Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 30. novembra 2011 - Brusel

8. Predložené dokumenty

Boli predložené tieto dokumenty:

1) Rady a Komisie

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady oprograme Spotrebitelia na roky 2014 – 2020 (KOM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

BUDG, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o ustanovení programu Zdravie pre rast, tretieho viacročného akčného programu EÚ v oblasti zdravia na obdobie rokov 2014 – 2020 (KOM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) a smernica 2011/61/EÚ o správcoch alternatívnych investičných fondov v súvislosti s nadmerným spoliehaním sa na úverové ratingy (KOM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení adopĺňa nariadenie (ES) č.1060/2009 oratingových agentúrach (KOM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

JURI, IMCO

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia výťahov a bezpečnostných komponentov do výťahov natrhu (Prepracované znenie) (KOM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia meradiel na trhu (Prepracované znenie) (KOM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania výbušnín na civilné použitie na trhu a ich kontroly (Prepracované znenie) (KOM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Fondu solidarity EÚ (KOM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

stanovisko :

REGI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii zákonov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania pyrotechnických výrobkov na trhu (Prepracované znenie) (KOM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa zariadení aochranných systémov určených na použitie vpotenciálne výbušnej atmosfére (Prepracované znenie) (KOM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia natrhu (Prepracované znenie) (KOM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupnenia jednoduchých tlakových nádob na trhu (Prepracované znenie) (KOM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizáciiprávnych predpisov členských štátov vzťahujúcich sa na elektromagnetickú kompatibilitu (Prepracované znenie) (KOM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania váh s neautomatickou činnosťou na trhu (Prepracované znenie) (KOM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

IMCO

stanovisko :

ITRE, JURI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení adopĺňa nariadenie (ES) č.1185/2003 oodstraňovaní plutiev žralokov na palube plavidiel (KOM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008 z18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásobu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov (KOM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom.

pridelené

gestorský výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady omechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov anahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy na úrovni členských štátov aÚnie (KOM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE, TRAN

- Návrh rozhodnutia Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcich v Rade o uzavretí Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane; a o uzavretí Doplnkovej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane, Islandom na druhej strane a Nórskym kráľovstvom na tretej strane o uplatňovaní Dohody o leteckej doprave medzi Spojenými štátmi americkými na jednej strane, Európskou úniou a jej členskými štátmi na druhej strane, Islandom na tretej strane a Nórskym kráľovstvom na štvrtej strane (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

pridelené

gestorský výbor :

TRAN

- Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Tvorivá Európa (KOM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
V súlade s článkom 124 ods. 1 a článkom 125 ods. 1 rokovacieho poriadku bude predseda o tomto návrhu konzultovať s Európskym hospodárskym a sociálnym výborom a Výborom regiónov.

pridelené

gestorský výbor :

CULT

stanovisko :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Návrh na presun finančných prostriedkov DEC 52/2011 - Oddiel III - Komisia (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 6 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011 – Pozícia Rady z 30. novembra 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh opravného rozpočtu č. 7 k všeobecnému rozpočtu na rok 2011 – Pozícia Rady z 30. novembra 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

pridelené

gestorský výbor :

BUDG

- Návrh nariadenia Rady o administratívnej spolupráci voblasti spotrebných daní (KOM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

pridelené

gestorský výbor :

ECON

stanovisko :

INTA, IMCO

2) parlamentných výborov

2.1) správy:

- Správa o otázkach, ktoré predostreli predkladatelia petícií v súvislosti s uplatňovaním smernice o nakladaní s odpadom a súvisiacich smerníc v členských štátoch Európskej únie (2011/2038(INI)) - výbor PETI - Spravodajca: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Správa k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o kontrole nebezpečenstiev veľkých havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - výbor ENVI - Spravodajca: János Áder (A7-0339/2011)

- Správa o výročnej správe ECB za rok 2010 (2011/2156(INI)) - výbor ECON - Spravodajca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (KOM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - výbor TRAN - Spravodajca: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o návratnú pomoc a finančné inžinierstvo (KOM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- *Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2002/546/ES, pokiaľ ide o obdobie jeho uplatňovania (KOM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- *Správa o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie 2007/659/ES, pokiaľ ide o obdobie uplatňovania ročnej kvóty, na ktorú sa môže vzťahovať znížená sadzba spotrebnej dane (KOM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, pokiaľ ide o určité ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia v niektorých členských štátoch, ktoré majú závažné ťažkosti s finančnou stabilitou alebo sú takýmito ťažkosťami ohrozené (KOM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - výbor REGI - Spravodajkyňa: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Správa k Európskemu semestru pre koordináciu hospodárskych politík (2011/2071(INI)) - výbor ECON - Spravodajkyňa: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Správa o zmenách rokovacieho poriadku, pokiaľ ide o kódex správania poslancov Európskeho parlamentu v oblasti finančných záujmov a konfliktov záujmov (2011/2174(REG)) - výbor AFCO - Spravodajca: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Správa obsahujúci odporúčania Európskeho parlamentu Rade, Komisii a Európskej službe pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) k rokovaniam o dohode o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou (2011/2132(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Správa o žiadosti Chorvátska o členstvo v Európskej únii (2011/2191(INI)) - výbor AFET - Spravodajca: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- ***Odporúčanie k rozhodnutiu Rady Európskej únie o prijatí Chorvátskej republiky do Európskej únie (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - výbor AFET - Spravodajca: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugalsko) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Správa o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2009/019 FR/Renault, Francúzsko) (KOM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***ISpráva o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1931/2006, pokiaľ ide o zahrnutie Kaliningradskej oblasti a niektorých poľských správnych oblastí do oprávnenej pohraničnej oblasti (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - výbor LIBE - Spravodajca: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Správa o modernizácii colných správ (2011/2083(INI)) - výbor IMCO - Spravodajca: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Správa o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 6/2011 na rozpočtový rok 2011, oddiel III – Komisia (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - výbor BUDG - Spravodajkyňa: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Správa o žiadosti o zbavenie imunity Georgiosa Toussasa (2011/2057(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Viktora Uspaskicha (2011/2162(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Luigiho de Magistris (2011/2076(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Správa o žiadosti o ochranu imunity a výsad Viktora Uspaskicha (2011/2099(IMM)) - výbor JURI - Spravodajca: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) odporúčania do druhého čítania

- ***II Odporúčanie do druhého čítania k pozícii Rady v prvom čítaní na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - výbor ENVI - Spravodajkyňa: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) poslancov

3.1) návrhy uznesení (článok 120 rokovacieho poriadku)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o podpore opatrení pre pracovníkov do 25 rokov (B7-0616/2011)

pridelené

gestorský výbor :

EMPL

stanovisko :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Návrh uznesenia o pestovaní morskej trávy na ochranu pobrežného ekosystému (B7-0617/2011)

pridelené

gestorský výbor :

ENVI

4) Zmierovacieho výboru

- Spoločný text schválený Zmierovacím výborom: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Spoločný text schválený Zmierovacím výborom: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Spoločný text schválený Zmierovacím výborom: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Spoločný text schválený Zmierovacím výborom: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ), ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Rozpočtový postup 2012 – Dokument Zmierovacieho výboru – Spoločný text (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) Delegácie Parlamentu v Zmierovacom výbore

- ***III Správa o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1934/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania spolupráce s industrializovanými krajinami a územiami a inými krajinami a územiami s vysokými príjmami, ktorý schválil Zmierovací výbor (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - výbor CODE - Spravodajca: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Správa o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, ktorý schválil Zmierovací výbor (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - výbor CODE - Spravodajca: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Správa o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1905/2006, ktorým sa ustanovuje nástroj financovania rozvojovej spolupráce, ktorý schválil Zmierovací výbor (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - výbor CODE - Spravodajca: Charles Goerens (A7-0403/2011)

  • ***III Správa o spoločnom texte nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1889/2006 o zavedení nástroja financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - výbor CODE - Spravodajkyňa: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Správa o spoločnom texte, ktorý v rámci rozpočtového postupu na rok 2012 schválil Zmierovací výbor (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - výbor BUDE - Spravodajcovia: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia