Indeks 
Protokół
PDF 217kWORD 219k
Środa, 30 listopada 2011 r. - Bruksela
1.Wznowienie sesji
 2.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 3.Oficjalne powitanie
 4.Oświadczenia Przewodniczącego
 5.Weryfikacja mandatów
 6.Skład Parlamentu
 7.Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą
 8.Składanie dokumentów
 9.Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)
 10.Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu
 11.Przesunięcie środków
 12.Porządek obrad
 13.Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (debata)
 14.Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.) (debata)
 15.Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji *** - Wniosek Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (debata)
 16.Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej (debata)
 17.Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***III - Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***III - Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***III - Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***III (debata)
 18.Forum jednolitego rynku (debata)
 19.Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych
 20.Porządek obrad następnego posiedzenia
 21.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

1. Wznowienie sesji

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 15.00.


2. Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


3. Oficjalne powitanie

Przewodniczący powitał w imieniu Parlamentu delegację obrońców praw człowieka z Jemenu, pod przewodnictwem Amal Basha, Ezzadine El Asbahi i Tawako Karman. Goście zajęli miejsce na trybunie honorowej.


4. Oświadczenia Przewodniczącego

Przewodniczący wygłosił oświadczenia na temat wizyty, jaką złożył w ubiegłym tygodniu w Turcji, oraz na temat wyborów, które miały niedawno miejsce w Egipcie i Maroku.


5. Weryfikacja mandatów

Zgodnie z propozycją komisji JURI, Parlament zatwierdził mandat Kenta Johanssona ze skutkiem od dnia 21 października 2011 r.


6. Skład Parlamentu

Elie Hoarau zrzekł się na piśmie mandatu posła do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 4 stycznia 2012.

Zgodnie z art.. 4 ust. 1 i 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat począwszy od tej daty i poinformował o tym właściwe władze krajowe.


7. Podpisanie aktów prawnych przyjętych zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą

Przewodniczący poinformował, że wraz z przewodniczącym Rady przystąpi w środę do podpisania następującego aktu prawnego przyjętego zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą (art. 74 Regulaminu):

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanej polityki morskiej (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 - 2010/0257(COD))


8. Składanie dokumentów

Zostały złożone następujące dokumenty:

1) przez Radę i Komisję

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie programu ochrony konsumentów na lata 2014–2020 (COM(2011)0707 - C7-0397/2011 – 2011/0340(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

BUDG, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego”, trzeciego wieloletniego programu działań UE w dziedzinie zdrowia na lata 2014–2020 (COM(2011)0709 - C7-0399/2011 – 2011/0339(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) i dyrektywę 2011/61/UE w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w odniesieniu do nadmiernego polegania na ratingach kredytowych (COM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1060/2009 w sprawie agencji ratingowych (COM(2011)0747 - C7-0420/2011 – 2011/0361(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

JURI, IMCO

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących wprowadzania do obrotu dźwigów i części zabezpieczających do dźwigów (wersja przekształcona) (COM(2011)0770 - C7-0421/2011 – 2011/0354(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku przyrządów pomiarowych (wersja przekształcona) (COM(2011)0769 - C7-0422/2011 – 2011/0353(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku i kontroli materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (wersja przekształcona) (COM(2011)0771 - C7-0423/2011 – 2011/0349(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności UE (COM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

opinia :

REGI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wyrobów pirotechnicznych (wersja przekształcona) (COM(2011)0764 - C7-0425/2011 – 2011/0358(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wersja przekształcona) (COM(2011)0772 - C7-0426/2011 – 2011/0356(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia (wersja przekształcona) (COM(2011)0773 - C7-0427/2011 – 2011/0357(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku prostych zbiorników ciśnieniowych (wersja przekształcona) (COM(2011)0768 - C7-0428/2011 – 2011/0350(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (wersja przekształcona) (COM(2011)0765 - C7-0429/2011 – 2011/0351(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku wag nieautomatycznych (wersja przekształcona) (COM(2011)0766 - C7-0430/2011 – 2011/0352(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

IMCO

opinia :

ITRE, JURI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr1185/2003 wsprawie obcinania płetwrekinom na pokładach statków (COM(2011)0798 - C7-0431/2011 – 2011/0364(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr1300/2008 zdnia 18grudnia 2008r. ustanawiające wieloletni plan dotyczący zasobów śledzia występujących przy zachodnim wybrzeżu Szkocji oraz połowów tych zasobów (COM(2011)0760 - C7-0432/2011 – 2011/0345(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

PECH

opinia :

ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mechanizmu monitorowania i sprawozdawczości w zakresie emisji gazów cieplarnianych oraz zgłaszania innych informacji na poziomie krajowym i unijnym, istotnych dla zmiany klimatu (COM(2011)0789 - C7-0433/2011 – 2011/0372(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

opinia :

ITRE, TRAN

- Wniosek w sprawie decyzji Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, zebranych w Radzie, w sprawie zawarcia Umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony i Królestwem Norwegii z czwartej strony; oraz w sprawie zawarcia Umowy dodatkowej między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z jednej strony, Islandią z drugiej strony i Królestwem Norwegii z trzeciej strony, dotyczącej stosowania Umowy o transporcie lotniczym między Stanami Zjednoczonymi Ameryki z jednej strony, Unią Europejską i jej państwami członkowskimi z drugiej strony, Islandią z trzeciej strony i Królestwem Norwegii z czwartej strony (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

TRAN

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia programu „Kreatywna Europa” (COM(2011)0785 - C7-0435/2011 – 2011/0370(COD))

Zgodnie z art. 124 ust. 1 i art. 125 ust. 1 Regulaminu przewodniczący poinformował, że skonsultuje się w sprawie tego wniosku z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym oraz Komitetem Regionów.

odesłany

komisja przedm. właśc. :

CULT

opinia :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Wniosek w sprawie przesunięcia środków DEC 52/2011 - Sekcja III - Komisja (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 6 do budżetu ogólnego na rok 2011: stanowisko Rady z dnia 30 listopada 2011 r. (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Projekt budżetu korygującego nr 7 do budżetu ogólnego na rok 2011: stanowisko Rady z dnia 30 listopada 2011 r. (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

BUDG

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie współpracy administracyjnej w obszarze podatków akcyzowych (COM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ECON

opinia :

INTA, IMCO

2) przez komisje parlamentarne

2.1) sprawozdania

- Sprawozdanie w sprawie kwestii zgłaszanej przez składających petycję w związku ze stosowaniem w państwach członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy o gospodarowaniu odpadami oraz dyrektyw powiązanych (2011/2038(INI)) - komisja PETI - Sprawozdawca: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (COM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawca: János Áder (A7-0339/2011)

- Sprawozdanie w sprawie raportu rocznego EBC za rok 2010 (2011/2156(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawca: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1406/2002 ustanawiające Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa na Morzu (COM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - komisja TRAN - Sprawozdawca: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 odnośnie do pomocy zwrotnej i inżynierii finansowej (COM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2002/546/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania (COM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- *Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej decyzję 2007/659/WE w odniesieniu do okresu jej stosowania oraz kontyngentu rocznego, który może być objęty obniżoną stawką podatku akcyzowego (COM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 w odniesieniu do niektórych przepisów dotyczących zarządzania finansowego dla niektórych państw członkowskich doświadczających poważnych trudności w zakresie ich stabilności finansowej lub nimi zagrożonych (COM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - komisja REGI - Sprawozdawczyni: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Sprawozdanie w sprawie europejskiego okresu oceny koordynacji polityki gospodarczej (2011/2071(INI)) - komisja ECON - Sprawozdawczyni: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie dotyczących kodeksu postępowania posłów do Parlamentu Europejskiego w zakresie interesów finansowych i konfliktu interesów (2011/2174(REG)) - komisja AFCO - Sprawozdawca: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Sprawozdanie zawierające zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących układu o stowarzyszeniu między UE a Ukrainą (2011/2132(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (2011/2191(INI)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- ***Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie przyjęcia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - komisja AFET - Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive z Portugalii) (COM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2009/019 FR/Renault złożony przez Francję) (COM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***ISprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 w odniesieniu do włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych powiatów polskich do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną (COM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - komisja LIBE - Sprawozdawca: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Sprawozdanie w sprawie modernizacji służby celnej (2011/2083(INI)) - komisja IMCO - Sprawozdawca: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Sprawozdanie w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 6/2011 na rok budżetowy 2011, sekcja 3 – Komisja (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - komisja BUDG - Sprawozdawczyni: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Georgiosa Toussasa (2011/2057(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku Viktora Uspaskicha o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2011/2162(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku Luigiego de Magistrisa o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2011/2076(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wniosku Viktora Uspaskicha o skorzystanie z immunitetu i przywilejów (2011/2099(IMM)) - komisja JURI - Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) zalecenia do drugiego czytania

- ***II Zalecenie do drugiego czytania w sprawie stanowiska Rady w pierwszym czytaniu w sprawie przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udostępniania na rynkku i stosowania produktów biobójczych (05032/2/2011 - C7-0251/2011 - 2009/0076(COD)) - komisja ENVI - Sprawozdawczyni: Christa Klaß (A7-0336/2011))

3) przez posłów

projekty rezolucji (art. 120 Regulaminu)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie propagowania działań na rzecz pracowników poniżej 25 roku życia (B7-0616/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

EMPL

opinia :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Projekt rezolucji w sprawie uprawy posidonii w celu ochrony ekosystemu strefy przybrzeżnej (B7-0617/2011)

odesłany

komisja przedm. właśc. :

ENVI

4) przez komitet pojednawczy

- Wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego zmiany rozporządzenia (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Wspólny projekt zatwierdzony przez komitet pojednawczy w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia (WE) nr 1905/2006 ustanawiającego instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- Procedura budżetowa 2012 - Dokument pojednawczy – Wspólny projekt (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) przez delegację Parlamentu do komitetu pojednawczego

- ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) - delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Charles Goerens (A7-0403/2011)

- ***III Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) – delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego - Sprawozdawczyni: Kinga Gál (A7-0404/2011)

- Sprawozdanie w sprawie wspólnego projektu zatwierdzonego przez komitet pojednawczy w ramach procedury budżetowej na 2012 r.(13110/2011 - C7-0247/2011 - 2011/2020(BUD)) – delegacja Parlamentu Europejskiego do komitetu pojednawczego – Sprawozdawcy: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)


9. Pytania ustne i oświadczenia pisemne (składanie dokumentów)

Następujące dokumenty zostały złożone:

1) pytania ustne (art. 115 Regulaminu)

- (O-000304/2011), które skierowali do Komisji Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias i Oreste Rossi, w imieniu komisji ENVI: Globalna reakcja UE na problem HIV/AIDS (B7-0669/2011)

2) pisemne oświadczenia celem wpisania ich do rejestru (art. 123 Regulaminu)

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves i Raül Romeva i Rueda w sprawie ryb jako wspólnego dobra (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert i Cecilia Wikström w sprawie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej w 2012 r. (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter i Andrea Zanoni w sprawie ustanowienia maksymalnego 8-godzinnego czasu transportu zwierząt przeznaczonych do uboju w Unii Europejskiej (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro i Hannu Takkula sprawie wprowadzenia do systemów oświaty w Unii Europejskiej programu „Szachy w szkole” (0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro i Albert Deß w sprawie elektronicznej identyfikacji owiec (0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella i Thomas Ulmer w sprawie dzieci cierpiących na zespół Downa (0052/2011).


10. Działania podjęte w związku z rezolucjami Parlamentu

Komunikat Komisji w sprawie działań podjętych w wyniku rezolucji przyjętych przez Parlament podczas lipcowej sesji w 2011 r. est dostępny na stronie internetowej Séance en direct.


11. Przesunięcie środków

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 37/2011 (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 43/2011 (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 44/2011 (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 46/2011 (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 47/2011 (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

Zgodnie z art. 24 ust. 4 rozporządzenia finansowego w rozumieniu pkt 20 wspólnego oświadczenia w sprawie środków przejściowych mających zastosowanie do procedury budżetowej po wejściu w życie traktatu lizbońskiego, Komisja Budżetowa zatwierdziła wniosek Komisji Europejskiej o przesunięcie środków DEC 49/2011 (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Porządek obrad

Zgodnie z porządkiem obrad przystąpiono do ustalenia porządku prac.

Rozdano końcowy projekt porządku obrad posiedzeń plenarnych w II sesji listopadowej (PE 473.691/PDOJ), w którym zaproponowano następujące zmiany (art. 140 Regulaminu):

Środa

Debata nad dwoma sprawozdaniami Bernharda Rapkaya w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (A7-0411/2011 i A7-0413/2011) została wpisana do porządku obrad jako pierwsza debata, zgodnie z art. 7 ust. 8 Regulaminu.

Czwartek

Debata nad pytaniem ustnym w sprawie globalnego zwalczania wirusa HIV/AIDS przez UE (pkt 59 porządku obrad) została zastąpiona oświadczeniem Komisji Europejskiej na ten sam temat.

Sprawozdanie Bernharda Rapkaya w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistrisa (A7-0412/2011) zostało wpisane do głosowania.

Czas przeznaczony na głosowanie został przedłużony do godz.14.00.

°
° ° °

Głos zabrali: Peter van Dalen w sprawie wyborów w Egipcie (Przewodniczący przyjął jego wypowiedź do wiadomości) i Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris i Bernd Posselt w sprawie jutrzejszego głosowania.

Niniejszym porządek obrad został ustalony.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 15.15, ze względu na ćwiczenia ewakuacyjne, i wznowione o godz. 15.55.)


13. Wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha [2011/2162(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu i przywilejów przez Viktora Uspaskicha [2011/2099(IMM)] - Komisja Prawna. Sprawozdawca: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Bernhard Rapkay wyjaśnił procedurę dotyczącą swojego sprawozdania w sprawie wniosku o skorzystanie z immunitetu poselskiego przez Luigiego de Magistratisa (A7-0412/2011), a następnie przedstawił sporządzone przez siebie sprawozdania.

Głos zabrali: Tadeusz Zwiefka w imieniu grupy PPE, Graham Watson w imieniu grupy ALDE, Valdemar Tomaševski w imieniu grupy ECR, i Bernhard Rapkay w imieniu grupy S&D.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.22 protokołu z dnia 1.12.2011 i pkt 6.23 protokołu z dnia 1.12.2011.


14. Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.) (debata)

Oświadczenia Rady i Komisji: Przygotowania do szczytu Rady Europejskiej (8-9 grudnia 2011 r.)

Mikołaj Dowgielewicz (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji) złożyli oświadczenia.

Głos zabrali: Paulo Rangel w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Ilda Figueiredo, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Barry´ego Madlenera, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Derka Jana Eppinka, Jan Zahradil w imieniu grupy ECR, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE i Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Roberta ANGELILLI
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Bastiaan Belder w imieniu grupy EFD, Barry Madlener niezrzeszony, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta, Constance Le Grip która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Barry´ego Madlenera, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan i Bogusław Sonik.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Olli Rehn i Mikołaj Dowgielewicz.

Debata została zamknięta.


15. Traktat o przystąpieniu: Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji *** - Wniosek Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej (debata)

Zalecenie w sprawie projektu decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Sprawozdanie w sprawie wniosku Chorwacji o przystąpienie do Unii Europejskiej [2011/2191(INI)] - Komisja Spraw Zagranicznych. Sprawozdawca: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda przedstawił swoje sprawozdania.

PRZEWODNICTWO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrali: Mikołaj Dowgielewicz (urzędujący przewodniczący Rady) i Štefan Füle (członek Komisji).

Głos zabrali: Göran Färm (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Rafał Trzaskowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Kristian Vigenin w imieniu grupy S&D, Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta, Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, która odpowiedziała również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Bernda Posselta, Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL, Nigel Farage w imieniu grupy EFD, Andrew Henry William Brons niezrzeszony, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle i Daniel Caspary.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan i Csaba Sógor.

Głos zabrał Štefan Füle.

PRZEWODNICTWO: László TŐKÉS
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Mikołaj Dowgielewicz.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.19 protokołu z dnia 1.12.2011 i pkt 6.20 protokołu z dnia 1.12.2011.


16. Europejski okres oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej (debata)

Sprawozdanie w sprawie europejskiego okresu oceny na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej [2011/2071(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawca: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrali: Jacek Dominik (urzędujący przewodniczący Rady) i Olli Rehn (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: László Surján (sprawozdawca komisji opiniodawczej BUDG), Olle Ludvigsson (sprawozdawca komisji opiniodawczej EMPL), Bernadette Vergnaud (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO), Michael Theurer (sprawozdawca komisji opiniodawczej REGI) który odpowiedział również na pytanie zadane zgodnie z procedurą „niebieskiej kartki” przez Hansa-Petera Martina, Hannu Takkula (sprawozdawca komisji opiniodawczej CULT), Rafał Trzaskowski (sprawozdawca komisji opiniodawczej AFCO), Marije Cornelissen (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Jean-Paul Gauzès w imieniu grupy PPE, Elisa Ferreira w imieniu grupy S&D, Carl Haglund w imieniu grupy ALDE, Vicky Ford w imieniu grupy ECR, Nikolaos Chountis w imieniu grupy GUE/NGL, Juozas Imbrasas w imieniu grupy EFD, Hans-Peter Martin niezrzeszony, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

PRZEWODNICTWO: Giles CHICHESTER
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Bruno Gollnisch i Roberto Gualtieri.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer i Othmar Karas.

Głos zabrali: Olli Rehn, Jacek Dominik i Pervenche Berès.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.24 protokołu z dnia 1.12.2011.


17. Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju - środki towarzyszące odnoszące się do bananów ***III - Ustanowienie instrumentu finansowania współpracy z państwami uprzemysłowionymi ***III - Instrument finansowy na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie ***III - Instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju ***III (debata)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] – Delegacja Parlamentu do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1934/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy z państwami i terytoriami uprzemysłowionymi oraz innymi państwami i terytoriami o wysokim dochodzie [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] - Delegacja Parlamentu do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] - Delegacja Parlamentu do komitetu pojednawczego - Współsprawozdawcy: Kinga Gál i Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Sprawozdanie w sprawie zatwierdzonego przez komitet pojednawczy wspólnego projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1905/2006 ustanawiające instrument finansowania współpracy na rzecz rozwoju [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] - Delegacja Parlamentu do komitetu pojednawczego - Sprawozdawca: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Głos zabrał Alejo Vidal-Quadras, przewodniczący delegacji do komitetu pojednawczego.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler i Gay Mitchell przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrał Štefan Füle (członek Komisji Europejskiej).

Głos zabrali Maurice Ponga w imieniu grupy PPE, Richard Howitt w imieniu grupy S&D, Catherine Grèze w imieniu grupy Verts/ALE, Willy Meyer w imieniu grupy GUE/NGL i Krzysztof Lisek.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska i Patrice Tirolien.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu i Czesław Adam Siekierski.

Głos zabrali: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell i Alejo Vidal-Quadras.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.13 protokołu z dnia 1.12.2011, pkt 6.14 protokołu z dnia 1.12.2011, pkt 6.15 protokołu z dnia 1.12.2011 i pkt 6.16 protokołu z dnia 1.12.2011.


18. Forum jednolitego rynku (debata)

Oświadczenie Komisji: Forum jednolitego rynku

John Dalli (członek Komisji) złożył oświadczenie.

Głos zabrali: Andreas Schwab w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy ALDE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos i Edvard Kožušník.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski i Othmar Karas.

Głos zabrali: John Dalli i Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Projekt rezolucji złożony na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab i Constance Le Grip w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt i Louis Grech w imieniu grupy S&D, Diana Wallis i Cristian Silviu Buşoi w imieniu grupy ALDE, Malcolm Harbour w imieniu grupy ECR, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie wyników Forum Jednolitego Rynku (B7-0576/2011)

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.25 protokołu z dnia 1.12.2011.


19. Jednominutowe wystąpienia w znaczących kwestiach politycznych

Na podstawie art. 150 Regulaminu następujący posłowie w jednominutowych wystąpieniach zwrócili uwagę Parlamentu na ważne kwestie polityczne:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz i Csaba Sógor.


20. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia w następnym dniu (dokument „Porządek obrad” PE 473.691/OJJE).


21. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 22.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności