Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 30 november 2011 - Bryssel

14. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8–9 december 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Ilda Figueiredo, Martin Schulz för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barry Madlener, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Derk Jan Eppink, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen och Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Constance Le Grip som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan och Bogusław Sonik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann och Andrew Henry William Brons.

Talare: Olli Rehn och Mikołaj Dowgielewicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy