Index 
Protokoll
PDF 241kWORD 204k
Torsdagen den 17 november 2011 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Inkomna dokument
 3.Fortsatt utveckling av en integrerad havspolitik ***I (debatt)
 4.Bekämpande av olagligt fiske på global nivå (debatt)
 5.Behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster (skriftlig förklaring)
 6.Omröstning
  6.1.EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.2.Fortsatt utveckling av en integrerad havspolitik ***I (omröstning)
  6.3.Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) * (omröstning)
  6.4.Toppmöte EU–Förenta staterna den 28 november 2011 (omröstning)
  6.5.Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (omröstning)
  6.6.Förbud mot klustervapen (omröstning)
  6.7.Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (omröstning)
  6.8.Förhandlingar om associeringsavtalet mellan EU och Georgien (omröstning)
  6.9.Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (omröstning)
  6.10.Bekämpande av olagligt fiske på global nivå (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 10.De interparlamentariska delegationernas sammansättning
 11.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  11.1.Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna
  11.2.Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah
 12.Omröstning
  12.1.Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (omröstning)
  12.2.Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (omröstning)
 13.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 14.Beslut om vissa dokument
 15.Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)
 16.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 17.Datum för nästa sammanträdesperiod
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
 Bilaga 1 - Behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster (skriftlig förklaring)


ORDFÖRANDESKAP: Anni PODIMATA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 10.05.


2. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av beslut nr1639/2006/EG om att upprätta ett ramprogram för konkurrenskraft och innovation (2007–2013) och av förordning (EG) nr 680/2007 om allmänna regler för gemenskapens finansiella stöd på området transeuropeiska nät på transportområdet och energiområdet (KOM(2011)0659 - C7-0372/2011 - 2011/0301(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa (KOM(2011)0665 - C7-0374/2011 – 2011/0302(COD))


Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

rådgivande utskott :

BUDG, ITRE, REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om säkerhet för prospekterings-, undersöknings- och produktionsverksamhet för olja och gas till havs (KOM(2011)0688 - C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))


Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ITRE

rådgivande utskott :

ENVI, EMPL, BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1342/2007 om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen (KOM(2011)0715 - C7-0396/2011 - 2011/0315(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

INTA

rådgivande utskott :

ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/126/EG vad gäller körkort som innehåller ett förarkorts funktioner (KOM(2011)0710 - C7-0400/2011 – 2011/0327(COD))


Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag - Del I (KOM(2011)0452 - C7-0417/2011 – 2011/0202(COD))


Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till anslagsöverföring DEC 51/2011- Avsnitt III – Kommissionen (N7-0103/2011 - C7-0418/2011 - 2011/2296(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

2) från ledamöterna – resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen):

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om övervakning av läkemedelsföretags verksamhet (B7-0612/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, IMCO

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om ändring av den biologiska återhämtningsperioden för svärdfiskfiske (B7-0613/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om att förlänga utbetalningen av livsmedelsstöd till perioden efter den 31 december 2013 (B7-0614/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

AGRI

rådgivande utskott :

REGI, EMPL


3. Fortsatt utveckling av en integrerad havspolitik ***I (debatt)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik [KOM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

Georgios Koumoutsakos redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Damien Abad (ersättare för Dominique Riquet, föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Rosa Estaràs Ferragut (föredragande av yttrande från utskottet REGI), Alain Cadec (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Crescenzio Rivellini för PPE-gruppen, Guido Milana för S&D-gruppen, Pat the Cope Gallagher för ALDE-gruppen, Keith Taylor för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, Nikolaos Salavrakos för EFD-gruppen, Jim Higgins, Ismail Ertug, Gesine Meissner, Peter van Dalen, Nuno Teixeira, Silvia-Adriana Ţicău, Izaskun Bilbao Barandica och Marit Paulsen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jan Kozłowski, Josefa Andrés Barea, Rareş-Lucian Niculescu, Luís Paulo Alves och João Ferreira.

Talare: Maria Damanaki.

ORDFÖRANDESKAP: Giles CHICHESTER
Vice talman

Talare: Georgios Koumoutsakos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.2 i protokollet av den 17.11.2011.


4. Bekämpande av olagligt fiske på global nivå (debatt)

Betänkande om att bekämpa olagligt fiske på global nivå – EU:s roll [2010/2210(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

Isabella Lövin redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talare: Maurice Ponga (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Barbara Matera för PPE-gruppen, Ole Christensen för S&D-gruppen, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen, Marek Józef Gróbarczyk för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Derek Roland Clark för EFD-gruppen, Diane Dodds, grupplös, Josefa Andrés Barea, Ian Hudghton, Elie Hoarau, Francisco Sosa Wagner, Kriton Arsenis och Guido Milana.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Richard Howitt, Gesine Meissner, Silvia-Adriana Ţicău, Andrew Henry William Brons, Ulrike Rodust och Phil Prendergast.

Talare: Maria Damanaki och Isabella Lövin.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.10 i protokollet av den 17.11.2011.


(Sammanträdet avbröts kl. 11.55 och återupptogs kl. 12.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

5. Behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster (skriftlig förklaring)

Talare: Hannes Swoboda återkom till inlägget av Claudio Morganti vid föregående dags debatt om romernas situation i medlemsstaterna (punkt 13 i protokollet av den 16.11.2011).

°
° ° °

Den skriftliga förklaringen nr 0035/2011, som ingivits av Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner och Gianni Pittella, om behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster hade undertecknats av en majoritet av parlamentets ledamöter och skulle följaktligen, i enlighet med artikel 123.3 och 123.4 i arbetsordningen, översändas till mottagarna. Förklaringen skulle offentliggöras i dokumentet Antagna texter från sammanträdet (P7_TA-PROV(2011)0519) och namnen på undertecknarna anges i protokollet (se bilaga 1).

Talare: Ádám Kósa och Marian-Jean Marinescu.


6. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


6.1. EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om EU:s stöd till Internationella brottmålsdomstolen: utmaningar och svårigheter [2011/2109(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Wolfgang Kreissl-Dörfler (A7-0368/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2011)0507)

Inlägg:

Wolfgang Kreissl-Dörfler (föredragande) lade fram tre muntliga ändringsförslag till skäl L, punkt 24 och punkt 48, vilka alla beaktades.


6.2. Fortsatt utveckling av en integrerad havspolitik ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik [KOM(2010)0494 - C7-0292/2010- 2010/0257(COD)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Georgios Koumoutsakos (A7-0163/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0508)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0508)


6.3. Ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets beslut om ramprogrammet för Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom området forskning och utbildning på kärnenergiområdet (2012–2013) [KOM(2011)0072 - C7-0077/2011- 2011/0046(NLE)] - Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. Föredragande: Jan Březina (A7-0360/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2011)0509)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2011)0509)


6.4. Toppmöte EU–Förenta staterna den 28 november 2011 (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0577/2011, B7-0578/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011, B7-0583/2011 och B7-0587/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0577/2011

(ersätter B7-0577/2011, B7-0580/2011, B7-0582/2011 och B7-0587/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Bernd Posselt, Mário David, Krzysztof Lisek, Ria Oomen-Ruijten, Gabriele Albertini, Elena Băsescu, Cristian Dan Preda, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Salvatore Iacolino, Marietta Giannakou, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Francisco José Millán Mon för PPE-gruppen,

Hannes Swoboda och Roberto Gualtieri för S&D-gruppen,

Sarah Ludford, Olle Schmidt, Gesine Meissner, Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff och Alexander Alvaro för ALDE-gruppen,

Jan Zahradil, Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Martin Callanan, Geoffrey Van Orden, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Struan Stevenson, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Hynek Fajmon och Marek Henryk Migalski för ECR-gruppen,

Niki Tzavela.

Antogs (P7_TA(2011)0510)

(Resolutionsförslagen B7-0578/2011 och B7-0583/2011 bortföll.)

Inlägg:

Elmar Brok yttrade sig om ändringsförslag 1.

Sarah Ludford lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 22, vilket beaktades.

Elmar Brok lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en ny punkt 25a, vilket beaktades.


6.5. Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0572/2001

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0511)


6.6. Förbud mot klustervapen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0591/2011, B7-0592/2011 och B7-0593/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0588/2011

(ersätter B7-0588/2001, B7-0589/2011, B7-0590/2011, B7-0592/2011 och B7-0593/2011

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Michael Gahler, Anna Ibrisagic, Tunne Kelam, Roberta Angelilli och Eduard Kukan för PPE-gruppen,

Roberto Gualtieri, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi, Richard Howitt och Ana Gomes för S&D-gruppen,

Marietje Schaake, Elizabeth Lynne, Johannes Cornelis van Baalen, Leonidas Donskis, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Jelko Kacin och Robert Rochefort för ALDE-gruppen,

Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen,

Sabine Lösing, Nikolaos Chountis, Takis Hadjigeorgiou, Gabriele Zimmer, Willy Meyer, Bairbre de Brún, Cornelis de Jong, Alfreds Rubiks och Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen.

Antogs (P7_TA(2011)0512)

(Resolutionsförslag B7-0591/2011 bortföll.)


6.7. Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0608/2001, B7-0609/2011, B7-0610/2011 och B7-0611/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0608/2011

(ersätter B7-0608/2001, B7-0609/2011 och B7-0610/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Marielle Gallo för PPE-gruppen,

Arlene McCarthy för S&D-gruppen,

Diana Wallis för ALDE-gruppen,.

Kay Swinburne och Ashley Fox.

Antogs (P7_TA(2011)0513)

(Resolutionsförslag B7-0611/2011 bortföll.)


6.8. Förhandlingar om associeringsavtalet mellan EU och Georgien (omröstning)

Betänkande med rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Georgien [2011/2133(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Krzysztof Lisek (A7-0374/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0514)

Inlägg:

Krzysztof Lisek (föredragande) yttrade sig före omröstningen.

Hannes Swoboda lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringsförslag 5rev. Det muntliga ändringsförslaget beaktades inte, eftersom fler än 40 ledamöter motsatte sig detta. Hannes Swoboda, för S&D, drog därefter tillbaka ändringsförslag 5rev.


6.9. Integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete (omröstning)

Betänkande om integrering av ett jämställdhetsperspektiv i Europaparlamentets arbete [2011/2151(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Mikael Gustafsson (A7-0351/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0515)


6.10. Bekämpande av olagligt fiske på global nivå (omröstning)

Betänkande om att bekämpa olagligt fiske på global nivå – EU:s roll [2010/2210(INI)] - Fiskeriutskottet. Föredragande: Isabella Lövin (A7-0362/2011)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2011)0516)

Inlägg:

Isabella Lövin (föredragande) lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 35, vilket beaktades.


ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

7. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Wolfgang Kreissl-Dörfler - A7-0368/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Mitro Repo, Anneli Jäätteenmäki och Daniel Hannan

Betänkande Georgios Koumoutsakos - A7-0163/2011

Giovanni La Via, Iva Zanicchi, Elena Băsescu, Seán Kelly och Kay Swinburne

Betänkande Jan Březina - A7-0360/2011

Giovanni La Via, Adam Bielan och Hannu Takkula

Toppmöte EU–Förenta staterna den 28 november 2011 - RC B7-0577/2011

Syed Kamall, David Campbell Bannerman, Elena Băsescu, Mitro Repo, Adam Bielan, Hannu Takkula, Kay Swinburne, Daniel Hannan, Peter Skinner och Paul Murphy

Ett öppet internet och nätneutralitet i Europa - B7-0572/2011

Bendt Bendtsen, Miroslav Mikolášik och Kay Swinburne

Förbud mot klustervapen - RC B7-0588/2022

Mitro Repo, Miroslav Mikolášik, Peter Jahr, Elena Băsescu och Norica Nicolai

Modernisering av lagstiftningen om mervärdesskatt i syfte att stärka den digitala inre marknaden - RC B7-0608/2011

Peter Jahr och Daniel Hannan

Betänkande Krzysztof Lisek - A7-0374/2011

Norica Nicolai, Mitro Repo, Janusz Władysław Zemke och Adam Bielan

Betänkande Isabella Lövin - A7-0362/2011

Giovanni La Via, Peter Jahr, Seán Kelly och Robert Sturdy


8. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


(Sammanträdet avbröts kl. 13.30 och återupptogs kl. 15.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Libor ROUČEK
Vice talman

9. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


10. De interparlamentariska delegationernas sammansättning

På begäran av ALDE-gruppen godkände parlamentet utnämningen av Kent Johansson som medlem av delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Kroatien.


11. Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)

(För rubriker och författare till resolutionsförslagen, se punkt 3 i protokollet av den 15.11.2011).


11.1. Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna

Resolutionsförslag B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 och B7-0606/2011

Bastiaan Belder, Marie-Christine Vergiat, Corina Creţu, Adam Bielan, Cristian Dan Preda, Marietje Schaake och Barbara Lochbihler redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Ana Gomes för S&D-gruppen, Anneli Jäätteenmäki för ALDE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Paul Murphy för GUE/NGL-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Seán Kelly, Mitro Repo, Tomasz Piotr Poręba, Eduard Kukan och George Sabin Cutaş.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Romana Jordan Cizelj, Michael Cashman, Rui Tavares, Ryszard Czarnecki, Paul Rübig och Peter Skinner.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.1 i protokollet av den 17.11.2011.


11.2. Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah

Resolutionsförslag B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 och B7-0607/2011

Michał Tomasz Kamiński, Jaroslav Paška, Marie-Christine Vergiat, Kristian Vigenin, Sari Essayah, Marietje Schaake och Franziska Katharina Brantner redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Rui Tavares för Verts/ALE-gruppen, Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Seán Kelly, Corina Creţu, Eija-Riitta Korhola och Cristian Dan Preda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Anna Záborská, Mitro Repo, Janusz Wojciechowski, Elena Băsescu, Ana Gomes, Carl Schlyter, Tomasz Piotr Poręba, Peter Jahr och Othmar Karas.

Talare: Maria Damanaki (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 12.2 i protokollet av den 17.11.2011.


12. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


12.1. Iran – de senaste fallen av brott mot de mänskliga rättigheterna (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 och B7-0606/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0594/2011

(ersätter B7-0594/2011, B7-0596/211, B7-0598/2011, B7-0599/2011, B7-0601/2011, B7-0604/2011 och B7-0606/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Filip Kaczmarek, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Lena Kolarska-Bobińska, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Tokia Saïfi, Ria Oomen-Ruijten, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Tadeusz Zwiefka, Kurt Lechner, Csaba Sógor och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, María Muñiz De Urquiza, Kathleen Van Brempt, Pino Arlacchi, Corina Creţu, Kristian Vigenin och Michael Cashman för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Robert Rochefort, Sonia Alfano, Leonidas Donskis, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries och Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen;

Tarja Cronberg, Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Rui Tavares, Raül Romeva i Rueda och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Peter van Dalen, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen;

Bastiaan Belder och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA-PROV(2011)0517)


12.2. Egypten, särskilt fallet med bloggaren Alaa Abd El Fatah (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 och B7-0607/2011

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0595/2011

(ersätter B7-0595/2011, B7-0597/2011, B7-0600/2011, B7-0602/2011, B7-0603/2011, B7-0605/2011 och B7-0607/2011):

inlämnat av följande ledamöter:

Elmar Brok, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Elena Băsescu, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Zuzana Roithová, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Eduard Kukan, Anna Záborská, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė och Bogusław Sonik för PPE-gruppen;

Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Saïd El Khadraoui, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza och Kristian Vigenin för S&D-gruppen;

Marietje Schaake, Alexander Graf Lambsdorff, Louis Michel, Robert Rochefort, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle De Sarnez, Sonia Alfano, Alexandra Thein, Leonidas Donskis, Izaskun Bilbao Barandica, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Niccolò Rinaldi, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen och Frédérique Ries för ALDE-gruppen;

Franziska Katharina Brantner, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Barbara Lochbihler, Ulrike Lunacek, Raül Romeva i Rueda, Malika Benarab-Attou, Emilie Turunen och Nicole Kiil-Nielsen för Verts/ALE-gruppen;

Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Valdemar Tomaševski, Ryszard Czarnecki och Peter van Dalen för ECR-gruppen;

Marie-Christine Vergiat och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen;

Bastiaan Belder och Jaroslav Paška för EFD-gruppen.

Antogs (P7_TA-PROV(2011)0518)


13. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.


14. Beslut om vissa dokument

Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden (artikel 48 i arbetsordningen)

utskottet CONT

- Mot en ändamålsenligare och kostnadseffektivare tolkning i Europaparlamentet (2011/2287(INI))

utskottet CULT

- Modernisering av Europas system för högre utbildning (2011/2294(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, AFET, EMPL, ITRE)

- Erkännande och främjande av gränsöverskridande frivilliginsatser i EU (2011/2293(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, EMPL, LIBE)

utskottet DEVE

- Att fastställa ett nytt utvecklingssamarbete med Latinamerika (2011/2286(INI))
(rådgivande utskott: AFET)

utskottet ECON

- Kvalitetsledning för den europeiska statistiken (2011/2289(INI))
(rådgivande utskott: REGI)

- Europas attraktionskraft på investerare (2011/2288(INI))
(rådgivande utskott: ITRE, REGI)

- De offentliga finanserna i EMU - 2011 (2011/2274(INI))

utskottet FEMM

- Kvinnor i politiskt beslutsfattande - kvalitet och jämställdhet (2011/2295(INI))

- Tillämpning av principen om lika lön för manliga och kvinnliga anställda för samma eller likvärdigt arbete (2011/2285(INI))
(rådgivande utskott: EMPL)

utskottet ITRE

- Skydd av kritisk infrastruktur. Resultat och kommande åtgärder: vägen mot global it-säkerhet (2011/2284(INI))
(rådgivande utskott: AFET, LIBE)

utskottet JURI

- 18:e rapporten om bättre lagstiftning - Tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna (2010) (2011/2276(INI))
(rådgivande utskott: AFCO)

- Tjugoåttonde årsrapporten om kontrollen av EU-rättens tillämpning (2010) (2011/2275(INI))
(rådgivande utskott: PETI, IMCO)

utskottet PECH

- Småskaligt och icke-industriellt fiske samt reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (2011/2292(INI))
(rådgivande utskott: DEVE)

- Rapporteringskrav enligt förordning (EG) nr 2371/2002 om bevarande och hållbart utnyttjande av fiskeresurserna inom ramen för den gemensamma fiskeripolitiken (2011/2291(INI))
(rådgivande utskott: ENVI)

- Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken - Övergripande meddelande (2011/2290(INI))
(rådgivande utskott: DEVE, ENVI, EMPL, REGI)

Associerade utskott

utskottet IMCO

- Tullens kontroll av att immateriella rättigheter efterlevs (KOM(2011)0285 - C7-0139/2011 - 2011/0137(COD))
Associerade utskott IMCO, JURI, INTA
(Till följd av talmanskonferensens beslut av den 10.11.2011)

Hänvisningar till utskott

utskottet FEMM

- Årsrapport om de mänskliga rättigheterna i världen 2010 och EU:s politik på området (2011/2185(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: AFET
rådgivande utskott: FEMM, DEVE

utskottet AGRI

- Handel för att uppnå förändring: EU:s handels- och investeringsstrategi för södra Medelhavsområdet efter vårrevolutionerna i arabländerna (2011/2113(INI))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, EMPL, ITRE

utskottet AFET

- Tillämpning av den bilaterala skyddsklausulen och stabiliseringsmekanismen för bananer i avtalet om upprättande av en associering mellan EU och Centralamerika (KOM(2011)0599 - C7-0306/2011 - 2011/0263(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: INTA
rådgivande utskott: AFET, AGRI

utskottet FEMM

- Energieffektivitet, upphävande av direktiv 2004/8/EG och 2006/32/EG (KOM(2011)0370 - C7-0168/2011 - 2011/0172(COD))
hänvisat till ansvarigt utskott: ITRE
rådgivande utskott: FEMM, ENVI


15. Skriftliga förklaringar för införande i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

Talmannen informerade parlamentet om antalet ledamöter som undertecknat följande skriftliga förklaringar (artikel 123.3 i arbetsordningen):

Nr

Från

Underskrifter

0036/2011

Valdemar Tomaševski

41

0037/2011

Spyros Danellis, Maria Da Graça Carvalho, Kyriakos Mavronikolas, Alyn Smith, Giommaria Uggias

289

0038/2011

Harlem Désir, Cornelis de Jong, Corinne Lepage, Ulrike Lunacek, Mariya Nedelcheva

94

0039/2011

Véronique Mathieu, Roberta Angelilli, Edite Estrela, Jean Lambert, Katarína Neveďalová

295

0040/2011

George Sabin Cutaş, Salvatore Iacolino, Ramona Nicole Mănescu, Michèle Rivasi

86

0041/2011

Alain Cadec, Wojciech Michał Olejniczak, Michail Tremopoulos, Andrea Zanoni

236

0042/2011

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Willy Meyer, Michail Tremopoulos, Cecilia Wikström, Artur Zasada

115

0043/2011

Philip Claeys, Andreas Mölzer, Fiorello Provera

11

0044/2011

Andrew Duff, Mairead McGuinness, Ádám Kósa

42

0045/2011

Miguel Angel Martínez Martínez, Fiona Hall, Filip Kaczmarek, Teresa Riera Madurell, Judith Sargentini

45

0046/2011

Alyn Smith, Bairbre de Brún, Esther de Lange, Jörg Leichtfried, Marit Paulsen

35


16. Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden

Enligt artikel 179.2 i arbetsordningen ska protokollet från sammanträdet föreläggas kammaren för justering vid inledningen av nästföljande sammanträde.

Efter parlamentets godkännande ska de antagna texterna omedelbart översändas till behöriga instanser.


17. Datum för nästa sammanträdesperiod

Nästa sammanträdesperiod skulle äga rum den 30 november1 december 2011.


18. Avbrytande av sessionen

Europaparlamentets session avbröts.

Sammanträdet avslutades kl. 16.25.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Auconie, Audy, Auken, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldassarre, Balzani, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Boulland, Bové, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Cofferati, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, David, De Angelis, De Backer, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Färm, Feio, Ferber, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Fox, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griffin, Gróbarczyk, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Helmer, Herranz García, Hibner, Higgins, Hoang Ngoc, Hoarau, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Johansson , de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kastler, Kazak, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Kleva, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Meissner, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Motti, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Nattrass, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnieber-Jastram, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scottà, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stolojan, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka


Bilaga 1 - Behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster (skriftlig förklaring)

Den skriftliga förklaringen nr 0035/2011, som ingivits av Marian-Jean Marinescu, Ádám Kósa, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner och Gianni Pittella om behovet av allmänt tillgängliga 112-larmtjänster (punkt 5 i protokollet av den 17.11.2011 och P7_TA(2011)0519), hade undertecknats av följande 483 ledamöter:

Damien Abad, János Áder, Gabriele Albertini, Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, François Alfonsi, Alexander Alvaro, Luís Paulo Alves, Josefa Andrés Barea, Laima Liucija Andrikienė, Elena Oana Antonescu, Alfredo Antoniozzi, Kader Arif, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Jean-Pierre Audy, Margrete Auken, Inés Ayala Sender, Liam Aylward, Pilar Ayuso, Georges Bach, Zoltán Bagó, Burkhard Balz, Paolo Bartolozzi, Elena Băsescu, Regina Bastos, Edit Bauer, Catherine Bearder, George Becali, Heinz K. Becker, Bastiaan Belder, Ivo Belet, Malika Benarab-Attou, Jean-Luc Bennahmias, Luigi Berlinguer, Thijs Berman, Jean-Paul Besset, Slavi Binev, Lothar Bisky, Mara Bizzotto, Sebastian Valentin Bodu, Vito Bonsignore, Mario Borghezio, Piotr Borys, Philippe Boulland, José Bové, Sharon Bowles, Frieda Brepoels, Jan Březina, Elmar Brok, Andrew Henry William Brons, Zuzana Brzobohatá, Cristian Silviu Buşoi, Simon Busuttil, Reinhard Bütikofer, Milan Cabrnoch, Alain Cadec, Wim van de Camp, Antonio Cancian, Pascal Canfin, Luis Manuel Capoulas Santos, Salvatore Caronna, Maria Da Graça Carvalho, David Casa, Michael Cashman, Carlo Casini, Françoise Castex, Pilar del Castillo Vera, Jean-Marie Cavada, Alejandro Cercas, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Ole Christensen, Philip Claeys, Carlos Coelho, Sergio Gaetano Cofferati, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia De Campos, Ricardo Cortés Lastra, Silvia Costa, Michael Cramer, Jürgen Creutzmann, Rosario Crocetta, Tarja Cronberg, George Sabin Cutaş, Ryszard Czarnecki, Frédéric Daerden, Peter van Dalen, Vasilica Viorica Dăncilă, Spyros Danellis, Michel Dantin, Joseph Daul, Mário David, Francesco De Angelis, Philippe De Backer, Bairbre de Brún, Paolo De Castro, Véronique De Keyser, Karima Delli, Anne Delvaux, Luigi Ciriaco De Mita, Marielle De Sarnez, Albert Deß, Tamás Deutsch, Nirj Deva, Christine De Veyrac, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Leonardo Domenici, Leonidas Donskis, Andrew Duff, Isabelle Durant, Christian Ehler, Martin Ehrenhauser, Lena Ek, Saïd El Khadraoui, Ioan Enciu, Frank Engel, Christian Engström, Derk Jan Eppink, Cornelia Ernst, Ismail Ertug, Sari Essayah, Rosa Estaràs Ferragut, Jill Evans, Tanja Fajon, Richard Falbr, Göran Färm, Diogo Feio, Markus Ferber, José Manuel Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Carlo Fidanza, Ilda Figueiredo, Monika Flašíková Beňová, Hélène Flautre, Knut Fleckenstein, Lorenzo Fontana, Vicky Ford, Gaston Franco, Kinga Gál, Pat the Cope Gallagher, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Iratxe García Pérez, Eider Gardiazábal Rubial, Elisabetta Gardini, Salvador Garriga Polledo, Jean-Paul Gauzès, Gerben-Jan Gerbrandy, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Marietta Giannakou, Sven Giegold, Adam Gierek, Béla Glattfelder, Charles Goerens, Ana Gomes, Kinga Göncz, Sylvie Goulard, Luis de Grandes Pascual, Ingeborg Gräßle, Catherine Grèze, Nathalie Griesbeck, Nick Griffin, Marek Józef Gróbarczyk, Mathieu Grosch, Françoise Grossetête, Enrique Guerrero Salom, Sylvie Guillaume, Zita Gurmai, Cristina Gutiérrez-Cortines, András Gyürk, Takis Hadjigeorgiou, Gerald Häfner, Carl Haglund, Fiona Hall, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Ágnes Hankiss, Satu Hassi, Martin Häusling, Jacky Hénin, Edit Herczog, Esther Herranz García, Jolanta Emilia Hibner, Jim Higgins, Liem Hoang Ngoc, Elie Hoarau, Monika Hohlmeier, Richard Howitt, Danuta Maria Hübner, Ian Hudghton, Stephen Hughes, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Salvatore Iacolino, Stanimir Ilchev, Juozas Imbrasas, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Ville Itälä, Carlos José Iturgaiz Angulo, Iliana Ivanova, Liisa Jaakonsaari, Yannick Jadot, Peter Jahr, Lívia Járóka, Danuta Jazłowiecka, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Elisabeth Jeggle, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Eva Joly, Romana Jordan Cizelj, Dan Jørgensen, Philippe Juvin, Jelko Kacin, Filip Kaczmarek, Sandra Kalniete, Krišjānis Kariņš, Ioannis Kasoulides, Martin Kastler, Tunne Kelam, Franziska Keller, Seán Kelly, Nicole Kiil-Nielsen, Evgeni Kirilov, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Lena Kolarska-Bobińska, Ádám Kósa, Georgios Koumoutsakos, Béla Kovács, Andrey Kovatchev, Jan Kozłowski, Holger Krahmer, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Werner Kuhn, Alain Lamassoure, Jean Lambert, Philippe Lamberts, Vytautas Landsbergis, Esther de Lange, Giovanni La Via, Agnès Le Brun, Jörg Leichtfried, Jo Leinen, Jean-Marie Le Pen, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Kartika Tamara Liotard, Krzysztof Lisek, Barbara Lochbihler, Morten Løkkegaard, Veronica Lope Fontagné, Juan Fernando López Aguilar, Sabine Lösing, Isabella Lövin, Sarah Ludford, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ulrike Lunacek, George Lyon, Linda McAvan, Arlene McCarthy, Mairead McGuinness, Edward McMillan-Scott, Monica Luisa Macovei, Toine Manders, Ramona Nicole Mănescu, Riikka Manner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marian-Jean Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Miguel Angel Martínez Martínez, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Clemente Mastella, Barbara Matera, Véronique Mathieu, Marisa Matias, Iosif Matula, Mario Mauro, Kyriakos Mavronikolas, Hans-Peter Mayer, Jaime Mayor Oreja, Erminia Mazzoni, Gesine Meissner, Nuno Melo, Íñigo Méndez de Vigo, Emilio Menéndez del Valle, Judith A. Merkies, Morten Messerschmidt, Alajos Mészáros, Louis Michel, Miroslav Mikolášik, Guido Milana, Francisco José Millán Mon, Gay Mitchell, Andreas Mölzer, Claude Moraes, Claudio Morganti, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Murphy, Cristiana Muscardini, Mike Nattrass, Katarína Neveďalová, Bill Newton Dunn, Rareş-Lucian Niculescu, Lambert van Nistelrooij, Franz Obermayr, Raimon Obiols, Kristiina Ojuland, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Ria Oomen-Ruijten, Csaba Őry, Siiri Oviir, Ivari Padar, Rolandas Paksas, Chrysoula Paliadeli, Vladko Todorov Panayotov, Pier Antonio Panzeri, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Georgios Papastamkos, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Ioan Mircea Paşcu, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Marit Paulsen, Vincent Peillon, Andres Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Sirpa Pietikäinen, Mario Pirillo, Gianni Pittella, Pavel Poc, Anni Podimata, Maurice Ponga, Konstantinos Poupakis, Cristian Dan Preda, Phil Prendergast, Vittorio Prodi, Franck Proust, Fiorello Provera, Miloslav Ransdorf, Vladimír Remek, Mitro Repo, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Niccolò Rinaldi, Dominique Riquet, Michèle Rivasi, Crescenzio Rivellini, Zuzana Roithová, Carmen Romero López, Raül Romeva i Rueda, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Libor Rouček, Paul Rübig, Alfreds Rubiks, Heide Rühle, Tokia Saïfi, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Potito Salatto, Nikolaos Salavrakos, Matteo Salvini, Antolín Sánchez Presedo, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Daciana Octavia Sârbu, Judith Sargentini, Amalia Sartori, Jacek Saryusz-Wolski, David-Maria Sassoli, Algirdas Saudargas, Vilja Savisaar-Toomast, Christel Schaldemose, Carl Schlyter, Olle Schmidt, Birgit Schnieber-Jastram, György Schöpflin, Elisabeth Schroedter, Andreas Schwab, Edward Scicluna, Giancarlo Scottà, Olga Sehnalová, Joanna Senyszyn, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Peter Skinner, Theodoros Skylakakis, Alyn Smith, Csaba Sógor, Renate Sommer, Søren Bo Søndergaard, Francisco Sosa Wagner, Bart Staes, Georgios Stavrakakis, Jutta Steinruck, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Michèle Striffler, Robert Sturdy, László Surján, Gianluca Susta, Hannes Swoboda, József Szájer, Csanád Szegedi, Csaba Sándor Tabajdi, Hannu Takkula, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Marc Tarabella, Indrek Tarand, Rui Tavares, Keith Taylor, Nuno Teixeira, Sampo Terho, Alexandra Thein, Eleni Theocharous, Michael Theurer, Britta Thomsen, Marianne Thyssen, Silvia-Adriana Ţicău, Patrice Tirolien, László Tőkés, Valdemar Tomaševski, Catherine Trautmann, Michail Tremopoulos, Ramon Tremosa i Balcells, Kyriacos Triantaphyllides, Helga Trüpel, Rafał Trzaskowski, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Emilie Turunen, Niki Tzavela, Giommaria Uggias, Traian Ungureanu, Vladimir Urutchev, Viktor Uspaskich, Corneliu Vadim Tudor, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Frank Vanhecke, Geoffrey Van Orden, Bernadette Vergnaud, Alejo Vidal-Quadras, Oldřich Vlasák, Dominique Vlasto, Graham Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Anja Weisgerber, Angelika Werthmann, Cecilia Wikström, Glenis Willmott, Sabine Wils, Iuliu Winkler, Jacek Włosowicz, Janusz Wojciechowski, Corien Wortmann-Kool, Luis Yáñez-Barnuevo García, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská, Boris Zala, Pablo Zalba Bidegain, Iva Zanicchi, Andrea Zanoni, Artur Zasada, Tatjana Ždanoka, Roberts Zīle, Gabriele Zimmer, Milan Zver, Tadeusz Zwiefka.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy