Index 
Notulen
PDF 214kWORD 181k
Woensdag 30 november 2011 - Brussel
1.Hervatting van de zitting
 2.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 3.Welkomstwoord
 4.Verklaringen van de Voorzitter
 5.Onderzoek geloofsbrieven
 6.Samenstelling Parlement
 7.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten
 8.Ingekomen stukken
 9.Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)
 10.Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 11.Kredietoverschrijvingen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (debat)
 14.Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) (debat)
 15.Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië *** - Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (debat)
 16.Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)
 17.Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector ***III - Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ***III - Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***III - Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***III (debat)
 18.Forum voor de interne markt (debat)
 19.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 20.Agenda van de volgende vergadering
 21.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Hervatting van de zitting

De vergadering wordt om 15.00 uur geopend.


2. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.


3. Welkomstwoord

De Voorzitter verwelkomt namens het Parlement een delegatie van mensenrechtenactivisten uit Jemen, onder leiding van Amal Basha, Ezzadine El Asbahi en Tawako Karman, die op de officiële tribune heeft plaatsgenomen.


4. Verklaringen van de Voorzitter

De Voorzitter legt verklaringen af over zijn bezoek aan Turkije afgelopen week en de verkiezingen die hebben plaatsgevonden in Egypte en Marokko.


5. Onderzoek geloofsbrieven

Op voorstel van de Commissie JURI bekrachtigt het Parlement het mandaat van Kent Johansson met ingang van 21 oktober 2011.


6. Samenstelling Parlement

Elie Hoarau heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van zijn ontslag als lid van het Parlement, met ingang van 4 januari 2012.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 3, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf die datum vacant is en brengt de betrokken lidstaat hiervan op de hoogte.


7. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten

De Voorzitter deelt mede dat hij woensdag tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaand volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluit zal ondertekenen (artikel 74 van het Reglement):

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 - 2010/0257(COD)).


8. Ingekomen stukken

De volgende stukken zijn ontvangen:

1) van Raad en Commissie

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een consumentenprogramma 2014 - 2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

BUDG, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Gezondheid voor groei, het derde meerjarig actieprogramma van de EU op het gebied van gezondheid voor de periode 2014-2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Richtlijn 2009/65/EG tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) en Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen ter voorkoming van een overdreven vertrouwen in ratings (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1060/2009 inzake ratingbureaus (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

JURI, IMCO

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van liften en veiligheidscomponenten voor liften (herschikking) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van meetinstrumenten (herschikking) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van en de controle op explosieven voor civiel gebruik (herschikking) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de EU (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

advies :

REGI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake apparaten en beveiligingssystemen bedoeld voor gebruik op plaatsen waar ontploffingsgevaar kan heersen (herschikking) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van elektrisch materiaal bestemd voor gebruik binnen bepaalde spanningsgrenzen (herschikking) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van drukvaten van eenvoudige vorm (herschikking) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische compatibiliteit (herschikking) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van niet-automatische weegwerktuigen (herschikking) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

IMCO

advies :

ITRE, JURI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1185/2003 van de Raad betreffende het afsnijden van haaienvinnen aan boord van vaartuigen (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1300/2008 van de Raad van 18 december 2008 tot vaststelling van een meerjarenplan voor het haringbestand in het gebied ten westen van Schotland en de visserijen die dat bestand exploiteren (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

PECH

advies :

ENVI

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende een bewakings- en rapportagesysteem voor de uitstoot van broeikasgassen en een rapportagemechanisme voor overige informatie op nationaal niveau en op het niveau van de Unie met betrekking tot klimaatverandering (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

ENVI

advies :

ITRE, TRAN

- Voorstel voor een besluit van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie, in het kader van de Raad bijeen, inzake de sluiting van de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen; en inzake de sluiting van de aanvullende overeenkomst tussen ten eerste de Europese Unie en haar lidstaten, ten tweede IJsland en ten derde het Koninkrijk Noorwegen met betrekking tot de toepassing van de overeenkomst inzake luchtvervoer tussen ten eerste de Verenigde Staten van Amerika, ten tweede de Europese Unie en haar lidstaten, ten derde IJsland en ten vierde het Koninkrijk Noorwegen (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

verwezen naar

ten principale :

TRAN

- Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Creatief Europa (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Overeenkomstig artikel 124, lid 1, en artikel 125, lid 1, van het Reglement zal de Voorzitter het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over dit voorstel raadplegen.

verwezen naar

ten principale :

CULT

advies :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Voorstel tot kredietoverschrijving DEC 52/2011 - Afdeling III - Commissie (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6 bij de algemene begroting 2011 - Standpunt van de Raad van 30 november 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Ontwerp van gewijzigde begroting nr. 7 bij de algemene begroting 2011 - Standpunt van de Raad van 30 november 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

verwezen naar

ten principale :

BUDG

- Voorstel voor een verordening van de Raad - Administratieve samenwerking op het gebied van de accijnzen (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

verwezen naar

ten principale :

ECON

advies :

INTA, IMCO

2) van de parlementaire commissies

2.1) verslagen

- Verslag over de in verzoekschriften opgeworpen vragen betreffende de toepassing van de afvalstoffenrichtlijn en aanverwante richtlijnen in de lidstaten van de Europese Unie (2011/2038(INI)) - Commissie PETI - Rapporteur: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: János Áder (A7-0339/2011)

- Verslag over het jaarverslag 2010 van de ECB (2011/2156(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1406/2002 tot oprichting van een Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - Commissie TRAN - Rapporteur: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat terugvorderbare steun en financiële instrumentering betreft (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2002/546/EG wat de toepassingsduur betreft (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- * Verslag over het voorstel voor een besluit van de Raad tot wijziging van Beschikking 2007/659/EG wat de toepassingsduur betreft en het jaarlijkse contingent dat in aanmerking komt voor het verlaagde accijnstarief (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad wat betreft sommige bepalingen in verband met het financiële beheer voor bepaalde lidstaten die ten aanzien van hun financiële stabiliteit ernstige moeilijkheden ondervinden of daardoor worden bedreigd (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - Commissie REGI - Rapporteur: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie (2011/2071(INI)) - Commissie ECON - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Verslag tot wijziging van het Reglement met betrekking tot een gedragscode voor de leden van het Europees Parlement inzake financiële belangen en belangenconflicten (2011/2174(REG)) - Commissie AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Verslag met aanbevelingen van het Europees Parlement aan de Raad, de Commissie en de EDEO inzake de onderhandelingen over de associatieovereenkomst EU-Oekraïne (2011/2132(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Verslag over het verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (2011/2191(INI)) - Commissie AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- *** Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toelating van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - Commissie AFET - Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering, overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2011/005 PT/Norte-Centro, automobielsector, Portugal) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Verslag over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering overeenkomstig punt 28 van het Interinstitutioneel Akkoord van 17 mei 2006 tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende de begrotingsdiscipline en een goed financieel beheer (aanvraag EGF/2009/019 FR/Renault, Frankrijk) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***I Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1931/2006, ten einde de regio Kaliningrad en bepaalde Poolse administratieve districten tot het in aanmerking komende grensgebied te rekenen (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Verslag over modernisering van de douane (2011/2083(INI)) - Commissie IMCO - Rapporteur: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Verslag over het standpunt van de Raad inzake het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 6/2011 van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2011, afdeling III – Commissie (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - Commissie BUDG - Rapporteur: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Verslag over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Georgios Toussas (2011/2057(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich (2011/2162(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Luigi De Magistris (2011/2076(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich (2011/2099(IMM)) - Commissie JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) aanbevelingen voor de tweede lezing

- ***II Aanbeveling voor de tweede lezing betreffende het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de aanneming van de verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt aanbieden en het gebruik van biociden (05032/2/2011 - C7- 0251/2011 - 2009/0076(COD)) - Commissie ENVI - Rapporteur: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) van de leden, ontwerpresoluties (artikel 120 van het Reglement)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over maatregelen ten behoeve van werknemers onder de 25 jaar (B7-0616/2011)

verwezen naar

ten principale :

EMPL

advies :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Ontwerpresolutie over zeegrasvelden van posidonia oceanica als bescherming voor het kustecosysteem (B7-0617/2011)

verwezen naar

ten principale :

ENVI

4) van het bemiddelingscomité

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot instelling van een financieringsinstrument voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Begrotingsprocedure 2012 - Bemiddelingsdocument — Gemeenschappelijke ontwerptekst (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) van de delegatie van het Parlement in het bemiddelingscomité

- ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteur: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst in het kader van de begrotingsprocedure 2012 (13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité - Rapporteurs: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011).


9. Mondelinge vragen en schriftelijke verklaringen (indiening)

De volgende stukken zijn ontvangen van de leden:

1) mondelinge vragen (artikel 115 van het Reglement)

- (O-000304/2011) van Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias en Oreste Rossi, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Mondiaal antwoord van de EU op hiv/aids (B7-0669/2011)

2) schriftelijke verklaringen ter inschrijving in het register (artikel 123 van het Reglement)

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves en Raül Romeva i Rueda, over vis als goed van algemeen belang (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert en Cecilia Wikström, over het Europees Jaar voor actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties in 2012 (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter en Andrea Zanoni, over het vaststellen van een maximale reisduur van acht uur voor slachtdieren die binnen de Europese Unie worden vervoerd (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro en Hannu Takkula, over invoering van het programma 'Schaken op School' in het onderwijssysteem van de lidstaten van de Europese Unie (0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro en Albert Deß, over elektronische identificatie van schapen (EID) (0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella en Thomas Ulmer, over kinderen die aan het syndroom van Down lijden (0052/2011).


10. Aan de resoluties van het Parlement gegeven uitvoering

De mededeling van de Commissie betreffende de door haar gegeven uitvoering aan de tijdens de vergaderperiode van juli 2011 door het Parlement aangenomen resoluties, is beschikbaar op de website “Séance en direct”.


11. Kredietoverschrijvingen

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 37/2011 van de Commissie (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 43/2011 van de Commissie (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 44/2011 van de Commissie (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 46/2011 van de Commissie (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 47/2011 van de Commissie (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

Overeenkomstig artikel 24, lid 4, van het Financieel Reglement, zoals uitgelegd in punt 20 van de gezamenlijke verklaring betreffende de overgangsmaatregelen die van toepassing zijn op de begrotingsprocedure na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, heeft de Begrotingscommissie haar goedkeuring gehecht aan het voorstel tot kredietoverschrijving DEC 49/2011 van de Commissie (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van november II (PE 473.691/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Woensdag

Een debat over de twee verslagen van Bernhard Rapkay over het verzoek om opheffing van de immuniteit van Viktor Uspaskich (A7-0411/2011 en A7-0413/2011) wordt, overeenkomstig artikel 7, lid 8, van het Reglement, als eerste debat op de agenda ingeschreven.

Donderdag

Het debat over de mondelinge vraag over de wereldwijde aanpak door de EU van hiv/aids (punt 59 van de PDOJ) wordt vervangen door een verklaring van de Commissie over hetzelfde onderwerp.

Het verslag van Bernhard Rapkay over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Luigi de Magistris (A7-0412/2011) wordt onder de stemmingen ingeschreven.

De stemmingen worden verlengd tot 14.00 uur.

°
° ° °

Het woord wordt gevoerd door Peter van Dalen over de verkiezingen in Egypte (de Voorzitter neemt kennis van deze woorden) en door Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris en Bernd Posselt over de stemmingen van de volgende dag.

De agenda wordt aldus vastgesteld.

(De vergadering wordt om 15.15 uur onderbroken voor een evacuatie-oefening en om 15.55 uur hervat.)


13. Verzoek om verdediging van de parlementaire immuniteit van Viktor Uspaskich (debat)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich [2011/2162(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Verslag over het verzoek om verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Viktor Uspaskich [2011/2099(IMM)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Na de procedure voor zijn verslag over de verdediging van de immuniteit en de voorrechten van Luigi de Magistris (A7-0412/2011) te hebben toegelicht, presenteert Bernhard Rapkay zijn verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Tadeusz Zwiefka, namens de PPE-Fractie, Graham Watson, namens de ALDE-Fractie, Valdemar Tomaševski, namens de ECR-Fractie, en Bernhard Rapkay, namens de S&D-Fractie.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.22 van de notulen van 1.12.2011 en punt 6.23 van de notulen van 1.12.2011.


14. Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011) (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Voorbereiding van de bijeenkomst van de Europese Raad (8-9 december 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Paulo Rangel, namens de PPE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Ilda Figueiredo, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barry Madlener, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Derk Jan Eppink, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Rebecca Harms, namens de Verts/ALE-Fractie, en Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie.

VOORZITTER: Roberta ANGELILLI
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bastiaan Belder, namens de EFD-Fractie, Barry Madlener, niet-fractiegebonden lid, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Constance Le Grip die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan en Bogusław Sonik.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann en Andrew Henry William Brons.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn en Mikołaj Dowgielewicz.

Het debat wordt gesloten.


15. Toetredingsverdrag: verdrag betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië *** - Verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie (debat)

Aanbeveling inzake het ontwerpbesluit van de Raad betreffende de toetreding van de Republiek Kroatië tot de Europese Unie [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Verslag over het verzoek van Kroatië om toetreding tot de Europese Unie [2011/2191(INI)] - Commissie buitenlandse zaken. Rapporteur: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda leidt de verslagen in.

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mikołaj Dowgielewicz (fungerend voorzitter van de Raad) en Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Göran Färm (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Rafał Trzaskowski (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Kristian Vigenin, namens de S&D-Fractie, Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Ulrike Lunacek, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Andrew Henry William Brons, niet-fractiegebonden lid, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle en Daniel Caspary.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan en Csaba Sógor.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle.

VOORZITTER: László TŐKÉS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Mikołaj Dowgielewicz.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.19 van de notulen van 1.12.2011 en punt 6.20 van de notulen van 1.12.2011.


16. Europees semester voor economische beleidscoördinatie (debat)

Verslag over het Europees semester voor economische beleidscoördinatie [2011/2071(INI)] - Commissie economische en monetaire zaken. Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jacek Dominik (fungerend voorzitter van de Raad) en Olli Rehn (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door László Surján (rapporteur voor advies van de Commissie BUDG), Olle Ludvigsson (rapporteur voor advies van de Commissie EMPL), Bernadette Vergnaud (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Michael Theurer (rapporteur voor advies van de Commissie REGI), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Rafał Trzaskowski (rapporteur voor advies van de Commissie AFCO), Marije Cornelissen (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Jean-Paul Gauzès, namens de PPE-Fractie, Elisa Ferreira, namens de S&D-Fractie, Carl Haglund, namens de ALDE-Fractie, Vicky Ford, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Juozas Imbrasas, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-fractiegebonden lid, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

VOORZITTER: Giles CHICHESTER
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Bruno Gollnisch en Roberto Gualtieri.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer en Othmar Karas.

Het woord wordt gevoerd door Olli Rehn, Jacek Dominik en Pervenche Berès.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.24 van de notulen van 1.12.2011.


17. Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking - begeleidende maatregelen voor de bananensector ***III - Vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen ***III - Financieringsinstrument ter bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld ***III - Financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking ***III (debat)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot invoering van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité. Rapporteur: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1934/2006 van de Raad tot vaststelling van een financieringsinstrument voor de samenwerking met geïndustrialiseerde landen en andere landen en gebieden met een hoog inkomen [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité. Rapporteur: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1889/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité. Corapporteurs: Kinga Gál en Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Verslag over de door het bemiddelingscomité goedgekeurde gemeenschappelijke ontwerptekst van de verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1905/2006 tot vaststelling van een financieringsinstrument voor ontwikkelingssamenwerking [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Delegatie van het Europees Parlement in het bemiddelingscomité. Rapporteur: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Het woord wordt gevoerd door Alejo Vidal-Quadras, voorzitter van de delegatie in het bemiddelingscomité.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler en Gay Mitchell leiden de verslagen in

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Maurice Ponga, namens de PPE-Fractie, Richard Howitt, namens de S&D-Fractie, Catherine Grèze, namens de Verts/ALE-Fractie, Willy Meyer, namens de GUE/NGL-Fractie, en Krzysztof Lisek.

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska en Patrice Tirolien.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu en Czesław Adam Siekierski.

Het woord wordt gevoerd door Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell en Alejo Vidal-Quadras.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.13 van de notulen van 1.12.2011, punt 6.14 van de notulen van 1.12.2011, punt 6.15 van de notulen van 1.12.2011 en punt 6.16 van de notulen van 1.12.2011.


18. Forum voor de interne markt (debat)

Verklaring van de Commissie: Forum voor de interne markt

John Dalli (lid van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Andreas Schwab, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt, namens de S&D-Fractie, Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Kyriacos Triantaphyllides, namens de GUE/NGL-Fractie, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos en Edvard Kožušník.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski en Othmar Karas.

Het woord wordt gevoerd door John Dalli en Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab en Constance Le Grip, namens de PPE-Fractie, Evelyne Gebhardt en Louis Grech, namens de S&D-Fractie, Diana Wallis en Cristian Silviu Buşoi, namens de ALDE-Fractie, Malcolm Harbour, namens de ECR-Fractie, Heide Rühle, namens de Verts/ALE-Fractie, over het resultaat van het forum voor de interne markt (B7-0576/2011)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.25 van de notulen van 1.12.2011.


19. Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang

Uit hoofde van artikel 150 van het Reglement wordt voor één minuut het woord verleend aan de volgende leden die de aandacht van het Parlement op kwesties van politiek belang willen vestigen:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz en Csaba Sógor.


20. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 473.691/OJJE).


21. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 22.45 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid