Indeks 
Protokol
PDF 218kWORD 180k
Onsdag den 30. november 2011 - Bruxelles
1.Genoptagelse af sessionen
 2.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 3.Velkomstord
 4.Erklæringer fra formanden
 5.Valgs prøvelse
 6.Parlamentets sammensætning
 7.Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure
 8.Modtagne dokumenter
 9.Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)
 10.Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger
 11.Bevillingsoverførsler
 12.Arbejdsplan
 13.Anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet (forhandling)
 14.Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011) (forhandling)
 15.Tiltrædelsestraktat: Traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse *** - Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (forhandling)
 16.Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (forhandling)
 17.Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde – ledsageforanstaltningerne for bananer ***III - Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ***III - Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***III - Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***III (forhandling)
 18.Forum for det indre marked (forhandling)
 19.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 20.Dagsorden for næste møde
 21.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Genoptagelse af sessionen

Formanden åbnede mødet kl. 15.00.


2. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.


3. Velkomstord

Formanden bød på Europa-Parlamentets vegne velkommen til en delegation af menneskerettighedsforkæmpere fra Yemen under ledelse af Amal Basha, Ezzadine El Asbahi og Tawako Karman, som havde taget plads i den officielle loge.


4. Erklæringer fra formanden

Formanden afgav en erklæring om sit besøg i Tyrkiet ugen forinden og om de valg, der lige havde fundet sted i Egypten og Marokko.


5. Valgs prøvelse

Efter anmodning fra JURI erklærede Parlamentet Kent Johanssons mandat for gyldigt med virkning fra den 21. oktober 2011.


6. Parlamentets sammensætning

Elie Hoarau havde skriftligt nedlagt sit mandat som medlem af Europa-Parlamentet med virkning fra den 4. januar 2012.

I overensstemmelse med forretningsordenens artikel 4, stk. 1 og 3, konstaterede Parlamentet, at hans mandat var ledigt fra denne dag at regne, og underrettede de nationale kompetente myndigheder herom.


7. Undertegnelse af retsakter vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure

Formanden meddelte, at han den følgende onsdag sammen med Rådets formand ville undertegne følgende retsakt, der var vedtaget i overensstemmelse med den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74):

- Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for støtte til videreudvikling af en integreret havpolitik (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 - 2010/0257(COD))


8. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget:

1) fra Rådet og Kommissionen

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et forbrugerprogram 2014-2020 (KOM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

BUDG, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Sundhed for Vækst-programmet, det tredje flerårige EU-handlingsprogram for sundhed for perioden 2014-2020 (KOM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2009/65/EF om samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer (investeringsinstitutter) og direktiv 2011/61/EU om forvaltere af alternative investeringsfonde, for så vidt angår overdreven afhængighed af kreditvurderinger (KOM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1060/2009 om kreditvurderingsbureauer (KOM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

JURI, IMCO

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af elevatorer og sikkerhedskomponenter til elevatorer (omarbejdning) (KOM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter (omarbejdning) (KOM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af og kontrol med eksplosivstoffer til civil brug (omarbejdning) (KOM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af EU's Solidaritetsfond (KOM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

rådg.udv. :

REGI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse af pyrotekniske artikler på markedet (omarbejdning) (KOM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om materiel og sikringssystemer til anvendelse i eksplosiv atmosfære (omarbejdning) (KOM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om tilgængeliggørelse på markedet af elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser (omarbejdning) (KOM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes love om tilgængeliggørelse på markedet af simple trykbeholdere (omarbejdning) (KOM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbejdning) (KOM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning vedrørende tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte (omarbejdning) (KOM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

IMCO

rådg.udv. :

ITRE, JURI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1185/2003 om fjernelse af hajfinner om bord på fartøjer (KOM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1300/2008 af 18. december 2008 om fastlæggelse af en flerårig plan for sildebestanden i området vest for Skotland og fiskeriets udnyttelse af denne bestand (KOM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

PECH

rådg.udv. :

ENVI

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om en mekanisme til overvågning og rapportering af drivhusgasemissioner og rapportering af andre oplysninger vedrørende klimaændringer på nationalt plan og EU-niveau (KOM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

rådg.udv. :

ITRE, TRAN

- Forslag til afgørelse vedtaget af Rådet og repræsentanterne for regeringerne for Den Europæiske Unions medlemsstater, forsamlet i Rådet, om indgåelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part og om indgåelse af tillægsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den første part, Island som den anden part og Kongeriget Norge som den tredje part om anvendelsen af lufttransportaftalen mellem Amerikas Forenede Stater som den første part, Den Europæiske Union og dens medlemsstater som den anden part, Island som den tredje part og Kongeriget Norge som den fjerde part (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

henvist til:

kor.udv. :

TRAN

- Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om oprettelse af programmet Et Kreativt Europa (KOM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Formanden meddelte, at han i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 124, stk. 1, og artikel 125, stk. 1, ville høre Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om dette forslag.

henvist til:

kor.udv. :

CULT

rådg.udv. :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Forslag om bevillingsoverførsel DEC 52/2011 - Sektion III - Kommissionen (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 6 til det almindelige budget for 2011: Rådets holdning af 30. november 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til ændringsbudget nr. 7 til det almindelige budget for 2011: Rådets holdning af 30. november 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

henvist til:

kor.udv. :

BUDG

- Forslag til Rådets forordning: Administrativt samarbejde på punktafgiftsområdet (KOM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

henvist til:

kor.udv. :

ECON

rådg.udv. :

INTA, IMCO

2) fra udvalgene

2.1) følgende betænkninger:

- Betænkning om de spørgsmål, som andragere har rejst i forbindelse med anvendelsen af affaldshåndteringsdirektivet og tilknyttede direktiver i EU-medlemsstaterne (2011/2038(INI)) - PETI - Ordfører: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI - Ordfører: János Áder (A7-0339/2011)

- Betænkning om ECB's årsberetning for 2010 (2011/2156(INI)) - ECON - Ordfører: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1406/2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed (KOM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN - Ordfører: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår tilbagebetalingspligtig støtte og finansieringsteknik (KOM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2002/546/EF for så vidt angår dens anvendelsesperiode (KOM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Betænkning om forslag til Rådets afgørelse om ændring af beslutning 2007/659/EF for så vidt angår anvendelsesperioden og det årlige kontingent, der kan pålægges en reduceret punktafgiftssats (KOM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 for så vidt angår visse bestemmelser om finansiel forvaltning for visse medlemsstater, som er i eller trues af alvorlige vanskeligheder med hensyn til deres finansielle stabilitet (KOM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI - Ordfører: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (2011/2071(INI)) - ECON - Ordfører: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Betænkning om ændringer af forretningsordenen i forbindelse med en adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter (2011/2174(REG)) - AFCO - Ordfører: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Betænkning med Europa-Parlamentets henstillinger til Rådet, Kommissionen og EU-Udenrigstjenesten om forhandlingerne om associeringsaftalen mellem EU og Ukraine (2011/2132(INI)) - AFET - Ordfører: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Betænkning om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (2011/2191(INI)) - AFET - Ordfører: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Henstilling om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET - Ordfører: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugal) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (ansøgning EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrig) (KOM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG - Ordfører: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***I Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1931/2006 med henblik på at inddrage Kaliningrad-regionen og bestemte polske administrative distrikter i et område, der betragtes som grænseområde (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE - Ordfører: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Betænkning om modernisering af toldvæsenet (2011/2083(INI)) - IMCO - Ordfører: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Betænkning om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 6/2011 for regnskabsåret 2011, Sektion III – Kommissionen (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG - Ordfører: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Betænkning om anmodning om ophævelse af Georgios Toussas’ immunitet (2011/2057(IMM)) - JURI - Ordfører: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet og privilegier (2011/2162(IMM)) - JURI - Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris’ immunitet og privilegier (2011/2076(IMM)) - JURI - Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Betænkning om anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet og privilegier (2011/2099(IMM)) - JURI - Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) følgende indstillinger ved andenbehandling:

- ***II Indstilling ved andenbehandling om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markedsføring og anvendelse af biocidholdige produkter (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI - Ordfører: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) fra medlemmerne: følgende beslutningsforslag (forretningsordenens artikel 120):

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om fremme af foranstaltninger til fordel for unge under 25 år (B7-0616/2011)

henvist til:

kor.udv. :

EMPL

rådg.udv. :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Forslag til beslutning om dyrkning af havgræs (posidonia oceanica) for at beskytte kystøkosystemer (B7-0617/2011)

henvist til:

kor.udv. :

ENVI

4) fra Forligsudvalget:

- Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Fælles udkast godkendt af Forligsudvalget om Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Budgetprocedure 2012 – Forligsdokument – Fælles udkast (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) fra Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget:

- ***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier. (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordfører: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast i forbindelse med 2012-budgetproceduren (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget - Ordførere: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)


9. Mundtlige forespørgsler og skriftlige erklæringer (modtagne dokumenter)

Formanden havde modtaget

1) følgende mundtlige forespørgsler (forretningsordenens artikel 115)

- (O-000304/2011) af Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias og Oreste Rossi for ENVI til Kommissionen: EU's overordnede reaktion på hiv/aids (B7-0669/2011)

2) følgende skriftlige erklæringer til optagelse i register (forretningsordenens artikel 123)

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves og Raül Romeva i Rueda om fisk som et fælles gode (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert og Cecilia Wikström om det europæiske år for aktiv aldring og solidaritet mellem generationerne i 2012 (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter og Andrea Zanoni om fastlæggelse af en maksimal transporttid på otte timer for slagtedyr i Den Europæiske Union (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro og Hannu Takkula om indførelse af programmet "Skak i skolen" i Den Europæiske Unions uddannelsessystemer (0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro og Albert Deß om elektronisk identifikation af får (EID)(0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella og Thomas Ulmer om børn, der lider af Downs syndrom (0052/2011).


10. Kommissionens reaktion på Parlamentets beslutninger

Kommissionens meddelelse om dens reaktion på Parlamentets beslutninger under mødeperioden i juli 2011 forelå på websiden ”Séance en direct”.


11. Bevillingsoverførsler

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 37/2011 (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 43/2011 (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 44/2011 (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 46/2011 (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 47/2011 (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

Budgetudvalget havde i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i finansforordningen som fortolket i punkt 20 i den fælles erklæring om de overgangsbestemmelser, der skal gælde for budgetproceduren efter Lissabontraktatens ikrafttræden, godkendt Kommissionens forslag til bevillingsoverførsel DEC 49/2011 (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Arbejdsplan

Næste punkt på dagsordenen var fastsættelse af arbejdsplanen.

Det endelige forslag til dagsorden for mødeperioden november II (PE 473.691/PDOJ) var omdelt, og der var foreslået følgende ændringer (forretningsordenens artikel 140):

Onsdag

Forhandling af de to betænkninger fra Bernhard Rapkay om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet og privilegier (A7-0411/2011 og A7-0413/2011) opførtes som første punkt på dagsordenen, jf. forretningsordenens artikel 7, stk. 8.

Torsdag

Forhandlingen af forespørgslen til mundtlig besvarelse om EU's globale reaktion på hiv/aids (punkt 59 i PDOJ) erstattedes af en redegørelse fra Kommissionen om samme emne.

Bernhard Rapkays betænkning om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier (A7-0412/2011) opførtes under afstemningstiden.

Afstemningstiden blev forlænget til kl. 14.

°
° ° °

Talere: Peter van Dalen om valget i Egypten (formanden tog hans forslag til efterretning) og Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris og Bernd Posselt om afstemningstiden den følgende dag.

Arbejdsplanen fastsattes således.

(Mødet udsat kl. 15.15 på grund af en brandøvelse og genoptaget kl. 15.55.)


13. Anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet (forhandling)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet og privilegier [2011/2162(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Betænkning om anmodning om beskyttelse af Viktor Uspaskichs immunitet og privilegier [2011/2099(IMM)] - Retsudvalget. Ordfører: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Efter at have fremsat uddybende bemærkninger vedrørende proceduren for sin betænkning om anmodning om beskyttelse af Luigi de Magistris' immunitet og privilegier (A7-0412/2011), forelagde Bernhard Rapkay sine betænkninger.

Talere: Tadeusz Zwiefka for PPE-Gruppen, Graham Watson for ALDE-Gruppen, Valdemar Tomaševski for ECR-Gruppen og Bernhard Rapkay for S&D-Gruppen.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.22 i protokollen af 1.12.2011 og punkt 6.23 i protokollen af 1.12.2011.


14. Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011) (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Forberedelse af Det Europæiske Råds møde (8.-9. december 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (formand for Rådet) og Olli Rehn (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Paulo Rangel for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Ilda Figueiredo, Martin Schulz for S&D-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barry Madlener, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Derk Jan Eppink, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Rebecca Harms for Verts/ALE-Gruppen og Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Roberta ANGELILLI
næstformand

Talere: Bastiaan Belder for EFD-Gruppen, Barry Madlener, løsgænger, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Constance Le Grip, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan og Bogusław Sonik.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann og Andrew Henry William Brons.

Talere: Olli Rehn og Mikołaj Dowgielewicz.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


15. Tiltrædelsestraktat: Traktat om Republikken Kroatiens tiltrædelse *** - Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union (forhandling)

Henstilling om udkast til afgørelse vedtaget af Rådet for Den Europæiske Union om optagelse af Republikken Kroatien i Den Europæiske Union [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Betænkning om Kroatiens ansøgning om optagelse i Den Europæiske Union [2011/2191(INI)] - Udenrigsudvalget. Ordfører: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda forelagde sine betænkninger.

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

Talere: Mikołaj Dowgielewicz (formand for Rådet) og Štefan Füle (medlem af Kommissionen).

Talere: Göran Färm (ordfører for udtalelse fra BUDG), Rafał Trzaskowski (ordfører for udtalelse fra AFCO), Bernd Posselt for PPE-Gruppen, Kristian Vigenin for S&D-Gruppen, Ivo Vajgl for ALDE-Gruppen, Charles Tannock for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Ulrike Lunacek for Verts/ALE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Andrew Henry William Brons, løsgænger, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle og Daniel Caspary.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan og Csaba Sógor.

Štefan Füle tog ordet.

FORSÆDE: László TŐKÉS
næstformand

Mikołaj Dowgielewicz tog ordet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.19 i protokollen af 1.12.2011 og punkt 6.20 i protokollen af 1.12.2011.


16. Det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker (forhandling)

Betænkning om det europæiske semester for samordning af de økonomiske politikker [2011/2071(INI)] - Økonomi- og Valutaudvalget. Ordfører: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès forelagde sin betænkning.

Talere: Jacek Dominik (formand for Rådet) og Olli Rehn (næstformand i Kommissionen).

Talere: László Surján (ordfører for udtalelse fra BUDG), Olle Ludvigsson (ordfører for udtalelse fra EMPL), Bernadette Vergnaud (ordfører for udtalelse fra IMCO), Michael Theurer (ordfører for udtalelse fra REGI), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (ordfører for udtalelse fra CULT), Rafał Trzaskowski (ordfører for udtalelse fra AFCO), Marije Cornelissen (ordfører for udtalelse fra FEMM), Jean-Paul Gauzès for PPE-Gruppen, Elisa Ferreira for S&D-Gruppen, Carl Haglund for ALDE-Gruppen, Vicky Ford for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Juozas Imbrasas for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, Danuta Maria Hübner og Antolín Sánchez Presedo.

FORSÆDE: Giles CHICHESTER
næstformand

Talere: Bruno Gollnisch og Roberto Gualtieri.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer og Othmar Karas.

Talere: Olli Rehn, Jacek Dominik og Pervenche Berès.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.24 i protokollen af 1.12.2011.


17. Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde – ledsageforanstaltningerne for bananer ***III - Oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede lande ***III - Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***III - Instrument til finansiering af udviklingssamarbejde ***III (forhandling)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget . Ordfører: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1934/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af samarbejdet med industrialiserede og andre højindkomstlande og -territorier. [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget . Ordfører: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget . Ordførere: Kinga Gál og Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Betænkning om Forligsudvalgets fælles udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1905/2006 om oprettelse af et instrument til finansiering af udviklingssamarbejde [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget . Ordfører: Gay Mitchell (A7-0402/2011

Alejo Vidal-Quadras, formand for Europa-Parlamentets Delegation til Forligsudvalget, tog ordet.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler og Gay Mitchell forelagde deres betænkninger.

Štefan Füle (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Maurice Ponga for PPE-Gruppen, Richard Howitt for S&D-Gruppen, Catherine Grèze for Verts/ALE-Gruppen, Willy Meyer for GUE/NGL-Gruppen og Krzysztof Lisek

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska og Patrice Tirolien.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu og Czesław Adam Siekierski.

Talere: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell og Alejo Vidal-Quadras.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.13 i protokollen af 1.12.2011, punkt 6.14 i protokollen af 1.12.2011, punkt 6.15 i protokollen af 1.12.2011 og punkt 6.16 i protokollen af 1.12.2011.


18. Forum for det indre marked (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Forum for det indre marked

John Dalli (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Andreas Schwab for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt for S&D-Gruppen, Cristian Silviu Buşoi for ALDE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen, Kyriacos Triantaphyllides for GUE/NGL-Gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos og Edvard Kožušník.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski og Othmar Karas.

Talere: John Dalli og Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 110, stk. 2):

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab og Constance Le Grip for PPE-Gruppen, Evelyne Gebhardt og Louis Grech for S&D-Gruppen, Diana Wallis og Cristian Silviu Buşoi for ALDE-Gruppen, Malcolm Harbour for ECR-Gruppen og Heide Rühle for Verts/ALE-Gruppen om resultatet af forummet for det indre marked (B7-0576/2011)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.25 i protokollen af 1.12.2011.


19. Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager

Følgende medlemmer, der havde ønsket at henlede Parlamentets opmærksomhed på en politisk vigtig sag, fik ordet for indlæg af et minuts varighed, jf. forretningsordenens artikel 150:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz og Csaba Sógor.


20. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 473.691/OJJE).


21. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 22.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik