Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 207kWORD 184k
Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Puhemiehen julkilausumat
 5.Valtakirjojen tarkastus
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen
 8.Vastaanotetut asiakirjat
 9.Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 10.Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet
 11.Määrärahojen siirrot
 12.Käsittelyjärjestys
 13.Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (keskustelu)
 14.Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu (keskustelu)
 15.Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin *** - Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)
 16.Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)
 17.Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet ***III - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen ***III - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***III - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***III (keskustelu)
 18.Sisämarkkinafoorumi (keskustelu)
 19.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 20.Seuraavan istunnon esityslista
 21.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.00.


2. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


3. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneen jemeniläisen ihmisoikeusjärjestön valtuuskunnan, jota johtivat Amal Basha, Ezzadine El Asbahi ja Tawako Karman.


4. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies antoi julkilausuman viime viikon vierailustaan Turkkiin sekä Egyptissä ja Marokossa juuri järjestetyistä vaaleista.


5. Valtakirjojen tarkastus

Parlamentti päätti JURI-valiokunnan ehdotuksesta julistaa päteväksi seuraavan jäsenen valtakirjan 21. lokakuuta 2011 alkaen: Kent Johansson.


6. Parlamentin kokoonpano

Elie Hoarau on kirjallisesti ilmoittanut luopuvansa edustajantoimestaan 4. tammikuuta 2012 alkaen.

Työjärjestyksen 4 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti parlamentti totesi hänen edustajantoimensa vapautuneen kyseisestä päivämäärästä alkaen ja ilmoitti asiasta toimivaltaisille kansallisille viranomaisille.


7. Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen annettujen säädösten allekirjoittaminen

Puhemies ilmoitti, että hän allekirjoittaa keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa seuraavan tavallista lainsäätämisjärjestystä noudattaen (työjärjestyksen 74 artikla) annetun säädöksen:

- Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus yhdennetyn meripolitiikan edelleenkehittämistä koskevasta tukiohjelmasta (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 – 2010/0257(COD))


8. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta:

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajaohjelmasta vuosiksi 2014–2020 (KOM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Kansanterveys kasvun tukena -ohjelman eli EU:n kolmannen terveysalan monivuotisen toimintaohjelman perustamisesta kaudeksi 2014–2020 (KOM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY ja vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista annetun direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta luottoluokitusten liiallisen käytön osalta (KOM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luottoluokituslaitoksista annetun asetuksen (EY) N:o 1060/2009 muuttamisesta (KOM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

JURI, IMCO

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi hissien ja hissien turvakomponenttien markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi mittauslaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi siviilikäyttöön tarkoitettujen räjähdystarvikkeiden asettamista saataville markkinoillaja valvontaa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöönotosta (KOM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi pyroteknisten tuotteiden asettamista saataville markkinoillakoskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitettuja laitteita ja suojajärjestelmiä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tietyllä jännitealueella toimivien sähkölaitteiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yksinkertaisten paineastioiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi muiden kuin itsetoimivien vaakojen asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta (uudelleenlaatiminen) (KOM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

IMCO

lausuntoa varten:

ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hainevien irrottamisesta aluksella annetun asetuksen (EY) N:o 1185/2003 muuttamisesta (KOM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Skotlannin länsipuolisen alueen sillikannan ja mainittua kalakantaa hyödyntävien kalastusten monivuotisesta suunnitelmasta 18 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1300/2008 muuttamisesta (KOM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi järjestelmästä kasvihuonekaasupäästöjen seuraamiseksi ja raportoimiseksi sekä muiden ilmastonmuutosta koskevien tietojen raportoimiseksi kansallisella ja unionin tasolla (KOM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

lausuntoa varten:

ITRE, TRAN

- Ehdotus neuvoston ja neuvostossa kokoontuneiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätökseksi Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen tekemisestä sekä Amerikan yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin sekä Norjan kuningaskunnan välisen lentoliikennesopimuksen soveltamista koskevan Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden, Islannin ja Norjan kuningaskunnan välisen lisäsopimuksen tekemisestä (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

TRAN

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Luova Eurooppa -ohjelman perustamisesta (KOM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 124 artiklan 1 kohdan ja 125 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa kyseisestä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CULT

lausuntoa varten:

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Määrärahasiirtoesitys DEC 52/2011 - Pääluokka III - Komissio (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 6 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 30. marraskuuta 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Lisätalousarvioesitys nro 7 varainhoitovuoden 2011 yleiseen talousarvioon: Neuvoston kanta 30. marraskuuta 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

- Ehdotus neuvoston asetukseksi hallinnollisesta yhteistyöstä valmisteverojen alalla (KOM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

INTA, IMCO

2) parlamentin valiokunnilta:

2.1) mietinnöt:

- Mietintö vetoomuksen esittäjien esiin nostamista kysymyksistä jätehuoltodirektiivin ja siihen liittyvien direktiivien soveltamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioissa (2011/2038(INI)) - PETI -valiokunta - Esittelijä: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vaarallisista aineista aiheutuvien suuronnettomuusvaarojen torjunnasta (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: János Áder (A7-0339/2011)

- Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2010 (2011/2156(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan meriturvallisuusviraston perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1406/2002 muuttamisesta (KOM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - TRAN -valiokunta - Esittelijä: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamiseksi takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen osalta (KOM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta (KOM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa (KOM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta (KOM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - REGI -valiokunta - Esittelijä: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta (2011/2071(INI)) - ECON -valiokunta - Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Mietintö työjärjestykseen tehtävistä muutoksista, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla (2011/2174(REG)) - AFCO -valiokunta - Esittelijä: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta (2011/2132(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Mietintö Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi (2011/2191(INI)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Suositus ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - AFET -valiokunta - Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugali) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2009/019 FR/ Renault, Ranska) (KOM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***IMietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - LIBE -valiokunta - Esittelijä: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Mietintö tullin uudenaikaistamisesta (2011/2083(INI)) - IMCO -valiokunta - Esittelijä: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - BUDG -valiokunta - Esittelijä: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Mietintö Georgios Toussasin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä (2011/2057(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2011/2162(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Mietintö Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2011/2076(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (2011/2099(IMM)) - JURI -valiokunta - Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) suositukset toiseen käsittelyyn:

- ***II Suositus toiseen käsittelyyn neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamasta kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen hyväksymiseksi biosidivalmisteiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - ENVI -valiokunta - Esittelijä: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) jäseniltä; päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys alle 25-vuotiaiden työntekijöiden hyväksi tehtävien toimien edistämisestä (B7-0616/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Päätöslauselmaesitys vitakasvien viljelystä rannikkoalueiden ekosysteemin suojelemiseksi (B7-0617/2011)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

4) sovittelukomitealta:

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 10 kohdassa tarkoitetun sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 13 kohdassa tarkoitetun sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 13 kohdassa tarkoitetun sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti : Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 10 kohdassa tarkoitetun sovittelukomitean hyväksymä yhteinen teksti: Εuroopan parlamentin ja neuvoston asetus kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Talousarviomenettely 2012 - Sovitteluasiakirja – Yhteinen teksti (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunnalta:

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijä: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä talousarviomenettelyssä 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta - Esittelijät: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)


9. Suulliset kysymykset ja kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu jäseniltä

1) suulliset kysymykset (työjärjestyksen 115 artikla):

- (O-000304/2011) Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias ja Oreste Rossi ENVI-valiokunnan puolesta komissiolle: EU:n kokonaisvaltainen vastaus Hiv/aids-ongelmaan (B7-0669/2011)

2) kirjalliset kannanotot luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves ja Raül Romeva i Rueda kalavaroihin yhteisenä hyödykkeenä (0047/2011)

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert ja Cecilia Wikström aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden eurooppalaiseen teemavuoteen 2012 (0048/2011)

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter ja Andrea Zanoni kahdeksan tunnin enimmäisrajoituksen asettamiseen teuraseläinten kuljettamiselle Euroopan unionissa (0049/2011)

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro ja Hannu Takkula Shakki kouluihin -ohjelman käyttöönottoon Euroopan unionin koulutusjärjestelmissä (0050/2011)

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro ja Albert Deß lampaiden elektroniseen tunnistamiseen (0051/2011)

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella ja Thomas Ulmer Down-lapsiin (0052/2011).


10. Parlamentin päätöslauselmien johdosta toteutetut toimet

Komission ilmoitus toimista, joihin on ryhdytty parlamentin heinäkuun 2011 istuntojakson aikana hyväksymien päätöslauselmien johdosta, on saatavilla Séance en direct -sivustolla.


11. Määrärahojen siirrot

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 37/2011 (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 43/2011 (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 44/2011 (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 46/2011 (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 47/2011 (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

Varainhoitoasetuksen 24 artiklan 4 kohdan mukaisesti, sellaisena kuin se tulkitaan talousarviomenettelyyn Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen sovellettavia siirtymätoimenpiteitä koskevan yhteisen lausuman 20 kohdassa, budjettivaliokunta päätti hyväksyä komission määrärahasiirtoesityksen DEC 49/2011 (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Marraskuun II (PE 473.691/PDOJ) istuntojaksojen lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Keskiviikko

Keskustelu Bernhard Rapkayn kahdesta mietinnöstä Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (A7-0411/2011) ja (A7-0413/2011) otetaan ensimmäiseksi kohdaksi esityslistalle työjärjestyksen 7 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Torstai

Keskustelu suullisesta kysymyksestä aiheesta EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan (PDOJ:n kohta 59) korvataan komission julkilausumalla samasta aiheesta.

Bernhard Rapkayn mietintö aiheesta Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (A7-0412/2011) lisätään äänestyksiin.

Äänestyksiä jatketaan klo 14:ään saakka.

°
° ° °

Puheenvuorot: Peter van Dalen Egyptin vaaleista (puhemies merkitsi asian muistiin) ja Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris ja Bernd Posselt huomisen äänestyksistä.

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

(Istunto keskeytettiin klo 15.15 evakuointiharjoituksen johdosta ja sitä jatkettiin klo 15.55.)


13. Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (keskustelu)

Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä [2011/2162(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä [2011/2099(IMM)] - Oikeudellisten asioiden valiokunta. Esittelijä: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Bernhard Rapkay täsmensi menettelyä, joka koskee hänen mietintöään Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä (A7-0412/2011), minkä jälkeen hän esitteli mietinnöt.

Puheenvuorot: Tadeusz Zwiefka PPE-ryhmän puolesta, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta, Valdemar Tomaševski ECR-ryhmän puolesta ja Bernhard Rapkay S&D-ryhmän puolesta.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.22 ja istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.23.


14. Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu

Mikołaj Dowgielewicz (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Paulo Rangel PPE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Ilda Figueiredo, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barry Madlener, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Derk Jan Eppink, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Roberta ANGELILLI

Puheenvuorot: Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Barry Madlener, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Constance Le Grip, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan ja Bogusław Sonik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Olli Rehn ja Mikołaj Dowgielewicz.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin *** - Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi (keskustelu)

Suositus ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Mietintö Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi [2011/2191(INI)] - Ulkoasiainvaliokunta. Esittelijä: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda esitteli laatimansa mietinnöt.

Puhetta johti
varapuhemies Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU

Puheenvuorot: Mikołaj Dowgielewicz (neuvoston puheenjohtaja) ja Štefan Füle (komission jäsen).

Puheenvuorot: Göran Färm (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rafał Trzaskowski (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Andrew Henry William Brons, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle ja Daniel Caspary.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan ja Csaba Sógor.

Štefan Füle käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies László TŐKÉS

Mikołaj Dowgielewicz käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.19 ja istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.20.


16. Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso (keskustelu)

Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta [2011/2071(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: Jacek Dominik (neuvoston puheenjohtaja) ja Olli Rehn (komission varapuheenjohtaja).

Puheenvuorot: László Surján (BUDG-valiokunnan lausunnon valmistelija), Olle Ludvigsson (EMPL-valiokunnan lausunnon valmistelija), Bernadette Vergnaud (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Michael Theurer (REGI-valiokunnan lausunnon valmistelija), joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Rafał Trzaskowski (AFCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Marije Cornelissen (FEMM-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jean-Paul Gauzès PPE-ryhmän puolesta, Elisa Ferreira S&D-ryhmän puolesta, Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta, Vicky Ford ECR-ryhmän puolesta, Nikolaos Chountis GUE/NGL-ryhmän puolesta, Juozas Imbrasas EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Hans-Peter Martin, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

Puhetta johti
varapuhemies Giles CHICHESTER

Puheenvuorot: Bruno Gollnisch ja Roberto Gualtieri.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: Olli Rehn, Jacek Dominik ja Pervenche Berès.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.24.


17. Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet ***III - Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen ***III - Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline ***III - Kehitysyhteistyön rahoitusväline ***III (keskustelu)

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Esittelijä: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Esittelijä: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Yhteisesittelijät: Kinga Gál ja Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Euroopan parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta. Esittelijä: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Sovittelukomiteavaltuuskunnan puheenjohtaja Alejo Vidal-Quadras käytti puheenvuoron.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler ja Gay Mitchell esittelivät laatimansa mietinnöt.

Štefan Füle (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Maurice Ponga PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Catherine Grèze Verts/ALE-ryhmän puolesta, Willy Meyer GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Krzysztof Lisek.

Puhetta johti
varapuhemies Rainer WIELAND

Puheenvuorot: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska ja Patrice Tirolien.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu ja Czesław Adam Siekierski.

Puheenvuorot: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell ja Alejo Vidal-Quadras.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.13, istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.14, istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.15 ja istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.16.


18. Sisämarkkinafoorumi (keskustelu)

Komission julkilausuma: Sisämarkkinafoorumi

John Dalli (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Andreas Schwab PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos ja Edvard Kožušník.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski ja Othmar Karas.

Puheenvuorot: John Dalli ja Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab ja Constance Le Grip PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt ja Louis Grech S&D-ryhmän puolesta, Diana Wallis ja Cristian Silviu Buşoi ALDE-ryhmän puolesta, Malcolm Harbour ECR-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta sisämarkkinafoorumin tuloksista (B7-0576/2011)

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 1.12.2011, kohta 6.25.


19. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz ja Csaba Sógor.


20. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 473.691/OJJE).


21. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 22.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö