Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες

8. Κατάθεση εγγράφων

Κατατέθηκαν τα ακόλουθα έγγραφα:

1) από το Συμβούλιο και την Επιτροπή

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ένα πρόγραμμα για τους καταναλωτές 2014-2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

BUDG, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Υγεία για την ανάπτυξη», του τρίτου πολυετούς προγράμματος δράσης της ΕΕ στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και της οδηγίας 2011/61/ΕΕ σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων όσον αφορά την υπέρμετρη στήριξη στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 για τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

JURI, IMCO

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ανελκυστήρων και κατασκευαστικών στοιχείων ασφάλειας για ανελκυστήρες (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα των οργάνων μετρήσεων στην αγορά (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

γνωμοδότηση :

REGI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διαθεσιμότητα στην αγορά ειδών πυροτεχνίας (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών όσον αφορά τις συσκευές και τα συστήματα προστασίας που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί εντός ορισμένων ορίων τάσης (αναδιατύπωση) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τη διάθεση στην αγορά απλών δοχείων πίεσης (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα και για την κατάργηση της οδηγίας 89/336/ΕΟΚ (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την εναρμόνιση των νόμων των κρατών μελών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα στην αγορά οργάνων ζύγισης μη αυτόματης λειτουργίας (Αναδιατύπωση) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

IMCO

γνωμοδότηση :

ITRE, JURI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1185/2003 σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καρχαρία επί του σκάφους (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1300/2008 του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2008 για τη θέσπιση πολυετούς σχεδίου για το απόθεμα ρέγγας που κατανέμεται δυτικά της Σκωτίας και για την αλιεία του αποθέματος αυτού (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή επ' αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

PECH

γνωμοδότηση :

ENVI

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης και υποβολής εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και υποβολής άλλων πληροφοριών σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο που αφορούν την κλιματική αλλαγή (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

γνωμοδότηση :

ITRE, TRAN

- Πρόταση απόφασης του Συμβουλιου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών της Ευρωπαικής Ένωσης, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας και, ως τέταρτου συμβαλλόμενου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας, και σχετικά με τη σύναψη της συμπληρωματικής συμφωνίας μεταξύ, ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας, και ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας, για την εφαρμογή της συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ, ως πρώτου συμβαλλόμενου μέρους, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ως δεύτερου συμβαλλόμενου μέρους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, ως τρίτου συμβαλλόμενου μέρους, της Ισλανδίας, και ως τέταρτου συμβαλλόμενου μέρους, του Βασιλείου της Νορβηγίας (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

αναπομπή

επί της ουσίας :

TRAN

- Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Σύμφωνα με το άρθρο 124(1), και το άρθρο 125(1), του Κανονισμού, ο Πρόεδρος δηλώνει ότι θα διαβουλευθεί με την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών επ’ αυτής της προτάσεως.

αναπομπή

επί της ουσίας :

CULT

γνωμοδότηση :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Πρόταση μεταφοράς πιστώσεων DEC 52/2011 - Τμήμα III – Επιτροπή (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 του γενικού προϋπολογισμού του 2011 - Θέση του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 7 στο γενικό προϋπολογισμό του 2011- Θέση του Συμβουλίου της 30ης Νοεμβρίου 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

αναπομπή

επί της ουσίας :

BUDG

- Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διοικητική συνεργασία στον τομέα των ειδικών φόρων κατανάλωσης (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

αναπομπή

επί της ουσίας :

ECON

γνωμοδότηση :

INTA, IMCO

2) από τις κοινοβουλευτικές επιτροπές

2.1) εκθέσεις:

- Έκθεση σχετικά με τα ζητήματα που έχουν θέσει αναφέροντες για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων, και σχετικών οδηγιών, στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2011/2038(INI)) - επιτροπή PETI - Εισηγητής: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγητής: János Áder (A7-0339/2011)

- Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ για το 2010 (2011/2156(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγητής: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1406/2002 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - επιτροπή TRAN - Εισηγητής: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 όσον αφορά την επιστρεπτέα ενίσχυση και τη χρηματοοικονομική τεχνική (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2002/546/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής της (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την τροποποίηση της απόφασης 2007/659/ΕΚ όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής και την ετήσια ποσόστωση με μειωμένο ειδικό φόρο κατανάλωσης (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Έκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου όσον αφορά ορισμένες διατάξεις σχετικά με τη χρηματοοικονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν ή απειλούνται από σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - επιτροπή REGI - Εισηγήτρια: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Έκθεση σχετικά με το ευρωπαϊκό εξάμηνο συντονισμού των οικονομικών πολιτικών (2011/2071(INI)) - επιτροπή ECON - Εισηγήτρια: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Έκθεση σχετικά με τροποποιήσεις του Κανονισμού που αφορούν κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα οικονομικών συμφερόντων και σύγκρουσης συμφερόντων (2011/2174(REG)) - επιτροπή AFCO - Εισηγητής: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Έκθεση που περιέχει τις συστάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Ουκρανίας (2011/2132(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση της Κροατίας για την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (2011/2191(INI)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - επιτροπή AFET - Εισηγητής: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Έκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive από την Πορτογαλία) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Έκθεση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2009/019 FR/Renault από τη Γαλλία) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***IΕκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1931/2006 όσον αφορά τη συμπερίληψη της περιοχής του Καλίνινγκραντ και ορισμένων πολωνικών νομών στην επιλέξιμη παραμεθόρια περιοχή (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - επιτροπή LIBE - Εισηγητής: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Έκθεση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των τελωνείων (2011/2083(INI)) - επιτροπή IMCO - Εισηγητής: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Έκθεση σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου όσον αφορά το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2011, Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - επιτροπή BUDG - Εισηγήτρια: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση για την άρση της ασυλίας του Γεωργίου Τούσσα (2011/2057(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Luigi de Magistris (2011/2076(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Έκθεση σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Viktor Uspaskich (2011/2099(IMM)) - επιτροπή JURI - Εισηγητής: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) συστάσεις για τη δεύτερη ανάγνωση:

- ***II Σύσταση για τη δεύτερη ανάγνωση σχετικά με θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση για την έκδοση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - επιτροπή ENVI - Εισηγήτρια: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) από τους βουλευτές, προτάσεις ψηφίσματος (άρθρο 120 του Κανονισμού)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την προώθηση δράσεων για τους εργαζομένους κάτω των 25 ετών (B7-0616/2011)

αναπομπή

επί της ουσίας :

EMPL

γνωμοδότηση :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Πρόταση ψηφίσματος σχετικά με την καλλιέργεια ποσειδωνίας με στόχο την προστασία του παρακτίου οικοσυστήματος (B7-0617/2011)

αναπομπή

επί της ουσίας :

ENVI

4) από την επιτροπή συνδιαλλαγής

- Κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ αι του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Kοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1889/2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής σχετικά με τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Διαδικασία προϋπολογισμού 2012 - ΄Εγγραφο συνδιαλλαγής - Κοινό Σχέδιο (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) από την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής

- ***III Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 1934/2006 σχετικά με τη θέσπιση χρηματοδοτικού μέσου για τη συνεργασία με τις εκβιομηχανισμένες και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγητής: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006, για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγητής: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1905/2006 για τη θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγητής: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Έκθεση σχετικά με το εγκριθέν από την επιτροπή συνδιαλλαγής κοινό σχέδιο κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1889/2006, για την καθιέρωση χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής - Εισηγήτρια: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Έκθεση σχετικά με το κοινό σχέδιο που ενέκρινε η επιτροπή συνδιαλλαγής στο πλαίσιο της διαδικασίας του προϋπολογισμού 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιτροπή συνδιαλλαγής – Εισηγητές: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου