Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 1 декември 2011 г. - Брюксел

7. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris и Daniel Hannan

Доклад Francesca Balzani и José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr и Sergio Paolo Francesco Silvestris

Доклад Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu и Sergio Paolo Francesco Silvestris

Доклад Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman и Sergio Paolo Francesco Silvestris

Доклад Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Доклад Kinga Gál и Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Daniel Hannan

Доклад Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Доклад Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Препоръка Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Philip Claeys

Доклад Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo и Daniel Hannan

Доклад Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Доклад Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris и Paul Murphy

Форум по въпросите на единния пазар - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris и Mitro Repo

Борбата на ЕС срещу ХИВ/СПИН в световен мащаб - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy и Philip Claeys

Правна информация - Политика за поверителност