Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 30. november 2011 - Brüssel

8. Esitatud dokumendid

Järgmised dokumendid on Euroopa Parlamendile esitanud

1) nõukogu ja komisjon

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus 2014.–2020. aasta tarbijakaitseprogrammi kohta (KOM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

BUDG, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse programm „Tervis majanduskasvuks”, ELi kolmas mitmeaastane tegevusprogramm tervishoiu valdkonnas aastateks 2014−2020 (KOM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta ning direktiivi 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta seoses liigse tuginemisega krediidireitingutele (KOM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1060/2009 reitinguagentuuride kohta (KOM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

JURI, IMCO

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv liftide ja lifti ohutusseadiste turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mõõtevahendite turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud lõhkematerjalide turul kättesaadavaks tegemist ja järelevalvet käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutuselevõtmise kohta (KOM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

nõuandvad komisjonid :

REGI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv pürotehniliste toodete turul kättesaadavaks tegemistkäsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavates pingevahemikes kasutatavate elektriseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv lihtsate surveanumate turule laskmist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamisekohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv elektromagnetilist ühilduvust käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv mitteautomaatkaalude turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (uuesti sõnastatud) (KOM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

IMCO

nõuandvad komisjonid :

ITRE, JURI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1185/2003 haiuimede eemaldamise kohta laevade pardal (KOM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määrust (EÜ) nr 1300/2008, millega kehtestatakse Šotimaa lääneranniku vete heeringavarude ja nende püügi mitmeaastane kava (KOM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
President andis vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 teada, et ta konsulteerib selle ettepaneku asjus Majandus- ja Sotsiaalkomiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

PECH

nõuandvad komisjonid :

ENVI

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus kasvuhoonegaaside heite seire- ja aruandlusmehhanismi ja kliimamuutusi käsitleva muu olulise ELi ja riikliku teabe esitamise kohta (KOM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

nõuandvad komisjonid :

ITRE, TRAN

- Ettepanek võtta vastu nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, milles käsitletakse ühelt poolt Ameerika Ühendriikide, teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise lennutranspordilepingu sõlmimist ning ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, teiselt poolt Islandi ning kolmandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise kõrvallepingu sõlmimist seoses ühelt poolt Ameerika Ühendriikide, teiselt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide, kolmandalt poolt Islandi ning neljandalt poolt Norra Kuningriigi vahelise kõrvallepingu kohaldamisega (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

TRAN

- Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus programmi „Loov Euroopa” kehtestamise kohta (KOM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
President konsulteerib vastavalt kodukorra artikli 124 lõikele 1 ja artikli 125 lõikele 1 selle ettepaneku asjus Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komiteega.

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

CULT

nõuandvad komisjonid :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Assigneeringute ümberpaigutamise ettepanek DEC 52/2011 - III jagu - Komisjon (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2011. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 6: nõukogu 30. novembri 2011. aasta seisukoht (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- 2011. aasta üldeelarve paranduseelarve projekt nr 7: nõukogu 30. novembri 2011. aasta seisukoht (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

BUDG

- Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus: Aktsiisialane halduskoostöö (KOM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ECON

nõuandvad komisjonid :

INTA, IMCO

2) parlamendikomisjonid:

2.1) raportid

- Raport küsimuste kohta, mida petitsioonide esitajad on tõstatanud seoses jäätmekäitluse direktiivi ja sellega seotud direktiivide kohaldamisega Euroopa Liidu liikmesriikides (2011/2038(INI)) - PETI komisjon - Raportöör: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv ohtlike ainetega seotud suurõnnetuse ohu ohjeldamise kohta (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: János Áder (A7-0339/2011)

- Raport Euroopa Keskpanga 2010. aasta aruande kohta (2011/2156(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1406/2002, millega luuakse Euroopa Meresõiduohutuse Amet (KOM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN komisjon - Raportöör: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses tagasimakstava abi ja finantskorraldusega (KOM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2002/546/EÜ seoses selle kohaldamisajaga (KOM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- *Raport ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2007/659/EÜ seoses otsuse kohaldamisajaga ja aastakvoodiga, millele kohaldatakse vähendatud aktsiisimäära (KOM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1083/2006 seoses teatavate finantsjuhtimist käsitlevate sätetega selliste liikmesriikide suhtes, kes on sattunud tõsistesse finantsstabiilsusega seotud raskustesse või keda ähvardab oht sattuda sellistesse raskustesse (KOM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI komisjon - Raportöör: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Raport Majanduspoliitika koordineerimise Euroopa poolaasta kohta (2011/2071(INI)) - ECON komisjon - Raportöör: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Raport kodukorra muutmise kohta seoses Euroopa Parlamendi liikmete majanduslikke huve ja huvide konflikti käsitleva käitumisjuhendiga (2011/2174(REG)) - AFCO komisjon - Raportöör: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Raport Euroopa Parlamendi soovituste kohta nõukogule, komisjonile ja Euroopa välisteenistusele ELi–Ukraina assotsieerimislepingu sõlmimiseks peetavate läbirääkimiste kohta (2011/2132(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Raport Horvaatia taotluse kohta Euroopa Liiduga ühinemiseks (2011/2191(INI)) - AFET komisjon - Raportöör: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- ***Soovitus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Liidu Nõukogu otsus Horvaatia Vabariigi Euroopa Liidu liikmeks võtmise kohta (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET komisjon - Raportöör: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugal) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2009/019 FR/Renault, Prantsusmaa) (KOM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***I Raport Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1931/2006, et lisada määruses sätestatud piirialasse Kaliningradi oblast ja teatavad Poola haldusüksused (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE komisjon - Raportöör: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Raport tolli ajakohastamise kohta (2011/2083(INI)) - IMCO komisjon - Raportöör: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Raport nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2011. aasta paranduseelarve projekti nr 6/2011 kohta, III jagu – Komisjon (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG komisjon - Raportöör: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Raport Georgios Toussase puutumatuse äravõtmise taotluse kohta (2011/2057(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Raport Viktor Uspaskichi puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2011/2162(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Raport Luigi de Magistrise puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2011/2076(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Raport Viktor Uspaskichi puutumatuse ja eesõiguste kaitsmise taotluse kohta (2011/2099(IMM)) - JURI komisjon - Raportöör: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) soovitused teisele lugemisele:

- ***II Soovitus teisele lugemisele nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI komisjon - Raportöör: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) parlamendiliikmed: resolutsiooni ettepanekud (kodukorra artikkel 120)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek alla 25-aastaste töötajate aitamiseks võetavate meetmete edendamise kohta (B7-0616/2011)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

EMPL

nõuandvad komisjonid :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Resolutsiooni ettepanek posidonia kasvatamise kohta rannikualade ökosüsteemi kaitsmiseks (B7-0617/2011)

edasi saadetud

vastutavale komisjonile :

ENVI

4) lepituskomitee:

- Lepituskomitee poolt heakskiidetud ühine tekst: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1934/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Lepituskomitee poolt heakskiidetud ühine tekst: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Lepituskomitee poolt heakskiidetud ühine tekst: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Lepituskomitee poolt heakskiidetud ühine tekst: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- 2012. aasta eelarve menetlus - Lepitusdokument – Ühine tekst (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) parlamendi delegatsioon lepituskomitees:

- ***III Raport lepituskomitees heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1934/2006, millega luuakse rahastamisvahend koostööks tööstus- ning teiste suure sissetulekuga riikide ja territooriumitega (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Raport lepituskomitees heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Raport lepituskomitees heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1905/2006, millega luuakse arengukoostöö rahastamisvahend (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Raport lepituskomitees heaks kiidetud ühise teksti kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1889/2006 rahastamisvahendi loomise kohta demokraatia ja inimõiguste edendamiseks kogu maailmas (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöör: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Raport lepituskomitees 2012. aasta eelarvemenetluse raames heaks kiidetud ühise teksti kohta (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - parlamendi delegatsioon lepituskomitees - Raportöörid: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika