Index 
Protokoll
PDF 210kWORD 182k
Onsdagen den 30 november 2011 - Bryssel
1.Återupptagande av sessionen
 2.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 3.Välkomsthälsning
 4.Uttalanden av talmannen
 5.Valprövning
 6.Parlamentets sammansättning
 7.Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet
 8.Inkomna dokument
 9.Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)
 10.Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner
 11.Anslagsöverföringar
 12.Arbetsplan
 13.Begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet (debatt)
 14.Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) (debatt)
 15.Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning *** - Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)
 16.Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (debatt)
 17.Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – kompletterande åtgärder för banansektorn ***III - Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***III - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***III - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***III (debatt)
 18.Forum för den inre marknaden (debatt)
 19.Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

1. Återupptagande av sessionen

Sammanträdet öppnades kl. 15.00.


2. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


3. Välkomsthälsning

Talmannen välkomnade på parlamentets vägnar en delegation bestående av människorättsaktivister från Jemen som hade tagit plats på åhörarläktaren. Delegationen leddes av Amal Basha, Ezzadine El Asbahi och Tawako Karman.


4. Uttalanden av talmannen

Talmannen uttalade sig om sitt besök i Turkiet föregående vecka och om de val som just ägt rum i Egypten och Marocko.


5. Valprövning

På förslag från utskottet JURI beslutade parlamentet att bekräfta Kent Johanssons mandat med verkan från och med den 21 oktober 2011.


6. Parlamentets sammansättning

Elie Hoarau hade skriftligen begärt entledigande från sitt uppdrag som ledamot av parlamentet med verkan från och med den 4 januari 2012.

I enlighet med artikel 4.1 och 4.3 i arbetsordningen fastställde parlamentet att denna plats var vakant från och med detta datum och skulle underrätta de behöriga nationella myndigheterna därom.


7. Undertecknande av rättsakter som antagits i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet

Talmannen meddelade att han tillsammans med rådets ordförande på onsdagen skulle underteckna följande antagna rättsakt, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 74 i arbetsordningen):

- Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för att stödja den fortsatta utvecklingen av en integrerad havspolitik (00055/2011/LEX - C7-0450/2011 - 2010/0257(COD))


8. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

1) från rådet och kommissionen

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ett konsumentprogram 2014–2020 (KOM(2011)0707 - C7-0397/2011 - 2011/0340(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

BUDG, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av ett program för hälsa och tillväxt, det tredje fleråriga programmet för EU-åtgärder på hälsoområdet för perioden 2014–2020 (KOM(2011)0709 - C7-0399/2011 - 2011/0339(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

FEMM, EMPL, BUDG, ITRE

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2009/65/EG om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) och direktiv 2011/61/EU om förvaltare av alternativa investeringsfonder när det gäller alltför stor förlitan på kreditbetyg (KOM(2011)0746 - C7-0419/2011 - 2011/0360(COD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr1060/2009 om kreditvärderingsinstitut (KOM(2011)0747 - C7-0420/2011 - 2011/0361(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

JURI, IMCO

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av hissar och säkerhetskomponenter till hissar (omarbetning) (KOM(2011)0770 - C7-0421/2011 - 2011/0354(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av mätinstrument (omarbetning) (KOM(2011)0769 - C7-0422/2011 - 2011/0353(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden och övervakning av explosiva varor för civilt bruk (omarbetning) (KOM(2011)0771 - C7-0423/2011 - 2011/0349(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond (KOM(2011)0792 - C7-0424/2011 - 2011/2300(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

rådgivande utskott :

REGI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknadenav pyrotekniska artiklar (omarbetning) (KOM(2011)0764 - C7-0425/2011 - 2011/0358(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar (omarbetning) (KOM(2011)0772 - C7-0426/2011 - 2011/0356(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser (omarbetning) (KOM(2011)0773 - C7-0427/2011 - 2011/0357(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av enkla tryckkärl (omarbetning) (KOM(2011)0768 - C7-0428/2011 - 2011/0350(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektromagnetisk kompatibilitet (omarbetning) (KOM(2011)0765 - C7-0429/2011 - 2011/0351(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om tillhandahållande på marknaden av icke-automatiska vågar (Omarbetning) (KOM(2011)0766 - C7-0430/2011 - 2011/0352(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

IMCO

rådgivande utskott :

ITRE, JURI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1185/2003 om avlägsnande av hajfenor ombord på fartyg (KOM(2011)0798 - C7-0431/2011 - 2011/0364(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1300/2008 av den 18 december 2008 om fastställande av en flerårig plan för sillbeståndet i området väster om Skottland och för fisket efter det beståndet (KOM(2011)0760 - C7-0432/2011 - 2011/0345(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artikel 124.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

PECH

rådgivande utskott :

ENVI

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en mekanism för att övervaka och rapportera utsläpp av växthusgaser och för att rapportera annan information på nationell och unionsnivå som är relevant för klimatförändringen (KOM(2011)0789 - C7-0433/2011 - 2011/0372(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

rådgivande utskott :

ITRE, TRAN

- Förslag till beslut av rådet och företrädarna för Europeiska unionens medlemsstaters regeringar, församlade i rådet, om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part, och om undertecknande på unionens vägnar och provisorisk tillämpning av biavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, som första part, Island, som andra part, och Konungariket Norge, som tredje part, om tillämpningen av luftfartsavtalet mellan Amerikas förenta stater, som första part, Europeiska unionen och dess medlemsstater, som andra part, Island, som tredje part, och Konungariket Norge, som fjärde part (15260/2011 - C7-0434/2011 - 2011/0102(NLE))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

TRAN

- Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av programmet Kreativa Europa (KOM(2011)0785 - C7-0435/2011 - 2011/0370(COD))
Talmannen skulle, i enlighet med artiklarna 124.1 och 125.1 i arbetsordningen, höra Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om detta förslag.

hänvisat till

ansvarigt utskott :

CULT

rådgivande utskott :

FEMM, DEVE, AFET, BUDG, ITRE, LIBE

- Förslag till anslagsöverföring DEC 52/2011 - Avsnitt III - Kommissionen (N7-0104/2011 - C7-0437/2011 - 2011/2303(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 6 till 2011 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 30 november 2011 (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till ändringsbudget nr 7 till 2011 års allmänna budget: rådets ståndpunkt av den 30 november 2011 (17632/2011 - C7-0442/2011 - 2011/2301(BUD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till rådets förordning om administrativt samarbete i fråga om punktskatter (KOM(2011)0730 - C7-0447/2011 - 2011/0330(CNS))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ECON

rådgivande utskott :

INTA, IMCO

2) från parlamentets utskott

2.1) betänkanden:

- Betänkande om de frågor som tagits upp av personer som ingett framställningar om tillämpningen av direktivet om avfallshantering, och andra liknande direktiv, i EU:s medlemsstater (2011/2038(INI)) - utskottet PETI - Föredragande: Carlos José Iturgaiz Angulo (A7-0335/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår (KOM(2010)0781 - C7-0011/2011 - 2010/0377(COD)) - utskottet ENVI - Föredragande: János Áder (A7-0339/2011)

- Betänkande om ECB:s årsrapport 2010 (2011/2156(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Ramon Tremosa i Balcells (A7-0361/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (KOM(2010)0611 - C7-0343/2010 - 2010/0303(COD)) - utskottet TRAN - Föredragande: Knut Fleckenstein (A7-0372/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller återbetalningspliktigt stöd och finansieringstekniska instrument (KOM(2011)0483 - C7-0215/2011 - 2011/0210(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0380/2011)

- *Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2002/546/EG vad gäller dess tillämpningstid (KOM(2011)0443 - C7-0233/2011 - 2011/0192(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0381/2011)

- *Betänkande om förslaget till rådets beslut om ändring av beslut 2007/659/EG när det gäller dess tillämpningstid och den årliga kvot som får omfattas av nedsatt punktskattesats (KOM(2011)0577 - C7-0311/2011 - 2011/0248(CNS)) - utskottet REGI - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0382/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 vad gäller vissa bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen för vissa medlemsstater som drabbats eller hotas av stora svårigheter med avseende på deras finansiella stabilitet (KOM(2011)0482 - C7-0221/2011 - 2011/0211(COD)) - utskottet REGI - Föredragande: Danuta Maria Hübner (A7-0383/2011)

- Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (2011/2071(INI)) - utskottet ECON - Föredragande: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

- Betänkande om ändringar av arbetsordningen i samband med en uppförandekod för Europaparlamentets ledamöter avseende ekonomiska intressen och intressekonflikter (2011/2174(REG)) - utskottet AFCO - Föredragande: Carlo Casini (A7-0386/2011)

- Betänkande med Europaparlamentets rekommendationer till rådet, kommissionen och Europeiska utrikestjänsten om förhandlingarna om associeringsavtalet mellan EU och Ukraina (2011/2132(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Ryszard Antoni Legutko (A7-0387/2011)

- Betänkande om Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (2011/2191(INI)) - utskottet AFET - Föredragande: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

- ***Rekommendation om utkastet till Europeiska unionens råds beslut om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen (14409/2011 - C7-0252/2011 - 2011/0805(NLE)) - utskottet AFET - Föredragande: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive från Portugal) (KOM(2011)0664 - C7-0334/2011 - 2011/2262(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0395/2011)

- Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2009/019 FR/Renault från Frankrike) (KOM(2011)0420 - C7-0193/2011 - 2011/2158(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Barbara Matera (A7-0396/2011)

- ***I Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1931/2006 vad gäller inlemmande av Kaliningradområdet och vissa polska administrativa distrikt i det område som anses som gränsområde (KOM(2011)0461 - C7-0213/2011 - 2011/0199(COD)) - utskottet LIBE - Föredragande: Kyriacos Triantaphyllides (A7-0398/2011)

- Betänkande om modernisering av tullen (2011/2083(INI)) - utskottet IMCO - Föredragande: Matteo Salvini (A7-0406/2011)

- Betänkande om rådets ståndpunkt om förslaget till Europeiska unionens ändringsbudget nr 6/2011 för budgetåret 2011, avsnitt III – kommissionen (17631/2011 - C7-0440/2011 - 2011/2267(BUD)) - utskottet BUDG - Föredragande: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska (A7-0407/2011)

- Betänkande om begäran om upphävande av Georgios Toussas immunitet (2011/2057(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Tadeusz Zwiefka (A7-0410/2011)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs immunitet och privilegier (2011/2162(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier (2011/2076(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0412/2011)

- Betänkande om begäran om fastställelse av Viktor Upaskichs immunitet och privilegier (2011/2099(IMM)) - utskottet JURI - Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

2.2) andrabehandlingsrekommendationer

- ***II Andrabehandlingsrekommendation om rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (05032/2/2011 – C7-0251/2011 – 2009/0076(COD)) – utskottet ENVI – Föredragande: Christa Klaß (A7-0336/2011)

3) från ledamöterna: resolutionsförslag (artikel 120 i arbetsordningen)

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om åtgärder till förmån för arbetstagare under 25 år (B7-0616/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

EMPL

rådgivande utskott :

CULT

- Sergio Paolo Francesco Silvestris. Förslag till resolution om odling av posidonia för att skydda ekosystemet längs kusterna (B7-0617/2011)

hänvisat till

ansvarigt utskott :

ENVI

4) från förlikningskommittén

- Förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD))

- Förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD))

- Förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD))

- Förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD))

- 2012 års budgetförfarande - Förlikningsdokument – Gemensam text (17470/2011 - C7-0446/2011 - 2011/2020(BUD))

5) från Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén

- ***III Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier (00056/2011 - C7-0376/2011 - 2009/0059(COD)) – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

- ***III Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (00057/2011 - C7-0377/2011 - 2009/0060A(COD)) - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

- ***III Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete (00059/2011 - C7-0379/2011 - 2010/0059(COD)) - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Charles Goerens (A7-0403/2011)

  • ***III Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen (00058/2011 - C7-0378/2011 - 2009/0060B(COD)) - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén - Föredragande: Kinga Gál (A7-0404/2011)
  • Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast inom ramen för budgetförfarandet för 2012 (13110/2011 – C7-0247/2011 – 2011/2020(BUD)) – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén – Föredragande: José Manuel Fernandes, Francesca Balzani (A7-0414/2011)

9. Muntliga frågor och skriftliga förklaringar (ingivande)

Talmannen hade mottagit följande dokument från ledamöterna:

1) muntliga frågor (artikel 115 i arbetsordningen):

- (O-000304/2011) från Françoise Grossetête, Nessa Childers, Antonyia Parvanova, Satu Hassi, Marina Yannakoudakis, Marisa Matias och Oreste Rossi, för utskottet ENVI, till kommissionen: EU:s globala åtgärder mot hiv/aids (B7-0669/2011)

2) skriftliga förklaringar införda i registret (artikel 123 i arbetsordningen)

- Guido Milana, Kriton Arsenis, Corinne Lepage, Maria do Céu Patrão Neves och Raül Romeva i Rueda, om fisk som en gemensam nytta (0047/2011);

- Claude Moraes, Kinga Göncz, Martin Kastler, Jean Lambert och Cecilia Wikström, om Europaåret för aktivt åldrande och solidaritet mellan generationerna 2012 (0048/2011);

- Dan Jørgensen, Esther de Lange, Pavel Poc, Carl Schlyter och Andrea Zanoni, om inrättande av en maximal reslängd på 8 timmar för transporter i Europeiska unionen av djur som förs till slakt (0049/2011);

- Slavi Binev, John Attard-Montalto, Nirj Deva, Mario Mauro och Hannu Takkula, om införandet av programmet ”Schack i skolan” i utbildningssystemen i Europeiska unionen 0050/2011);

- Ashley Fox, Liam Aylward, Paolo De Castro och Albert Deß, om elektronisk identifiering av får (EID) (0051/2011);

- George Sabin Cutaş, Vasilica Viorica Dăncilă, Norica Nicolai, Marc Tarabella och Thomas Ulmer, om barn med Downs syndrom (0052/2011).


10. Kommissionens åtgärder till följd av parlamentets resolutioner

Kommissionens meddelande om de åtgärder som kommissionen vidtagit till följd av resolutioner som parlamentet antog under sammanträdesperioden i juli 2011 finns tillgängligt på webbplatsen Séance en direct.


11. Anslagsöverföringar

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 37/2011 (N7-0095/2011 - C7-0356/2011 - 2011/2270(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 43/2011 (N7-0093/2011 - C7-0353/2011 - 2011/2268(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 44/2011 (N7-0094/2011 - C7-0354/2011 - 2011/2269(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 46/2011 (N7-0098/2011 - C7-0389/2011 - 2011/2280(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 47/2011 (N7-0096/2011 - C7-0381/2011 - 2011/2277(GBD)).

I enlighet med artikel 24.4 i budgetförordningen, såsom den tolkas i punkt 20 i den gemensamma förklaringen om övergångsbestämmelser för budgetförfarandet efter Lissabonfördragets ikraftträdande, godkände budgetutskottet kommissionens förslag till anslagsöverföring DEC 49/2011 (N7-0097/2011 - C7-0383/2011 - 2011/2278(GBD)).


12. Arbetsplan

Nästa punkt på föredragningslistan var fastställandet av arbetsplanen.

Det slutgiltiga förslaget till föredragningslista för sammanträdesperioderna i november och II (PE 473.691/PDOJ) hade delats ut. Följande ändringar hade föreslagits i enlighet med artikel 140 i arbetsordningen:

Onsdag

Debatten om Bernhard Rapkays två betänkanden om begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs immunitet och privilegier (A7-0411/2011 och A7-0413/2011) infördes som första debatt på dagens föredragningslista, i enlighet med artikel 7.8 i arbetsordningen.

Torsdag

Debatten om den muntliga frågan om EU:s globala svar på hiv/aids (punkt 59 i PDOJ) ersattes av ett uttalande från kommissionen om samma fråga.

Bernhard Rapkays betänkande om begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier (A7-0412/2011) infördes under punkten Omröstning.

Omröstningen förlängdes till kl. 14.

°
° ° °

Talare: Peter van Dalen uttalade sig om valen i Egypten (talmannen uppmärksammade detta uttalande) och Joseph Daul, Sergio Paolo Francesco Silvestris och Bernd Posselt uttalade sig om morgondagens omröstning.

Arbetsplanen var därmed fastställd.

(Sammanträdet avbröts kl. 15.15 för en brandövning, och återupptogs kl. 15.55.)


13. Begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs parlamentariska immunitet (debatt)

Betänkande om begäran om fastställelse av Viktor Uspaskichs immunitet och privilegier [2011/2162(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0411/2011)

Betänkande om begäran om fastställelse av Viktor Upaskichs immunitet och privilegier [2011/2099(IMM)] - Utskottet för rättsliga frågor. Föredragande: Bernhard Rapkay (A7-0413/2011)

Efter att ha klargjort förfarandet för betänkandet om begäran om fastställelse av Luigi de Magistris immunitet och privilegier (A7-0412/2011) redogjorde Bernhard Rapkay för sina betänkanden.

Talare: Tadeusz Zwiefka för PPE-gruppen, Graham Watson för ALDE-gruppen, Valdemar Tomaševski för ECR-gruppen och Bernhard Rapkay för S&D-gruppen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.22 i protokollet av den 1.12.2011 och punkt 6.23 i protokollet av den 1.12.2011.


14. Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8–9 december 2011) (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förberedelser inför Europeiska rådets möte (8–9 december 2011)

Mikołaj Dowgielewicz (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Paulo Rangel för PPE-gruppen, vilken även besvarade en fråga ("blått kort") från Ilda Figueiredo, Martin Schulz för S&D-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barry Madlener, Guy Verhofstadt för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Derk Jan Eppink, Jan Zahradil för ECR-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen och Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Roberta ANGELILLI
Vice talman

Talare: Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Mario Mauro, Elisa Ferreira, Philippe Lamberts, Mario Borghezio som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Constance Le Grip som även besvarade en fråga ("blått kort") från Barry Madlener, Roberto Gualtieri, Jacek Saryusz-Wolski, Anni Podimata, Ildikó Gáll-Pelcz, Marietta Giannakou, Theodor Dumitru Stolojan och Bogusław Sonik.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Danuta Jazłowiecka, Czesław Adam Siekierski, Georgios Koumoutsakos, Juan Fernando López Aguilar, Ana Gomes, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Angelika Werthmann och Andrew Henry William Brons.

Talare: Olli Rehn och Mikołaj Dowgielewicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


15. Anslutningsfördrag: Fördraget om Republiken Kroatiens anslutning *** - Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen (debatt)

Rekommendation om utkastet till Europeiska unionens råds beslut om upptagande av Republiken Kroatien som medlem i Europeiska unionen [14409/2011 - 2011/0805(NLE)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A7-0390/2011)

Betänkande om Kroatiens ansökan om medlemskap i Europeiska unionen [2011/2191(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Hannes Swoboda (A7-0389/2011)

Hannes Swoboda redogjorde för sina betänkanden.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Mikołaj Dowgielewicz (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talare: Göran Färm (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Rafał Trzaskowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Bernd Posselt för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Bernd Posselt, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Nigel Farage för EFD-gruppen, Andrew Henry William Brons, grupplös, Othmar Karas, Tanja Fajon, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Kinga Göncz, Alojz Peterle och Daniel Caspary.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Zuzana Roithová, Jelko Kacin, Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr, Eduard Kukan och Csaba Sógor.

Talare: Štefan Füle.

ORDFÖRANDESKAP: László TŐKÉS
Vice talman

Talare: Mikołaj Dowgielewicz.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.19 i protokollet av den 1.12.2011 och punkt 6.20 i protokollet av den 1.12.2011.


16. Den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken (debatt)

Betänkande om den europeiska planeringsterminen för samordningen av den ekonomiska politiken [2011/2071(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Pervenche Berès (A7-0384/2011)

Pervenche Berès redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jacek Dominik (rådets tjänstgörande ordförande) och Olli Rehn (vice ordförande för kommissionen).

Talare: László Surján (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Olle Ludvigsson (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Bernadette Vergnaud (föredragande av yttrande från utskottet IMCO), Michael Theurer (föredragande av yttrande från utskottet REGI), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Hans-Peter Martin, Hannu Takkula (föredragande av yttrande från utskottet CULT), Rafał Trzaskowski (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Marije Cornelissen (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Jean-Paul Gauzès för PPE-gruppen, Elisa Ferreira för S&D-gruppen, Carl Haglund för ALDE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, Juozas Imbrasas för EFD-gruppen, Hans-Peter Martin, grupplös, Danuta Maria Hübner, Antolín Sánchez Presedo.

ORDFÖRANDESKAP: Giles CHICHESTER
Vice talman

Talare: Bruno Gollnisch och Roberto Gualtieri.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ildikó Gáll-Pelcz, Csaba Sándor Tabajdi, Danuta Jazłowiecka, Andreas Mölzer och Othmar Karas.

Talare: Olli Rehn, Jacek Dominik och Pervenche Berès.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.24 i protokollet av den 1.12.2011.


17. Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete – kompletterande åtgärder för banansektorn ***III - Inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer ***III - Finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen ***III - Finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete ***III (debatt)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [00059/2011 - C7-0379/2011- 2010/0059(COD)] – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Charles Goerens (A7-0403/2011)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1934/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för samarbete med industriländer och andra höginkomstländer och territorier [00056/2011 - C7-0376/2011- 2009/0059(COD)] – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Helmut Scholz (A7-0401/2011)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1889/2006 om inrättande av ett finansieringsinstrument för främjande av demokrati och mänskliga rättigheter i hela världen [00058/2011 - C7-0378/2011- 2009/0060B(COD)] – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Medföredragande: Kinga Gál och Barbara Lochbihler (A7-0404/2011)

Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1905/2006 om upprättande av ett finansieringsinstrument för utvecklingssamarbete [00057/2011 - C7-0377/2011- 2009/0060A(COD)] – Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén. Föredragande: Gay Mitchell (A7-0402/2011)

Talare: Alejo Vidal-Quadras, ordförande för delegationen till förlikningskommittén.

Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler och Gay Mitchell redogjorde för sina betänkanden.

Talare: Štefan Füle (ledamot av kommissionen).

Talare: Maurice Ponga för PPE-gruppen, Richard Howitt för S&D-gruppen, Catherine Grèze för Verts/ALE-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen och Krzysztof Lisek.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Ana Gomes, Lena Kolarska-Bobińska och Patrice Tirolien.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Jacek Protasiewicz, Jaroslav Paška, Elena Băsescu och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Štefan Füle, Charles Goerens, Helmut Scholz, Kinga Gál, Barbara Lochbihler, Gay Mitchell och Alejo Vidal-Quadras.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.13 i protokollet av den 1.12.2011, punkt 6.14 i protokollet av den 1.12.2011, punkt 6.15 i protokollet av den 1.12.2011 och punkt 6.16 i protokollet av den 1.12.2011.


18. Forum för den inre marknaden (debatt)

Uttalande av kommissionen: Forum för den inre marknaden

John Dalli (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

Talare: Andreas Schwab för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt för S&D-gruppen, Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Kyriacos Triantaphyllides för GUE/NGL-gruppen, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, António Fernando Correia De Campos och Edvard Kožušník.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elena Băsescu, Silvia-Adriana Ţicău, Ildikó Gáll-Pelcz, Czesław Adam Siekierski och Othmar Karas.

Talare: John Dalli och Róża Gräfin von Thun und Hohenstein.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Andreas Schwab och Constance Le Grip för PPE-gruppen, Evelyne Gebhardt och Louis Grech för S&D-gruppen, Diana Wallis och Cristian Silviu Buşoi för ALDE-gruppen, Malcolm Harbour för ECR-gruppen, Heide Rühle för Verts/ALE-gruppen, om resultaten från forumet för den inre marknaden (B7-0576/2011)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.25 i protokollet av den 1.12.2011.


19. Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt

Följande ledamöter höll, i enlighet med artikel 150 i arbetsordningen, ett anförande på en minut för att uppmärksamma parlamentet på frågor av politisk vikt:

László Tőkés, Monika Smolková, Cristian Silviu Buşoi, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Elena Băsescu, Csaba Sándor Tabajdi, Pat the Cope Gallagher, Willy Meyer, Rareş-Lucian Niculescu, Phil Prendergast, Ilda Figueiredo, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Silvia-Adriana Ţicău, Paul Murphy, Alajos Mészáros, Luís Paulo Alves, Edit Bauer, Daciana Octavia Sârbu, Petru Constantin Luhan, Kinga Gál, Ildikó Gáll-Pelcz och Csaba Sógor.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 473.691/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 22.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalsekreterare

Talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Áder, Albrecht, Alfonsi, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Bastos, Batten, Bauer, Becker, Belder, Belet, Benarab-Attou, Bennahmias, Berès, Berlato, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bonsignore, Borghezio, Borys, Boştinaru, Boulland, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Callanan, van de Camp, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, Cavada, Cercas, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Colman, Comi, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Frédéric Daerden, van Dalen, Danellis, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, de Brún, Dehaene, De Keyser, Delli, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gáll-Pelcz, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Grèze, Griesbeck, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Fiona Hall, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Hedh, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Irigoyen Pérez, Itälä, Ivan, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Johansson, Jørgensen, Kacin, Kadenbach, Kalinowski, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kasoulides, Kazak, Kelam, Kelly, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Béla Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure , Lambert, Lamberts, Landsbergis, de Lange, Langen, La Via, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Mulder, Murphy, Neuser, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Niculescu, Niebler, Nitras, Obermayr, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Oviir, Pack, Paliadeli, Pallone, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Peterle, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pittella , Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaldemose, Schlyter, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Siwiec, Skinner, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Stassen, Šťastný, Steinruck, Stevenson, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Svensson, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Taylor, Teixeira, Thein, Theurer, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Vanhecke, Van Orden, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vlasák, Vlasto, Voss, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy