stanovisko: ENVI)

- Reforma spoločnej rybárskej politiky – zastrešujúce oznámenie (2011/2290(INI))
(stanovisko: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Pridružené výbory

výbor IMCO

- Presadzovanie práv duševného vlastníctva colnými orgánmi (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Pridružené výbory IMCO, JURI, INTA
(Na základe rozhodnutia Konferencie predsedov z 10.11.2011)

Pridelenie výborom

výbor FEMM

- Výročná správa o ľudských právach vo svete v roku 2010 a o politike Európskej únie v tejto oblasti (2011/2185(INI))
pridelené gestorský výbor: AFET
stanovisko: FEMM, DEVE

výbor AGRI

- Obchod pre zmenu: Obchodné a investičné stratégie EÚ pre južné Stredomorie v nadväznosti na jarné revolúcie v arabskom svete (2011/2113(INI))
pridelené gestorský výbor: INTA
stanovisko: AFET, EMPL, ITRE

výbor AFET

- Vykonávanie bilaterálnej ochrannej doložky a stabilizačného mechanizmu v súvislosti s banánmi, stanovených v Dohode o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
pridelené gestorský výbor: INTA
stanovisko: AFET, AGRI

výbor FEMM

- Energetická účinnosť, zrušenie smernice 2004/8/ES a smernice 2006/32/ES (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
pridelené gestorský výbor: ITRE
stanovisko: FEMM, ENVI


15. Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 rokovacieho poriadku)

Počet podpisov, ktoré získali písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 123 ods. 3 rokovacieho poriadku):

Dokument č.

Autor

Podpisy

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Zaslanie textov prijatých počas rokovania

Podľa čl. 179 ods. 2 rokovacieho poriadku bude zápisnica z tohto rokovania predložená Parlamentu na schválenie na začiatku nasledujúceho rokovania.

So súhlasom Parlamentu budú prijaté texty zaslané ich príjemcom.


17. Termíny nasledujúcich rokovaní

Nasledujúce rokovania sa budú konať 30. novembra 2011 a 1. decembra 2011.


18. Prerušenie zasadania

Zasadanie Európskeho parlamentu bolo prerušené.

Rokovanie sa skončilo o 16.25 h.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generálny tajomník

predseda


PREZENČNÁ LISTINA

Podpísali sa:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson , de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Príloha 1 – Potreba záchranných služieb prístupných na čísle 112 (písomné vyhlásenie)

Písomné vyhlásenie č. 0035/2011, ktoré predložili poslanci Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner a Gianni Pittella, o potrebe záchranných služieb prístupných na čísle 112 (bod 5 zápisnice zo dňa 17.11.2011 a P7_TA(2011)0519) podpísalo 483 poslancov:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia