Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2011 m. lapkričio 30 d. - Briuselis

8. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Tarybos ir Komisijos:

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Vartotojų programos 2014–2020m. (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

BUDG, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo patvirtinama trečioji daugiametė ES sveikatos srities veiksmų 2014–2020 m. programa „Sveikata ekonomikos augimui skatinti“ (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria dėl per didelio kliovimosi kredito reitingais iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo ir Direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.1060/2009 dėl kredito reitingų agentūrų (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

JURI, IMCO

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftų ir lifto saugos įtaisų tiekimu rinkai , suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su matavimo priemonių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su civiliniam naudojimui skirtų sprogmenų tiekimu rinkai ir priežiūra, nuostatų suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl ES solidarumo fondo lėšų mobilizavimo (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

nuomonė :

REGI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių supirotechnikos gaminių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemomis, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrose įtampos ribose skirtų naudoti elektros įrenginių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių supaprastųjų slėginių indų tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su elektromagnetiniu suderinamumu, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su neautomatinių svarstyklių tiekimu rinkai, suderinimo (nauja redakcija) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

IMCO

nuomonė :

ITRE, JURI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr.1185/2003 dėl ryklių pelekų pašalinimo laivuose (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas 2008m. gruodžio 18d. Tarybos reglamentas (EB) Nr.1300/2008, nustatantis atlantinių silkių išteklių, esančių į vakarus nuo Škotijos, ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimo stebėsenos bei ataskaitų ir kitos su klimato kaita susijusios nacionalinio bei Sąjungos lygmens informacijos teikimo mechanizmo“ (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

nuomonė :

ITRE, TRAN

- Pasiūlymas dėl Tarybos ir Taryboje posėdžiavusių Europos sąjungos valstybių narių vyriausybių atstovų sprendimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo sudarymo ir dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės papildomo susitarimo dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Europos Sąjungos bei jos valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos Karalystės oro susisiekimo susitarimo taikymo sudarymo (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

perduota

atsakingam komitetui :

TRAN

- Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Pagal Darbo tvarkos taisyklių 124 straipsnio 1 dalį ir 125 straipsnio 1 dalį Parlamento pirmininkas dėl šio pasiūlymo konsultuosis su Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu ir Regionų komitetu.

perduota

atsakingam komitetui :

CULT

nuomonė :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Pasiūlymas perkelti DEC 52/2011 asignavimus - III skirsnis - Komisija (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 6 projektas. 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos pozicija (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- 2011 m. bendrojo biudžeto taisomojo biudžeto Nr. 7 projektas. 2011 m. lapkričio 30 d. Tarybos pozicija (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

perduota

atsakingam komitetui :

BUDG

- Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento „Administracinis bendradarbiavimas akcizų srityje“ (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

perduota

atsakingam komitetui :

ECON

nuomonė :

INTA, IMCO

2) Parlamento komitetų:

2.1) pranešimai:

- Pranešimas dėl klausimų, kuriuos peticijų pateikėjai iškėlė dėl Atliekų tvarkymo direktyvos ir su ja susijusių direktyvų taikymo Europos Sąjungos valstybėse narėse (2011/2038(INI)) - PETI komitetas - Pranešėjas: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl didelių avarijų, susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis, pavojaus kontrolės (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėjas: János Áder (A7-0339/2011)

- Pranešimas dėl Europos centrinio banko (ECB) 2010 m. metinės ataskaitos (2011/2156(INI)) - ECON komitetas - Pranešėjas: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1406/2002, įsteigiantį Europos jūrų saugumo agentūrą (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN komitetas - Pranešėjas: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl grąžintinos paramos ir finansų inžinerijos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2002/546/EB dėl jo taikymo laikotarpio (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- *Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamos Sprendimo 2007/659/EB nuostatos dėl jo taikymo laikotarpio ir sumažinto akcizo tarifo taikymo metinei kvotai (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl tam tikrų finansų valdymo nuostatų, taikytinų tam tikroms valstybėms narėms, kurios turi didelių finansinio stabilumo sunkumų ar kurioms tokie sunkumai gresia, iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI komitetas - Pranešėja: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Pranešimas dėl Europos ekonominės politikos koordinavimo semestro (2011/2071(INI)) - ECON komitetas - Pranešėja: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Pranešimas dėl Darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, susijusių Europos Parlamento narių elgesio kodeksu finansinių interesų ir interesų konfliktų klausimais (2011/2174(REG)) - AFCO komitetas - Pranešėjas: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Pranešimas su Europos Parlamento rekomendacijomis Tarybai, Komisijai ir Europos išorės veiksmų tarnybai dėl derybų dėl ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo (2011/2132(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Pranešimas dėl Kroatijos paraiškos tapti Europos Sąjungos nare (2011/2191(INI)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- ***Rekomendacija dėl Europos Sąjungos Tarybos sprendimo dėl Kroatijos Respublikos priėmimo į Europos Sąjungą projekto (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET komitetas - Pranešėjas: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Portugalijos paraiška „EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive“) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Prancūzijos paraiška „EGF/2009/019 FR/Renault“) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***IPranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1931/2006 ir kuriuo Kaliningrado sritis ir konkretūs Lenkijos administraciniai rajonai įtraukiami kaip reikalavimus atitinkanti pasienio teritorija (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE komitetas - Pranešėjas: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Pranešimas dėl muitinių modernizavimo (2011/2083(INI)) - IMCO komitetas - Pranešėjas: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Pranešimas dėl Tarybos pozicijos dėl 2011-ųjų finansinių metų Europos Sąjungos taisomojo biudžeto projekto Nr. 6/2011, III skirsnis – Komisija (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėja: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Pranešimas dėl prašymo atšaukti Georgio Tousso imunitetą (2011/2057(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Viktoro Uspaskicho imunitetą ir privilegijas (2011/2162(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Luigi de Magistriso imunitetą ir privilegijas (2011/2076(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Pranešimas dėl prašymo ginti Viktoro Uspaskicho imunitetą ir privilegijas (2011/2099(IMM)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) rekomendacijos antrajam svarstymui:

- ***II Rekomendacija antrajam svarstymui dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl biocidų tiekimo rinkai ir jų naudojimo (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI komitetas - Pranešėja: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) Parlamento narių: pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl priemonių, skirtų jaunesniems kaip 25 metų darbuotojams padėti, skatinimo (B7-0616/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

EMPL

nuomonė :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl poseidonijų auginimo siekiant apsaugoti pakrančių ekosistemą (B7-0617/2011)

perduota

atsakingam komitetui :

ENVI

4) Taikinimo komiteto:

- Taikinimo komiteto patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos bendras tekstas dėl reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1934/2006, nustatantis bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendras tekstas (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę, bendras tekstas (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Taikinimo komiteto patvirtintas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendras tekstas (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- 2012 m. biudžeto procedūra. Taikinimo dokumentas. bendras tekstas (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) Parlamento delegacijos Taikinimo komitete:

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos bendro teksto dėl reglamento, iš dalies keičiančio Tarybos Reglamentą (EB) Nr. 1934/2006, nustatantį bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonę (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto bendro teksto dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1905/2006, nustatantis vystomojo bendradarbiavimo finansinę priemonę, bendro teksto (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjas: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Pranešimas dėl Taikinimo komiteto patvirtinto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1889/2006, įsteigiantis demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje finansavimo priemonę, bendro teksto (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėja: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Pranešimas dėl Taikinimo komiteto vykdant 2012 m. biudžeto sudarymo procedūrą patvirtinto bendro teksto 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Parlamento delegacija Taikinimo komitete. Pranešėjai: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

Teisinė informacija - Privatumo politika