Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 30 november 2011 - Brussel

8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een consumentenprogramma 2014 - 2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

BUDG, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarig actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van liften en veiligheidscomponenten voor liften (herschikking) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (herschikking) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (herschikking) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm (herschikking) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (herschikking) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1300/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een meerjarenplan voor het haringbestand in het gebied ten westen van Schotland en de visserijen die dat bestand exploiteren (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen; en inzake de sluiting van de aanvullende overeenkomst tussen ten eerste de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten derde het Koninkrijk Noorwegen met betrekking tot de toepassing van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 52/2011 - Afdeling III - Commissie (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de algemene begroting 2011 - Standpunt van de Raad van 30 november 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting 2011 - Standpunt van de Raad van 30 november 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad - Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

INTA, IMCO

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over de in verzoekschriften opgeworpen vragen betreffende de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn en aanverwante richtlijnen in de lidstaten van de Europese Unie (2011/2038(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: János Áder (A7-0339/2011)

- Verslag over het jaarverslag 2010 van de ECB (2011/2156(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat terugvorderbare steun en financiële instrumentering betreft (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie (2011/2071(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Verslag tot wijziging van het Reglement met betrekking tot een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (2011/2174(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Verslag met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (2011/2132(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Verslag over het verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (2011/2191(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toelating van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/005 PT/Norte-Centro, automobielsector, Portugal) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrijk) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/2006, ten einde de regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten tot het in aanmerking komende grensgebied te rekenen (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Verslag over modernisering van de douane (2011/2083(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas (2011/2057(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Luigi De Magistris (2011/2076(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich (2011/2099(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (05032/2/2011 - C7- 0251/2011 - 2009/0076(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over maatregelen ten behoeve van werknemers onder de 25 jaar (B7-0616/2011)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over zeegrasvelden van posidonia oceanica als bescherming voor het kustecosysteem (B7-0617/2011)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

4) van het bemiddelingscomité

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Begrotingsprocedure 2012 - Bemiddelingsdocument — Gemeenschappelijke ontwerptekst (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité

- ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst in het kader van de begrotingsprocedure 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011).

Juridische mededeling - Privacybeleid