Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011 - Βρυξέλλες

7. Αιτιολογήσεις ψήφου
CRE

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Reimer Böge - A7-0353/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris και Daniel Hannan

Έκθεση Francesca Balzani και José Manuel Fernandes - A7-0414/2011
Ashley Fox, George Lyon, Peter Jahr και Sergio Paolo Francesco Silvestris

Έκθεση Ramon Tremosa i Balcells - A7-0361/2011
Sergio Gutiérrez Prieto, Elena Băsescu και Sergio Paolo Francesco Silvestris

Έκθεση Charles Goerens - A7-0403/2011
Hans-Peter Mayer, Michael Cashman και Sergio Paolo Francesco Silvestris

Έκθεση Helmut Scholz - A7-0401/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Έκθεση Kinga Gál και Barbara Lochbihler - A7-0404/2011
Miroslav Mikolášik, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Daniel Hannan

Έκθεση Gay Mitchell - A7-0402/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Έκθεση Brian Simpson - A7-0212/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris

Σύσταση Hannes Swoboda - A7-0390/2011
Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Philip Claeys

Έκθεση Hannes Swoboda - A7-0389/2011
Andreas Schwab, Miroslav Mikolášik, Mitro Repo και Daniel Hannan

Έκθεση Bernhard Rapkay - A7-0413/2011
Leonidas Donskis

Έκθεση Pervenche Berès - A7-0384/2011
Francesco De Angelis, Elena Băsescu, Sergio Paolo Francesco Silvestris και Paul Murphy

Φόρουμ ενιαίας αγοράς - B7-0576/2011
Sergio Paolo Francesco Silvestris και Mitro Repo

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του HIV/AIDS από την ΕΕ - B7-0615/2011
Tadeusz Cymański, Michael Cashman, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Paul Murphy και Philip Claeys

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου