Kazalo 
Zapisnik
PDF 236kWORD 222k
Četrtek, 17. november 2011 - Strasbourg
1.Otvoritev seje
 2.Predložitev dokumentov
 3.Nadaljnje oblikovanje celostne pomorske politike ***I (razprava)
 4.Boj proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni (razprava)
 5.Potreba po dostopnih storitvah v sili na številki 112 (pisna izjava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Podpora EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču (člen 138 poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Nadaljnje oblikovanje celostne pomorske politike ***I (glasovanje)
  
6.3.Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja * (glasovanje)
  
6.4.Vrh EU-ZDA 28. novembra 2011 (glasovanje)
  
6.5.Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi (glasovanje)
  
6.6.Prepoved kasetnega streliva (glasovanje)
  
6.7.Posodobitev zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (glasovanje)
  
6.8.Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo (glasovanje)
  
6.9.Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (glasovanje)
  
6.10.Boj proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni (glasovanje)
 7.Obrazložitve glasovanja
 8.Popravki in namere glasovanja
 9.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 10.Sestava medparlamentanih delegacij
 11.Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)
  
11.1.Iran - nedavni primeri kršitev človekovih pravic
  
11.2.Egipt, zlasti primer blogerja Ale Abdela Fataha
 12.Čas glasovanja
  
12.1.Iran - nedavni primeri kršitev človekovih pravic (glasovanje)
  
12.2.Egipt, zlasti primer blogerja Ale Abdela Fataha (glasovanje)
 13.Popravki in namere glasovanja
 14.Sklepi o določenih dokumentih
 15.Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)
 16.Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji
 17.Datum naslednjih sej
 18.Prekinitev zasedanja
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Potreba po dostopnih storitvah v sili na številki 112 (pisna izjava)


PREDSEDSTVO: Anni PODIMATA
podpredsednica

1. Otvoritev seje

Seja se je začela ob 10.05.


2. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od Sveta in Komisije

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št.1639/2006/ES o ustanovitvi Okvirnega programa za konkurenčnost in inovativnost(2007–2013) ter Uredbe (ES) št.680/2007 o določitvi splošnih pravil za dodelitev finančne pomoči Skupnosti na področju vseevropskih prometnih in energetskih omrežij (COM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

BUDG

mnenje :

ITRE, TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope (COM(2011)0665 - C7-0374/2011 - 2011/0302(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

mnenje :

BUDG, ITRE, REGI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti dejavnosti iskanja, raziskovanja in izkoriščanja nafte in zemeljskega plina na morju (COM(2011)0688 - C7-0392/2011 - 2011/0309(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

ITRE

mnenje :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št.1342/2007 o upravljanju nekaterih omejitev za uvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz Ruske federacije (COM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

posredovano

pristojni :

INTA

mnenje :

ITRE

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive2006/126/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vozniškimi dovoljenji z vgrajenimi funkcijami voznikove kartice (COM(2011)0710 - C7-0400/2011 - 2011/0327(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 124(1) in 125(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni :

TRAN

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja - Del I (COM(2011)0452 - C7-0417/2011 - 2011/0202(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 124(1) poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

posredovano

pristojni :

ECON

mnenje :

JURI

- Predlog prerazporeditve proračunskih sredstev DEC51/2011 - Oddelek III - Komisija (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

posredovano

pristojni :

BUDG

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 120 poslovnika)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o nadzoru nad dejavnostmi farmacevtskih podjetij (B7-0612/2011)

posredovano

pristojni :

ENVI

mnenje:

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o spremembi obdobja biološke obnovitve za ribolov na mečarice (B7-0613/2011)

posredovano

pristojni :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Predlog resolucije o nadaljevanju pomoči v hrani po njenem predvidenem izteku 31. decembra 2013 (B7-0614/2011)

posredovano

pristojni :

AGRI

mnenje :

REGI, EMPL


3. Nadaljnje oblikovanje celostne pomorske politike ***I (razprava)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos je predstavil poročilo.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Damien Abad (namestnik Dominique Riquet, pripravljalec mnenja odbora BUDG), Rosa Estaràs Ferragut (pripravljalka mnenja odbora REGI), Alain Cadec (pripravljalec mnenja odbora PECH), Crescenzio Rivellini v imenu skupine PPE, Guido Milana v imenu skupine S&D, Pat the Cope Gallagher v imenu skupine ALDE, Keith Taylor v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, Nikolaos Salavrakos v imenu skupine EFD, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica in Marit Paulsen.

Po postopku "catch the eye" so govorili Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves in João Ferreira.

Govorila je Maria Damanaki.

PREDSEDSTVO: Giles CHICHESTER
podpredsednik

Govoril je Georgios Koumoutsakos.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika z dne 17.11.2011.


4. Boj proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni (razprava)

Poročilo o boju proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni – vloga EU [2010/2210(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin je predstavila poročilo.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Govorili so Maurice Ponga (pripravljalec mnenja odbora DEVE), Barbara Matera v imenu skupine PPE, Ole Christensen v imenu skupine S&D, Raül Romeva i Rueda v imenu skupine Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk v imenu skupine ECR, João Ferreira v imenu skupine GUE/NGL, Derek Roland Clark v imenu skupine EFD, Diane Dodds samostojna poslanka, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis in Guido Milana.

Po postopku "catch the eye" so govorili Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust in Phil Prendergast.

Govorili sta Maria Damanaki in Isabella Lövin.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 6.10 zapisnika z dne 17.11.2011.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 11.55, se je nadaljevala ob 12.00.)

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

5. Potreba po dostopnih storitvah v sili na številki 112 (pisna izjava)

Govoril je Hannes Swoboda, ki se je povrnil na govor, ki ga je med včerajšnjo razpravo o položaju Romov v državah članicah imel Claudio Morganti (točka 13 zapisnika z dne 16.11.2011).

°
° ° °

Pisno izjavo 0035/2011 o potrebi po dostopnih storitvah v sili na številki 112, ki so jo vložili poslanci Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner in Gianni Pittella, je podpisala večina poslancev Parlamenta in bo zato v skladu s členom 123(3) in (4) poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena v Sprejetih besedilih te seje (P7_TA(2011)0519), imena podpisnikov pa navedena v zapisniku (glej prilogo 1).

Govorila sta Ádám Kósa in Marian-Jean Marinescu.


6. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


6.1. Podpora EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču (člen 138 poslovnika) (glasovanje)

Poročilo o podpori EU Mednarodnemu kazenskemu sodišču: soočanje z izzivi in reševanje težav [2011/2109(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 1)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto z enim glasovanjem (P7_TA(2011)0507)

Govorili so

Wolfgang Kreissl-Dörfler, poročevalec, je predstavil 3 ustne predloge sprememb k uvodni izjavi L ter k odstavkoma 24 in 48, ki so bili sprejeti.


6.2. Nadaljnje oblikovanje celostne pomorske politike ***I (glasovanje)

Poročilo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o programu za podporo nadaljnjemu oblikovanju celostne pomorske politike [COM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Odbor za promet in turizem. Poročevalec: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 2)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0508)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0508)


6.3. Okvirni program Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja * (glasovanje)

Poročilo o predlogu sklepa Sveta o okvirnem programu Evropske skupnosti za atomsko energijo za dejavnosti na področju jedrskih raziskav in usposabljanja (2012–2013) [COM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalec: Jan Březina (A7-0360/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 3)

PREDLOG KOMISIJE

Odobren v spremenjeni različici (P7_TA(2011)0509)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0509)


6.4. Vrh EU-ZDA 28. novembra 2011 (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 in B7-0587/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 4)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0577/2011

(ki nadomešča B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 in B7-0587/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris in Francisco José Millán Mon v imenu skupine PPE,

Hannes Swoboda in Roberto Gualtieri v imenu skupine S&D,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff in Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon in Marek Henryk Migalski v imenu skupine ECR,

Niki Tzavela.

Sprejeto (P7_TA(2011)0510)

(Predlogi resolucij B7-0578/2011 in B7-0583/2011 so brezpredmetni.)

Govorili so

Elmar Brok o predlogu spremembe 1.

Sarah Ludford je predstavila ustni predlog spremembe k odstavku 22, ki je bil sprejet.

Elmar Brok je predstavil ustni predlog spremembe za vložitev novega odstavka 25a, ki je bil sprejet.


6.5. Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi (glasovanje)

Predlog resolucije B7-0572/2001

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 5)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0511)


6.6. Prepoved kasetnega streliva (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 in B7-0593/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 6)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0588/2011

(ki nadomešča B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 in B7-0593/2011

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli in Eduard Kukan v imenu skupine PPE,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt in Ana Gomes v imenu skupine S&D,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin in Robert Rochefort v imenu skupine ALDE,

Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks in Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL.

Sprejeto (P7_TA(2011)0512)

(Predlog resolucije B7-0591/2011 je brezpredmeten.)


6.7. Posodobitev zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 in B7-0611/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 7)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0608/2011

(ki nadomešča B7-0608/2001, B7-0609/2011 in B7-0610/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Marielle Gallo v imenu skupine PPE,

Arlene McCarthy v imenu skupine S&D,

Diana Wallis v imenu skupine ALDE,.

Kay Swinburne in Ashley Fox.

Sprejeto (P7_TA(2011)0513)

(Predlog resolucije B7-0611/2011 je brezpredmeten.)


6.8. Pogajanja o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo (glasovanje)

Poročilo s priporočili Evropskega parlamenta Svetu, Komisiji in Evropski službi za zunanje delovanje glede pogajanj o pridružitvenem sporazumu med EU in Gruzijo [2011/2133(INI)] - Odbor za zunanje zadeve. Poročevalec: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 8)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0514)

Govorili so

Krzysztof Lisek (poročevalec) pred glasovanjem.

Hannes Swoboda je predstavil ustni predlog spremembe k predlogu spremembe 5rev. Več kot 40 poslancev je bilo proti njegovi obravnavi, zato predlog ni bil sprejet, Hannes Swoboda pa je v imenu skupine S&D umaknil predlog spremembe 5rev.


6.9. Vključevanje načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta (glasovanje)

Poročilo o vključevanju načela enakosti spolov v delo Evropskega parlamenta [2011/2151(INI)] - Odbor za pravice žensk in enakost spolov. Poročevalec: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 9)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0515)


6.10. Boj proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni (glasovanje)

Poročilo o boju proti nezakonitemu ribolovu na globalni ravni – vloga EU [2010/2210(INI)] - Odbor za ribištvo. Poročevalka: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 10)

PREDLOG RESOLUCIJE

Sprejeto (P7_TA(2011)0516)

Govorili so

Isabella Lövin, (poročevalka), je predstavila ustni predlog spremembe k odstavku 35, ki je bil sprejet.


PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

7. Obrazložitve glasovanja

Pisne obrazložitve glasovanja:

Pisne obrazložitve glasovanja v skladu s členom 170 poslovnika so vsebovane v dobesednem zapisu seje.

Ustne obrazložitve glasovanja:

Poročilo: Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki in Daniel Hannan

Poročilo: Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly et Kay Swinburne

Poročilo: Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan in Hannu Takkula

Vrh EU-ZDA 28. novembra 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner in Paul Murphy

Odprti internet in nevtralnost omrežja v Evropi - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik in Kay Swinburne

Prepoved kasetnega streliva - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu in Norica Nicolai

Posodobitev zakonodaje o DDV za okrepitev enotnega digitalnega trga - RC B7-0608/2011

Peter Jahr in Daniel Hannan

Poročilo: Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke in Adam Bielan

Poročilo: Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly in Robert Sturdy


8. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


(Seja, ki je bila prekinjena ob 13.30, se je nadaljevala ob 15.00.)

PREDSEDSTVO: Libor ROUČEK
podpredsednik

9. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.


10. Sestava medparlamentanih delegacij

Na zahtevo skupine ALDE je Parlament potrdil imenovanje Kenta Johanssona za člana delegacije pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Hrvaška.


11. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točko 3 zapisnika z dne 15.11.2011)


11.1. Iran - nedavni primeri kršitev človekovih pravic

Predlogi resolucij B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 in B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake in Barbara Lochbihler so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Monica Luisa Macovei v imenu skupine PPE, Ana Gomes v imenu skupine S&D, Anneli Jäätteenmäki v imenu skupine ALDE, Peter van Dalen v imenu skupine ECR, Paul Murphy v imenu skupine GUE/NGL, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan in George Sabin Cutaş.

Po "catch the eye" postopku so govorili Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig in Peter Skinner.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.1 zapisnika z dne 17.11.2011.


11.2. Egipt, zlasti primer blogerja Ale Abdela Fataha

Predlogi resolucij B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 in B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake in Franziska Katharina Brantner so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Monica Luisa Macovei v imenu skupine PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg v imenu skupine S&D, Rui Tavares v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Jiří Maštálka v imenu skupine GUE/NGL, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola in Cristian Dan Preda.

Po "catch the eye" postopku so govorili Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr in Othmar Karas.

Govorila je Maria Damanaki (članica Komisije).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 12.2 zapisnika z dne 17.11.2011.


12. Čas glasovanja

Podrobni izidi glasovanj (spremembe, ločeno glasovanje, glasovanje po delih ...) so v prilogi zapisnika z naslovom “Izid glasovanj”.

Izidi poimenskih glasovanj, ki so priloženi zapisniku, so na voljo le v elektronski obliki in so dosegljivi na spletišču Europarl.


12.1. Iran - nedavni primeri kršitev človekovih pravic (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 in B7-0606/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 11)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0594/2011

(ki nadomešča B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 in B7-0606/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE,

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin in Michael Cashman v imenu skupine S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries in Izaskun Bilbao Barandica v imenu skupine ALDE,

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda in Ulrike Lunacek v imenu skupine Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan in Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR,

Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL,

Bastiaan Belder in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Egipt, zlasti primer blogerja Ale Abdela Fataha (glasovanje)

Predlogi resolucij B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 in B7-0607/2011

(potrebna navadna večina)
(Podrobnosti o glasovanju: Priloga "Izid glasovanj", točka 12)

SKUPNI PREDLOG RESOLUCIJE RC-B7-0595/2011

(ki nadomešča B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 in B7-0607/2011):

ki so ga predložili naslednji poslanci:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė in Bogusław Sonik v imenu skupine PPE,

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza in Kristian Vigenin v imenu skupine S&D,

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen in Frédérique Ries v imenu skupine ALDE,

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE,

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki in Peter van Dalen v imenu skupine ECR,

Marie-Christine Vergiat in Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL,

Bastiaan Belder in Jaroslav Paška v imenu skupine EFD.

Sprejeto (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Popravki in namere glasovanja

Popravki in namere glasovanj so na spletni strani "Séance en direct" na povezavi "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" in v tiskani prilogi "Izidi poimenskih glasovanj".

Elektronsko različico na spletišču Europarl se bo redno posodabljalo najdlje dva tedna po dnevu glasovanja.

Seznam popravkov in namer glasovanj bo nato zaključen zaradi prevajanja in objave v UL.


14. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 48 poslovnika)

odbor CONT

- Na poti k uspešnejšemu in stroškovno učinkovitejšemu tolmačenju v Evropskem parlamentu (2011/2287(INI))

odbor CULT

- Posodobitev evropskih visokošolskih sistemov (2011/2294(INI))
(mnenje: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Priznavanje in spodbujanje čezmejnih prostovoljnih dejavnosti v EU (2011/2293(INI))
(mnenje: DEVE, EMPL, LIBE)

odbor DEVE

- Opredelitev novega razvojnega sodelovanja z Latinsko Ameriko (2011/2286(INI))
(mnenje: AFET)

odbor ECON

- Vodenje kakovosti za evropsko statistiko (2011/2289(INI))

(mnenje: REGI)

- Privlačnost za naložbe v Evropo (2011/2288(INI))
(mnenje: ITRE, REGI)

- Javne finance v EMU - 2011 (2011/2274(INI))

odbor FEMM

- Ženske pri sprejemanju političnih odločitev - kakovost in enakost (2011/2295(INI))

- Uporaba načela enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti za moške in ženske (2011/2285(INI))
(mnenje: EMPL)

odbor ITRE

- Zaščita kritične informacijske infrastrukture - Dosežki in naslednji koraki: h globalni kibernetski varnosti (2011/2284(INI))
(mnenje: AFET, LIBE)

odbor JURI

- Osemnajsto poročilo o boljši pripravi zakonodaje - uporaba načela subsidiarnosti in sorazmernosti (2010) (2011/2276(INI))
(mnenje: AFCO)

- 28. letno poročilo o spremljanju uporabe prava EU (2010) (2011/2275(INI))
(mnenje: PETI, IMCO)

odbor PECH

- Samooskrbni in rekreacijski ribolov ter reforma skupne ribiške politike (2011/2292(INI))
(mnenje: DEVE)

- Obveznosti poročanja na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 2371/2002 o ohranjevanju in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike (2011/2291(INI))
(mnenje: ENVI)

- Reforma skupne ribiške politike - glavno sporočilo (2011/2290(INI))
(mnenje: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Pridruženi odbori

odbor IMCO

- Uveljavljanje pravic intelektualne lastnine s strani carinskih organov (COM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Pridruženi odbori IMCO, JURI, INTA
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 10.11.2011)

Napotitev na odbore

odbor FEMM

- Letno poročilo o človekovih pravicah v svetu v letu 2010 in politika Evropske unije na tem področju (2011/2185(INI))
posredovano pristojni: AFET
mnenje: FEMM, DEVE

odbor AGRI

- Trgovina za spremembe: trgovinska in naložbena strategija EU za južno Sredozemlje po arabski pomladi (2011/2113(INI))
posredovano pristojni: INTA
mnenje: AFET, EMPL, ITRE

odbor AFET

- Izvajanje dvostranske zaščitne klavzule in stabilizacijskega mehanizma za banane iz Sporazuma o pridružitvi med EU in Srednjo Ameriko (COM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
posredovano pristojni: INTA
mnenje: AFET, AGRI

odbor FEMM

- Energetska učinkovitost, razveljavitev direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (COM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
posredovano pristojni: ITRE
mnenje: FEMM, ENVI


15. Pisne izjave, zabeležene v registru (člen 123 poslovnika)

Število podpisov, ki so jih pridobile v registru zabeležene pisne izjave (člen 123(3) poslovnika):

Št. dokumenta

Vlagatelji

Podpisi

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Posredovanje besedil, sprejetih na tej seji

V skladu s členom 179(2) poslovnika bo zapisnik te seje predložen v sprejetje Parlamentu na začetku naslednje seje.

Sprejeta besedila bodo s privolitvijo Parlamenta nemudoma posredovana naslovnikom.


17. Datum naslednjih sej

Naslednji seji bosta 30.novembra in 1.decembra 2011.


18. Prekinitev zasedanja

Zasedanje Parlamenta je prekinjeno.

Seja se je zaključila ob 16.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson , de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Priloga 1 - Potreba po dostopnih storitvah v sili na številki 112 (pisna izjava)

Pisna izjava št. 0035/2011, ki so jo predložili poslanci Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner in Gianni Pittella, o potrebi po dostopnih storitvah v sili na številki 112 (točka 5 zapisnika z dne 17.11.2011 in P7_TA(2011)0519), ki jo je podpisalo 483 poslancev:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov